Отговори на въпроси с №75-81, получени в периода 10. 11. 2011 г. 14. 11. 2011 г. И публикувани на 25. 11. 2011 гДата22.12.2018
Размер90.06 Kb.
#108878
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.1.13 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ С № 75-81,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 10.11.2011 г. - 14.11.2011 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 25.11.2011 г.

ВЪПРОС № 75)

Здравейте,


във връзка с участието на наша компания в процедурата за ТМ за МСП, бихме искали да получим отговор на следните въпроси:

 

1. В Насоките за кандидатстване в раздела за допустими разходи за услуги е посочено: разходи за консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите процеси, продукти/услуги.В тази връзка, допустимо ли е да възложим на външна фирма да извърши проучване и да ни изготви анализ на външните пазари на новата продукция, която ще се произвежда в резултат на проекта?

 

2. При определяне на статута на предприятието ни (ЕООД)  - нашата компания има участие в ДЗЗД - дружество, създадено по закона за задълженията и договорите, което не е юридическо лице. При него не може да се определи свързаност или партньорство, тъй като договора за учредяването му не посочват проценти на собственост и/или гласове в управителното тяло. Как да третираме в този случай ДЗЗД-то = като свързано предприятие, като партньор или не го включваме въобще в декларацията по чл. 3 и 4. Данните на ДЗЗД-то не променят статута ни по ЗМСП, става въпрос за коректно изписване и вярно попълване на декларацията. 

Благодарим Ви предварително.

С уважение,

М. Александрова


10.11.2011 г.

ОТГОВОР № 75)
1. Разработването на маркетингови анализи и стратегии, свързани с нови процеси, продукти/услуги е допустима дейност по процедурата и за изпълнението й е необходимо да се избере изпълнител съгласно изискванията на Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, или на Закона за обществените поръчки (ЗОП), или на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, и на правилата на настоящата процедура.
2. В Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малки и средни предприятия е записано, че под „предприятие” се разбира всеки, който извършва някаква стопанска дейност. Дружествата създадени по Закона за задълженията и договорите са обединения на две или повече лица за постигане на една обща стопанска цел. За определяне статута на предприятието се вземат предвид свързаност и партньорство с други предприятия, включително и ДЗЗД, което извършва стопанска дейност. В зависимост от дела на съдружника в ДЗЗД се определя и категорията предприятие.
ВЪПРОС № 76)
Здравейте,
Във връзка с процедура BG161PO003-2.1.13 - "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", бих искала да попитам 2-те копия на проекта, копията на приложените оферти, както и копията на допълнително изискани документи трябва ли да бъдат подписани или заверени от кандидата.
Благодаря предварително за отговора!
Марина Даскалова
11.11.2011 г.
ОТГОВОР № 76)
В точка 3 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване са посочени всички основни и придружителни документи, които е необходимо да представят кандидатите, като е уточнено всеки документ под каква форма е изискуем. В случаите, когато се изисква даден документ да бъде представен като копие, заверено от кандидата, условието е изпълнено, като е поставен подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”. Документите, част от проектното предложение, е необходимо да бъдат подписани само на изрично указаните места. Двете копия на проектното предложение, приложените оферти и други допълнителни документи, които се подават, не е необходимо да бъдат заверени от кандидата.
ВЪПРОС № 77)
Здравейте,

Във връзка с допустимостта на кандидатите по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" имам следният въпрос:


В специфичните критерии за допустимост от насоките за кандидатстване едно от изискванията за допустимост е кандидатът да развива основната си икономическа дейност в /един от изброените сектори/ Сектор М – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72. Нашето предприятие освен с проучване на пазари и обществено мнение, чийто код е 73.20, се занимава и с научноизследователска дейност в областта на хуманитарните и обществените науки. Можем ли да кандидатстваме по тази програма? Ако не, има ли програми, по които бихме могли да кандидатстваме?
Поздрави,

Светла Маринова


11.11.2011 г.
ОТГОВОР № 77)

Предприятие, което развива основната си икономическа дейност по код 73.20 „Проучване на пазари и изследване на общественото мнение” от НКИД-2008 не отговаря на критериите за допустимост по процедурата. Предприятие, което развива основната си икономическа дейност по кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност” от НКИД-2008, отговаря на критериите за допустимост по процедурата. Кандидатите удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в допустими сектори/раздели/кодове, с Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт.


ВЪПРОС № 78)
Здравейте, във връзка с Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" бих искал да получа яснота относно третирането на транспортните средства. В рамките на проект по схемата искаме да закупим и моторни косачки за трева. Моторните косачки за трева са на четири колела и са снабдени с двигател, в зависимост от модификацията той е електрически или бензинов. Косачката е предназначена за косене на трева в градински площи и използването и няма за цел, а не е и възможно да се предвижва по път. Мощността на такива косачки е около 3-5 kW. Използването на косачките е неразделна част от производствен процес в допустим сектор, който ще опишем в проектното предложение. Косачките няма да бъдат използвани в земеделие или гори.

Въпросът ми е следва ли косачката за трева да се счита за транспортно средство ?

С Уважение,

Емил Александров


12.11.2011 г.
ОТГОВОР № 78)
Според Насоките за кандидатстване недопустими по процедурата са дейности за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения, сред които такива

попадащи под дефинициите за "пътно превозно средство", "моторно превозно средство" и "самоходна машина" съгласно Закона за движението по пътищата. В случай че предвижданата за закупуване моторна косачка не попада под тези дефиниции, то тя би била допустима за финансиране, ако отговаря на другите условия за допустимост в т. 2.2. от Насоките за кандидатстване.


ВЪПРОС № 79)

Здравейте,


Във връзка с подготовката на проект по процедура BG161PO003-2.1.13 имам следните въпроси:

  1. Допустимо ли е по настоящата процедура да кандидатства дружество, което отговаря на всички условия за допустимост на кандидата, и което е имало подписан договор за изпълнение на проект по процедура BG161PO003-2.1.1-01 „Технологична модернизация в предприятията”, но поради финансови затруднения към тогавашния момент едностранно се е отказало от изпълнение, като надлежно е уведомило Договарящия орган /ИАНМСП/;
  1. Допустимо ли е да кандидатства фирма, която работи от 2000 година, като от създаването й до края на 2010г. основната й дейност е била търговия. Последните месеци на 2010 година са закупени машини и стартира производствена дейност и към настоящия момент нейната основна дейност е Производство.

Допустимо ли е да кандидатства по настоящата покана, имайки предвид, че към настоящия момент основната й дейност попада в допустимите за финансиране кодове на икономическа дейност, а за 2010г. основната дейност е търговия?


  1. Моля за принципни указания за определяне на категорията предприятие при следния казус.

Фирмата, която желае да кандидатства - „Х” е ООД, собственост на две физически лица „А” и „Б”. Всяко от тези лица притежава по 50% от дяловете на дружеството.

Двете физически лица са собственици на второ ООД – „Y”- при отношение на дяловете: „А” – 38% и „Б” – 62%.

Физическото лице „А” е едноличен собственик на “Z” - ЕООД, т.е. „А” притежава 100%.

Как следва да се определи категорията на дружество „Х”, като се има предвид, че трите дружества извършват своята дейност на същия съответен пазар.


С уважение,

Мая Иванова


14.11.2011 г.


ОТГОВОР № 79)
1. Няма ограничение за участие по тази процедура на предприятие, което е сключило и/или прекратило договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.1-01 „Технологична модернизация в предприятията”, доколкото кандидатът не попада в някоя от хипотезите на т. 2.1.3. „Общи критерии за недопустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване.

2. За да отговаря на критериите за допустимост по процедурата, кандидатът трябва към момента на подаване на проектното предложение да развива основната си икономическа дейност в някои от посочените сектори в т 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване. Това обстоятелство се удостоверява с Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт.


3. Управляващият орган не е оправомощен да предоставя указания по прилагане на ЗМСП. На посочения в Насоките за кандидатстване ел. адрес могат да се искат разяснения само във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


ВЪПРОС № 80)

Относно процедура BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

изисква ли се всяка страница от проектното предложение да бъде подписана и подпечатана от представителя на кандидата. 

Елена Атанасова


14.11.2011 г.
ОТГОВОР № 80)
По процедурата има изискване Декларацията по чл. 7, ал. 7, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. да бъде попълнена и подписана на всяка страница от всички лица, които са овластени да представляват предприятието-кандидат (независимо от това дали го представляват заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), и са вписани в Търговския регистър, или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

За Формуляра за кандидатстване и другите допълнителни документи няма изискване всяка страница от проектното предложение да бъде подписана и подпечатана от представителя на кандидата. Представителят на кандидата е необходимо да подписва документите, част от проектното предложение, само на изрично указаните места.

В случай, че кандидата иска да се възползва от възможността за предварителна проверка на проектното предложение, лицето-приносител на проекта има право по своя преценка да заяви номериране на страниците на оригинала и копията на проектното предложение. В този случай, лицето-приносител на проектното предложение или служителят, отговорен за приемането на проекта, извършва номерацията като двете страни подписват всяка страница на проектното предложение. Заявяването за извършване на собственоръчно номериране и подписване на страниците на оригинала и копията на проектното предложение може да бъде направено най-късно до 5 /пет/ календарни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения.
ВЪПРОС № 81)

Уважаеми дами и господа,


Обръщаме се към Вас с молба за разяснение по процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" с краен срок 20 декември 2011.


Едно от правилата за допустимост е дейността на кандидатите е да бъдат в определени икономически сектори. Въпросът касае Сектор С "Преработваща промишленост" и е следният:


Според класификатора на икономическите дейности (приложение С) производството на изделия от бетон попада в категорията "Преработваща промишленост". Попада ли производството на асфалто-бетон в тази категория? Ако тази дейност представлява съществена част от дейността на дружеството и кандидатът кандидатства за технологична модернизация именно в тази посока, можем ли да приемем, че кандидатът отговоря на това изискване.

Предварително ви благодарим за отговора.


С уважение,


Радослав Русев14.11.2011 г.
ОТГОВОР № 81)
За да отговаря на критериите за допустимост по процедурата, кандидатът трябва към момента на подаване на проектното предложение да развива основната си икономическа дейност в някои от секторите, посочени в т 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване. Това обстоятелство се удостоверява с Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт. Бихме искали да Ви обърнем внимание на допустимите кодове в Сектор C „Преработваща промишленост”, свързани с производство на бетон - 23.6 „Производство на изделия от бетон, гипс и цимент”.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница