Отговори публикувани на 04. 05. 20страница7/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ВЪПРОС №: 50
Въпрос към Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”:

Въпросите са по разясняване на постановките във вариант 3 на Насоките за кандидатстване по BG161PO003-1.1.03

Развитие на стартиращи иновативни предприятия,чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти,процеси и услуги.

Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата поинтелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата отпритежателя/ите на тези права.По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането

Ето вариантите на въпроса

Вариант 1 Допустим кандидат ли е Учредено стратиращо иновативно пхредприятия, с цел практическо внедряване, изпитаване и оценка на патен от чуждестранна фирам например: френска, китайска или фирма от САЩ. Учредената българска фирмата има приложено към проектните документи споразумение със притежятеля на патентеа със приблизително следното съдържание: Фирмата собственик и производител на патентованото изделие ще внесе в капитала на Стартиращото иновативно българско предприятие, като апортна вноска, правата за ползване на патентованата продукция, за внедряване,производствено изпотване и оценка на територията на Република България. Договора за апортната вноска ще се сключи до 30/тридесет/ дни от утвърждаването на проекта за субсидиране по откритата процедура на посочената програма. Стойноста на предоставените патентни права ще се определи с договора на база експертна оценка.

Вариант 2 Приемливо ли е споразумение между българско Стартиращо иновативно предприятие и чуздестранна фирам/ например от Франция,Ктай или САЩ/ с приблизетелно следното съдържание:

Фирмата собственик и производител на патентованото изделие ще внесе в капитала на Стартиращото иновативно, българско предприятие, като апортна вноска, правата за ползване на патентованата продукция, за внедряване,производствено изпотване и оценка на територията на Република България. Договора за апортната вноска ще се сключи до 30/тридесет/ дни от утвърждаването на проекта за субсидиране по откритата процедура на посочената програма. Стойноста на предоставените патентни права ще се определи с договора на база експертна оценка. 

 

Данни за контакт на заявителя (имена, телефон, е-mail)Дортотея Йорданова Янакиева
02.12.2010 г.
ОТГОВОР №: 50

Съгласно т.2.1. „Допустимост на кандидатите”, допустимите за финансиране по настоящата процедура кандидати следва да отговарят на указаните общи и специфични критерии за допустимост, както следва:  • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,

  • Да са регистрирани до 3/три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата;

  • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия;

  • Да имат седалище в Република България;

  • Да притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата.

Допълнително, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничения по отношение на произхода на притежалите на права върху интелектуална собственост (български или чуждестранен).


Следва също така да имате предвид, че независимо от това в кой от четирите допустими по процедурата варианти попадат кандидатите, при подаване на проектното предложение, същите следва да декларират ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост чрез представяне на попълнена по образец Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост – Приложение Ж към Насоките за кандидатстване.
В допълнение, в хипотезата на Вариант 3 от т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите”, при който на етап кандидатстване кандидатът представя Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост за апортирането им в капитала на кандидата, в случай на одобрение на проекта, кандидатът следва да представи Декларация при съпритежание (Приложение З към Насоките за кандидатстване) към датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Предвид изложеното и в случай, че кандидатите отговарят на всички останали изисквания за допустимост, както и в случай, че са представени и са в изискуемата форма всички придружителни документи по процедурата, посоченият във Вашия въпрос кандидат е допустим участник.
ВЪПРОС №: 51
Уважаеми дами и господа,

Желаем да получим информация относно давноста на процедурата за подбор

на проекти по BG161PO003-1.1.03. развитие на стартиращи иновативни

предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси

и услуги.

Процедурата активна ли е още?

Запитването ни се базира на решение Номер РД-16-1328/19.11.2010

Прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмезна помощ по

BG161PO003/1.1.1-01/2007
--

Любомир Вълканов

03.12.2010 г.
ОТГОВОР №: 51

Посоченото във Вашия въпрос Решение № РД-16-1328/19.11.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган за преустановяване набирането на проектни предложения се отнася само до процедура за подбор на проекти 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ - BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, e отворена за набиране на проектни предложения, като е обявена без определен срок за кандидатстване. Проектните предложения се разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване, като за финансиране се предлагат тези от тях, които в хода на техническата и финансова оценка са получили 70% или повече от максималния брой точки, посочени в 4.1.3 от Насоките за кандидатстване.
ВЪПРОС №: 52
Здравейте,

Казвам се Светла Ралчева и съм управител на "САНТА ЛУЧИЯ БГ" ЕООД. Искам да направя закрит детски център в град Плевен по съвременен европейски образец и търся програма за финансиране, която най-добре да пасне на тази идея. Както и самата идея да е подходяща за програмата. Внимателно прегледах схемата "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги". Фирмата ми отговаря на описаните общи критерии за допустимост-ЕООД, със седалище в гр.Плевен, създадена е през 2009 г. и практически не е развивала дейност, няма назначен персонал. Моят въпрос към Вас е по отношение на критериите за иновативност - Нямам патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел/процес. Готова съм да подам в Патентното ведомство заявка за патент на внедрявания процес, но при положение че имам положителен отговор на въпроса си от Ваша страна. А въпросът е: допустима ли е дейността "закрит детски център за обучение и забавление на деца" по посочената схема за финансиране? Зная, че трябва да се доказва иновативност и тепърва ще търся възможно най-добрият вариант за удостоверяване, че такъв детски център ще е иновативен за Плевен и за България като цяло-по отношение на формите за забавление и обучение и по отношение на дейността му. Всъщност започвам с въпросът, който отправих към Вас-нали все от някъде трябва да започна. Моля, в случай, че схемата Ви се струва неподходяща за посочената дейност, помогнете ми с посочване на по-подходяща.


Оставам на разположение за евентуални въпроси и кореспонденция.

Светла Ралчева

Очаквам отговора Ви, с пожелание за късмет и успешна работа.
06.12.2010.
ОТГОВОР №: 52

При вземане на решение дали да кандидатствате по дадена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва добре да прецените доколко целите и резултатите, които искате да постигнете с изпълнението на конкретната идея или проект съответстват на целите на обявената процедура за подбор на проекти и оперативната програма, в рамките на която е обявена съответната процедура.


Основната цел на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.
Допълнително, следва да имате предвид, че съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукту процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, като е възможен един от следните варианти:
Вариант 1:

Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.


Вариант 2:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и, издадено по реда, посочен в т. 2.2, 2) от Насоките за кандидатстване, по-долу.Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането.


Вариант 4:

Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.”

В случай, че кандидатът не попада в един от гореизброените варианти, същият на отговаря на критериите за допустимост по процедурата и се явява недопустим кандидат за финансиране.
Допълнително, по отношение на посочената във Вашия въпрос дейност „закрит детски център за обучение и забавление” следва да имате предвид, че съгласно т.2.2 „Допустимост на проектите/дейностите”, параграф 3 „Видове проекти/допустими дейности” от Насоките недопустими за финансиране са следните дейности:


  • Участие в семинари, работни срещи, изложения;

  • Индивидуални стипендии за учебни занимания или курсове за обучение;

  • Проекти/дейности, които не предвиждат като краен резултат внедряването в производството на съответния иновативен продукт или процес и респективно, стартиране на дейности по предоставяне на иновативната услуга от страна на предприятието;

  • Дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура;

  • Дейности от общ маркетингов и рекламен характер.

Предвид изложеното, следва да проучите и възможностите за финансиране, които се предоставят по процедурите за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” с Управляващ орган – Министерство на труда и социалната политика.


ВЪПРОС №: 54

Здравейте,

Пратила съм тези въпроси преди доста време и по имейл и по факс и искам да знам кога ще получа отговор на тях, тъй като 15 дни срок за отговор на въпроси изтекоха отдавна?

Здравейте,

Искам да задам два въпроса относно процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

1.       Във Формуляра за кандидатстване където не е опоменато до колко страници е максималното съдържание на обяснението или информацията която трябва да се предостави има ли някакви ограничения в броя страници,тъй като има обяснения които могат да достигнат до 10 страници? Това допустимо ли е или има някакви ограничения?

2.       Относно точка 4.3. от формуляра за кандидатстване- „Опишете научно-изследователската и развойна дейност, в резултат на която е разработен иновативния продукт, процес или услуга, като приведете доказателства, че иновацията е собствена разработка (по преценка на кандидата към проектното предложение могат да бъдат приложени документи, доказващи собствеността на разработката – например техническа документация за продукта/ процеса/услугата, внедрявани по проекта).”-Бихте ли ми разяснили какво точно се има предвит. Нашата фирма разработва софтуер, за който имаме удостоверение от Министерство на транспорта за иновативност и се е стигнало до идеята за разработване на този продукт възоснова на срещи проведени с бъдещи клиенти на продукта и  анализ на необходимоста от такъв тип софтуер на пазара, това ли трябва да опишем в тази точка и какво точно се има впредвид под научно-изследователската и развойна дейност, в резултат на която е разработен иновативния продукт.

Предварително благодаря за отговорите!

Евелина Павлова
17.12.2010 г.
ОТГОВОР №: 54

Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос №: 48.


ВЪПРОС №: 55

Здравейте.


Бихме искали да Ви зададем следния въпрос по програмата за безвъсмездно финансиране, 1.1.1 - 2010 г. Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.
Както прочетохме от насоките които са публикувани на Вашия саит за развитието на малки и средни предприятия, едно от условията е да бъде представен патент или свидетелство за полезен модел. Това е точка която касае нас. Все пак възниква въпрос на който бихме искали да получим пояснение. В насоките е записано че се представя патент или заявлението за подаден патент. Не е записано обаче че се подава свидетелство за полезен модел или неговото заявление.
Текста е:

ВАЖНО: В случаите на подадена заявка за патент за изобретение, кандидатът следва да приложи към

проектното предложение: положително становище за патентоспособност, издадено от Патентно ведомство, или, в случай, че такова все още не е издадено – проучване за патентна чистота и проучване за предшестващо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентно ведомство.
Това означава че дори все още да не е издаден патента но имаме заявлението от патентно ведомство можем да кандидатстваме по оперативната програма, (кандидатът следва да приложи към проектното предложение: положително становище за патентоспособност, издадено от Патентно ведомство, или, в случай, че такова все още не е издадено – проучване за патентна чистота и проучване за предшестващо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентно ведомство).
Но ако ние искаме да получим "свидетелство за регистрация на полезен модел",никъде не е записано в инструкциите (НАСОКИТЕ), дали по същия начин можем да кандидатстваме по Оперативната програма с заявлението което имаме към патентното ведомство и проучване за полезния модел и проучване за предшестващо състояние на техниката, извършени от Патентно ведомство или от представител по индустриална собственост, регистриран в списъка на Патентно ведомство).
Оставам на разположение за допълнителна информация и в очакване на Вашия отговор.
Юрий Кожухаров
20.12.2010 г.


ОТГОВОР №: 55

Съгласно т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура посочените във Вашия въпрос хипотези на допустимост се отнасят съответно до Вариант 1 – при който кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата; и Вариант 4 – при който кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – в Патентно ведомство е подадена заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.


Предвид изложеното, посочената във Вашия въпрос хипотеза „получаване на свидетелство за регистрация на полезен модел” не отговаря на специфичните критерии за допустимост по настоящата процедура, поради което и не се допуска участието на кандидати, които са подали заявка за свидетелство за регистрация на полезен модел.
ВЪПРОС №: 56

Здравейте,


Внимателно прегледах Насоките за кандидатстване, както и всички публикувани въпроси и отговори, но не открих ясни отговори на следните въпроси:
Предприятието ми желае да възползва от програмата за да внедри собствен софтуер за производство на вид софтуерни приложения. За тази цел е необходимо софтуерът за производство да се модифицира (например да се вградят софтуерни защити от копиране), да се изработи уеб сайт за разпространение, както и много други дейности. Или накратко: необходима е немалка инвестиция в програмистки труд за модифициране и изграждане на дълготраен нематериален актив (софтуер). Основните разходи за тези дейности са за възнаграждения, осигуровки и работна среда на персонала. Спецификата е такава, че повечето от тези дейности не могат да се възложат на външни изпълнители, тъй като са специфични за Предприятието или пък са фирмена тайна.
Но ИЗГЛЕЖДА, че това е недопустим разход според "Насоки на кандидатстване" т.2.3.2. Недопустими разходи - Специфични недопустими разходи по процедурата: "- разходи за човешки ресурси (персонал, назначен за изпълнение на проекта);".
1. Ако персонал на Предприятието извърши тези дейности, то разходите за труд (възнаграждения и др.) за този период ще могат ли да се финансират по тази програма? Какъв е начина?
2. Ако отговорът е ДА, как ще се отрази това в Бюджета? Каква методика за оценка на тези разходи ще се признае от Оценителната комисия?
3. Ако отговорът е НЕ, то съществува ли някакъв начин тези дейности по изграждане/модифициране на дълготраен нематериален актив да се финансират от Програмата, но така, че да се извършат от Предприятието, а не от външно предприятие?

С уважение,

Александър Николов

21.12.2010 г.


ОТГОВОР №: 56

1. Съгласно Общите и Специфични критерии за допустимост на разходите от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура се предвиждат като допустими следните видове разходи:


Разходи за дълготрайни материални активи:

- разходи за придобиване на нови машини, оборудване (вкл. компютърно оборудване, необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране и изпитване на оборудването/машините/съоръженията;

- разходи за придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт, и респективно реализация на иновативния процес;

- разходи за строително-монтажни работи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения и пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване, извършени от външен изпълнител – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.


Разходи за дълготрайни нематериални активи:

- разходи за придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряване на иновативния продукт, процес, услуга, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация.


Разходи за външни услуги във връзка с осъществяване на допустимите дейности по проекта:

- разходи за консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга;

- разходи за консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собтвеност по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги;

- разходи за консултантски услуги, свързани с разработване ва маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;

- разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

- разходи за услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти.


Други разходи за услуги, свързани с изпълнението на задълженията по договора:

- разходи за финансов одит на проекта – извършен от регистриран одитор – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

- разходи за визуализация на проекта съгласно изискванията на Регламент ЕО 1828/2006 – не повече от 3 000 лева.
Предвид изложеното, следва да имате предвид, че разходите за възнаграждения на собствен персонал на предприятието-кандидат по настоящата процедура се явяват НЕДОПУСТИМ разход.
2. Пакетът документи Насоки за кандидатстване и приложения към тях по всяка една от обявените процедури за подбор на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” съдържа Критерии и методология за оценка на проектните предложения по процедурата, които включват и критерии за оценка на реалистичността и ефективността на разходите, предвидени в бюджета на подадените проектни предложения от гледна точка на пазарни цени.
Допълнително, при подготовката на проектното предложение и разходите, които да предвидят в бюджета на проекта по отношение конкретно на разходите за възнаграждения, кандидатите могат да се ръководят от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и Приложение №: 1 „Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификации и групи професии към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
3. Следва да имате предвид, че разходите за възнаграждения на персонал, необходим за разработване на даден продукт, процес, услуга – както е посочено във Вашия въпрос, се явяват допустими за финансиране разходи по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ 2007BG161PO003/1.1.1 -01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” в рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”. С акт от 19.11.2010 г. Председателят на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Конкурентоспособност” утвърждава решение на КН за прекратяване на горепосочената процедура, като в резултат от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от страна на Комитета за наблюдение на ОПК са одобрени общи критерии за избор на операции по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, която ще бъде до голяма степен аналогична на прекратената вече процедура. Процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” предстои да бъде обявена за подбор на проектни предложения в началото на 2011 г.


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница