Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и естраница1/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев
като акционери, притежаващи заедно пряко и непряко 71 138 броя акции,

представляващи 91,37 на сто от гласовете в общото събрание на акционеритена „Джерман-София” АД,

отправят

Т Ъ Р Г О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За закупуване на всички акции

на останалите акционери

на „ДЖЕРМАН- СОФИЯ” АД

ISIN номер:

BG11DJDUAT12


Вид на акциите:

Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми


Номинална стойност:


7,00 (Седем) лв.

Предлагана цена:

14,00 (Четиринадесет) лв.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Търговото предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор

на 10.12.2012 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


І. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 3

1.1. Вид на Търговото предложение. Акции - обект на Предложението. 3

1.3. Задължителни прехвърляния на Акции. 4

1.4.Търгов предложител. 4

1.5.Данни за инвестиционния посредник, който ще осъществи Търговото предложение. Отговорност на инвестиционния посредник. 6

1.6. Основни данни за Дружеството - обект на Търговото предложение. 6

1.7. Притежавани от Предложителя акции на Дружеството. Акции, обект на Предложението. 6

ІІ. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА АКЦИЯ ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ. ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА. 9

2.1. Предлагана цена за Акция от Предложителя. 9

2.2. Обосновка на цената: резюме 9

2.3. Източници на използваната при Обосновката на цената информация. 11

2.4. Финансиране на покупката на акциите. 11

ІІІ. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО. 11

IV.НАМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ. 14

4.1. Намерения относно преобразуване, прекратяване, промени в капитала, основна дейност и финансова стратегия, промени в управителните органи и персонала, дивидентна политика. 14

V. УСЛОВИЯ И РЕД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 18

5.1. Срок за приемане на Търговото предложение от Акционерите. 18

5.2. Процедура относно приемане на Търговото предложение от Акционерите. Заплащане на цената за Акциите. 18

5.3. Условия и ред за оттегляне на Търговото предложение от Предложителя. 20

5.4. Информация за възможността приемането на предложението да бъде оттеглено от приелия го акционер съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗППЦК. 21

VІ. РАЗНИ. 22

6.1. Публикации във връзка с Търговото предложение. 22

6.2. Обезщетения за ограничаване правата на акционерите на Дружеството. 22

6.3. Приложимо право и компетентен съд. 22

6.4.Разходи на Предложителя, свързани с Търговото предложение. 23

6.5.Други данни и документи от съществено значение за осъществяване на Търговото предложение. 23

6.6. Източници на допълнителна информация за акционерите на Дружеството относно Търговото предложение. 23

6.7.Упълномощен инвестиционен посредник, който отговаря солидарно с предложителя за вреди, причинени от неверни, непълни или заблуждаващи данни в предложението съгласно чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК. 24

VII. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБОСНОВКАТА НА ЦЕНАТА. 24

7.1. Въведение. 24

7.2. Характеристика на оценяваното Дружество в исторически план. 27

7.3. Икономически тенденции и условия, относими към дейността на Дружеството. 28

7.4. Избор на оценъчни методи за определяне на Справедливата цена. 31

7.5. Метод на нетната балансова стойност на активите. 33

7.6. Метод за оценка на базата на пазарни множители на дружества-аналози 34

7.7. Метод на дисконтираните парични потоци. 36

7.8. Обосновка на теглата по оценъчните методи. 48

7.9. Изчислена Справедлива цена на база методите за оценка. 49І. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1.1. Вид на Търговото предложение. Акции - обект на Предложението.1.1.1. На основание 149а, ал. 1 във вр. с чл. 149, ал. 2, т. 1, както и на основание чл. 149, ал. 1 и ал. 6 във вр. с чл. 149, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев (наричани заедно „Търговият предложител” или само Предложителят”) отправят настоящото търгово предложение („Търговото предложение” или Предложението”) за закупуване акциите на останалите акционери в публичното дружество по смисъла на ЗППЦК „Джерман-София” АД в съкращение („Дружеството - обект на Търговото предложение” или само „Дружеството”).
Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев притежават заедно пряко и непряко по смисъла на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 71 138 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, представляващи 91.37% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД, емисия с ISIN код: BG11DJDUAT12. Предложителят не притежава непряко други акции, издадени от Дружеството.

С настоящото Търгово предложение Търговият предложител едновременно упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, както и задължението си съответно по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „Джерман-София” АД.
      1. Търговият предложител не притежава и иска да придобие останалите 6 720 броя акции, представляващи 8,63% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Джерман-София” АД („Акции - обект на Предложението” или само „Акции”).


1.2. Цел на придобиване на Акциите от Предложителя е отписването на „Джерман-София” АД от регистъра на публичните дружества.
Търговият предложител заявява, че щом са налице законовите условия за това, възнамерява да поиска отписването на „Джерман-София” АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.
Съгласно ЗППЦК и след изтичане на срока за приемане на настоящото Предложение, „Джерман-София” АД може да престане да бъде публично дружество, дори и да не е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница