Оупбзн габровоДата04.01.2018
Размер74.65 Kb.
#40837
ТипАнализ
Изх.
ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ОУПБЗН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОУПБЗН - ГАБРОВО

Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2014 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.


I. Въздух


1. Имисии

От направените 2838 анализа на 784 проби на атмосферен въздух за м.април в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 64 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен – 11 проби,

за фини прахови частици 2,5 (РМ 2,5) -30 проби

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 23 проби, от които 2 са над средноденонощната норма като превишенията са от 1,10 до 1,43 пъти.
АИС Г.Оряховица

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за озон 717 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за серен диоксид 717 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен оксид 687 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 687 проби, всички в границите на средночасовата норма

за фини прахови частици 10 (РМ 10) – 30, всички в границите на средноденонощната норма.
II. Води
Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00079MS200 (р. Янтра, след вливане на р. Белица – мост за гр.Дебелец) – е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.

- Пункт BG1YN08211MS210 (р.Белица, преди вливане на р.Янтра) – е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.;

- Пункт BG1YN08211MS220 (р.Дряновска, преди вливане в р.Белица) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.;

- Пункт BG1YN00412MS070 (р.Бохот преди вливане в р.Росица) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;

- Пункт BG1YN00423MS080 (р.Негованка на устие при с.Ресен) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G00000К1МР215 (КИ „Крайната чешма” с.Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Горна Оряховица

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04111MS050 (р.Росица, преди вливане в р.Янтра - с. Поликраище) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;

- Пункт BG1YN00059MS130 (р.Янтра при с.Драганово – след вливане на р.Лефеджа) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.
Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN92233MS051 (яз.”Христо Смирненски” – повърхностна проба) – е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.2.Емисионен контрол

ГПСОВ гр. Габрово

Протокол от изпитване 05-0144 от 08.05.2014г. на пречистени отпадъчни води от ГПСОВ гр. Габрово. Протокол от изпитване на пречистени отпадъчни води от ГПСОВ гр.Габрово показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешително за заустване № 13140023/09.08.2007г.
Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р.Дунав - гр.Свищов) –е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QaIMP133 (ДР”Гравитачен” ПС”Козловец” с.Козловец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Стражица


    1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06413MS150 (р.Голяма при ХМС гр.Стражица) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;

- Пункт BG1YN00061MS140 (р.Лефеджа при с.Бреговица преди вливане в р.Янтра) - е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;

- Пункт BG1YN00651MS160 (р.Стара река мост след с.Кесарево) - е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.

- Пункт BG1YN86411MS320 (р.Голяма след гр.Стражица - устие) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN43219MS090 (р.Мъгъра преди вливане в яз.”Ал.Стамболийски”) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.

- Пункт BG1YN00441MS100 (р.Крапец, преди вливане в преди яз.”Ал.Стамболийски”) – е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.

- Пункт BG1YN00441MS100 (р.Крапец, преди вливане в яз.Крапец, с. Малиново) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.

- Пункт BG1YN43199MS021 (яз.”Александър Стамболийски” – на стената) – е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.

- Пункт BG1YN84611MS340 (р.Видима преди вливане в р.Росица) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP117 (ДР”Чапара” – гр.Севлиево) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;2.Емисионен контрол

ГПСОВ гр.Севлиево

Протокол от изпитване № 05-0155 / 08.05.2014г. на проба пречистени отпадъчни води от ГПСОВ гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140100/ 2008г. и решение № 228/24.03.2010г. по всички показатели.

Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – е в добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;

-Пункт BG1YN08321MS040 (р.Елийска преди вливане в р.Янтра) – е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с.Раданово) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Лясковец

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00621MS170 (р.Джулюнска мост на с.Джулюница) - е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.


Община Елена

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06295MS180 (р.Веселина след яз.”Йовковци”) - е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.;

- Пункт BG1YN06295MS180 (р.Веселина преди вливане в яз.”Йовковци”) - е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г.;

- Пункт BG1YN86291MS310 (р.Веселина преди вливане на р.Златаришка, на шос.мост) - е в много добро състояние по изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;2.Емисионен контрол

Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква

Протокол от изпитване № 05-0112 / 31.03.2014г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ на Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква. Протокол от изпитване на пречистени отпадъчни води от ЛПСОВ на Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13740005 / 2008 г. и Решение № 264/09.06.2010г. за продължаване на срока, по всички показатели.

Градска канализация гр.Павликени

Протоколът от изпитване № 05-0119 от 07.04.2014г. поток №1 показва, че не се изпълняват Индивидуалните емисионни ограничения по показатели: Неразтворени вещества, БПК5, ХПК и Общ азот.

Протоколът от изпитване № 05-0120 от 07.04.2014г. поток №2 показва, че не се изпълняват Индивидуалните емисионни ограничения по показатели: Неразтворени вещества, БПК5, ХПК и Общ азот.

Протоколът от изпитване № 05-0121 от 07.04.2014г. поток №3 показва, че не се изпълняват Индивидуалните емисионни ограничения по показатели: Неразтворени вещества, БПК5, ХПК и Общ азот.
Община Сухиндол

1.Емисионен контрол

Гр. Канализация гр. Сухиндол

Протоколът от изпитване № 05-0122 от 07.04.2014г. показва, че не се изпълняват Индивидуалните емисионни ограничения по показатели: Неразтворени вещества, БПК5, ХПК и Общ азот.
Община Дряново

1.Емисионен контрол

Кланица и цех за месопреработка с.Соколово на “Чех-Йосиф Новосад” ООД

Протокол от изпитване 05-0137 от 09.04.2014г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Кланица и цех за месопреработка с.Соколово на “Чех-Йосиф Новосад” ООД . Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140027/ 2007г. по всички показатели.

Млекопреработващо предприятие с.Соколово на “Чех-99” ООДПротокол от изпитване № 05-0136 / 09.04.2014г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Млекопреработващо предприятие с.Соколово на “Чех-99” ООД. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140013/ 2007г. по всички показатели.
Елин Андреев

Директор на РИОСВ-Велико Търново
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница