Овос информация за възложителяДата09.01.2018
Размер87.05 Kb.
Информация за преценяване на необходимостта от

ОВОС


  1. Информация за възложителя

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
Фирма: “ПГМ МЕТАЛ “ ЕООД, ЕИК 203462843

Управител: Бруно Неделкович

Седалище и адрес на Управление: с. Бенковски 4201, община Марица, област Пловдив, ул. “Пета № 3

Пълен пощенски адрес: с. Бенковски 4201, община Марица, област Пловдив, ул. “Пета № 3
Лице за контакти: Елена Василева GSM: 0876605444
2. Характеристики на инвестиционното предложение

2.1. Резюме на предложението
Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС, Приложение № 2 чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и е съобразена с критериите заложени в чл.93, ал.4 от ЗООС.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с обособяване на площадка за временно съхранение на отработни катализатори – около 100 тона/годишно.

Площадката за съхранение на отработени катализатори ще се реализира в УПИ V-898 в кв. 32а по плана на Стопански двор гр. Садово, който е с отреждане “Стопански дейности”.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното намерение е с площ 908 кв.м. и се намира извън регулационните граници на гр. Садово.

Инвестиционното намерение е ново за “ПГМ МЕТАЛ” ЕООД.

УПИ VІ-58 в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово е собственост на Атанас Йорданов Страхинов от с. Чешнегирово и е отдаден под наем на “ПГМ МЕТАЛ” ЕООД, съгласно договор за наем от 23.09.2015 год.

Реализацията на инвестиционното намерение не изисква ново строителство и съответно съпътстващи временни дейности.

Площадката е оградена с мрежова ограда и изцяло бетонирана. Не се налагат изкопни работи.

Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. Няма да са променя пътната инфраструктура, тъй като до имота има изграден асфалтов път.

Водоснабдяването ще се извършва чрез използване на наличната водопроводна мрежа на населеното място.

Заустването на отпадните води ще се извършва в наличната площадкова канализационна мрежа.

Имотът е захранен с електроенергия от градската ел. мрежа.

Не се предвиждат съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците.

2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Площадката ще се използва само за временно съхранение на отпадъци от отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина – код 16.08.01 и отработени катализатори, съдържащи предходни метали или съединение на предходните метали, неупоменати другаде – код 16.08.03. Произхода на отпадъците е от физически и юридически лица. Планиран капацитет 100 тона/годишно.


2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени устройтвени или други план дейности.
2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи
Не са разглеждани други алтернативи.
2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството
УПИ V-898-сто.дейност се намира в квартал 32а по плана на Стопански двор на гр. Садово. Имотът е с площ 908 кв.в. и е разположен извън регулацията на гр. Садово.

Собственост е на Атанас Йорданов Страхинов от с. Чешнегирово и е отдадено под наем на “ПГМ МЕТАЛ” ЕООД с договор за наем от 23.09.2015 год.


2.6. Описание на основните процеси / по проспектни данни /, капацитет
Площадката ще се използва само за временно съхранение на отпадъци от отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина – код 16.08.01 и отработени катализатори, съдържащи предходни метали или съединение на предходните метали, неупоменати другаде – код 16.08.03. Произхода на отпадъците е от физически и юридически лица. Планиран капацитет 100 тона/годишно.
2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктора
Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като до имота има изграден асфалтов път.
2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

Площадката ще се използва само а временно съхранение на отпадъци от отработени катализатори и не се предвижда ново строителство и съответно съпътстващи временни дейности.2.9. Предлагани методи за строителство

Не се предвижда строителство.2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Площадката е с изградена инженерна инфраструктура. Имота е водо и електроснабден и ще се използват съществуващите ВиК и ел. мрежи на територията на гр. Садово.

Предвидените за осъществяване дейности при реализация на инвестиционното намерение – временно съхранение на отработени катализатори не изисква ползване на природни ресурси.

2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране
Площадката ще се използва само за временно съхранение на отпадъци от отработени катализатори. При реализацията на инвестиционното намерение няма да се генерират отпадъци.
2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда
Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие от мрежата “Натура 2000”. Най-близката защитена зона е BG0000578 “Река Марица”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, то няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона

Инвестиционното предложение ще се осъществява извън границите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии.

2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/

Не се предвиждат. Имотът е електро и водоснабден и ще се използва съществуващата градска ВиК и ел. мрежа.2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъците за площадката, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУТ.2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Предвид характера на инвестиционното предложение – временно съхранение на отработени катализатори и неговия териториален обхват не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.2.16. Риск от инциденти

При спазване на технологичните изисквания на съхранение и превоз не се предвижда риск от инциденти. .  1. Местоположение на инвестиционното предложение.

    1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение, представлява УПИ V-898 – стоп. дейности в кв. 32а по плана на Стопански двор гр. Садово, собственост на Атанас Йорданов Страхинов и отдадено за ползване с договор за наем от 23.09.2015 год.


    1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

До имота има изграден асфалтов път.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на земи и УПИ.

3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Околните земи представляват частни застроени имоти по плана на Стопански двор гр. Садово.


3.4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно – охранителни зони и др. ; Национална екологична мрежа.

Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие от мрежата “Натура 2000”. Най-близката защитена зона е BG0000578 “Река Марица”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, то няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона

Инвестиционното предложение ще се осъществява извън границите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии.3.4. Качество и регенеративна способност на природните ресурси
Площадката ще се обособи в урбанизиран имот в границите на стопански двор на гр. Садово, граничещ с улица, предназначен за стопански дейности.

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони и защитени територии и не се очаква засягане качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не са разглеждани други алтернативи.  1. Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда след реализация на инвестиционното предложение.

4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района .

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000578 “Река Марица”, тъй като намерението ще се осъществява в индустриална територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

4.3. Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.
Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

4.4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места / наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др./
Териториалният обхват на въздействие в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.


    1. Вероятност на поява на въздействието

Няма.

4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с продотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
Спазване на технологичните изисквания за съхранение и превоз.

4.8. Трансграничен характер на въздействието
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница