Отговори публикувани на 04. 05. 20страница2/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Отговор №8:

Основната цел на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, /създадени не по-рано от З години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата/, които имат капацитета да осъществят проекти за внедряване в производството и успешна пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги, които вече са разработени от кандидатите, като се гарантира ненарушаване на права върху чужда интелектуална собственост.

Основната цел на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” е да се увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като се предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.
Въпрос №9:

Бих искала да задам два въпроса по Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:

 

1. Допустимо ли е предприятие, което е свързано с фирма спечелила финансиране по друга схема по ОП Конкуретоспособност и проектът все още не е завършил, да кандидатства по посочената процедура. При положение, че предприятията са свързани, важи ли правилото "de minimis"?2. Възможно ли е новооткрит клон на предприятие, което е регистрирано преди 10 години, да кандидатства?

 

Елена Спасова19.04.2010г.
Отговор №9:

1. Типът предприятие – независимо предприятие, предприятие-партньор или свързано предприятие, е от значение при определянето на категорията на предприятието-кандидат съгласно дефинициите, предвидени в Закона за малките и средните предприятия. За да бъдат допустими за кандидатстване по настоящата процедура, кандидатите следва да отговарят на Общите и Специфични критерии за допустимост, посочени, съответно в т. 2.1.1 и т. 2.1.2 от Насоките за кандидатстване, а проектните предложения следва да предвиждат изпълнението на дейности и разходи, които отговарят на общите и специфични критерии за допустимост на дейностите и разходите, предвидени по процедурата. В този смисъл, няма ограничение кандидат, който се явява свързано предприятие с бенефициент, спечелил финансиране по друга процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”, да кандидатства за финансиране с проект по настоящата процедура в случай, че предвидените в проекта дейности не са вече реализирани или в процес на реализиране с помощта на финансиране, предоставено от други източници с публичен характер.


Правилото "de minimis" е специфичен режим за предоставяне на държавни помощи, при който получената от дадено предприятие, за период от три години, безвъзмездна финансова помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, изчислена по официалния курс лев-евро. В този смисъл спазването на правилото "de minimis" е по отношение на конкретното предприятие - кандидат и няма отношение към неговите „предприятия партньори” или „свързани предприятия”.
2. Съгласно т. 2.1.1. Общи критерии за допустимост на кандидатите от Насоките за кандидатстване по процедурата, клонове на местни или чуждестранни лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
Въпрос № 10:

Бихме искали да получим отговор на следните въпроси по схема 1.1.1 - 2010 г. Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:

1. Актуален ли е индикативния план-график за изпълнение на процедурата през 2010, който е посочен в насоките за кандидатстване?

2. В календара на плана (стр. 57) са посочени 3 дати за начало на оценителни сесии - 12.05.2010, 27.05.2010 и 26.07.2010. В същото време в легендата е обяснено, че има сесия, която стартира на 12 май 2010 г. и сесия, която стартира на 26 юли 2010 включително за предложения подадени на 12.05.2010. Кое от двете е вярното - календара или легендата? Има ли все пак сесия, която започва на 27.05.2010 г.?

Теодора Недкова
Отговор №10:

В публикувания индикативен план-график за изпълнение на процедурата през 2010 г. има допусната техническа грешка. Актуализиран индикативен план-график за изпълнение на процедурата ще бъде публикуван на интернет адрес: http://www.ibsme.org/story.aspx?id=1131Въпрос № 11:

Двата ми въпроса засягат процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.


1. Ще бъде ли признат за допустим кандидат, който към момента на подаване на проектното си предложение е приложил към него заявка за национален патент, а по време на оценката на проекта си или след подписването на договор за безвъзмездна помощ подаде за същото изобретение заявка за европейски патент, в който сред договарящите страни,  в които заявителят ще иска да получи закрила за изобретението си, фигурира и България?

2. В насоките за кандидатстване е записано, че недопустими са 1) кандидати, чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в областта на първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност, където фигурират живи дървета и други растения. От друга страна с оглед избягване на препокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност” и „Програмата за развитие на селските райони” недопустими са и 2) микропредприятия за преработка и/или маркетинг на горски продукти. Допустими ли са кандидати, които:

- използват като работна суровина клони, трици, дърва за огрев, трупи за бичене и сух дървен материал за крайна преработка т.е. производството им не следва да се разглежда  като попадащо в хипотеза 1) - производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І, т.к. под първично производство на живи дървета и други растения би трябвало да се разбира самото им засаждане и отглеждане;


-не са микропредприятия;

-отговарят на всички условия за допустимост по НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., вкл. и на приложения списък на работни операции преди индустриалната преработка на дървесината, които са допустими за финансиране.


Петя Христова

19.04.2010г.Отговор № 11:

1. В Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” няма поставено конкретно изискване пред кое Патентно ведомство да бъде подадена заявката за патент. Това може да бъде направено във всяка страна-член на ЕС, при условие, че България изрично е посочена в заявката като страна на територията, на която патентът ще е защитен. Патентът следва да е издаден, съответно заявката – да е подадена, преди датата на подаване на проектното предложение.


2. Следва да имате предвид, че съгласно т. 3.4. от Насоките за кандидатстване „Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване”
С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност” и „Програмата за развитие на селските райони”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:

- микропредприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение 2 към Наредба №: 29/2008 на министъра на земеделието и храните и/или са заявили за подпомагане дейности по проекти, които се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България – Приложение У към Насоките за кандидатстване;

- микро предприятия за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

- предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности съгласно Класификатора на икономическите дейности КИД 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”, както следва:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”

10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”

10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”

10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”

10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”

10.81. „Производство на захар”

10.83 „Преработка на кафе и чай”

10.9 „Производство на готови храни за животни”

11.01. „Производство на спиртни напитки”

11.02. „Производство на вина от грозде”

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”

11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”

11.05. „Производство на пиво”

11.06. „Производство на малц”.

Следва също така да имате предвид, че при изследване на кандидата в посочения от Вас случай, дали основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в областта на първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност, ще се вземе под внимание дали предприятието събира и добива дърва за горене, както и дънери, клони, вейки и други, или само ги използва в производството си за получаване на други изделия.Въпрос № 12:

Във връзка с открита процедура: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” имам следните въпроси:

 

1.Означава ли условието да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектно предложение, че те може да са регистрирани непосредствено преди подаване на проектното предложение, с цел осъществяване на иновацията и при спазване на изискването да са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга? 

2.Припокриват ли се категориите индустриална и интелектуална собственост според изискванията на ръководството на програмата по BG161PO003-1.1.03.? (т.е. за патентоспособност може да кандидатства иновативна услуга, която няма чертежи и производствена линия, а е процес?). Финансират ли се по програмата такъв вид кандидатури?

 

3.Трябва ли кандидатът да разбира, че е изпълнил условието на програмата: „да са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга”, ако отговаря на едно, две, няколко или на всички заедно поставени условия:  • Проучване за патентна чистота;

  • Становище за патентоспособност;

  • Заявка за патент;

  • Издадено от оторизирана експертна комисия към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху внедрявания софтуер, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и

 

4.По повод изискването на програмата: „6.1.1. Опишете инвестициите в дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения и оборудване, както и в дълготрайни нематериални активи (ДНА), предвидени за закупуване по проекта. „ Има ли поставено изискване като процент от исканата помощ за ДМА? (.... така както са указани процент на одит, процент на визуализация.... и т.н.) ?

 

Весела Петрова19.04.2010 г.
Отговор № 12:
1. В Насоките за кандидатстване изрично е посочено изискването кандидатите да са регистрирани преди датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура, като няма заложено изискване за минимален срок, в който кандидатите да са били регистрирани.

2. По отношение на поставения от Вас въпрос относно това дали се припокриват категориите индустриална и интелектулна собественост следва да имате предвид, че обект на „интелектуална собственост” е индустриалната собственост и авторските права. В Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е посочено, че допустими за финансиране са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване правата по интелектуална собственост върху внедрявания в проекта иновативен продукт, процес услуга, като са възможни 4 варианта. /Моля вижте отговора на Въпрос №: 1/. Като обект на настоящата процедура са индустриалната собственост /патенти и полезен модел/ и авторското право по отношение единствено и само на внедряването на иновативен софтуер – собствена разработка, посредством, който ще се предоставя иновативната услуга.
3. Посочените във въпроса Ви документи се изискват да бъдат представени в зависимост от това в кой от 4-те варианти, указани в т.2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване попада съответният проект:

В случаите на Вариант 1, когато кандидатът е представил към проектното си предложение патент или свидетелство за регистрация на полезен модел, той трябва да представи и проучване за правен статус, издадено от Патентно ведомство, като проучването за правен статус трябва да отрязява включително и собствеността върху патента/свидетелството от момента на първоначалната му регистрация.

В случаите на Вариант 2, когато кандидатът внедрява иновативен софтуер – собствена разработка, посредством който ще се предоставят иновативни услуги - се представя удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което потвърждава правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставят иновативните услуги.

В случаите на Вариант 4, когато кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес, следва към проектното предложение да бъде приложено: положително становище за патентоспособност, издадено от Патентно ведомство преди датата на подаване на проектното предложение , или в случай, че такова все още не е издадено – проучване за патентна чистота и проучване за предществащо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентното ведомство. По настоящата процедура няма ограничения по отношение на това кое Патентно ведомство е издало патента или свидетелството за регистрация на полезен модел, при условие, че същите важат на територията на Република България, или пред кое Патентно ведомство е подадена заявката за патент, при условие, че Република България е посочена страна в заявката.

Допълнително, следва да имате предвид, че в случай, че кандидатът не получи патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел в срока на изпълнение на проекта съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, или патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел бъде обявен/о за недействителен/но с влязло в сила съдебно решение, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Договарящия орган по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

4. В Насоките за кандидатстване не е предвидено ограничение на процента от общите допустими разходи по проекта, които могат да съставляват разходите за дълготрайни материални активи /ДМА/ и разходите за дълготрайни нематериални активи /ДНА/. Кандидатът сам може да извърши преценка какви разходи за ДМА и ДНА следва да предвиди в бюджета си, като вземе под внимание, че при техническата и финансова оценка ще се оценява по следните критерии

– Всички разходи, включени в бюджета съответстват изцяло на предвидените за изпълнение дейности по внедряване на иновативния продукт/процес/услуга.

- Очакваните резултати и ефект от проекта са напълно съпоставими с предвидените разходи.

- Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени (включени са мерни единици, количество, единична цена, обща стойност)

- Всички разходи са ефективни и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта.

- Заложените разходи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи и услуги като предвидените количества са напълно реалистични.

Въпрос № 13:
От кого се изискват и съответно представят декларации (Приложение Д, Приложение Е, Приложение Г, Приложение Ж, Приложение З) от представляващия/щите фирмата или от собствениците на фирмата ?
Даниела Петкова

20.04.2010г.


Отговор № 13:
В съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата декларациите /Приложение Д, Е, Ж и З към Насоките/ се попълват и подписват от официалния/те представител/и на кандидата и той/те няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват и подават посочените декларации, тъй като с тях се декларират данни за представляваното от деклартара/ите юридическо лице, като за невярно представени данни се носи наказателна отговорност. В случаите, в които предприятието се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и Декларациите се подписват от всички тях.

Декларацията по чл.7, ал.6, т.1 от ПМС №121/31.05.2007 г. /Приложение Г към Насоките за кандидатстване по процедурата/ се попълва и подписва от всички лица, оправомощени да представляват кандидата /независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин/, които са вписани в Търговския регистър или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.ВЪПРОС 14:
Бих искала да получа отговор на следния въпрос по Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:

Съгласно насоките за кандидатстване, по елемент „Услуги” е допустимо извършването на консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга. Допустимо ли е услугите да бъдат извършени от служители на кандидата или е задължително извършването на услуги от външно юридическо лице? Аналогично за елемент „Инвестиции” допустимо ли е активите да бъдат разработени от кандидата или е задължително външен изпълнител да ги изработи и предостави?

Благодаря Ви за отговора
Надя Ботева

28.04.2010.


ОТГОВОР 14:
В т.2.3.1.2. „Специфични допустими разходи по процедурата” от Насоките за кандидатстване са включени допустимите разходи за външни услуги във връзка с осъществяване на допустимите дейности по проекта, включително посочените във въпроса Ви „консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга”, тоест изпълнението на тези дейности се възлага на външни за кандидата изпълнители, като кандидатите следва задължително да прилагат процедурите за определяне на изпълнител съгласно условията и реда, предвидени в Постановление на Министерски съвет №: 55/12.03.2007 г.

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да са закупени от кандидата от трети лица при пазарни условия, като кандидатът задължително прилага процедурите за определяне на изпълнител съгласно условията и реда, предвидени в ПМС 55/12.03.2007 г.

Съгласно чл. 31, ал. 7 от ПМС 55/12.03.2007 г. договори не могат да се сключват с кандидати, съответно в процедура за определяне на изпълнител не могат да участват лица, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента. "Свързани лица" по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

По настоящата процедура за безвъзмездна финансово помощ BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” няма ограничение относно произхода на придобиваните материални и нематериални активи.
ВЪПРОС 15:
Във връзка с обявена процедура по Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги", имам следният въпрос:

 

Съгласно едно от изискванията за допустимост на кандидатите по настоящата схема – същите трябва да са регистрирани до 3 години преди датата на подаване на проектното предложение. Това означава ли, че са допустими кандидати юридически лица, който са се регистрирали в периода след обявяването на процедурата, например 2 месеца преди да подадат проектното си предложение?Ако ДА, тогава в коя Категория би трябвало да попадне при попълването на Формуляра за кандидатстване, Раздел II, 5.5, където са посочени само категории съществуващи предприятия?
Костадин Костадинов
29.04.2010 г.

ОТГОВОР 15:
1. В Насоките за кандидатстване изрично е посочено изискването кандидатите да са регистрирани преди датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура, като няма заложено изискване за минимален срок, в който кандидатите да са били регистрирани.

В раздел ІІ. Описание на проекта т.5.5 от Формуляра за кандидатстване по процедурата са изброени категориите, в които могат да попаднат предвидените за изпълнение по проекта дейности,независимо от това какъв период от време предприятието кандидат е съществувало – 2 месеца или 2 години, а именно:

„Допустими за финансиране по процедурата са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяване на инвестиции, пряко свързани с производството и внедряването на иновативен продукт, процес или услуга и са насочени към една или повече от посочените цели:


  • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

  • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

  • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги;

  • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо

Предприятие”
В зависимост от заложените цели и дейностите, предвидени за изпълнение в съответното проектно предложение, кандидати определят в коя от изброените категории попадат техните проекти.


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница