Отговорни институции времеви периодДата11.03.2018
Размер110.07 Kb.


ЦЕЛИ


ЗАДАЧИ


ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ


ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТОРИ

1.Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата

1.1. Прилагане на система от стимули и мерки за завеждане на интеркултурно образование във всички етапи

1.1.1.Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в уязвимо

положениеОбщината Директорите на училищата и детските градини

2015-2020

Община Летница

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр.Летница

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОНБрой обучени деца и ученици1.1.2.Сформиране на две групи СИП „Фолклор на етносите“

1.1.3. Фестивал „Различни, но заедно“СОУ „Бачо Киро“ гр. Летница, ОДЗ“Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница

2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр.Летница

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОН


Брой ученици участвали в групи по СИП;

Брой ученици, участвали във фестивал2.Превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и ромите

2.1.Осигуряване на инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

2.1.1.Установяване на факторите, водещи до преждевременно отпадане от училище и детска градина

Община СОУ „Б.Киро“ гр.Летница, ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр.Летница

2015-2020

Община Летница

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр.Летница

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОННамаляване броя на отпадналите деца от детска градина и ученици от училище2.1.2.Работа с децата в уязвимо социално положение

ДСП гр.Ловеч; СОУ „Бачо Киро“ гр. Летница; ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр.Летница

2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр.Летница

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОН


Брой деца и ученици2.1.3.Изготвяне на портфолио на застрашени от отпадане ученици и индивидуални консултации с тях

СОУ „Бачо Киро“ гр.Летница

2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОННамаляване броя на отпадналите ученици от училище

3.Приобщаване и приемане на родители роми към образователния процес

3.1.Повишаване на ангажимента на родителите от малцинствата и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини

3.1.1.Ангажиране на родители на деца и ученици от етносите в училищният живот

СОУ „Бачо Киро“ гр.Летница;

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница;
2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОН


Брой ангажирани родители

4.Усъвършенстване на образователните условия за качествено образувание на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда

4.1.Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти

4.1.1.Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

ЦМЕДТ „Амалипе“; СОУ „Бачо Киро“ гр.Летница

2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОН


Брой обучени педагогически специалисти
ЦЕЛИ


ЗАДАЧИ


ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ


ИНДИКАТОРИ

1.Намаляване на детската смъртност

1.1.Намаляване на бременностите в юношеска възраст

1.1.1.Провеждане на беседа с подрастващите

Завеждащи здравни кабинети, лични лекари и

здравен медиатор2015-2020

Общински бюджет

Брой проведени беседи

2.Подобряване на здравната помощ за деца в предучилищна възраст

2.1.Повишаване обхвата с имунизации

2.1.1.Провеждане на беседи на родителите за значението на имунизациите

Завеждащи здравни кабинети и

здравен медиатор2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОН


Брой проведени беседи

3.Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население

3.1.Повишаване обхвата от ромското население с имунизации

3.1.1.Провеждане на беседи от необходимостта от ваксиниране

Завеждащи здравни кабинети, лични лекари и здравен медиатор

2015-2020

Общински бюджет

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“


Брой проведени беседи

4.Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население

4.1.Обучение на ромското население за сексуалното и репродуктивно здраве, предпазване от най-честите заболявания и болести предавани по полов път

4.1.1.Организиране и провеждане на кампании за предпазване от ХИВ/СПИН; туберкулоза; хепатитЗавеждащи здравни кабинети и лични лекари

СОУ „Бачо Киро“ - Летница2015-2020

Общински бюджет

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“


Брой проведени кампании4.1.2.Беседи по повод: Световен ден за борба срещу наркоманиите – 26 юни, Международен ден за борба срещу тютюнопушенето – 31 май, Международен ден на болните от СПИН -декември

Завеждащи здравни кабинети,

СОУ „Бачо Киро“ - Летница2015-2020

Общински бюджет

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“


Брой проведени беседи

5. Стимулиране на младежкия спорт

5.1.Повишаване

на интереса към спорта5.1.1.Организиране на спортни инициативи и състезания

Община Летница,

СОУ „Бачо Киро“ -Летница2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“

ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“

ЦОИДУЕМ към МОН


Брой организирани спортни инициативи и състезанияОПЕРАТИВНА ЦЕЛ


ЦЕЛИ


ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТРУКЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТОРИ

1.Подобряване на жилищните условия

1.1.Подобряване жилищните условия

1.1.1.Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки;

Общината

2015-2020

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“

ПРСР 2014-2020

ПУДООС към МОСВ

Брой новопостроени детски площадки, атракциони; благоустройствени зони1.1.2.Проектиране и изграждане на социални жилища

Общината

2015-2020

ПРСР 2014-2020


Ремонтиране и изграждане на социални жилища

ЦЕЛИ


ЗАДАЧИ


ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТРУКЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ


ИНДИКАТОРИ

1.Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда

1.1.Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа

1.1.1.Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действия по заетостта (НПДЗ) и други планове

Общината съвместно с Д-я „БТ“ - Ловеч

2015-2020

Дирекция „Бюро по труда“ Ловеч

ОП „Развитие на човешките ресурси“
Брой заети лица1.1.2.Включване на местното население при реализацията на инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване и детски площадки

МТСП, АЗ, в сътрудничество с общината, частни инвеститори

2015-2020

Доброволен труд

Брой лица
ЦЕЛИ


ЗАДАЧИ


ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНА ИНСТРУКЦИЯ

ВРЕМЕВИ ПЕРИОД

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ


ИНДИКАТОРИ

1.Превенции в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

1.1.Намаляване на противообществените прояви

1.1.1.Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри на теми:

  • „насилие в училище и извън него“

  • „междуличностни отношения“, „асоциални прояви и последствията от тях“

Общината

МКБППМН


СОУ „Бачо Киро“

2015-2020

Община Летница

СОУ „Б.Киро“ гр.Летница,

ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“


Брой проведени дискусии обсъждания, ролеви игри

Брой участвали ученициЦели


Задачи


Дейности

Отговорна инструкция

Времеви период

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ


Индикатори

1.Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция
1.1.1.Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на общинско ниво

Общината Читалища

2015-2020

Община Летница

Брой разработени и реализирани програми
1.1.Повишаване на възможностите за съхраняване на ромките традиции и култура, неформално образование и достъп до култура чрез читалища

1.1.2.Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската

Общината

Читалищата2015-2020

Републикански бюджет

Общински бюджетПРСР 2014-2020


Брой инициативи организирани от читалищата1.1.3.Популяризиране на ромската култура чрез общинския културен календар

Общината

2015-2020

Общински бюджет


Културни събития, свързани с ромската култура

Каталог: upload -> docs -> 2015-05
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2015-05 -> Ведомства и


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница