Отговори публикувани на 04. 05. 20страница1/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-1.1.03

РАЗВИТИЕ НА СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ”


ОТГОВОРИ ПУБЛИКУВАНИ НА 04.05.2010г.

ВЪПРОС 1

Уважаеми дами/господа,

Моля, за вашето мнение по отношение на следните въпроси, във връзка с Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:


 1. Доколкото в текста на документа се включва понятието "интелектуална", а не е изрично посочено понятието "индустриална" собственост, допустими ли са кандидати, които разполагат с/или са в процес на придобиване/ на авторски права (като дял от интелектуалната собственост) върху внедряваните иновативни продукти/процеси/услуги.

2. Допустими ли са проекти, за които не е приложимо предоставянето на един или повече от изискуемите задължителни придружителни документи? По-конкретно, допустим ли е проект, за който по същество не е възможно издаването на документ по т "й" (стр.37), въпреки че отговаря на всички посочени изисквания - предмет на проекта е иновативен процес, разработен по поръчка на кандидата, авторските правата върху който (база от данни, ноу хау и всички свързани с това имуществени и неимуществени права) ще бъдат апортирани в дружеството по силата на отделно Споразумение.


3. Каква е дефиницията на "софтуер" по смисъла на Насоките за кандидатстване? Уеб сайтовете попадат ли в тази категория?


4. Приветствам политиката за публичност по тази схема, по която можеше да се изпращат коментари. Считам, че за да се запази стойността на тази политика, би следвало всички получени предложения да бъдат публикувани, за да се види каква част от тях са взети предвид...


Последният ми въпрос касае  процедура 1.1.1. - Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия - На коя дата най-късно се очакват решенията за кандидатите, подали предложения през 2009 година? Наясно съм с факта, че комисията се събира на всеки 10 подадени проекта, но какъв е срокът тази комисия да се произнесе след като вече е сформирана. Кое е лицето, от което трябва да се търси отговорност в случай на забава на това решение?

Благодаря предварително

Бенефициент

06.04.2010.


ОТГОВОР 1

 1. Съгласно т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” детайлно са указани всички специфични критерии, на които следва да отговарят кандидатите, за да бъдат допустими за финансиране, а именно „...допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, като е възможен един от следните варианти.

Вариант 1:

Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.Вариант 2:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и, издадено по реда, посочен в т. 2.2, 2) от Насоките за кандидатстване, по-долу.Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането.Вариант 4:

Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.”


Предвид изложеното, следва да имате предвид, че посочените 4 варианта изчерпват всички възможности за допустимост на кандидатите по процедурата. В случай, че представлявания от Вас кандидат не попада в един от посочените 4 варианта, същият не отговаря на критериите за допустимост по процедурата независимо от обстоятелството, че „разполага с/или е в процес на придобиване/ на авторски права”, както е посочено във въпроса Ви.
Понятието „интелектуална собственост” по смисъла, вложен в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” допуска авторско право по отношение единствено и само на внедряването на иновативен софтуер – собствена разработка, посредством който ще се предоставят иновативни услуги (както е посочено във Вариант 2, по-горе). В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством, който ще се предоставя иновативната услуга, както и че внедреният софтуер е иновативен по отношение на неговата функционалност при спазване на изискванията на одобрената методика за оценка с цел удостоверяване иновативността и правата по интелектуална собственост върху внедрявания софтуер от кандидата – Приложение Ц „Методика за оценка с цел удостоверяване иновативността и правата по интелектуална собственост върху внедрявания софтуер, рег. №: М-1/24.02.2010 г.” към Насоките за кандидатстване по процедурата.
2. Когато представянето на даден документ, посочен в т. 3.1.1.2 „Придружителни документи” от Насоките за кандидатстване, не е задължително за всички кандидати, това е указано в съответния текст, посредством изрази като: „в случай че”, „приложимо в случаите на”, „незадължителни документи, които се представят по преценка на кандидата”. Доколкото в буква „й” на т. 3.1.1.2, липсва такова указание, в зависимост от конкретното си проектно предложение, кандидатът следва да представи поне един от изброените документи.
3. Моля имайте предвид, че съгласно т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата, допустими за финансиране са кандидати, които „внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги”. В тази връзка следва да се съобразите със следните определения, посочени в т. 1.3 от Насоките:

„...иновативен продукт – нов или значително усъвършенстван продукт, който може да представлява, както краен продукт за продажба на трети лица, така и база за производство на други продукти или предоставяне на услуги.

- иновативен процес - нов или значително усъвършенстван метод за по- ефективно, по-качествено или по-бързо постигане на определени резултати.

- иновативна услуга - нова или значително усъвършенствана услуга, предоставяна на база иновативен продукт или процес.”


Доколкото съгласно критериите за допустимост на кандидатите по процедурата, внедрявания иновативен софтуер следва да бъде база за предоставянето на иновативна услуга (по смисъла на посоченото определение за иновативна услуга), то този софтуер следва да отговаря на определението за иновативен продукт или иновативен процес. С посочените определения следва да бъде съобразена и визираната във въпроса Ви „интернет страница”, при преценката за съответствие с критериите за допустимост по процедурата.
4. Отправената препоръка ще бъде взета под внимание.
5. Зададеният въпрос се отнася до Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, като служебно е препратен на електронния адрес за задаване на въпроси по посочената процедура: stf@sme.government.bg. Моля имайте предвид, че отговорът на този въпрос ще бъде публикуван в рубриката „Въпроси и отговори” към процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.
ВЪПРОС 2

Здравейте,

Имам следните въпроси по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” , схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:
1. Могат ли да кандидатстват новосъздадени фирми без реална дейност към момента на кандидатстване?
2. Може ли по схемата да се включат консултантски услуги за бизнес развитие, създаване на бизнес план за развитие на фирмата при и след внедряване на съответната иновация? Ако не може и тази услуга не е предвидена, как тогава фирмите ще могат да кандидатстват за фондовете за Venture Capital?
Поздрави

Н. Гълева

07.04.2010 г.

ОТГОВОР 2

1. Съгласно т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване, кандидатите по процедурата следва да отговарят на следните общи критерии:

„....- Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;


 • Да имат седалище в България, и

 • Да са регистрирани до 3/три/години преди датата на подаване на проектното предложение, и

 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, и

 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.”

Насоките за кандидатстване по процедурата не поставят изрично изискване по отношение наличието на реална дейност, извършвана от страна на кандидата към датата на подаване на проектното предложение.


2. Съгласно т. 3 „Видове проекти/допустими дейности” от Насоките за кандидатстване по процедурата, допустими за финансиране по елемент „Услуги” са следните видове дейности:

 • Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга;

 • Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги. Допустимите консултантски и юридически не касаят първоначална защита, свързана с подаване на заявки пред Патентно ведомство или юридическа защита при оспорване на права по интелектуална собственост. Допустимите консултантски и юридически услуги не включват разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, и свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес или услуга;

 • Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;

 • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

 • Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти;

 • Визуализация на проекта – до 3 000 лв.;

 • Одит на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.

Всички предвидени за изпълнение дейности в рамките на Елемент „Услуги” по настоящата процедура следва да бъдат пряко свързани с внедряването в производството на съответния иновативен продукт, процес или услуга и/или с неговата пазарна реализация.
Допълнително, следва да имате предвид, че недопустими за финансиране по елемент „Услуги” са общи услуги, свързани с обичайната дейност на предприятието (например счетоводни услуги, юридически, подреднически и други услуги, които не са свързани с внедрявания по проекта иновативен процес, продукт или услуга), както и разработване на общи бизнес планове и стратегии за развитие, които нямат отношение към внедряването и пазарната реализация на предлагания иновативен продукт, процес или услуга.

ВЪПРОС 3

Здравейте,


Фирмата, в която работя иска да кандидатства по  Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги. В тази връзка при подготовка на проектното предложение възникнаха следните въпроси:

1.    В условията за кандидатстване - Вариант 2, е посочено, че може "Кандидатите да внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги".


Въпросът ми е: трябва ли иновативният софтуер да е разработен преди кандидатстването или при подаване на предложението може да се представи само иновативната идея, която впоследствие ще се внедри?


2.  Необходимо ли е  разработващите иновативния софтуер да са служители на кандидатсващата организация и ако да - има ли минимален срок, в рамките на който трябва да са  работили във фирмата ( например, не по-малко от 3 месеца преди кандидатсване по програмата)?


3.Може ли идеята за иновативен софтуер да е на кандидатстващата организация и за нея, но самото разработване (техническата част) да се извърши от външен изпълнител, на който ще бъде заплатено за това?


4. Може ли работен иновативен софтуер (който съществува), но без патент или свитетелство за регистрация на полезен модел, да кандидатства по програмата, за да бъде усъвършенстван и разширен?


Надявам се, че ще можете да отговорите на тези въпроси.

Благодаря предварително!!!

С уважение,

Гинка Станоева

13.04.2010 г.


ОТГОВОР 3

1. Съгласно т.2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура във вариант 2 е залегнало следното:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер – собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи Удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуалната собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и, издадено по реда, посочен в т.2.2,2 от Насоките за кандидатстване в изпълнение на изисквания в т. 3.1.1.1. Списък на документите за кандидатстване б. „й”.

Съгласно заложените изисквания в Насоките за кандидатстване за допустимост на проектите, допустими са проекти, които имат за свой предмет осъществяване на инвестиции, пряко свързани с внедряването на иновативен продукт, процес или услуга, т. е иновативният софтуер следва да бъде разработен, за да може посредством него да предоставят иновативни услуги.
2. В насоките за кандидатстване няма такива заложени изисквания.
3. Съгласно т.2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура е допустимо разработваното на техническата част на иновативен софтуер, посредством, който ще предоставя иновативни услуги, да се извърши от външен изпълнител въз основа на договор, по който кандидатът е възложител.
4. Моля вижте отговор 1. В допълнение, следва да имате превид, че за целите на разработване на иновативен софтуер е подходяща процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.
ВЪПРОС 4
Добър ден, Уважаеми Дами/Господа!

 

Управител съм на малка фирма в областта на информационните технлогии. По-точно специализирани сме в поддръжката на компютърна техника, LAN и периферия. Имаме готов проект за поддръжката на компютърната техника на определен брой софийски училища (които имат нуждата, но нямат финанси да си я позволят). В поддръжката влиза и инсталирането на разработен софтуер за дистанционна IT поддръжка с цел по-бързо разрешаване на компютърните проблеми и тн.Проблемът е, че фирмата е регистрирана през 2004 г., а по BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" фирмата трябва да е новорегистрирана.

Искам да попитам каква е възможността да се кандидатства и да се представи naш проект по тази програма. "ЛИП Трейд" ООД се състои от 7 служители + счетоводител (счетоводна къща)

 

С уважение 

Петко Груев

13.04.2010 г.
ОТГОВОР 4

Съгласно т. 2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата, един от посочените общи критерии за допустимост на кандидатите е: „Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата”. В допълнение, следва да имате предвид и отговор 3, т. 1.ВЪПРОС 5

Уважаеми господа,

Бих искала да задам следния въпрос относно откритата процедура за подбор на проекти BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси иуслуги":

Възможно ли е да се кандидатства с проект за внедряване на иновативен софтуер, който е възложен за изработване на друга фирма? Ако е възможно, коя фирма трябва да подаде заявка за оценка на иновативността на софтуера в Минитесртво на транспорта?

С уважение,

Гергана Янкова

13.04.2010 г.
ОТГОВОР 5

Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата допустими за финансиране са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, като е възможно внедряваният по проекта иновативен продукт, процес или услуга да са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител. В случаите на възлагане на разработването на иновативен софтуер на външен изпълнител, фирмата – възложител се явява притежател на правата по интелектуална собственост върху разработвания софтуер и като такава следва да кандидатства с проекта за внедряването на съответния софтуер по процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, и съответно да подаде заявка за оценка на иновативността на софтуера в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Въпрос 6

Здравейте,


Въпросът ми към вас се отнася до схема 1.1.3 – 2010 – Процедура BG161PO003-1.1.03

„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Както е видно в Насоките за кандидатстване, схемата е за иновации, които включват патенти и друг интелектуален продукт като например софтуер. Може ли да се приеме за иновация започването от предприятието на нов тип дейност, която преди не е извършвана и за която е необходимо закупуването на нова техника.

За тази дейност е вход акредитация на фирмата от съответните органи.

С поздрав.

Петко Цветков

31.03.2010г.


ОТГОВОР 6

Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата допустими за финансиране са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост. Основната цел на настоящата процедура за подбор на проекти е да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия в България за изпълнението на проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги, като услугите следва да се резултат от внедрен иновативен процес или продукт. В този смисъл започването от предприятието на нов тип дейност, която преди не е извършвана и за която е необходимо закупуването на нова техника е допустимо по процедурата, при условие, че са изпълнени и горепосочените допълнителни условия.
/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПУБЛИКУВАНИ НА 16.08.2010 г./

Въпрос №7:

Здравейте,


бих желала да Ви попитам дали все още има финансиране по схема: "Развитие на стартиращи иновативни предприятия".

Предварително благодаря за отговора.


Ал.Йосифова

14.04.2010 г.


Отговор №7:

Процедурата за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа и внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е официално обявена на 29 март 2010 г. В съответствие с Насоките за кандидатстване бюджетът на процедурата възлиза на 19 558 300 лева.

Към настоящия момент процедурата е открита за кандидатстване, като постъпилите проектни предложения се разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на предварително обявените налични финансови средства.

Индикативният - план график за изпълнение на процедурата през 2010 г. е оповестен в насоките за кандидатстване.Въпрос №8:

Пиша Ви във връзка с двете предложения за набиране на проекти за стартиращи предприятия:

- „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

- „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и услуги”.
От УО на ОП Конкурентноспособност, г-жа Цветелина Проданова ми препоръча да се свържа с Вас по отношение на допълнителната информация и уточненията, които ме интересуват във връзка с двете мерки. Аз се запознах с Насоките за кандидатстване, но имам няколко конкретни въпроса.

 

Бих искала да разбера повече за разликата между двете схеми и по-специално за техните конкретни цели. Въпросът ми е породен от неяснотата по отношение на разликата между двете схеми, като се има предвид, че и двете финансират стартиращи предприятия, развиващи иновации. Доколко разликата се състои в това да притежаваш патента за иновацията, която разработваш? Интересувам се, за да определя, коя схема да избера като по-подходяща за кандидатстване. 

 

С уважение,Сирма Митова

15.04.2010г.Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница