П ъ л н о м о щ н о долуподписаният/та егн: с л к. № изд на год от с постоянен адрес: в качеството си наДата21.12.2017
Размер29.59 Kb.
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та .............................................., ЕГН: ……………………, с л.к. № ……………., изд. на ………….год. от ..................., с постоянен адрес: ……………………., в качеството си на /..................................... (представляващ) на ............................................ - / акционер, притежаващ .......................... (словом:......................................) броя поименни безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
................................................, ЕГН: ................................., с л.к. № ………………, изд. на ……………..г. от ……………………., с постоянен адрес:……………………………,
да ме представлява като участвува в работата на извънредното общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, което ще се проведе на 18.08.2016 г. от 10:00 ч., в гр. София, в залата на първи етаж на офис сграда „Хил Тауър”, находящ се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А, като гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
Дневен ред:


  1. Вземане на решение за издаване на емисия ценни книжа – варанти на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и определяне параметрите на емисията. Овластяване на Съвета на директорите;

  2. Разни.

Предлагани решения:
По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството взема решение „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ да издаде при условията на първично публично предлагане емисия безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа – варанти. Размерът на емисията да бъде до 232 017 800 (двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) бр. варанти с номинална и емисионна стойност от 0,001 (една десета от стотинката) лв. всеки един. Всеки варант да дава правото на своя притежател в срока на емисията да запише 1 (една) обикновена акция от капитала на дружеството от същия клас като издадените досега с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев. Срокът за упражняване на варантите да бъде 5 (пет) години от издаването на емисията. Целта на издаването на емисията е осигуряване на възможност за бързо и ефективно финансиране на бъдещите проекти на Дружеството. Емисията варанти да се издаде посредством издаване на права, като срещу всяка издадена от дружеството акция бъде издадено 1 (едно) право или общо 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) бр. права. Всяко право дава възможност на притежателя си да запише 7 (седем) броя варанти. ОСА овластява Съвета на директорите на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия по осъществяване на емисията, включително да определи всички допълнителни параметри на емисията и публичното предлагане; да сключи договор с лицензиран инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи издаването на емисията; да изготви проспект за първично публично предлагане на ценните книжа от емисията и да представи същия за одобрение от Комисията за финансов надзор; да регистрира (след одобрение от КФН) емисията при „Централен депозитар”АД и за търговия на „БФБ-София”АД, както и да извърши всички последващи правни и фактически действия, свързани с упражняването на правата по варантите и свързаното с това увеличение на капитала при условията на българското законодателство.”Начин на гласуване: да гласува „ЗА”;
По т. 2. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

/Начин на гласуване: пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин./
Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 ТЗ.

Съгласно чл.116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: .......................гр . София УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:....................................

Бележка: Посоченият начин на гласуване има изцяло примерен характер и по никакъв начин не цели да укаже влияние върху волята на акционерите-упълномощител относно начина на гласуване по предложенията на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ.


Каталог: files -> documents -> articles
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
articles -> Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
articles -> Образец п ъ л н о м о щ н о
articles -> Решение за покриване на загуба от предходни години; Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница