Отговори публикувани на 04. 05. 20страница3/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
#1775
1   2   3   4   5   6   7   8

ВЪПРОС 16:

Във връзка с обявена  процедура по Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги", имам следните въпроси:  1. В Насоките за кандидатстване като „Специфични недопустимите разходи” са посочени: „Разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”. В този смисъл консултантски услуги по разработването на проектното предложение допустим или недопустим разход ли са по настоящата процедура?

  2. На началната страница на Формуляра за кандидатстване в раздел „Информация за проектното предложение” се изисква информация заНаименование и ЕИК на консултантската организация, предоставила консултантски услуги по разработване на проектното предложение”. Въпросът ми е - тази информация задължителна ли е? Какво отношение има тя в процеса на оценка на проектното предложение и особено пък упоменаването и на титулната страница? Каква е целта на предоставянето й, при положение, че тези консултантските услуги, представляват дейност извършена преди подписване на договора за безвъзмездна помощ, и в този смисъл са недопустим разход съгласно Насоките? В случай че бенефициента сам е подготвил проектното си предложение – какво следва да впише там?

Костадин Костадинов

01.05.2010 г.


ОТГОВОР 16:
1. Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура разходите за извършване консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение са недопустими.

2. Представянето на попълнен формуляр за кандидатстване е задължително условие за всички участници в процедурата. Данните, предоставяни от кандидатите в раздел „Информация за проектното предложение” относно „Наименование и ЕИК на консултантската организация, предоставила консултантски услуги по разработване на проектното предложение” са с информативен характер и в случай, че такива услуги не са ползвани, не следва да бъдат попълвани от кандидата.


ВЪПРОС 17:
Предприятие желае да кандидатства по обявената процедура. Предприятието е придобило полезен модел, който желае да внедри в редовно производство. Придобиването се е случило с договор за прехвърляне на права, като полезният модел е вписан като нематериален актив, но не е апортиран в капитала на Дружеството. Допустимо ли е това предприятие да кандидатства по настоящата схема с този полезен модел, който вече е негова собственост? Прехвърлянето е вписано в Патентно ведомство на Р. България по съответния ред.
Ралица Вълчева

02.05.2010г.


ОТГОВОР 17:
Критериите за допустимост на кандидатите и дейностите по настоящата процедура са посочени в т 2.1.1. от Насоките за кандидатстване

В допълнение към горните изисквания, в т. 2.1.2. «Специфични критерии за допустимост на кандидатите» е посочено, че допустими за финансиране по настоящата процедурата са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите (иновативният продукт, процес, услуга) следва да са разработени от кандидата или да са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител.ВЪПРОС 18:

Въпросът ми е допустимо ли е възложител на иновативната разработка да бъде физическо лице, което е собственик на предприятието-възложител, като апортирането на полезния модел ще се извърши в капитала на юридическото лице - кандидат. Необходимо ли е изпълнителят (разработчик на изделието, предмет на полезния модел) да стане съсобственик в дружеството или е достатъчно полезният модел да бъде прехвърлен и записан като нематериален актив?


Ралица Вълчева

03.05.2010 г.


ОТГОВОР 18:
1.Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване е посочено, че кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането.

2. В Насоките за кандидатстване по настоящата процедура няма поставено изрично изискване изпълнителят (разработчик на изделието, предмет на полезния модел) да бъде съсобственик в дружеството достатъчно е правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на дружеството-кандидат.Въпрос №19:

Здравейте,


Във връзка с уточняване общите критерии за допустимост до кандидатстване по горепосочената схема, бих искала да ми предоставите тълкуване на концепцията на Закона за малки и средни предприятия при изясняване статута на независимо, респ. Свързано предприятие. При изясняване статута на дадено предприятие по критериите на чл.4, ал.3 и 5, за наличие/липса на обстоятелства, определящи предприятието като партньор или свързано предприятие, прави ли се разлика в националността на предприятията, които се намират в определена правна или фактическа връзка? Или по-точно, попадат  ли в  обхвата на закона взаимоотношения на партньорство или свързаност между български юридически лица и чуждестранни такива, или в обхватът на двете понятия  попадат само  взаимоотношения на зависимост между български юридически лица?

Благодаря предварително за отговора!


С уважение,
Гергана Атанасова

19.05.2010 г.


Отговор №19:

Съгласно т.2.1.1. „Общи критерии за допустимост на кандидатите” , допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище в България.

Следва да имате предвид, че дефинициите за „предприятие”, „независимо предприятие”, „свързано предприятие” и „предприятие партньор” от Закона за малките и средни предприятия, съответстват на дефинициите, указани в чл. 1 от Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008г. и съответно в чл. 3, § 1 и § 3 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008г. В посочените норми не е налице разделяне на предприятията на местни и чуждестранни. От изложеното следва, че чуждестранни лица (заедно с местните такива), които осъществяват стопанска дейност и са стопански субекти, независимо от собствеността и правно- организационната си форма, следва да бъдат третирани като предприятия, и в случай, че са налице обстоятелства по свързаност и партньорство, те следва да бъдат надлежно декларирани в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Е), като се спазват указанията и обяснителните бележки за попълването ú.

Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 4, ал. 8 от ЗМСП, съгласно която предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.Въпрос №20:

Бих искала да задам два въпроса по Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:

 

1. Допустимо ли е предприятие, което е свързано с фирма спечелила финансиране по друга схема по ОП Конкуретоспособност и проектът все още не е завършил, да кандидатства по посочената процедура. При положение, че предприятията са свързани, важи ли правилото "de minimis"?2. Възможно ли е новооткрит клон на предприятие, което е регистрирано преди 10 години, да кандидатства?

 

Предварително благодаря!Ел. Спасова

28.05.2010г.

Отговор №20:

Моля, Вижте отговора на въпрос 9.


Въпрос №21

Добър ден,

В хипотезата на т. 2.1.2, вариант III от Насоките за кандидатстване, касаещи уреждането на правата върху патент, който не е собственост на дружеството-кандидат, имаме следния въпрос:

Чл. 4 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели допуска разпореждането с право на патент както със всяко едно друго право, вкл. предоставянето териториалното му апортиране. В тази връзка, допустимо ли е по правилата на настоящата процедура да бъде уговорено, че патентопритежателят ще апортира патентното право само за територията на Република България?

Предварително благодаря.

01.06.2010г.

Отговор №21:

В т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” са указани всички специфични критерии, на които следва да отговарят кандидатите, за да бъдат допустими за финансиране, а именно „...допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, като се допускат четири варианта.Вашият въпрос се отнася за посочения вариант 3 - кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на предприятието-кандидат след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта.

Въпрос №22:

Здравейте,

По процедура ОП Конкурентноспособност -

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”счита ли се за иновация -  регистрация на промишлен дизайн от Патентното ведомство, не се ориентирах от насоките - тази грантова схема само за патенти и полезни модели ли се отнася.


Блатодаря Ви

Лина Николова 

16.06.2010 г.

Отговор №22:

Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате предвид следното:

В т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” детайлно са указани всички специфични критерии, на които следва да отговарят кандидатите, за да бъдат допустими за финансиране, а именно „...допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, като е възможен един от следните варианти.Вариант 1:

Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.Вариант 2:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и, издадено по реда, посочен в т. 2.2, 2) от Насоките за кандидатстване, по-долу.Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането.Вариант 4:

Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.”


Предвид изложеното, следва да имате предвид, че посочените 4 варианта изчерпват всички възможности за допустимост на кандидатите по процедурата. В случай, че представлявания от Вас кандидат не попада в един от посочените 4 варианта, същият не отговаря на критериите за допустимост по процедурата независимо от обстоятелството, че „разполага с/или е в процес на придобиване/ на авторски права”, както е посочено във въпроса Ви.

Въпрос №23:

Бих искала да задам два въпроса по Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” имам следния въпрос: Според  Раздел 4А. Индикативен план-график за изпълнение на процедурата през 2010 г. проектните предложения, подадени на датите, маркирани в зелено (включително 12 май 2010 г.) ще бъдат оценени от Оценителна комисия, чиято сесия стартира на 26 юли 2010 г. Това означава ли, че няма да има друга оценителна комисия до края на 2010 г, която да разглежда подадените през второто тримесечие проектни предложения, тъй като процедурата е обявена без определен срок за кандидатстване? Благодаря предварително!

ИДЕИН ООД

18.06.2010 г.
Отговор №23:

Моля, Вижте отговора на въпрос на 10.Въпрос №25

Уважаеми дами и господа, бих искал да попитам следното:

Отпреди колко години трабва да е създадена фирмата, за да отговаря на условията за кандидатстване?

В документа "НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ" от една страна е записано "Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е


изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектно предложение по настоящата процедура", но от друга страна в т.2 четем "Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата".

Предварително благодаря да уточнението!

С уважение,

Илиян Крътов

21.06.2010 г.
Отговор №25:

Следва да имате предвид, че посочените от Вас текстове от „Насоките за кандидатстване” по настоящата процедура за безвъзмездна финансово помощ BG161PO003-1.1.03„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” „стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура ” и текста „да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение” са еднозначни.Въпрос №26

Здравейте, въпросът ми е свързан с Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие

на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на

иновативни продукти, процеси и услуги”.

Две дружества "А" и "В" дружество "В" е дъщерно дружество на "А" като

същото притежава 100% от капитала на дружество "В". Дружество "В"

кандидатства с проект по процедура BG161PO003-1.1.03 със споразумение за

апортиране в капитала на правата по интелектуалната собственост на

софтуерен продукт. Апортирането се прави от дружество "А" в дружество"В".

Въпросите ми са:

1. В този случай необходимо ли е да се представи удостоверение от

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

потвърждаващо правата на кандидата по интелектуалната собственост върху

софтуера?

2. Ако е необходимо кой трябва да подаде заявката за издаване на това

удостоверение- дружеството , което кандидатства по проекта или дружеството

което прави апортната вноска?

3. Ако не е необходимо да се представи удостоверение от МТИТС, то трябва

ли да се представи друг документ удостоверяващ иновативността или

собствеността на софтуера и какъв документ трябва да се представи? Кой

трябва да го представи дружество"А" или "В".

Предварително благодаря.


Карамфила Митева

22.06.2010г.


Отговор №26:

Съгласно т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” детайлно са указани всички специфични критерии, на които следва да отговарят кандидатите, за да бъдат допустими за финансиране, включително подробно са указани 4 Варианта, които изчерпват всички възможности за допустимост на кандидатите.


В случаите, когато кандидатите предвиждат внедряване на иновативен софтуер – собствена разработка, при реализацията на проекта, следва да се има предвид, че те попадат в хипотезата на Вариант 2 от т.2.1.2. „Специфични критерии за допустимост”, и кандидатите задължително представят удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което потвърждава правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и, както и неговата иновативност. Удостоверението се издава след подаване, от страна на кандидата, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения на заявка съгласно Методиката за оценка /Виж приложение „Ц”/.
Съгласно хипотезата, предвидена във Вариант 3 от т.2.1.2 „Специфични критерии за допустимост” от Насоките за кандидатстване, е възможно да се кандидатства със Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането, само в случаите, когато се апортират права върху патент за изобретение/свидетелство за регистрация на полезен модел.
Предвид изложеното, описаният във Вашия въпрос случай – да се кандидатства със Споразумение за апортиране на права върху софтуерен продукт, не е допустим.

Въпрос №27

Здравейте,

моля Ви да ми отговорите на въпросите, който съм изпратил на електронната Ви поща преди близо два месец,  на които все още няма публикувани отговори, и които Ви изпращам отново, във връзка с обявена  процедура по Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа на внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги":


  1. В Насоките за кандидатстване като „Специфични недопустимите разходи” са посочени: „Разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”. В този смисъл консултантски услуги по разработването на проектното предложение допустим или недопустим разход ли са по настоящата процедура?

  2. На началната страница на Формуляра за кандидатстване в раздел „Информация за проектното предложение” се изисква информация заНаименование и ЕИК на консултантската организация, предоставила консултантски услуги по разработване на проектното предложение”. Въпросът ми е - тази информация задължителна ли е? Какво отношение има тя в процеса на оценка на проектното предложение и особено пък упоменаването и на титулната страница? Каква е целта на предоставянето й, при положение, че тези консултантските услуги,  представляват дейност извършена преди подписване на договора за безвъзмездна помощ, и в този смисъл са недопустим разход съгласно Насоките?  В случай че бенефициента сам е подготвил проектното си предложение – какво следва да впише там?

  3. Съгласно едно от изискванията за допустимост на кандидатите по настоящата схема – същите трябва да са регистрирани до 3 години преди датата на подаване на проектното предложение. Това означава ли, че са допустими кандидати юридически лица, който са се регистрирали в периода след обявяването на процедурата, например 2 месеца преди да подадат проектното си предложение?

 Ако ДА, тогава в коя Категория би трябвало да попадне при попълването на Формуляра за кандидатстване, Раздел II, 5.5, където са посочени само категории съществуващи предприятия?

С уважение,

Костадин Костадинов

22.06.2010 г.

Отговор №27:
Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос 2.

В допълнение следва да имате предвид:

В Насоките за кандидатстване по настоящата процедура е указано, че разходите за консултантски услуги, необходими за подготовката на проектното предложение, са недопустими.

Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос 16.

Въпрос №28

Здравейте,

Бих искала да кандидатствам по програмата

„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Моля да ми изпратите пакет документи за кандидатстване на този имейл или на факс: 052 351000.

Благадаря предварително
Златомира Гарвалова
24.06.2010 г.

Отговор №28:


Пълният пакет документи за кандидатстване - Насоки за кандидатстване и приложения към тях по Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” може да намерите на следния интернет адрес: http://www.ibsme.org/story.aspx?id=1131.
ВЪПРОС №: 29
Здравейте,
Казвам се Янислав Танков – управител на фирма Нюмарк ЕООД Варна,
Въпросът ми е свързан с намерението да кандидатствам за безвъзмездна помощ по програма BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Присъствах на лекциите във Варна по отношение на програмите, но за съжаление лекторите не можаха да ми отговорят на поставения въпрос и ме насочиха към сайта.
Фирмата е създадена през 2009 и през 2010 е разработила уникален уеб базиран продукт(услуга) – www.aske.net  Като такъв продукта е разработен в тестови вариант и вече е пуснат в онлайн пространството, но за да се наложи се нуждае от реклама. Въпросът ми е свързан именно с това. Тъй като за допустим разход се явява участия в изложения и разработка на мултимедия и приложения, а никъде не е описана РЕКЛАМА, дори като недопустим разход, моля да ми отговорите каква част от средствата се допускат за РЕКЛАМА и в какви форми може да бъде тя.
Считам че е логично жизнено необходимо при внедряване на нов иновативен продукт да се рекламира.
Вторият ми въпрос е – допустим ли е разходът по изграждане на дистрибуторска мрежа.
Третият ми въпрос е свързан с капиталовите разходи, тъй като видях че част от проекта може да включва капиталови разходи. Идеята е в бъдеще проекта АСКЕМ да не ползва наети уеб сървъри а собствени, допустимо ли е изграждането на локален център и оборудването му със сървърна техника.
Благодаря предварително и ще очаквам вашите отговори на сайта с нетърпение!
Поздрави!

Янислав Танков

01.07.2010 г.
ОТГОВОР №: 29
1. Съгласно т. 2.2 „Допустимост на проектите/дейностите”, 3) „Видове проекти/допустими дейности” от Насоките за кандидатстване по процедурата, недопустимите дейности/проекти включват:

„.... – участие в семинари, работни срещи, изложения;  • спонсорирани индивидуални стипендии за учебни занимания или курсове за обучение;

  • проекти/дейности, които не предвиждат като краен резултат внедряването в производството на съответния иновативен продукт или процес и респективно, стартиране на дейности по предоставяне на иновативната услуга от страна на предприятието;

  • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура;

  • дейности, които вече са финансирани от други източници с публичен характер;

  • дейности от общ маркетингов и рекламен характер.

В този смисъл, като недопустим разход по проекта следва да се счита извършването на реклама от общ характер, отнасяща се до обичайните дейности,продукти и/или услуги, предоставяни от фирмата.
Допустими за финансиране по настоящата процедура са дейностите за визуализация на проекта – не повече от 3 000 лв., които могат да включват разходи за публикации относно целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта, осъществени в електронни медии и/или печатни издания. Като част от съдържанието на посочените публикации е допустимо да бъде включена и информация за внедряваните по проекта продукти, процеси или услуги.
2. Съгласно т.2.3.1. „Допустими разходи” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, допустими за финансиране са разходите за консултантски услуги, свързани с разработването на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите и развитие на дистрибуционни мрежи.
3. Специфичните допустими разходи по настоящата процедура включват разходи за строително-монтажни работи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения, които са пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване, извършени от външен изпълнител – в размер на не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.
Следва да имате предвид също така, че допустими за финансиране са разходите за придобиване на нови машини, оборудване (вкл. компютърно оборудване, необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в прозводството на иновативния продукт, процес или услуга, включително разходи за осъществяване на доставка, инсталиране и изпитване на оборудването/машините/съоръженията.
В този смисъл, закупуването на сървърна техника по проект по настоящата процедура, би било допустимо, само в случай че е свързано с и необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга, предмет на проектното предложение, като последното следва да бъде надлежно обосновано.

Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница