Относно: Добив на инертни материали коритото на река Стряма в землището на с. КалековецДата31.05.2017
Размер21.25 Kb.
#22399
Кметство с. Калековец, Община Марица
Българско дружество за защита на птиците – клон Пловдив

С Н Ц “ Зелени балкани”
До Никола Кърнолски

Директор на Басейнова дирекция

Източнобеломорски район

гр. ПловдивОтносно: Добив на инертни материали коритото на река Стряма в землището на с. Калековец

Уважаеми г-н Кърнолски,


Настоящото писмо касае инвестиционно предложение: ”Почистване на коритото на река Стряма от наносни отложения”, местоположение: Участък от км. 10+450 до 14+450, землища на с. Скутаре и с. Калековец, Община “Марица” и с. Стряма, Община “Раковски”. Посоченото инвестиционно предложение е получило преценка, че не е необходимо извършването на ОВОС с Решение № ПВ – 98- ПР/2008 год. на РИОСВ - Пловдив
В съответствие със Закона за Водите, БДИБР следва да прецени дали да издаде разрешително за ползване на воден обект на инвеститора.
Обръщаме Ви внимание, че горепосоченото решение за преценка за извършване на ОВОС ще бъде обжалвано пред РИОСВ – Пловдив, а при необходимост и пред Административния съд – Пловдив. Считаме че това решение е немотивирано и незаконосъобразно поради следните причини:


  1. Площадката попада в обхвата на защитена зона от Натура 2000 “Река Стряма” с код BG0000429. Инвестиционното намерение предвижда дейности свързани с пряка загуба на местообитания, фрагментация на местообитаниия, промяна на речната морфология и хидроложкия режим и може да окаже отрицателно въздействие върху защитената зона. Местообитанията предмет на опазване в конкретната защитена зона, и по-точно 91E0 - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и 92A0 - Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba са зависими от хидроложкия режим и ще бъдат повлияни от добива на инертни материали.

  2. Съгласно Чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.), инвестиционниат проект следва да се подложи на оценка за съвместимост с целите на опазване на съответната защитена зона.

  3. Изземането на 160 000 м3 инертни материали от динамични запаси чрез почистване на живото сечение от наносни отложения ще доведе до вдълбаване на речното легло, ерозия в целия речен участък, понижаване на нивото на подпочвените води и неблагоприятни последствия върху земеделските стопанства.

  4. Съществува значим обществен интерес да се спре или ограничи добива на инертни материали, който предизвиква морфологични нарушения на речното корито, разрушения върху инфраструктурата, пресъхване на ниви, градини и кладенци.

Във връзка с горепосоченото настояваме БДИБР да не издава разрешително за ползване на воден обект за горепосоченото инвестиционно предложение.

ПОДПИСИ:
Българско дружество за защита Кметство с.Калековец...
На птиците-клон Пловдив........ ......................................
.....................................................

С Н Ц “ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”... Кметство с.СРЯМА........


.................................................... ........................................


ДАТА:21.07.2008 год.
Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница