Отговори публикувани на 04. 05. 20страница6/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
#1775
1   2   3   4   5   6   7   8

Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права. По настоящата процедура за подбор на проекти е допустимо правата по интелектуална собственост върху иновацията да бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта. В този случай, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване, Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането.Вариант 4:

Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.”


В случай, че представляваният от Вас кандидат не попада в един от посочените 4 варианта, същият не отговаря на критериите за допустимост по процедурата.
/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 18.11.2010г./
Въпрос № 46:
Уважаеми господа,

Във връзка с провеждането на открита процедура: BG161PO003-1.1.03 “Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” имам следните въпроси, тъй като:  1. Организацията, която представлявам притежава и е едноличен собственик на патентовано изобретение.

  2. Предвижда се в BG161PO003-1.1.03 да кандидатства дружество регистрирано по изискванията за Търговския закон, чиито капитал е 100% собственост на организацията по т.1.

В тази връзка са и въпросите, имайки предвид горните обстоятелства и факта, че би следвало да се подпише Споразумение между кандидата и притежателя на права по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните, във връзка с апортирането им в капитала на кандидата:

1. Каква е връзката между Договор за съпритежание на патент и Споразумение между кандидата и притежателя на права по интелектуална собственост, във връзка с апортирането им в капитала на кандидата? Различни документи ли са и на какъв етап от процедурата за кандидатстване си представят/ на етап кандидатстване или към датата на влизане в сила на договора за предоставяни на безвъзмездна финансова помощ?

2. Следва ли в Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуалната собственост – Приложение Ж към Насоките за кандидатстване, да се посочи, че изобретението е съпритежание на организацията, която представлявам/собственик на дружеството кандидат/ и самото дружество –кандидат? Декларацията се подписва от притежателя на патента или от кандидата в процедурата? и необходимо ли е да се подпише договор за съпритежание на патента?

3. Следва ли и на какъв етап трябва да се подпише Декларация при съпритежание на патент/свидетилство за регистрация на полезен модел/изобретение, за което е подадена заявка за патент/иновативен софтуер- Приложение 3 към насоките за кандидатстване?

Димитър Димитров

03.11.2010 г.


Отговор № 46:
Договорът за съпритежание на патент урежда правата по интелектуална собственост на всеки от съпритежателите на изобретението, внедрявано по проекта. Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата: „...ако има подписан договор за съпритежание на патента, на регистрирания полезен модел, на изобретението, за което е подадена заявка за патент, или на иновативния софтуер, следва да се представи Декларация съгласно Приложение З към Насоките за кандидатстване”. В посочения случай, кандидатите следва да попълнят и представят Декларация при съпритежание на патент/свидетелство за регистрация на полезен модел/ изобретение, за което е подадена заявка за патент/иновативен софтуер (Приложение З) на етап кандидатстване.

От друга страна, в случай, че за даден кандидат е приложим Вариант 3 от специфичните критерии за допустимост на кандидатите (т. 2.1.2 от Насоките за кандидатстване), като правата по интелектуална собственост върху иновацията ще бъдат апортирани в капитала на кандидата след получаване на уведомление от страна на Договарящия орган за одобрение на проекта, то както изрично е указано в Насоките за кандидатстване по процедурата в този случай към проектното предложение следва да бъде представено Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането. В този случай кандидатът попълва и представя Декларация при съпритежание на патент/свидетелство за регистрация на полезен модел/ изобретение, за което е подадена заявка за патент/иновативен софтуер (Приложение З) към датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а не на етап кандидатстване.

2. Както е посочено в т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване, ненарушаването на чужди права върху интелектуална собственост се декларира с Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост, попълнена и подписана на всяка страница от кандидата по образец (Приложение Ж към Насоките за кандидатстване). В Декларацията кандидатът декларира, че в хода на изпълнение на проекта няма да нарушава с действията си чужди права върху интелектуална собственост, като следва да посочи дали изобретението/полезния модел/иновативния софтуер е еднолична собственост на кандидата или е съпритежание на повече от едно лице. Съгласно указанията в Деклрацията, кандидатът е длъжен да посочи „поименно съпритежателите на патента/регистрирания полезен модел/ иновативния софтуер”.

Договор за съпритежание на патент се сключва в случаите, когато правата върху изобретението/полезния модел/иновативния софтуер са съпритежание на две или повече юридически и/или физически лица.

3. Декларация при съпритежание на патент/свидетелство за регистрация на полезен модел/ изобретение, за което е подадена заявка за патент/иновативен софтуер (Приложение З) се подава в следните случаи:


  • Ако има подписан Договор за съпритежание на патент/регистрация на полезен модел/ изобретение, за което е подадена заявка за патент/иновативен софтуер. В този случай, Декларацията съгласно Приложение З се представя на етап кандидатстване;

  • При сключено Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането. В този случай, Декларацията съгласно Приложение З се попълва към датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (т.е. след одобрение на проектното предложение).Въпрос № 47:
Здравейте,

Зададох тези въпроси преди повече от седмица на адрес stf@sme.government.bg, но не получих отговор и затова пиша на този адрес:

Във връзка с подготовка на проектно предложение за изготвяне на иновативен софтуер имам следните въпроси:


1. Може ли е все още да се кандидатства с проектни предложения по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 или трябва да се насочим към BG161PO003-1.1.03 от 2010г.? Как да може да се определи коя процедура е по-подходяща за стартиращо микро предприятие и коя е разделителната линия между тези процедури?


2. Изчерпани ли са предвидените финансови средства по тези две процедури?


3. Приблизително в какъв срок би могло да се очаква становище по сега подадено проектно предложение? Има ли фиксирани дати за заседания на Оценителна комисия?


4. По процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007, какво би могло да служи за доказателство, че даден софтуер е иновативен и е собствена разработка? Трябва ли да се оценява от Експертна Комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както е по процедура BG161PO003-1.1.03 и би ли могла такава оценка да служи като доказателство по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007?


С уважение,

Александър Николов

08.11.2010 г.


Отговор № 47:
1. и 2. Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” е отворена и по нея може да се подават проектни предложения. Допълнителни въпроси по посочената процедура може да задавате на електронен адрес: stf@sme.government.bg или факс: (02) 80 75 308. Отговорите на зададените от Вас въпроси относно процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” на адрес stf@sme.government.bg, са публикувани в рубриката „Въпроси и отговори” към процедурата.

Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване. В съответствие с Насоките за кандидатстване бюджетът на процедурата възлиза на 19 558 300 лева.

Към настоящия момент процедурата е открита за кандидатстване, като постъпилите проектни предложения се разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на предварително обявените налични финансови средства.

Индикативният - план график за изпълнение на процедурата през 2010 г. е оповестен в Насоките за кандидатстване.

Основната цел на процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, /създадени не по-рано от З години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата/, които имат капацитета да осъществят проекти за внедряване в производството и успешна пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги, които вече са разработени от кандидатите, като се гарантира ненарушаване на права върху чужда интелектуална собственост.

Основната цел на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” е да се увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като се предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.

Предвид гореизложеното, при подготовката на Вашето проектно предложения и вземането на решение към коя от двете горепосочени процедури да се насочите, следва да се отчете на какъв етап от разработването се намира Вашият продукт – в до-пазарна фаза или фаза на реализация на пазара, както и необходимите за това финансови ресурси

3. Както е посочено в т. 4.1. „Оценяване и класиране на проектните предложения” от Насоките за кандидатстване, „Проверката, оценката и класирането на проектните предложения по настоящата процедура се извършва от Оценителна комисия, назначена със Заповед на Ръководителя на Договарящия орган, с която се регламентира и цикличността на сесиите по оценка на постъпилите проектни предложения.”

Допълнително, в т. 4 А „Индикативен план-график за изпълнение на процедурата през 2010 г.” е указано: „Съгласно чл. 24, ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на съответната оценителна сесия се извършва в срок до 3 месеца от датата на изтичане на съответната сесия за набиране на проектни предложения.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. в срок до 10 работни дни след като получи доклада на Оценителната комисия от оценката на проектните предложения, постъпили и оценени през съответната сесия, Ръководителят на ДО взема мотивирано решение за:

- одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти;

- връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това;

- отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.

Съгласно чл. 29, ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. в срок от 15 работни дни от издаването на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДО уведомява писмено одобрените кандидати.

Съгласно чл. 29, ал. 4 от ПМС № 121/31.05.2007 г. ДО уведомява писмено неуспелите кандидати в срок 15 работни дни от вземането на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като посочва основанията за отхвърлянето им.”

4. Зададеният въпрос се отнася до процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, като служебно е препратен на електронния адрес за задаване на въпроси по посочената процедура: stf@sme.government.bg. Моля имайте предвид, че отговорът на този въпрос ще бъде публикуван в рубриката „Въпроси и отговори” към процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.


/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 22.11.2010г./
ВЪПРОС №: 44

Здравейте,

Моля за отговор на следните два въпроса по Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”


  1. Какво означава разбивката на максималния интензитет за инвестиции в зависимост от категорията кандидат 70% за микро и малки (50% +20%)? Така както е записано по Вашите указания в скоби това е максималния допустим % от общите допустими разходи за доставка на оборудване и СМР, т.е. това означава ли, че максимално допустимия % за доставка на оборудване е 50%, а максимално допустимия % за СМР е 20%? Моля за указание, в случай, че по проект не се налага СМР, максималният интензитет за инвестиции 70% ли е за малко предприятие или 50%? По-долу в текста е посочено, че базовият интензитет от 50% се изчислява чрез сконтиране на стойността на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи. Моля за указание, какво имате предвид с това

  2. Моля за указание при вариант 3 от специфичните критерии за допустимост (внадряване на иновативни продукти, като правата върху тях са апортирани в капитала на кандидата), следва ли иновативните продукти да бъдат защитени от патент, свидетелство за регистрация за полезен модел? Възможно ли е при апортирането притежателят на правата също да запази правата си на собственик върху продукта?

Благодаря предварително
Надя Ботева

25.10.2010 г.


ОТГОВОР №: 44

1. Посоченото във Вашия въпрос е свързано с правилата за определяне на максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ съгласно чл. 13, параграф 3 и 4 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, както следва:

„3. Интензитетът на помощта в настоящ брутен грант-еквивалент не надхвърля прага на регионалната помощ, който е в сила към момента на предоставяне на помощта за съответния регион.

4. С изключение на помощта, предоставена за големи инвестиционни проекти и регионалната помощ за транспортния сектор, определените в параграф 3 прагове могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за помощи, предоставяни на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставяни на средни предприятия.”


Горепосоченото указва начина на формиране на максималния интензитет на безвъзмездната помощ за инвестиции (включва доставка на оборудване и СМР), който се определя в зависимост от категорията на предприятието, като за микро и малки предприятия той е 70% (формира се като към базовия интензитет 50% се добавят 20 процентни пункта), а за средни предприятия – 60% (формира се като към базовия интензитет 50% се добавят 10 процентни пункта). Максимално допустимият интензитет на помощта за инвестиции се определя в съответствие с указаното в т.1.6 „Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване, независимо от това дали по проекта е предвидено извършването на СМР.

2. Както недвусмислено е посочено в т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките по настоящата процедура, допустими за финансиране са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като са възможни един от общо 4 варианта. Фактът, че даден кандидат попада в хипотезите на Вариант 3, а именно: „Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права” не означава, че собствеността върху съответните права не следва да бъде надлежно защитена и доказана в съответствие с изискванията, посочени Насоките за кандидатстване. При апортирането на права по интелектуална собственост в капитала на дадено дружество, дружеството става съпритежател на патент/свидетелство за регистрация на полезен модел/изобретение, за което е подадена заявка за патент. В случай на апортиране на права, кандидатът следва да представи на етап кандидатстване Споразумение с притежателя/ите на правата по интелектуална собственост, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с апортирането.


/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 30.12.2010г./

ВЪПРОС №: 48

Здравейте,

Искам да задам два въпроса относно процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

1.       Във Формуляра за кандидатстване където не е опоменато до колко страници е максималното съдържание на обяснението или информацията която трябва да се предостави има ли някакви ограничения в броя страници,тъй като има обяснения които могат да достигнат до 10 страници? Това допустимо ли е или има някакви ограничения?

2.       Относно точка 4.3. от формуляра за кандидатстване- „Опишете научно-изследователската и развойна дейност, в резултат на която е разработен иновативния продукт, процес или услуга, като приведете доказателства, че иновацията е собствена разработка (по преценка на кандидата към проектното предложение могат да бъдат приложени документи, доказващи собствеността на разработката – например техническа документация за продукта/ процеса/услугата, внедрявани по проекта).”-Бихте ли ми разяснили какво точно се има предвит. Нашата фирма разработва софтуер,за който имаме удостоверение от Министерство на транспорта за иновативност и се е стигнало до идеята за разработване на този продукт възоснова на срещи проведени с бъдещи клиенти на продукта и  анализ на необходимоста от такъв тип софтуер на пазара, това ли трябва да опишем в тази точка и какво точно се има впредвид под научно-изследователската и развойна дейност, в резултат на която е разработен иновативния продукт.

Предварително благодаря за отговорите!Евенлина Павлова

29.11.2010 г.


ОТГОВОР №: 48

1. Указаните във Формуляра за кандидатстване по настоящата процедура изисквания/ограничения за максимален брой страници, в които да бъде поместена информацията, както и обосновките от съответните сектори и раздели на формуляра, са по-скоро индикативни и целят да предоставят насоки на кандидатите относно съдържанието на информацията в съответния раздел. Проектни предложения, които не са успели да се съобразят с тези указания, няма да бъдат санкционирани от членовете на оценителната комисия.


2. Предвид това, че настоящата процедура е насочена към кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедряваните по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил правата по интелектуална собственост, горепосоченото спада към критериите за допустимост на кандидатите по процедурата. Поради това, в раздел I,т. 4.3 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят описание на дейностите, в резултат на които е разработен иновативния продукт, процес, услуга, като същото подлежи на оценка от страна на оценителната комисия на етап „Техническа и финансова оценка” на проектното предложение. В подкрепа на информацията, предоставена в разделите и секциите от формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да представят и указаните изискуеми придружителни документи, във Вашия случай – удостоверение от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което да удостовери иновативността и правата по интелектуална собственост върху внедрявания по процедурата софтуер.
ВЪПРОС №: 49

Здравейте!


Във връзка с процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” имам следните въпроси:

Въпрос1: Възможно ли е да се кандидатства за закупуване на оборудване (американско производство чрез германски дистрибутор) и предоставяне на услуга с него, която на територията на България е непозната т.е . още не се предлага, въпреки че има приет действащ стандарт БДС EN? Цитирам:

По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:

 Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;Придобиване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт,процес или услуга;

По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности:

Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

Но бенефициентът няма как да притежава патент или интелектуална собственост върху оборудването или софтуера за работа с него?!? Бенефициентът ще посети курсове в Германия за обучение за работа с оборудването и ще трупа ноу-хау от работата с него/измерванията с него на българския пазар.

 

Въпрос 2: Бенефициентът/предприятието трябва да е регистрирано в съда/агенция по вписвания до три години преди кандидатстване по тази програма? Трябва да се регистрира нова фирма с единствената цел да е кандидат по програмата? Цитирам: Кандидатът е регистриран до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по  настоящата процедура. Ако е съществуваща фирма от 5 години, но тази услуга е нова дейност за фирмата? Излиза, че такава фирма не може да е бенефициент?
Въпрос 3: Минималната сума е 50 000лв като 30% от нея са самофинансиране, така ли е ?
Въпрос 4: Трябва ли да се бърза да се подава проектното предложение до 31 декември 2010, или може и през 2011г.?
Въпрос 5: Бенефициентът задължително ли трябва да има факс?!? Не е ли по-удобна комуникация по мейл?

 

Благодаря предварително за отговорите.Златка Плеснева

29.11.2010.


ОТГОВОР №: 49
1. Съгласно т. 2.2. „Допустимост на проектите/дейностите”, параграф 3) „Видове проекти/допустими дейности” от Насоките за кандидатстване допустими по настоящата процедура са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, пряко свързани с производството и внедряването на иновативни продукти, процеси или услуги с висока добавена стойност. Допустимите дейности по настоящата процедура са групирани в два основни елемента – елемент „Инвестиции” и елемент „Услуги”, като е възможна комбинация от дейности и по двата елемента.
Горепосочените дейности са обект на поддоговаряне между бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури по ОП „Конкурентоспособност” и изпълнители на външни за бенефициента дейности/услуги, извършено по реда и условията на Постановление № 55/12.03.2007 г. за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Допълнително, следва да имате предвид, че иновативната услуга, която ще бъде внедрявана по проекта, трябва да се базира на продукт или процес за който кандидатът притежава или е в процес на придобиване на права по интелектуална собственост.
2. Основната цел на настоящата процедура за подбор на проекти е да стимулира

развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, като им предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси иуслуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Ето защо предмет на настоящата процедура са кандидати – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата. Предвид изложеното, посоченото във Вашия въпрос – „фирма, съществуваща от 5 години” не е допустим кандидат по тази процедура.


Следва да имате предвид, че на 30.12.2010 г. на Интернет страниците на междинното звено и Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” е публикувана процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по която с цел внедряване на иновации- собствена разработка могат да бъдат подкрепени и предприятия, регистрирани преди повече от 3 години.
3. Съгласно т. 1.6 „Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване по процедурата минималният размер на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект е 50 000 лева, а максималният размер – 1 000 000 лева, като същото подлежи на проверка и оценка от страна на Оценителната комисия на етап „Оценка на допустимост” и в случай на несъответствие с изискването, проектното предложение се отхвърля. Максималният интензитет на безвъзмездната помощ за Елемент „Инвестиции” се определя от категорията на кандидата и е в следните граници: за микро и малки предприятия – 70 % от общите допустими разходи за доставка на оборудване и СМР, за средни предприятия – 60 % от общите допустими разходи за доставка на оборудване и СМР. Максимално допустимият интензитет на безвъзмездната помощ по елемент „Услуги” е 70% за микро и малки предприятия, но не повече от 391 166 лева, и 60% за средни предприятия, но не повече от 391 166 лева. Остатъкът от допустимите разходи по елемент „Инвестиции” и съответно по елемент „Услуги” (минимум 30%) следва да бъдат финансирани чрез собствени средства на кандидата.
4. Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” е обявена като открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване, като постъпилите проектни предложения се оценяват по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на предвидения по процедурата финансов ресурс. Предвид това, кандидатите могат да подават проектни предложения по всяко време на годината, без ограничения от гледна точка на крайни срокове.
5. Във Формуляра за кандидатстване по настоящата процедурата – Приложение А от пакета документи, кандидатите следва да посочат всички релевантни данни за контакт, включително и номер на телефон и факс (в случай, че такъв съществува), които ще подпомогнат и улеснят Договарящия орган при осъществяване на комуникацията със съответния кандидат при извършване на последваща оценка на постъпилото проектно предложение. Преди подаване на проектното предложение, съгласно т. 3.4 „Предоставяне на допълнителна информация” от Насоките за кандидатстване, потенциалните кандидати по процедурата могат да задават своите въпроси само на указаните там електронна поща и факс. Отговорите на всички зададени от страна на кандидатите въпроси се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница