Отговори на въпроси с №7 – 8 получени в периода 04. 01. 2012 г. – 05. 01. 2012 гДата12.11.2017
Размер34.19 Kb.
#34419
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.06 „ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ С № 7 – 8

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 04.01.2012 г. – 05.01.2012 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 17.01.2012 г.
ВЪПРОС № 7)
Здравейте и честита Нова Година.

Във връзка с обявената процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” бих помолил за отговор на следния въпрос:

Възможно ли е частна болница, регистрирана по Търговсия закон да кандидатства по посочената процедура?

Много внимателно прочетох няколко пъти определението за научно-изследователска организация или институт, но не мога да намеря отговор на този въпрос.

Предварително благодаря:

Проф. С.Кюркчиев04.01.2012 г.


ОТГОВОР № 7)

Съгласно т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване допустими кандидати по процедурата са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат най-малко 3 приключени финансови години преди датата на подаване на проектното предложение и са със седалище в Република България.

Предвид това, частна болница, регистрирана съгласно Търговския закон се явява допустим кандидат.
ВЪПРОС № 8)
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процедурата за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”, възникват следните въпроси, свързани с допустимостта за кандидатстване на партниращите научно-изследователски организации:
Въпрос 1. Възможно ли е самостоятелно участие на Центъра по хидро- и аеродинамика– Варна към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“- БАН, като научно-изследователска организация партньор в научно-изследователски проект съвместно с ЮЛ, което е регистрирано по Търговския закон?

( Пояснителни данни: Центърът не е самостоятелно юридическо лице, а териториално обособено звено към ИМСТ със средносписъчен брой на персонала от 82 души, в т.ч. 10 души помощен персонал. До 1.07.2010 год. Центърът е бил самостоятелен Институт ( юридическо лице) към БАН, а след тази дата, с Решение на ОС на БАН, ЦХА - Варна е влят в Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ като Център по хидро- и аеродинамика, с широки пълномощия, в т.ч. за самостоятелно сключване и изпълнение на договори с външни възложители за извършване на научно-приложни изследвания ).


Въпрос 2. Валиден ли е критерият за численост на персонала за партниращите научни организации в настоящия конкурс ?
( Пояснителна бележка : Реалното участие на научната организация се свежда до малоброен колектив от учени и технически персонал от определена секция или катедра. В конкретния случай, общата численост на ИМСТЦХА е 460 души ).
Въпрос 3. Какви биха били позициите на Центъра по отношение на въпросния критерий за допустимост при евентуално негово преструктуриране като филиал на ИМСТ?
С уважение,
Доц. д-р К.Йосифов

05.01.2012 г.


ОТГОВОР № 8)

1. Съгласно т. 2.1.2. „Критерии за допустимост на партньорите” допустимите партньори са следните:

- микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП); или

- научноизследователска организация по смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕО) на Комисията № 800/2008.Поради липсата на самостоятелна правосубектност, посоченият във Вашия въпрос Център по хидро- и аеродинамика може да участва като партньор чрез Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски”. Следва да имате предвид обаче, че по Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост” партньорите - научноизследователски организации следва да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.
2. Насоките за кандидатстване по процедурата не поставят допълнителни критерии относно числеността на персонала на партньорите-научноизследователски организации, извън тези касаещи кандидатите и партньорите по Компонент 2, които следва да бъдат микро-, малки или средни предприятия.
3. В случай че посоченият от Вас Център по хидро- и аеродинамика придобие самостоятелна правосубектност, същият ще отговаря на условията за допустимост на партньорите по процедурата и може да участва като партньор.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница