Отговори публикувани на 04. 05. 20


/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 03.01.2011г./страница8/8
Дата23.07.2016
Размер1.19 Mb.
#1775
1   2   3   4   5   6   7   8

/ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 03.01.2011г./
ВЪПРОС №: 57

Уважаеми дами и господа,


Имам следния въпрос по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” , схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”:

Съгласно точка 2.1.2  Вариант 3 „Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права”. Съгласно този Вариант 3 кандидатът може да се договори с притежател на патентни права или притежател на права на полезен модел без преди това да му е възлагал тяхната разработка.

Това означава ли, че внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, могат да не бъдат разработени от кандидата или да не бъдат създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител.

Благодаря предварително

Никола Александров

28.12.2010 г.


ОТГОВОР №: 57

Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, в случаите когато кандидатите попадат в хипотезата на Вариант 3 – „Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези правата.”, същите чрез апорт стават съ-притежатели на разработения продукт/процес/услуга, докато лицето разработило иновацията и притежаващо правата по интелектуална собственост става съдружник в предприятието кандидат. В този случай се приема, че внедряваната по проекта иновация е собствена разработка на кандидата./ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 05.01.2011г./
ВЪПРОС №: 53

Здравейте,

Моля за разяснение на следните въпроси:


  1. В предходен въпрос 44 публикуван от Вас е зададен следния въпрос, на който не е предоставен отговор. Моля за конкретен отговор

Моля за указание при вариант 3 от специфичните критерии за допустимост (внедряване на иновативни продукти, като правата върху тях са апортирани в капитала на кандидата), следва ли иновативните продукти да бъдат защитени от патент, свидетелство за регистрация за полезен модел?

  1. В същия този вариант, какво имате предвид под апортиране на правата по интелектуална собственост – апортиране на правото на ползване на интелектуалната собственост или правото на собственост? Т.е. разглеждате ли е в този вариант притежателя на правата да участва с апорт само за правата но ползване и експлоатация на патента?

  2. Насоките за кандидатстване и дефинициите в него не ограничават във времето от кога следва да съществува иновативния продукт/процес/услуга на пазара и на кой пазар – национален, европейски, световен. В този случай, ако иновативния продукт е защитен от патент от 2003 г. и той е бил внедряван от притежателя му в други европейски страни, но не и на българския пазар, счита ли се това за иновативен продукт по смисъла на дефинициите, които сте посочили? Ако не, моля за уточнение, иновативният продукт освен, че е нов или значително усъвършенстван продукт, има ли ограничение от кога да съществува и за кой пазар за бъде иновативен?

Надявам се на конкретни отговори.

Надя Ботева

11.12.2010 г.
ОТГОВОР №: 53
1. Иновативните продукти внедрявани по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” трябва да бъдат защитени с патент, свидетелство за регистрация на полезен модел или за иновативният продукт или поне за продукта да е подадена заявка за патент. В допълнение, моля вижте отговора на въпрос 44, публикуван на 22.11.2010 г. в рубриката „Въпроси и отговори” по процедура.


  1. Както е посочено в т. 2.1.2. Специфични критерии за допустимост на кандидатите от Насоките за кандидатстване по процедурата, допустими за финансиране по са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител. С цел да се гарантират горните условия, в случаите на апорт по процедурата следва да се апортира правото на собственост върху внедряваната иновация.

3. Съгласно т. 1.3. „Основни дефиниции” от Насоките за кандидатстване:

„Иновативен продукт е нов или значително усъвършенстван продукт, който може да представлява, както краен продукт за продажба на трети лица, така и база за производство на други продукти или предоставяне на услуги.

Иновативен процес е нов или значително усъвършенстван метод за по-ефективно, по-качествено и по-бързо постигане на определени резултати.Иновативна услуга е нова или значително усъвършенствана услуга, предоставяна на база иновативен продукт или процес.

Важно: По настоящата процедура не се считат за иновации малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни-материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти.”
С оглед на гореизложеното, Насоките за кандидатстване не поставят ограничения по отношение на пазара, на който иновативния продукт/процес/услуга представлява новост – световен, европейски и/или национален, като кандидатите следва да имат предвид критерия за оценка „Новост/ефективност на внедряваната иновация”, посочен в „Критерии и методология за оценка на проектните предложения” (Приложение И към Насоките за кандидатстване), съгласно който в случай, че в процеса на техническа и финансова оценка, проектното предложение получи „0” точки при оценката по показател „Новост/ефективност на внедряваната иновация”, предложението ще бъде отхвърлено като несъответстващо на изискванията за качество на проектите по настоящата процедура.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница