Относно : „реконструкция на улична водопроводна мрежа село малко градище”, Община любимецДата13.01.2018
Размер47.72 Kb.
#45058ОТНОСНО : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА село МАЛКО ГРАДИЩЕ”, Община ЛЮБИМЕЦ
РАЗЯСНЕНИЕ 3
От: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, с адрес: град Любимец, ул. „Републиканска” № 2, представлявана от инж. Анастас Анастасов – Кмет на община Любимец
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, ви предоставаме следните разяснения по постъпили въпроси, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА село МАЛКО ГРАДИЩЕ”, Община ЛЮБИМЕЦВЪПРОС 11:

Във файла „SMR - 01 - Пълно описание.doc" е отбелязано - В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците ще се изграждат бетонови опорни блокове, които да поемат силите от водното налягане в тръбите.

В количествените сметки липсват позиции за опорните блокове.

Въпроса ни е къде да включим тяхната стойност?


ОТГОВОР 11:

Да се остойностява това, което е по КС.ВЪПРОС 12 :

В образеца на Ценовото предложение са записани непредвидени работи за стойност 105 944 лв.

Въпроса ни е тази стойност твърда ли е?
ОТГОВОР 12 :

Да, тази стойност е твърда.ВЪПРОС 13 :

Съгласно указанията - Предложеният от участника линеен план - график трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност, продължителност и взаимосвързаност на всички строително - монтажните работи по КС. да е отчетено времето, необходимо за извършване на подготвителните дейности: да са посочени за всяко СМР човешките и технически ресурси.

Тъй като в тръжната документация липсват подробни количествени сметки за отделните подобекти - главните и второстепенните клонове, означава ли това че графика трябва да бъде създаден по общите количества за отделните етапи, а не по подобектите ?
ОТГОВОР 13 :

Да, графика трябва да бъде създаден по общите количества за отделните етапи, а не по подобектите, при което трябва да са спазени посочените по-горе и в документацията изисквания към оформлението на линейния план-график.ВЪПРОС 14 :

В количествената сметка има две позиции – „НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=или<2П В ЗЕМНИ ПОЧВИ” с общо количество 2040 м2 и „НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ Н=или<2М – само труд” с общо количество 49330 м2.

Моля за разяснение каква е разликата между тези две дейности и какви разходи трябва да остойностим при първата позиция и какви при втората?
ОТГОВОР 14 :

Позицията "Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи" - 2040 кв. м. са материалите за изпълнение на укрепването, а тъй като тези материали ще се използват неколкократно и за други участъци, за общото количество 49 330 кв.м. трябва да се даде цена само за труд.ВЪПРОС 15 :

В количествената сметка има две позиции – „НАПРАВА ОХРАНИТЕЛНА /ПРЕДПАЗНА/ ОГРАДА” с общо количество 2040 м2 и „НАПРАВА ОХРАНИТЕЛНА /ПРЕДПАЗНА/ ОГРАДА – само труд” с общо количество 28760 м2.

Моля за разяснение каква е разликата между тези две дейности и какви разходи трябва да остойностим при първата позиция и какви при втората?
ОТГОВОР 15 :

Позицията "Направа охранителна ограда" - 2040 кв. м. са материалите за изпълнение на оградата, а тъй като тези материали ще се използват неколкократно и за други участъци, за общото количество 28 760 кв.м. трябва да се даде цена само за труд.ВЪПРОС 16 :

В техническия проект към тръжната документация, лист 22 – „Парцелно водопроводно отклонение” в спецификацията на тръби, фасонни части и арматури е записано:

1. Тръба ПЕВП ф25 – 5 м;

2. Водовземна скоба ф90 – ¾” – 1 бр.;

3. ПВС ПЕВП DN 25 – ¾” с външна резба – 1 бр.;

4. Ко ПЕВП DN 25 – ¾” с външна резба – 1 бр.;

5. Тротоарен кран ф3/4 – 1 бр.
В количествената сметка към тръжната документация имаме само:

1. Доставка и монтаж на PE-HD тръба ф25 (ф32, ф63);

2. Доставка и монтаж на водовземни скоби за PE-HD със съответните размери.
В Приложение №1 – Пълно описание на поръчката четем: „При изграждане при всеки съответен участък ще бъдат подменяни и всички сградни отклонения към него – до тротоарен спирателен кран.” Да разбираме ли, че ще се подменят сградните водопроводни отклонения, като тротоарните спирателни кранове и фитинги ще останат същите.

В количествената сметка не са включени всички фасонни части и арматури съгласно приложения детайл за сградно водопроводно отклонение. Пропуснати ли са и ако отговорът е да, уточнете къде да ги включим.


ОТГОВОР 16 :

Няма да се подменят тротоарни спирателни кранове. Включените в детайла за сградно отклонение фасонни части са предвидени в стойностите общо за сградни отклонения и не следва да бъдат остойностявани отделно.ВЪПРОС 17 :

Относно Приложение № 10 „Пълномощно”, моля да ни предоставите следните данни на лицето инж. Анастас Бончев Анастасов, за да бъде подписано пред нотариус съответното пълномощно.ОТГОВОР 17 :

Лични данни на инж. Анастас Бончев Анастасов – Кмет на Община Любимец:

ЕГН 5908018461

Лична карта № 640449108

Дата на издаване 29.06.2010 г.

Издадена от МВР гр. ХасковоНа основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение да бъде изпратено до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати или участници.
инж. ХРИСТО ЖЕЛЕВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

(Определен със Заповед РД-09-1025 от 24.11.2011 г.)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница