Открита процедура за възлагане на обществена поръчка документация за участие в открита процедурастраница1/7
Дата17.08.2018
Размер0.81 Mb.
#80214
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици

гр. София, 2013 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици

ТОМ I


1. Решение № ____/ ______ г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици.
2. Обявление за обществена поръчка с предмет Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици.


ТОМ II


  1. Книга I – „Указания за участие”.
  1. Книга II – „Технически спецификации”.
  1. Книга III – „Образци”.


Т О М І

Т О М II

К Н И Г А I
У К А З А Н И Я З А У Ч А С Т И Е
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Наименование на обществената поръчка: „Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици”.


1.2. Кратко описание на обекта на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на лабораторно и аналитично апаратура за Лабораториите на ГД ЛАД при ИАОС, за анализ и контрол на специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици Настоящата обществена поръчка е свързана с определяне на Изпълнител за доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на лабораторното и аналитчно апаратура за анализ и контрол на специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици, съгласно технически и количествени спецификации, неразделна част към договора. Закупуването на разписаното апаратура, предмет на поръчка е с технически характеристики, съобразно изискванията на Българското и Европейското законодателство и ще позволи определяне на много ниски концентрации на определяните вещества, както и възможност за анализ на голям брой проби от разнообразни матрици. Определените от Възложителя работни характеристики са изложени подробно в техническите спецификации в Книга II от Документацията


1.3. Прогнозна стойност на поръчката е 4 594 546,67 лв. (четири милиона петстотин деветдесет и четири хиляди петстотин четиридесет и шест лева и 67 стотинки) без ДДС.
1.4. Разходи по участие в процедурата:

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи.

Разходите по дейността на комисията са за сметка на Възложителя.
1.5. Представяне на офертите:

Документите за участие са достъпна в профила на купувача от сайта на ИАОС - http://eea.government.bg/bg/notices/porachki.html. Участниците могат да поискат разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното получаване до 17:30 часа на 29.04.2013 г. включително.
Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София, на адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, от 09:00 - 12:00 и 12:30 - 17:00 часа до 09.05.2013 г. включително.

Не се приемат пликове, които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват и във входящия регистър.

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване, като посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
II. ОФЕРТА:
А. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИКА С ОФЕРТАТА:

Офертата съдържа следните три плика:


a) ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”;

б) ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

в) ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”.
2.1. ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:

Съдържание на ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:

Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, в плик № 1 се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8, т. 12 - 14, отнасящи се до критериите за подбор, а именно:2.1.1.Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, (копие заверено за вярност с оригинала).Участниците, не представили ЕИК, представят към документа за регистрация и удостоверение за актуално състояние (чл. 24, ал. 1 от ППЗОП). Документ за самоличност, когато участникът е физическо лице, (копие заверено за вярност с оригинала).

2.1.2. Административни сведения – в оригинал;

2.1.3. Документ за регистрация по ЗДДС (представя се, ако участникът е регистриран) – заверено копие;

2.1.4.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а - д” и ал. 5, т.1 от ЗОП - в оригинал;

2.1.5.Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т.2 от ЗОП - в оригинал. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП по отношение на участника, някое от лицата в обединението или подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата.

2.1.6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, се представя, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.

2.1.7. Документ за гаранция за участие в процедурата – оригинал.

2.1.8. Доказателства за икономическо и финансово състояние на Участника по чл. 50, ал.1,т. 2 и т.3 от ЗОП;

2.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника.

2.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки - в оригинал;

2.1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнители – в оригинал;

2.1.12. Декларация за приемане условията на проекта на договор – в оригинал;

2.1.13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (от лицето с представителна власт, съгласно регистрацията, или от упълномощено от него лице) – в оригинал.
3. Доказателства и минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП на участника:

3.1. Заверени от участника копия на отчет за приходите и разходите и копия на счетоводен баланс, подписани и подпечатани на всяка страница, за последните три /2010 г., 2011г. и 2012 год./ приключили финансови години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Документите следва да са изготвени съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която Участникът е установен, когато публикуването на отчет за приходите и разходите и на счетоводен баланс се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. (Участниците, пререгистрирани/регистрирани по ЗТР, посочват само ЕИК и не представят изискваните документи, в случай, че са заявили и представили за обявяване ГФО за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството). В случай, че срокът за ГФО за 2012 г. не е настъпил се приема достатъчно представяне на документа по чл.50, ал.1 , т. 3 от ЗОП.

За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на лицето за последните три приключили финансови години /2010 г., 2011г. и 2012 год./.

3.2. Справка - декларация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал своята дейност.

Минимални изисквания по горните точки:

3.3. Минималният оборот от доставки, сходни с придмета на поръчката общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) да достига или надвишава 10000000 лв. без ДДС.

Забележка: В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/ консорциума като цяло.
4. Доказателства и минимални изисквания за техническите възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП на участника:

4.1. Документ, удостоверяващ, че участникът е производител и/ или оторизиран представител на фирмата – производител/ дистрибутор на апаратурата с права за доставка и сервизна дейност на територията на Република България.

4.2. Списък (в оригинал) на основните договори за изпълнение на поръчки със сходен предмет , изпълнени през последните три години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, до датата на подаване на офертата с посочени стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки/ референции за добро изпълнение - заверени копия.

4.3. Поименен списък на специалистите от екипа на участника (в оригинал), отговорни за изпълнение на поръчката (в т.ч. качеството, поддръжката и сервизната дейност), съдържащ информация за тяхната професионална квалификация и опит. Към списъка, за всяко от лицата, се прилагат документи:- удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на посочените в списъка специалисти – заверени копия;- удостоверяващи опит в сервизиране на апаратура, сходна на тази, предмет на поръчката.

4.4.Описание на сервизната база с приложени документи за собственост/ договор за наем или други (заверени копия), удостоверяващи, че участникът разполага със собствена/ наета или с осигурено по друг начин ползване, в т.ч. през целия гаранционен период, технически оборудвана сервизна база на територията на Република България.

4.5.Декларация от участника, че предлаганото от него оборудване и всичките му съставни части са нови, неупотребявани, от модел, който не е спрян от производство и за който фирмата - производител гарантира снабдяване с резервни части минимум 10 години след инсталирането му.

4.6. Сертификат за качество по стандарт ISO 9001 или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Обхватът на сертификация трябва да обхваща доставка и сервиз на апаратурата, предмет на поръчката. Представяните сертификати, включително еквивалентните, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата – заверени копия. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

4.7.Оригинални брошури, спецификации или публикации на производителя, които са публикувани и общодостъпни, удостоверяващи характеристиките на предложеното от участника оборудване – без посочване на цени.


Минимални изисквания по горните точки:
4.8. Участникът да е производител и/ или оторизиран представител на фирмата – производител/ дистрибутор на апаратурата с права за доставка и сервизна дейност на територията на Република България за срок, не по - кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка. Във втория случай се представя оторизационно писмо/договор или извлечение от такъв, от което да са видни предоставените права.

4.9. Участникът трябва да е изпълнил най - малко 3 (три) броя договори със сходен предмет, в това число сервизна дейност. Участникът следва да представи препоръка/ референция за добро изпълнение към всеки от договорите, посочени в списъка.

4.10. Участникът следва да разполага с минимум двама специалисти, всеки от които, с минимум 2 години опит в сервизиране на оборудването, предмет на поръчката. Такива документи могат да са сертификати за обучения, ако разполага с такива и/ или други еквивалентни – заверени копия;

4.11. Участникът да разполага със собствена или наета технически оборудвана сервизна база през целия гаранционен период, на територията на Република България;

4.12. Участникът трябва да притежава сертификат за качество на участника по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за системи за управление на качеството.Обхватът на сертификация трябва да обхваща доставка и сервиз на апаратурата, предмет на поръчката. Представяните сертификати, включително еквивалентните, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата – заверени копия.
2.2. ПЛИК № 2 – „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”:

Съдържание на ПЛИК № 2 – „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”:

Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП, в плик № 2 се поставя техническото предложение на участника и се посочва предлагания от участника срок за изпълнение на поръчкатане не по–дълъг от 6 месеца от датата на подписване на договора за изпълнение - попълва се Образец № 7.

Забележка: Техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да бъде представено в отделен плик. Участник, който предложи срок за доставка по – дълъг от 6 месеца от датата на подписване на договора за изпълнение се отстранява.
2.3. ПЛИК № 3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”:

Съдържание на ПЛИК № 3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”:

Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП, в плик № 3 се поставя ценовото предложение на участника - попълва се Образец № 8.2.4. ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.3, (за препоръчване подвързани в папки), се запечатват в три непрозрачни пликa. В долния ляв ъгъл на всеки от трите плика се посочва номера на плика с изрично обозначаване на името/наименованието на участника:

ПЛИК № 1 – „Документи за подбор” на участник…………:

ПЛИК № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на участник………и

ПЛИК № 3 – „Предлагана цена” на участник……….:

_.

Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Трите пликове се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва:
гр. София – п.к. 1618, бул. „Цар Борис III” № 136

Изпълнителна агенция по околна среда
За участие в открита процедура с предмет: Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици
В долния ляв ъгъл на общия плик участникът посочва името/ наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Върху общия плик не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Офертата, окомплектована и поставена в общия плик, се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА:
3.1. ОТВАРЯНЕ И ПРЕГЛЕД НА ОФЕРТИТЕ:

Изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен при използването на критерий „икономически най-изгодна оферта”.

Възложителят провежда процедурата, като след изтичане на срока за приемане на офертите назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по - дълъг от срока на валидност на офертите.

Действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата, представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Участниците в процедурата, могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично нотариално заверено пълномощно за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка).

На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на запечатани пликове, съгласно указанията по раздел II ОФЕРТА, след което най - малко трима от нейните членове подписват пликове № 3. Независимо от избрания критерий комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3 на останалите участници.

След това, съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отваря пликове № 2 и най - малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в пликове № 2 на останалите участници.

Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

Комисията изготвя и изпраща на участниците протокол с констатациите си относно наличието и редовността на представените в плик № 1 документи. В протокола се описват липсващите документи или констатираните нередовности, посочва се точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително от участниците и срока за представянето им. Срокът, в който участниците трябва да представят липсващите документи е еднакъв за всички и не може да бъде по - дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола, като участникът няма право да представя други документи освен посочените.

След изтичането на посочения в протокола срок, за представяне на липсващи документи, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в пликове № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 20 % по - благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по - кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1. който не е представил някои от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и посочените от Възложителя;

2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

3.2. МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕТО:
Класирането на допуснатите оферти се извършва според критерия „икономически най - изгодна оферта”. Отделните показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната оценка са конкретизирани в по-долу:
Офертата, получила най - висока комплексна оценка, се класира на първо място. Всички останали се класират в низходящ ред според броя на получените точките от комплексната оценка.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя.
КО = П1 + П2
където:
П1 - Оценка на предложената цена
П2 - Оценка на степента на съответствие
В таблицата са посочни показателите, участващи в комплексната оценка, коефициентите на тяхната относителна тежест и максималният брой точките, които може да бъде даден за всеки показател преди и след прилагане на коефициента на относителна тежест.


Показател – П

(наименование)

Коеф. на относителна тежест

Максимален брой точки за показателя


Обозначение на

точките във формулите за изчисления

1

2

3

4

1. Оценка на предложената цена – П1

0,30

До 10 т.

Тц

2. Оценка на степента на съответствие – П2

0,70

До 10 т.

Тс


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница