Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е


V. УСЛОВИЯ И РЕД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕстраница7/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

V. УСЛОВИЯ И РЕД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

5.1. Срок за приемане на Търговото предложение от Акционерите.

Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на Предложението в централните ежедневници „Новинар” и „Капитал Daily”.Срокът за приемане на Търговото предложение може да бъде удължен от Предложителя в рамките на максимално допустимия срок от 70 (седемдесет) дни, като Предложителят следва да регистрира съответните промени в КФН, да ги представи на управителният орган на Дружеството - обект на Търговото предложение, на представителите на служителите на Търговия предложител или на самите служители (когато няма представители), както и на БФБ (регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството) и ги публикува незабавно в горепосочените два централни ежедневника. Промени в Търговото предложение, включително удължаване на срока за приемането му, не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на първоначално определения срок за приемането му. При конкурентно търгово предлагане, ако такова бъде извършено по реда и при условията на чл. 20 - 23 от Наредба № 13/22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции („Наредба № 13”), срокът по настоящото Търгово предложение се счита удължен до изтичането на срока за приемане на конкурентно предложение съгласно чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13.

5.2. Процедура относно приемане на Търговото предложение от Акционерите. Заплащане на цената за Акциите.5.2.1.Търговото предложение се приема с изрично волеизявление /по образец/ и депозиране на удостоверителни документи за притежаваните акции при упълномощения ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД – гр. София, бул. „Черни връх” №51 Б, тел.:02/ 81 99 141 и 81 99 142, факс:02/ 81 99 102, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи. Волеизявлението се подава лично от акционерите – физически лица или от законните представители на акционерите – юридически лица, или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност, законните представители на юридическите лица – с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност, пълномощниците - с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Към волеизявлението се прилагат: а/ за акционерите – български юридически лица: оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на волеизявлението, както и заверени от законния представител копия от ЕИК регистрацията и първото съдебно решение на юридическото лице; б/ за акционерите - чуждестранни юридически лица: копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице и имената на лицата, овластени да го предствляват. При подаване на изявлението чрез пълномощник се прилагат: оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от документа за самоличност на пълномощника и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя. Към изявлението за приемане на търговото предложение се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на „Джерман - София” АД – депозитарна разписка или извлечение от клиентска подсметка при ИП.

Физическите и юридически лица – акционери, могат да подадат заявление за приемане на търговото предложение чрез инвестиционен посредник, с който имат сключен договор за предоставяне на инвестиционни услуги, включително сключен договор за управление на индивидуален портфейл, отговарящ на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Инвестиционният посредник, когато е различен от ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънс” АД, предоставя незабавно информация за всяко волеизявление за приемане на търговото предложение на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънс” АД, осъществено в рамките на срока за приемане на предложението.

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънс” АД чрез друг инвестиционен посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на волеизявлението чрез пълномощник) съгласно правилата, споменати по-горе. Към изявлението на търговото предложение се прилагат и удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на „Джерман-София” АД – депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите.

Когато правилника на Централен депозитар АД и/или Българска фондова борса – София АД налага, ще се изисква и попълване на нареждане за прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка при ИП, обслужващ търговото предложение.


5.2.2. Сделката по придобиване на акции на „Джерман-София” АД в резултат на приемане на търговото предложение се счита за сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане, съответно на удължения от предложителя срок по чл.155, ал.4 от ЗППЦК /ако има такъв/ и ако до този момент акционерът, приел търговото предложение не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.
5.2.3. Придобитите в резултат на търговото предложение акции се заплащат от ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД за сметка на предложителя в срок до 7 работни дни след сключване на сделката съгласно т.5.2.2. Цената на придобитите акции ще се изплаща при спазване на разпоредбите на нормативните актове за плащания по следните начини:

- по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на инвестиционния посредник, приел от акционера изявлението за приемане на търговото предложение и удостоверителните документи за притежаване на акциите и чиито клиент е съответния акционер.

- по банкова сметка, посочена от акционера, приел търговото предложение и

- в брой - ако сумата е до 5 000 (пет хиляди) лева – в офиса на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД - гр. София, бул. „Черни връх” №51 Б, тел.:02/ 81 99 141 и 81 99 142, факс:02/ 81 99 102, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа.

Всички акционери, приели Търговото предложение получават цената за акциите си от инвестиционния посредник, с който имат договор и чрез който са подали волеизявлението за приемане на Търговото предложение.

Паричните средства, изплатени като цена за акциите на приелите Търговото предложение акционери остават на тяхно разположение до поискване от съответното лице-акционер по съответната банкова сметка (от посочените по-горе). Последиците за лице-акционер, което не се е възползвало от правото си да потърси дължимата му (и преведена по съответната сметка) сума ще бъдат уредени съгласно действащото приложимо законодателство и предлаганите условия за предоставяне на услуги от обслужващата ги банка или инвестиционен посредник.

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на изявлението за приемане на Търговото предложение ще зависи от тарифата или от предвидените комисиони на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане. Директно приелите търговото предложение акционери на „Джерман-София” АД няма да заплащат на упълномощения ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД комисионни и такси за извършените от него услуги по сключване на сделката по приемане на търговото предложение.


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница