Отговори публикувани на 04. 05. 20страница5/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
#1775
1   2   3   4   5   6   7   8

ОТГОВОР №: 37

Потенциалните кандидати за безвъзмездна финансова помощ по процедурите за подбор на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма кандидатстват с проектни предложения, които се изготвят съгласно изискванията и образците на формуляри, подробно указани в публикуваните Насоки за кандидатстване и приложения към тях по съответните процедури, като условията за кандидатстване, условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, сроковете за подаване на проектните предложения, минималният/максималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са специфични за всяка отделна процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Пълният пакет Насоки за кандидатстване, приложения към тях, както и Оперативно ръководство за техническо и финансово изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е публикуван на следния адрес: http://www.ibsme.org/story.aspx?id=1132
Териториалното звено на ИАНМСП в гр. Русе се помещава на адрес: гр. Русе, ул. „Мария Луиза” №: 19, ет.1, партер, тел.: 082/825 273.  

ВЪПРОС №: 38

Уважаеми държавни чиновници,

 

Искам да ви обърна внимание, че в архивирани комплект документи за кандидатстване по Операция 1.1.1: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” файлът "Приложение_А_Формуляр за кандидатстване_2" е повреден и е може да се отваря.Моля ви да коригирате този проблем. И още нещо, текстът ви в Насоки за кандидатстване е пълен с грешки и неточности, допуснати при превода. Мисля, че е време също така да се научите къде се слага пълен и непълен член.

С уважение, 

Мирослав Матеев

15.08.2010 г.ОТГОВОР №: 38

Зададеният въпрос се отнася до Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, като служебно е препратен на електронния адрес за задаване на въпроси по посочената процедура: stf@sme.government.bg. Моля имайте предвид, че отговорът на този въпрос ще бъде публикуван в рубриката „Въпроси и отговори” към процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.


Следва да имате предвид, че рубриката въпроси отговори има за цел да даде разяснения във връзка с горе посочената процедура, както и да подпомогне и улесни кандаидатите при изготвене на проектните предложения в съответствие с посочените указания в Насоките за кандидатстване при конкретно заден въпрос.

/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 17.09.2010г./

ВЪПРОС №: 39

Бих искала да попитам кога се очаква да има резултати по схема "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия". В конкретния случай, проектното предложение е подадено през есента на 2009 с входящ номер BG161PO003-1.1.01-0149. Нямаме никакви новини относно фазата на оценяване, до която е стигнало предложението. Ако има начин да се проверя текущото положение при оценката на проектите, моля да ми обясните как става. Ако няма - кога мога да очаквам публикуване на резултати по схемата.

Предварително благодаря!

Елена Спасова


09.09.2010.
ОТГОВОР №: 39

Вашият въпрос се отнася до процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, за която е определен електронен адрес за предоставяне на допълнителна информация и разяснения във връзка с кандидатстването по процедурата, както следва: stf@sme.government.bg.

Моля, имайте предвид, че въпросът Ви ще бъде служебно препратен на горепосочения електронен адрес и отговорът ще бъде публикуван в рубриката „Въпроси и отговори” по същата процедура.
ВЪПРОС №: 40

Здравейте !

Фирматами ET "ЧИСТОТА-ИВАНОВ" е специализирана във сверата на Алтернативната-химия, /електро галванични цинкови покрития/ Тази технология несе котира вече на европейския и световен пазари. Поради тази причина фирматами няма дейност. Клиентитени изискват изделията даса със цинково покритие / от ванка и отвътре със 80/100 микрона напластяване. Това качество може дасе постигне със внедряването на нова технология отговаряща на европейския и световен стандарти!
По професия сам химик и следя новите тенденции в тази свера. Немога да участвам по ОП ПРОГРАМИ на ЕВРО ФОНДОВЕТЕ поради това че фирмата ми няма дейност! Как да има със тази стара технология, а новата технология струва много пари, нямам тази възможност дасе само финансирам!?
Търся възможност за внедряване на тенологията :"СТОПЯВАЩО-ПОЦИНКОВАНЕ" във България има технология /горещо-поцинковане/ която също е морално остаряла и е пред спиране, но тя няма нищо общо със новата която искам да внедря. Разликата в технологиите е кoренно различна!
Новата технология не изхвърля вредни емисии в атмосверата, не отлага тежки метали във водата и почвата работи с алтернативни източници на енергия, което е прави конкурентна , изделията имат равномерно цинково покритие от вътре и от вън, устойчивост на всякакви метереологични обстоятелства
Технологията е със две поточни линии;
1/ едрогъбаритни метални конструкции 2/ крепежни изделия със сложна конфигурация
Тази технология щесе ползва със десетилетия на пред

Моля за вашето съдействие.

С уважение; Иван Иванов
09.09.2010.

ОТГОВОР №: 40

Основна цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.

Право да кандидатстват по процедурата имат предприятия, които отговарят на следните критерии:


 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите на Република България;

 • Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата за безвъзмездна финансова помощ;

 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия;

 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството си на посредник.

Следва да се има предвид, че процедурата финансира внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги – собствена разработка. Процедурата включва два основни елемента – елемент „Инвестиции” и елемент „Услуги”, като е възможна комбинация от дейности и по двата елемента. По елемент „Инвестиции” допустими за финансиране са дейности за придобиване на нови машини и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга; придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга; подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР), пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване. По елемент „Услуги” са допустими дейности за консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за внедряване на иновативния процес или услуга; консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги.

По настоящата процедура изискването за собствено съфинансиране на проектите от страна на кандидатите е минимум 30 % от общите допустими разходи по проекта, в случай, че кандидатът е микро или малко предприятие и 40 % - в случаите когато кандидатът е средно предприятие.


За по-подробна инфомация относно изискванията за допустимост на кандидатите, дейностите и проектите по процедурата, следва да се запознаете с публикуваните Насоки за кандидатстване и приложенията към тях на следния адрес: http://www.ibsme.org/story.aspx?id=1132.

ВЪПРОС №: 41

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да задам следните два въпроса относно Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:


 1. По настоящата процедура желае да кандидатства кандидат, които е лицензополучател въз основа на договор за изключителна лицензия за ползване на патентовано изобретение за неограничен период от време. Моля за становище дали тази хипотеза е в рамките на допустимите варианти за допустимост на кандидата? Моля за конкретен отговор

 2. В случай, че в договора за изключителна лицензия лицензодателят е уговорил, че той също има право на ползване на патентованото изобретение, счита ли се, че не покрива изискването на специфичните критерии за недопустимост по точка 2.1.4., т.1 а) от насоките за кандидатстване?

С уважение


Живко Сталев

10.09.2010.ОТГОВОР №: 41

Моля, имайте предвид, че в т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура са изброени изчерпателно всички допустими варианти /хипотези/, в един от които следва да попадат кандидатите и техните проектни предложения, за да могат да получат финансиране по процедурата, като договор за изключителна лицензия за ползване на патентовано изобретение не е включен в нито един от указаните в Насоките за кандидатстване варианти.

Посочените в Насоките за кандидатстване 4 варианта изчерпват всички възможности за допустимост на кандидатите по процедурата. В случай, че представляваният от Вас кандидат не попада в един от посочените 4 варианта, същият не отговаря на критериите за допустимост по процедурата.

Посоченият от Вас тип проекти е допустим за финансиране в рамките на процедурите за технологична модернизация в предприятията по Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и подобряване на бизнес средата” на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.


ВЪПРОС №: 42

Здравейте !

Фирматами ET "ЧИСТОТА-ИВАНОВ" е специализирана във сверата на Алтернативната-химия, /електро галванични цинкови покрития/ Тази технология несе котира вече на европейския и световен пазари. Поради тази причина фирматами няма дейност. Клиентитени изискват изделията даса със цинково покритие / от ванка и отвътре със 80/100 микрона напластяване. Това качество може дасе постигне със внедряването на нова технология отговаряща на европейския и световен стандарти!
По професия сам химик и следя новите тенденции в тази свера. Немога да участвам по ОП ПРОГРАМИ на ЕВРО ФОНДОВЕТЕ поради това че фирмата ми няма дейност! Как да има със тази стара технология, а новата технология струва много пари, нямам тази възможност дасе само финансирам!?
Търся възможност за внедряване на тенологията :"СТОПЯВАЩО-ПОЦИНКОВАНЕ" във България има технология /горещо-поцинковане/ която също е морално остаряла и е пред спиране, но тя няма нищо общо със новата която искам да внедря. Разликата в технологиите е кoренно различна!
Новата технология не изхвърля вредни емисии в атмосверата, не отлага тежки метали във водата и почвата работи с алтернативни източници на енергия, което е прави конкурентна , изделията имат равномерно цинково покритие от вътре и от вън, устойчивост на всякакви метереологични обстоятелства
Технологията е със две поточни линии;
1/ едрогъбаритни метални конструкции 2/ крепежни изделия със сложна конфигурация
Тази технология щесе ползва със десетилетия на пред

Моля за вашето съдействие.

С уважение; Иван Иванов
Пловдив

13.09.2010.


ОТГОВОР №: 42

Моля, вижте публикувания отговор на Въпрос №: 40./ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 20.10.2010г./

ВЪПРОС №: 43

Уважаеми колеги от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия,

Представител съм на фирма, която в качеството си на телекомуникационен оператор работи по ускоряване на 4G услугата Mobile Wimax в България. Същата притежава лиценз за тази технология. Компанията планира да обнови и развие своята мобилна Wimax мрежа в България с технологията на Самсунг до края на 2010 г. Целта е операторът да разшири предлагането на мобилни Wimax услуги, постигайки национално покритие през 2012 г., като по този начин ще играе ключова роля в популяризирането на персоналните мобилни широколентови услуги в България.
Въпросът е дали може тази фирма с код на икономическа дейност – 6120 да кандидатства по откритата процедура за подбор на проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, в частта за „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” (BG161PO003-1.1.03).
С уважение,

Иван Крачунов

28.09.2010 г.
ОТГОВОР №: 43

Съгласно т. 2.1.4. „Специфични критерии за недопустимост” от Насоките за кандидатстване, финансиране по настоящата процедура не могат да получават кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (EO) № 800/2008 и Регламент на Комисията (EO) № 1998/2006, както следва:

Кандидати, чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, попада в някоя от следните области:


 • сектора на рибарството и аквакултурата съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000;

 • дейности по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност;

 • дейности, свързани с преработка и търговия на селскостопански продукти, в следните случаи:

а/ когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия, или

б/ когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

- дейности във въгледобивни сектор съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 г.;

- регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор;

- регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор;

- регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на синтетични влакна;

- придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предпирятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение;

- дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки, а именно помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

- помощите са поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;

- кандидати, които са предпирятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

- предприятия в затруднение.
Допълнително, с цел избягване на припокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепа по настоящата процедура не могат да получават и следните кандидати:


 • Микропредприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 2 към Наредба № 29/2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, и/или са заявили за подпомагане дейности по проекти, които се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

 • Микропредприятия – за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:

Посоченият във Вашия въпрос код на икономическа дейност съгласно Класификатора на икономическите дейности /КИД 2008/ - 6120, не попада в гореизброените забранителни режими.


В допълнение на посоченото, следва да имате предвид, че съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване, допустими за финансиране са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като са възможни един от следните варианти:

Вариант 1:

Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.

Вариант 2:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и.Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането.Вариант 4:

Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.”


В случай, че представляваният от Вас кандидат не попада в един от посочените 4 варианта, същият не отговаря на критериите за допустимост по процедурата.

/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 08.11.2010г./
ВЪПРОС №: 45

Здравейте.

Бихме искали да получим информация относно критериите за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013г., програмата за „Безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.03”.
Ние сме италианската фирма “Primavera” Ltd.- Bresca, Italy – за производство на индукционни и универсални електро двигатели за електрически уреди. От наша страна ще бъде открита фирма в България по Българското законодателство което ни дава право за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013г. програмата за „Безвъзмездна финансова помощ” BG161PO003-1.1.03.
Нашите намерения са за откриване на производство в България, гр.Плевен на индукционни и универсални електро двигатели за електрически уреди тип (сешоари,отоплителни уреди,кафемашини и т.н.).
Запознахме се с програмата на Вашата агенция за „Безвъзмездна финансова помощ” BG161PO003-1.1.03, и смятаме че покриваме критериите за кандидатстване по нея с изключение на точка 2.1.2 Специфични критерии за допустимост на кандидатите, за което искаме пояснение от Ваша страна. В програмата е записано че може да кандидатстват фирми които внедряват иновативни продукти процеси и услуги. При нашето проучване което направихме в България и установихме, че няма аналогично производство на нашите видове електродвигатели и компонентите за тях. Ние смятаме че нашето производство по Вашите критерии се води иновативно производство, иновативен продукт.

Все пак виждаме, че има определено изискване за представяне на патент от нашата фирма за продукта който ние произвеждаме. От тук идва и нашето запитване към Вас.


Тъй като нашите продукти се водят междинен детаил който се внедрява в крайните продукти (посочени по горе от нас), не бихме могли да предоставим патент както Вие го имате записано като изискване за покриване критериите за кандидатстване. При консултирането на фирмата ни в Италия за покриване критериите за патент, получихме отговор че не можем да получим патентно право за продукт който се води междинно изделие.

Нашето запитване е да получим разяснение за да можем да покрием критериите за кандидатстване по прогрма за „Безвъзмездна финансова помощ” BG161PO003-1.1.03.


По всички останали точки на допустимост за кандидатстване покриваме изискванията. Търсим този вид финансиране за закупуването на автоматичните машини които са необходими за производството на компонентите за нашите електрически двигатели.
В очакване на Вашия отговор.
С уважение.
Юрий Кожухаров
26.10.2010 г.
ОТГОВОР №: 45

Уважаеми г-н Кожухаров,

следва да имате предвид, че основната цел на настоящата процедура за подбор на проекти е да стимулира развитието на български стартиращи иновативни предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност, като в същото време се гарантира ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост. Моля обърнете внимание на текста по- долу, който дава възможност по процедурата да се кандидатства не само с патент или заявка за патент, но и със свидетелство за регистрация на полезен модел. В тази връзка можете да се обърнете към Патентно ведомство на Р. България с цел изясняване на възможностите за придобиване на посочения документ по отношение на произвежданите от Вас продукти.

Предвид горепосоченото, съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване, допустими за финансиране са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като са възможни един от следните варианти:

Вариант 1:

Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.Вариант 2:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и.Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница