Отговори публикувани на 04. 05. 20страница4/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
#1775
1   2   3   4   5   6   7   8

ВЪПРОС №: 30
Здравейте,

Юрисконсулт съм на голямо предприятие, което има желание да кандидатства по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013". Дружеството ни е новообразувано Еднолично акционерно дружество ( през м. май 2009г.), в което съгл. чл. 262 от ТЗ са влети три еднолични дружества с ограничена отговорност (29.08.2009г.). Към този момент дружеството отговаря на изизскванията на голямо предприятие, но:  Съгл. т.2.1.2 от насоките за кандидатстване трябва да има минимум 3 приключени финансови години и реализирани нетни приходи за 2009г. 5000000лв. В резултат на вливането, трите ЕООД-та са заличени и техните активи и пасиви са се влели в ЕАД. Ако се представят финансовите отчети за 2007, 2008 и 2009 на влелите се дружества, както и ако се отчетат нетните приходи заедно на трите дружества, които са влели в ЕАД- то, ще отговаря ли то на специфичните критерии за допустимост по т.2.1.2.  

Моля за бърз отговор от Ваша страна, за да знаем дали да стартираме подготовката за проект за кандидатстване по програмата.

Поздрави!

Мариана Гуркопашова

02.07.2010 г.


ОТГОВОР №: 30
Зададеният от Вас въпрос се отнася до Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”, като служебно е препратен на електронния адрес за задаване на въпроси по посочената процедура: op_investment_large2@sme.government.bg. Моля имайте предвид, че отговорът на този въпрос ще бъде публикуван в рубриката „Въпроси и отговори” към процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”.

ВЪПРОС №: 31

Уважаема Г-жо/Г-н …..........................,
Казавам се Тенчо Тинчев , управител съм на скоро създадена фирма ‘Хелиос 21’ ЕООД .

Разгледах вашата презентация “ Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” в сайта на ИАНМСП .

Изследвайки заболяванията на населението в световен мащаб, в частност в България, вследствие неправилното и нездравословно хранене , установихме следното. Нездравословното хранене не е вследствие на неинформираност , а по скоро на липсата на навици Имаме идеен проект за създаване на център за здравословно хранене, диетология и релакс сред природата , предлагане на нов тип туристически услуги . За целта сме наели стар хотел с 13 стаи за срок от 10 години . За осъществяване на проекта е необходимо финансиране за реновация и реконструкция – увеличаване на легловата база ,изграждане на спа център, оборудване.

Възможно ли е финансиране на този проект по ОП “Конкурентноспособност” .


Благодаря ви предварително !

13.07.2010 г.


ОТГОВОР №: 31

Съгласно т. 3.4. „Предоставяне на допълнителна информация” от Насоките за кандидатстване – „Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване.”


При подготовката на Вашето проектно предложение, следва да имате предвид, че в съответствие с т. 2.2. „Допустимост на проектите/дейностите”, параграф 3) Видове проекти/допустими дейности – допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, пряко свързани с производството и внедряването на иновативни продукти, процеси или услуги с висока добавена стойност. Допустимите дейности по настоящата процедура са групирани в два основни елемента – елемент „Инвестиции” и елемент „Услуги”, като е възможна комбинация от дейности и по двата елемента.
По елемент „Инвестиции” са допустими следните дейности:

 • придобиване на нови машини (включително компютърно оборудване, необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга;

 • придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;

 • придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;

 • подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР), пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.

По елемент „Услуги” са допустими следните дейности:

 • консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга;

 • консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги;

 • консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни врежи;

 • консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

 • услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти;

 • визуализация на проекта – до 3 000 лева;

 • одит на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.

В този смисъл, изложената в запитването Ви идея за проект за реновация и реконструкция на леглова база, изграждане на спа център и оборудване, не попада в дейностите/проектите, които са определени като допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти.


ВЪПРОС №: 32

Здравейте,


Пиша Ви от името на новостартирала компания занимаваща се с разработка на софтуер в сферата на енергетиката и енергийната ефективност.  Към момента работим по идеен проект за иновативен софтуер в областта на енергетиката и енергийната ефективност, който да бъде предлаган на електроразпределителни предприятия и производители на електроенергия. Реализация все още не е стартирала поради липсата на достатъчен финансов потенциал. В най-общи линии за това са необходими проучвания и изследвания, разширяване на работният екип, закупуване на тестови устройства, разработка и тестване.

Във връзка с това имам следният въпрос към вас:

Коя от двете програми „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” и „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” би била по-подходяща за нашият случай. Към момента не предлагаме близки до този продукт или услуга на пазара.
Предварително благодаря за отговора.
С уважение,

Спасен Ценов

13.07.2010 г.
ОТГОВОР №: 32
Съгласно т. 3.4. „Предоставяне на допълнителна информация” от Насоките за кандидатстване – „Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване.”
1. Основната цел на Процедура BG161PO003-1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” е да предостави подкрепа на стартиращи иновативни предприятия в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец, като иновацията, предмет на проектното предложения по процедурата, следва да е резултат от собствена разработка на собственика/ците на предприятието.

Допустими за финансиране са дейности, свързани със създаване и изпълнение на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативен продукт или процес, разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или процес, закрила на индустриална собственост. Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ от общите допустими разходи по всеки индивидуален проект, предоставяна по процедурата, е 90%, като остатъкът от минимум 10% от общите допустими разходи трябва да бъде финансиран със собствени средства на кандидата или от източници, различни от бюджета на Европейския съюз и Европейския фонд за регионално развитие. Минималният размер на отпусканата безвъзмездна финансова помощ е 40 000 лева, а максималният размер – 391 166 лева. Планираният проект следва да се реализира на територията на Република България за срок не по-дълъг от 2 години.2. Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” има за цел да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия, като предоставя интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Процедурата включва два основни елемента – елемент Инвестиции и елемент Услуги”, като е възможна комбинация от дейности и по двата елемента. По елемент „Инвестиции” допустими за финансиране са дейности за придобиване на нови машини (включително компютърно оборудване, необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга; придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга; подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР), пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване. По елемент „Услуги” са допустими дейности за консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга; консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги.
Предвид гореизложеното, при подготовката на Вашето проектно предложения и вземането на решение към коя от двете горепосочени процедури да се насочите, следва да се отчете на какъв етап от разработването се намира Вашият продукт – в до-пазарна фаза или фаза на реализация на пазара, както и необходимите за това финансови ресурси.

ВЪПРОС №: 33
Здравейте,

Имам въпрос към следната схема:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013
Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и

иновационните дейности”Област на интервенция 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в

предприятията”Операция 1.1.1: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни

предприятия”


Ние искаме да изградим специализирана фабрика за производство на специални гъби, които са били култивирани и чието отглеждане е напълно автоматизирано – king ouster, boletus of steppen.

Свързахме се с корейската компания, която притежава патента за технологията, но не мога да разбера нашата идея може ли да бъде подкрепена от тази програма или не. Знам, че има изискване да не се припокриват програмата за селските региони и конкуретноспособност, но гъбите според мен не са растения и не намерих никъде в инструкциите конкретна забрана да се кандидатства за гъби. Евентуалния проблем, който може да възникне с класификацията на икономическите дейности според мен може да бъде избегнат, защото ще кандидатстваме с фирма, чиято класификация не започва с 01. Разполагаме с още две фирми съответно с шифри 9305 и 4617, с които бихме могли да кандидатстваме. Прегледах и Приложение Т от документите за кандидатстване и не намерих противоречие. Бих искала да ви помоля да проверите казуса още веднъж и да ме информирате относно вашето становище, предварително благодаря.


Даниела Иванова

 

14.07.2010г.

ОТГОВОР №: 33
По настоящата процедура икономическа дейност, за която се кандидатства и се иска финансиране следва да бъда допустима. За да удостоверят кандидатите, че не осъществяват основното си дейност в специфичните недопустими сектори, които са изброени в т. т.2.1.4. „ Специфични критерии за недопустимост” от Насоките за кандидатстване, следва да представят към проектните предложения Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, а в случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприето е вписан в Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно.

На конкретно поставеният от Вас въпрос, следва да имате предвид следното:

Съгласно т.2.1.4., 2) Специфични критерии за недопустимост от Насоките за кандидатстване и съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006 недопустими по настоящата процедура са кандидати, чийто основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в някоя от следните области, които са изброени подробно от т. е ) до т. о). В т. ж) от т. 2.1.4 записано, че недопустими за финансиране са дейности по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейска общност (Приложение Т към Насоките за кандидатстване), където попадат и гъбите в глава 7 „Хранителни зеленчуци и някои корени и грудки”. От Националната класификация на икономическите дейности е видно, че в раздел „А” „Селско, горско и рибно стопанство”, отглеждането на гъбите попадат в класификация 01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови” и по конкретно „други кореноплодни, луковични и грудкови зеленчуци”.

Предвид горното производството на гъби е дейност, която не е допустима по настоящата процедура./ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 13.09.2010г./
ВЪПРОС №: 34
Здравейте,
имам въпрос относно един казус, който изникна във връзка с издаден патент от чужбина. Става въпрос за българска фирма, чийто собственик е руски гражданин Патентът се води на негово име и е издаден от патентното ведомство в Русия. Валиден ли е в България този патент? Трябва ли да се направи някакво признаване от българското патентно ведомство, за да може да участва в процедурата „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за,внедряване на иновативни

продукти, процеси и услуги”? Ако да, каква?


Предварително благодаря за отговора!

Емил Стоянов


30.07.2010 г.
ОТГОВОР №: 34

Съгласно т.2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” , допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище в България.


Следва да имате предвид, че в т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура няма посочено изискване за това кое Патентно ведомство е издало патента или свидетелството за регистрация на полезен модел, при условие, че патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел важи на територията на Република България, или пред Патентно ведомство е подадена заявката за патент, пир условие, че Република България е посочена страна в заявката.
В допълнение, имайте предвид, че оценката за валидността на съответния патент и/или признаване от страна на българско патентно ведомство, както и свързаните с това документи и процедури, следва да бъде извършено по компетентност от съответния отговорен за това орган – Патентно ведомство на Република България.

ВЪПРОС №: 35
Уважаеми Колеги,

Моля да ни отговорите на следните въпроси :
 1. Полезните насекоми (beneficial insects), както и насекомите, необходими по биотехнологията за тяхното промишлено производство, селскостопански продукти ли са и попадат ли те в стоките, посочени в приложение І към Договора за ЕО(Приложение Т към Насоките на Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”)

 2. Ако не са селскостопански стоки, какви са те и къде попадат ?

 3. Ако гореспоменатите насекоми се считат за селскостопански продукти, то промишленото им производство счита ли се за първично производство на селскостопански продукти?

За Ваша информация полезните насекоми (beneficial insects) са биологични средства за унищожаване на вредители по растенията. Те попадат в групата на биологичните инсектициди. Те имат функцията на химическите инсектициди да унищожават вредителите по растенията като в същото време щадят околната среда и здравето на човека. Те са от много по-висш клас средства за водене на борба с болестите и вредителите по растенията и са незаменим елемент на биологичното земеделие.


Нашето мнение, че съгласно Регламент (ЕО) №1214/2007 на Комисията от 20.09.2007 година полезните насекомите-биоагенти и насекомите, необходими за тяхното промишлено производство не са животни, а високотехнологични продукти - биологични инсектициди, с код 38089190 по комбинираната номенклатура от гореспоменатия регламент. Като такива те не са селскостопански продукти и тяхното промишлено производство не е развъждане на животни, а производство на биоинсектициди.
Благодарим предварително на Вашите отговори.
Поздрави,
Николай Димитров
Отговор 35:
Съгласно т. 2.1.4 „Специфични критерии за недопустимост” от Насоките за кандидатстване по процедурата, Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006 недопустими по настоящата процедура са: кандидати, чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в някоя от следните области :
„...- дейности по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност (Приложение Т към

Насоките за кандидатстване);

- дейности, свързани с преработка и търговия на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия, или
- когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.”
Посоченият в запитването Ви код 3808 91 90 от Комбинираната номенклатура, към който според Вас се отнасят полезните насекоми се отнася към Глава 38 „Различни видове продукти на химическата промишленост”от Комбинираната номенклатура (КН). Към нея се отнася код 3808 91 „Инсектициди” и конкретно код 3808 91 90 – „Други”, като видно от самото наименование на Глава 38, тя включва класификация на различни видове продукти на химическата промишленост, поради което съотнасянето на полезните насекоми – биологични инсектициди към този код от КН, считаме за некоректно.
Допълнително следва да имате предвид, че Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност (Приложение Т към Насоките за кандидатстване) включва Глава 1 „Живи животни”, към които се отнасят както полезните насекоми, така и всички други видове насекоми. Моля да се съобразите с посочените указания при определяне на допустимостта на предлагания от Ваша страна проект по настоящата процедура.


ВЪПРОС №: 36
Уважаеми Господа,

обръщам се към Вас с въпрос отностно възможността за кандидатстване по програмата ,,Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти,процеси и услуги,,.

Притежавам два патента,които са взаимосвързани,но и всеки може да се реализира самостоятелно.

Регистрирал съм фирма за да мога да ги реализирам.

Фирмата не е извършвала никаква дейност до сега-няма приходи,разходи-баланс.

Въпросът ми е -мога ли да кандидатсвам с тази фирма за да получа финансови средства и започна реализацията на посочен от мен проект?Срещам пояснения ,че могат да кандидатсват малки и средни предприятия.След като фирмата ми няма до сега дейност и от тук баланс-мога ли да кандидатствам?

Надявам се да мога,след като програмата е,, Развитие на СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ  предприятия.....,, а не ,,Подпомагане на предприятия ИМАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ,,
В очакване на Вашия отговор

Пламен Ботев

08.08.2010.

ОТГОВОР №: 36
Съгласно т.2.1. „Допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, за да бъдат допустими за финансиране кандидатите по процедурата следва да отговарят на конкретно указани общи и специфични критерии, които включват:


 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,

 • да имат седалище в България,

 • да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата,

 • да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ДВ 84/1999, посл. изм. ДВ, бр. 82/2009 г.), който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение I към Регламент на Комисията (ЕО) №: 800/2008, и

 • да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник,

 • да притежават или да са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, като е възможен един от общо 4 варианта.

Предвид гореизложеното, настоящата процедура не поставя формално изискване за „реално извършвана дейност” от страна на кандидатите, като следва да имате предвид, че в процеса на оценката на постъпилите проектни предложения, на етап „Техническа и финансова оценка” членовете на Оценителната комисия ще извършват оценка съгласно указаните критерии за техническа и финансова оценка, част от които включват: „Степен на готовност на предприятието да внедри иновативния продукт, процес или услуга”; „Степен на техническа осъществимост за внедряване на иновацията”; „Капацитет на екипа за внедряване на иновацията” – „Опит на екипа за внедряване на иновацията в планирането, управлението и организацията на технологии за производство и респективно за предоставяне на услуги, имащи отношение към внедряването на съответния продукт, процес или услуга” и „Пазарен опит на екипа за внедряване на иновации”.ВЪПРОС №: 37

Здравейте,

пиша ви за да попитам какво е необходимо да направя за да какдидатствам по процедура:„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги".

Какви материали и документи трябва да подготвя и какъв е адресът в Русе, тъй като видях, че в Русе могат да бъдат подавани документи за кандидатстване, но не мога

да намеря адресът.
Поздрави
09.08.2010.


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница