Отправя покана до неограничен брой кандидатиДата04.01.2018
Размер42.17 Kb.
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № РД-17-1058/23.12.2009 г. на Министъра на здравеопазванетоМинистерство на здравеопазването

ОТПРАВЯ ПОКАНА

ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ:
За участие при условията на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти в избора на изпълнител за абонаментна поддръжка на инсталации, системи и съоръжения на Министерство на здравеопазването, включваща следните позиции:

1.1. Извършване на абонаментна сервизна поддръжка на цифрова телефонна централа Ериксон МД-110 (518 порта) с изнесен модул на бул. „Александър Стамболийски” № 39, система Ериксон, телефонна инсталация, телефонни и факс апарати в сгради на МЗ, с адреси: пл. ”Св. Неделя” №5, бул. ”Ал. Стамболийски” №39, ул. “Княз Борис” №217 и бул. “Акад. Ив. Гешов” №15 /Приложение № 1.1./.

1.2. Извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на копирна техника, находяща се в сградите на МЗ, с адреси: пл. ”Св. Неделя” №5, бул. ”Ал. Стамболийски” №39 и бул. “Акад. Ив. Гешов” №15 /Приложение № 1.2./.

1.3. Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно поддържане на 2 /два/ броя асансьори в сгради на МЗ /Приложение № 1.3./, както следва:Сграда на МЗ - пл.”Св.Неделя” №5 – пътническа асансьорна уредба, товароподемност 6 лица /500 кг/;

Сграда на МЗ - бул.”Ал.Стамболийски” №39 - пътническа асансьорна уредба с автоматична врата, 5 /пет/ спирки, хидравличен, товароподемност 4 лица /320 кг/.

1.4. Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване, състоящо се в поддръжка, ремонт и консултации по отношение на UPS тип AEG Protect 2.33/40 KVA, находящ се в сутерена на сграда на МЗ - пл.”Св.Неделя” №5, гр. София /Приложение № 1.4./.

1.5. Извършване на абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна системи на обекти – сгради на МЗ, с адреси: пл. „Света Неделя” № 5, бул. „Александър Стамболийски” № 39 и бул. “Акад. Ив. Гешов” №15 /Приложение № 1.5./.
Всеки кандидат има право да представи само един вариант на оферта, за една, няколко или всички позиции, посочени по-горе.
Срок и място за изпълнение – до 31.12.2010 г.; Място на изпълнение – Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. ”Св.Неделя” №5, бул.”Ал.Стамболийски” №39, ул. “Княз Борис” №217 и бул. “Акад. Ив. Гешов” №15.
Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане:

а) начин на образуване на предлаганата цена – предлаганата абонаментна цена следва да бъде формирана в лева и да включва всички разходи (труд, транспорт, застраховки и др.) по текущата месечна поддръжка на инсталациите, системите и съоръженията, с вкл. ДДС за всяка позиция поотделно, като по позиции 1.1. и 1.2. се представя предложение с фиксирани цени на резервните части съгласно Приложение 2 на Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2.

б) начин на плащане – заплащането на месечния абонамент се извършва в български лева, ежемесечно, по банков път по сметка на изпълнителя, в срок до 10 (десет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура на адрес: пл. “Св. Неделя” №5, дирекция “АДУК” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

в) всички дейности и вложени материали извън дейностите, описани в предмета на поръчката – Приложения № № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 се доказват с фактури и двустранно подписан протокол за вида и начина им на влагане.


Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подаването им.
Квалификационни изисквания към участниците – кандидатите следва да са български или чуждестранни юридически или физически лица, регистрирани като търговец по Търговския закон на Република България или по националното им законодателство. Кандидатите да притежават кадри с необходимата техническа подготовка за изпълнение на дейностите по поддръжката.
Офертите на участниците следва да съдържат заверено от участника копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на участника; заверени копия на документи за регистрация – Булстат /ЕИК/, ДДС идент.№, в случаите, предвидени в закона; юридически сведения /Образец №1/; декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки /Образец №2/; финансово предложение; техническо предложение; референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година - оригинал или заверено копие (за всички обособени позиции).

По позиция 1.1. е необходимо референциите да се отнасят за изпълнени договори за поддръжка на цифрови телефонни централи тип Ериксон, а сервизните специалисти да притежават валиден сертификат, издаден от Ериксон за работа с актуалната версия на типа телефонна централа;

По позиция 1.2. е необходимо участниците да представят Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000;

По позиция 1.3. е необходимо представяне на Удостоверение за вписване на кандидата в регистъра на Държавната агенция по метрология и технически надзор като лице, извършващо поддържане/ поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори/;

По позиция 1.4. от участниците се изисква да представят Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000, като сервизните специалисти трябва да притежават сертификат за работа със системата, предмет на договора.
Критерии за оценка на офертите:

За позиции 1.1. и 1.2. класирането на офертите се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта съгласно показатели и методика за определяне на комплексната оценка на офертите, представени в Приложение 3 на Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2.За позиции 1.3., 1.4. и 1.5. – класирането на офертите се извършва по критерий най-ниска предложена цена за извършване на поддръжката.
Офертите се подават в запечатан плик, с отбелязани на него име и адрес на възложителя, предмет на обществената поръчка и адрес, тел., факс и е-mail на вносителя (а когато офертата е за самостоятелни позиции - за кои от тях се отнася), в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. “Св. Неделя” № 5 и се предоставят на длъжностните лица в стая № 211 за вписване в регистъра за обществени поръчки. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти, дирекция “Инвестиционна политика” предоставя същите на упълномощената комисия за реализация.
Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 часа на 06.01.2010г.
Документацията за участие е безплатна и се получава всеки работен ден от 9:30 часа в стая 212, тел.: 9301 444. Лице за контакт: Евгения Йорданова
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница