П л а н за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофистраница1/3
Дата30.11.2018
Размер196.5 Kb.
#106273
  1   2   3
П Л А Н
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ

АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НЕСЕБЪР

2002

ОБЩА ЧАСТ
I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

Планът за провеждане на спасителни и и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катстрофи в община Несебър е разработен на основание и в изпълнение на чл. 19, т . 2, буква “в” от Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление № 18/23.01.1998 год. на Министерския съвет на Република България.
II. ЦЕЛ НА ПЛАНА

Планът има за цел да определи и систематизира видовете опасности и произтичащите от тях неблагоприятни последици за населението, околната среда и функционирането на обектите от националното стопанство. В зависимост от видовете и характера на потенциалните рискови фактори след реална оценка на наличните сили и средства в обектите и общината, да предвиди организацията, координацията, ръководството и основните функции и задачи на държавните органи, местното самоуправление и местната администация, фирмите и обектите за недопускане, намаляване и ликвидиране на последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Несебър.


В тази връзка са анализирани и оценени всички възможни видове опасности, породени както от природните проявления и аномалии - бедствията и стихийте, така и от дейностите и средствата за тяхното развитие, контрол и управление, свързани с участието на човека. На тази база, като са отчетени реалните потенциални опасности за населението, за състоянието на околната среда и за функционирането на обектите и фирмите от националното стопанство, са определени основните функции на органите за ръководство, силите и средствата и тяхното взаимодействие при организирането и провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за всеки отделен случай на природно бедствие, вид на производствена авария или инцидент, катастрофа.
В съответствие с изискванията по осигуряване защитата и самозащитата на населението от общината, и спазването на нормативната база в страната по

отношение на проектирането, строителството и експлоатацията на съоръженията и обектите от националното стопанство с настоящия план се преследва изпълнението на следната цел:


Да се създаде организация за своевременно прогнозиране на характера и последствията от най-често проявяващите се бедствия, аварии и катстрофи в община Несебър за успешно ръководство и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи във възникнали огнища на поражения /заразяване/ на територията на общината..
В съответствие с целта за изпълнение се поставят следните основни задачи:


 • Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и собствеността, и по извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
 • Планиране и провеждане на ефективна превантивна дейност за недопускане, намаляване и ограничаване на въздействията на рисковите фактори в потенциално опасните обекти и съоръжения от националното стопанство в общината..
 • Създаване на организация, подготовка на органи за ръководство, сили и средства, поддържането им в готовност за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.
 • Ръководство и координация на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в зависимост от характера, мащабите и последствията от възникнали природни бедствия, производствени аварии и катастрофи.
 • Поддържане в готовност на изградените сиситеми за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на населението за потенциални опасности, бедствия, аварии и катастрофи. • Събиране, обработване, обмен и разпространяване на информация за съществуващите потенциални опасности и рискове от възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на общината. • Събиране на информация за възникналите бедствия, аварии и катастрофи на територията на общината. Информиране на населението за създадената обстановка, за нейното прогнозирано развитие, вероятните последствия и предприетите мерки за нейното ликвидиране, и за начините за поведение и действие на населението.
 • Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собствеността в засегнатите от бедствия, аварии и катастрофи, райони.
 • Създаване на резерви от финансови и материални средства в Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в общината.
 • Строго спазване на националното законодателство и международните

споразумения.


 • Всестранно осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи.
За постигането на всяка отделна цел са предложени конкретните задачи, тяхната последователност и участващите органи, сили и средства в организирането и провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в община Несебър при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
Разработеният План представлява ръководство за действие на Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в община Несебър, на членовете на Комисията и на нейния Щаб при възникване на критични ситуации, породени от природни бедствия, производствени аварии в обекти и фирми, или при катастрофи. С това се цели своевременното и в кратки срокове обединяване на силите и средствата от общината за бързото ликвидиране на пораженията, нанесени от природни бедствия, стихии и производствени аварии, с цел запазване и защита живота на населението, и осигуряване на нормалния стопански и обществен живот в общината.
Организацията и реализацията на Плана се основава на защитата на населението и националното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи чрез своевременното създаване на групировки от сили и средства за незабавно провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи да осигуряват нормалното провеждане на административната и стопанската дейности в обектите и общината, като цяло, при възникване на крупни производствени аварии със създаване на химически огнища на поражения и радиоактивно замърсяване, при природни бедствия и катастрофи.
Нразделна част от организацията на Плана е поддържането на постоянна готовност на органите за управлението и силите от общината за осъществяване на надеждна защита на населението, националното стопанство и околната среда.
Дейността на органите за управление, на населението, на силите и средствата от общината при изпълнение на задачите по подържането на постоянна готовност се изразява в организацията и провеждането на мероприятия по:
1. Актуализиране на променливите данни от Плановете за действие при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Провеждане на мероприятия за усвояване на Плановете по елементи и цялостно.


3.Създаване и поддържане в постоянна готовност на системите за управление при критични ситуации.
4. Изграждане и поддържане в готовност на системите за оповестяване и информация, за радиационен и химически контрол.
5. Поддържане в готовност и подготовка на щатните сили и средства за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
6. Осигуряване на финансови и материални средства за комплектуване, обучение и поддържане в постоянна готовност на органите за управление и на силите.

7.Създаване на резерв от материални и финансови средства в Постоянната комисия за защина на населението при бедствия, аварии и катастрофи.


Настоящият План се въвежда в действие от Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в Община Несебър.
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, стопанските дружества и фирмите, създавайки предварително групировка от сили и средства, и организация за своевременното им привеждане в готовност, във взаимодействие с поделенията на Българската армия, на Министерствата и ведомствата от общината, да проведат в кратки срокове спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи във възникналите огнища на поражение и да осигурят необходимата защита на населението и материалните ценности чрез локализиране и пълно ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи.
Реализацията на Плана, в зависимост от вида и характера на възникналата критична ситуация, се осъществява чрез създаване на организация и привеждане в действие на определените за целта сили и средства.

Информацията за възникнала критична ситуация на територията на общината до Председателя на Постоянната комисия се осъществява чрез изградената система и ред за оповестяване.


Оповестяването на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи се осъществява от дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/ - Несебър, съгласно План за привеждане в готовност на Постоянната общинска комисия.
В зависимост от характера на възникналото бедствие, по решение на Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, се оповестяват членовете на комисията.
Оповестяването на ръководните органи, формированията и населението за видовете опасности се осъществява от дежурните длъжностни лица по действащата комуникационно-информационна система на Гражданска защита чрез използване на териториалното поделение на БТК - ЕАД - Районно управление “Далекосъобщение” – Несебър, и местните радио и телевизионни средства.
Оповестяването на ръководните органи и на формированията се извършва със сигнал “БЕДСТВИЕ”, а на населението - съгласно таблицата за сигналите на Гражданска защита /Приложение № 2/. Поделенията на Българската армия се оповестяват със сигнал “АВАРИЯ”.
Оперативната група на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи се привежда в готовност по решение на Председателя /Секретаря/ на Комисията.
Общинските сили и средства /Приложение № 3/ се привеждат в готовност по решение на Председателя /Секретаря/ на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
Общото управление на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при с илни з еметресения, други бедствия и крупни

производствени аварии, се осъществява от Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи с помощта на Комисията и нейния щаб.


Непосредственото управление на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в района на възникналото бедствие или авария се осъществява от съответните Председатели на Постоянните обектови комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
По решение на Председателя на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи се оборудва подвижен пункт за управление /ППУ/ и се изпраща оперативна група в непосредствена близост до възникналото огнище /химическо, биологическо или радиоактивно/ на поражение.
По искане на Председателя на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи след разпореждане на Началника на Гарнизона се привличат части от подразделения на Българската армия, дислоцирани в общината,съгласно Плана за взаимодействие с Българската армия и модулните формирования на Министерството на отбраната на Република България.
Донесения се изготвят и предават:


 • При изменение на обстановката - незабавно

 • За проведените мероприятия - през 1 час

 • Обобщени донесения - през 4 часа.

 • Обобщено донесение - за причините, характера и последствията от възникналите бедствия, аварии и катастрофи, и за взетите мерки.


Извънредни донесения се предават при:


 • Локализиране на огнището /аварията/

 • Завършване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи

 • Завършване на обеззаразителните работи /неутрализация, дегазация, дезактивация/.


IV. СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

За изпълнение на замисъла за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи се създава групировка от сили в общината /Приложение № 3/.
Планът за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи се въвежда в действие от Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
Привеждането в готовност на Комисията и на нейния Щаб се извършва по решение на Председателя на Комисията.
Съставът на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи е определен със Заповед № 124/16.03..2001 год. на Председателя на Комисията /Приложение № 4/. Оповестяването на членовете на Комисията и привеждането им в готовност се извършва на основание схемите към Заповедта.
Ръководството на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се осъществява от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и нейния Щаб.
За работно място на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи е определена заседателната зала в сградата на Община Несебър. Щабът на Комисията и оперативната група заемат пункта за управление в подземния етаж на административната сградата на “Възраждане”.
За осигуряване работата на Комисията в работните зали са изградени свръзки за управление и ръководство на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи.

V. ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Проучванията за сочат ,че основите замърсявания на околната среда засягат чистотата на крайбрежните води и крайбрежната брегова ивица. Поради липсата на промишлени предприятия в региона няма сериозни промишлени замърсявания. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са параколните инсталации, работещи на мазут, транспорта и домакинствата, отопляващи се на твърдо гориво и нафта. Данните от емисионния контрол сочат, че емисиите на прах, Св 2 и Sв 2 не превишават пределно допустимите норми. Основен източник на замърсяване на черноморските води е град Несебър, където част от отпадните води от стария град се заустват директно в морето. Директно в морето се заустват и част от отпадните води на курортен комплекс "Слънчев бряг”.

Един от източниците са: Остатъчните растително-защитни препарати, пестициди с изтекъл срок, които са се превърнали в силни отрови.

Част от тях са преопаковани и изпратени в базисния склад на с.Брястовец, а останалите в село Баня, град Обзор, село Оризаре до края на годината ще бъдат събрани и съхранени. Има гласувани средства за транспортиране до базисния склад. В наличност имам още:

- кметство Баня – 1597 кг -

- кметство Обзор - 460 кг 242 литра

-кметсво Оризаре – 1100 кг 655 литра

3,157 кг. 997 литра.

На територията на Община Несебър се образуват различни видове твърди битови отпадъци, в зависимост от броя на населението:

При възникване на производствени аварии не е възможно създаването на огнища на химическо или биологично заразяване /ОХЗ или ОБЗ/, тъй като на територията на общината няма предприятия работещи с химически продукти, които да отделят силно отровни токсични вещектва. Отровни вещества се отделят единствено по време на пожари особено в хотелите на ТК”Сл.браг” при горенето на подови настилки и др. Токсични гозове се отделят по трасетата по които се движат МПС и евентуално при аварии при превозване на нефтени продукти, газ и др. отровни вещества. 1. АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИРОДНИ

БЕДСТВИЯ 1. Възможни бедствия, аварии и катастрофи на територията на община Несебър

За територията на община Несебър са възможни:
 • бедствия - земетресения, наводнения, засушавания, силен вятър, снежни бури и обледявани, горски и полски пожари, свлачища, огнища на заразни болести и епидемии по хората, животните и растенията
 • аварии - в рисковите обекти, работещи с взривоопасни и пожароопасни материали, с промишлени отровни вещества и токсични газове, по трасетата на магистралните продуктопроводи за течни вещества и газове
 • катастрофи - железопътни, пътно-транспортни и от преднамерени действия1. 1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Република България е разположена в Средиземно-трансазиатския сеизмичен пояс, който се характеризира със значителна сеизмична активност. Страната се намира под влиянието на девет външни огнища на земетресения и три вътрешни сеизмични райони /Приложение № ……./.


В Средногорския сеизмичен район се включва Тунджанската зона, която обхваща горното течение на река Тунджа, с очертани два района с осеви линии на разломите Казанлък - Сливен и с. Баня - Котел /магнитут до 6-та и интензивност в епицентъра до 9-та степен/.
Огнищата на поражение ще се характеризират със значителни повреди и разрушаване на съоръжения и сгради, поява на пукнатини в почвата, свличане и срутване на земни пластове, масова паника сред населението. Сериозни щети ще понесе електроснабдяването от излизането извън строя на основни елекрически подстанции, 110 кV-ви въздушни електропроводи, електрическата мрежа - ниско напрежение и голяма част от трафопостовете - ниско и високо напрежение.
Нарушена ще бъде и цялостта на водопроводната мрежа от разрушаване на помпени станции, водопроводните и водоподаващите съоръжения. Ще възникнат сериозни повреди в бентовете, насипите, на язовира “Порой” намиращ се в землището на Община Поморие, а стената на язовира граничеща на изток с Община Несебър, и мостовете, и нарушения по транспортно-комуникационната система на общината.
При земетресения от 7-ма и по-висока степен по скалата на Медведев - Шпонхойр - Карник се очакват сериозни въздействия върху жилищния и обществения сграден фонд, заведенията с масово пребиваване на хора, обекти от националното стопанство, проектирането и изграждането на които е осъществено на базата на изчисления по нормативи за антисеизмичност до 6-та степен на въздействие.

1.2. НАВОДНЕНИЯ
Географското положение, което заема страната, силно пресечения й релеф, както и особеностите на циркулационните процеси над нея, обуславят голямото разнообразие на климатичните условия, а също и сравнително честото повторение на различните опасни проявления на климата.

Община Несебър заема най-северната част от Черноморското крайбреже на Бургаска област. На север граничи с общините Бяла и Долни чифлик, на запад – с община Поморие и на изток с Черно море. Значителната крайбрежна ивица и нейния разнообразен характер създава благоприятни условия за развитие на туризма.

Територията на общината обхваща части от Старопланинското и Бургаското черноморско крайбрежие. В старопланинския сектор се включват части от Еминската планина между долините на р.Двойница и р.Кошаревска. Преобладава абразиония тип бряг. Бръгът е слабо разчленен с коефициент на разчленост 1,06. Брегът между р.Козлука и н.Емине е стръмен, разсечен от къси долове. В тази част на Еминската планина релефът е ерозионно-денудационен, със заравнени, полски денудационна оформени била със силно разчленени от множество долини и долове склонове.

На юг от р.Козлука се простира Бургаското крайбрежие. Основният му облик се дава от обширен морски терасен комплекс, който тук има ширина до 20 км. Преобладава низинния релеф до 200 м.н.в. – Бургаска низина, формирани при условие на продължително на планационни, акумулационни повърхнини :-горноплейкстоценска и холоценска, речните тераси са формирани в неособено устойчиви седиментни скали, поради което не са добре запазени.я

Валежите са една от основните характеристики на климата.

Територията на община Несебър попада в район с изразен средиземноморски валежен режим - с максимум на валежите в края на есента и началото на зимата и с минимум - през лятото.

Климатът е умереноконтинентален, силно повлиян от Чрено море, както и от въздушните потоци, нахлуващи от Средиземно море.

Режимът на облачността е пряко свързан с атмосферната циркулация. Атмосферната циркулация по нашето Черноморие е най-активно през зимата, затова тогава е и максимумът на облачността. През периода ноември – февруари тя е средно 7,0 десети предимно ниска. През месец октомври количеството й започва да се увалечава. Средният годишен брой на ясни дни е 82, с максимум през лятото – 15 дни месечно и минимум през зимата – месец февруари, когато ясните дни са средно 2,7 дни. Близостта на големия воден басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма влажност на въздуха през цялата година. Дните с относителна влажност над 30% през която и да е част на денонощието практически не се наблюдава.

Наводнения могат да се получат в резултат на:


 • поройни и продължителни валежи от дъжд, както и след интензивно снеготопене

 • нарушена експлоатационна цялост на хидротехническите съоръжения - водохранилища или други водоеми, в резултата на неправилна техническа поддръжка или експлоатация, или след възникване на земетресение

 • високи вълни по Черноморското крайбрежие след силен щормови вятър или след земетресение с епицентър във вътрешността на морето

Наводненията са стихийни бедствия, които като природни феномени се пораждат преди всичко от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни дъждове и интензивно снеготопене.


Наводненията от разрушаване на язовирни и хвостохранилищни стени имат ограничена временно - пространствена проява.
По отношение на своята интензивност, повторяемост и въздействие наводненията биват: малки, опасни, силно опасни, опустошителни и катастрофални, а в зависимост от териториалния им обхват - местни /локални/, средномащабни, мащабни и повсеместни.

1.3. ЗАСУШАВАНИЯ, ГРАДУШКИ, ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ

Климатичните особености на страната създават предпоставки за възникване на продължителни засушавания, бури, градушки и други, които с проявлението си причиняват значителни материални щети.

Сушата е сложно метеорологично явление, което в резултат от развиващи се микропроцеси в атмосферата, довежда до продължителни безвалежни периоди.

Средната продължителност на засушаванията през лятото и есента е 17 – 28 дни, а през зимата и пролетта – 14-15 дни. Често месеците юли, август и септември са изцяло засушливи, т.к. падналите валежи са незначителни. Много важен елемент за природния потенциал на района е слънчевето греене. Действителната му продължителност е от 2 100 – 2 200 часа годишно. Максималната продължителност е през м.юли и м.август, като още през м.май две трети от часовете между 9 и 10 часа и 14 – 15 часа са слънчеви. Черноморието е близо до южната граница на ултравиолетовия комфорт. При определени условия то предоставя реални възможности за хелиотерапия до м. март до м.октомври и оптимални възможности при м.юни-м.август даже е налице излишът от ултравиолетова радиация.


На практика се говори както за суша, така и за засушаване. Строго разграничаване на двете явления трудно се постига. Разликата се изразява в това, че сушата като дълготрайно засушаване въздейства върху земната повърхност и предизвиква промени в хода на другите метеорологични елементи /главно изпарение от почвата и влажност на въздуха и почвата/.

Продължителните засушавания и сушата през последните години са едни от основните проблеми, както за общината, така и за областта като цяло. Водещи до силно намаляване на водните ресурси тези явления пряко застрашават човешкото съществуване. Като се добави и тяхното косвено влияние - увеличаване на предпоставките за възникване на горски и полски пожари, трайната тенденция към засушаване през последните години се очертава като сериозен проблем, разрешаването на който изисква сериозни действия.

Възникналите съществени промени в почвените и биологичните процеси създават условия за нанасяне на поражения в стопанството и се чувствуват като стихия, като бедствие.
Като се отчита обстоятелството, че засушаването /сушата/ са съпроводени с последващо безводие, основен проблем при такива условия се явява разкриването на възможности за използуване на допълнителни водоизточни за населението от общината.
1. 4. СИЛЕН ВЯТЪР

Под силен вятър се разбира вятър със скорост равна и по-голяма от 14 м/сек. По скалата на Бофорт вятър със скорост до 20 м/сек. се нарича щормови, а над 32 м/сек. - ураганен.

Температурният режим се характеризира със следните по-важни особености:


 • средноянуарска температура: - 2 С

 • средноюлската температура: 23,1 С

 • средногодишна температура: 12,3 С

Преобладаващ и са северозападните ветрове 24% от случаите с вятър.

Средната скорот на преобладаващите ветрове е около два пъти по-висока от средната за страната.

Поради тази причина вятърът особено през студенота част на годината е съществено препятствие за пълноценно целогодишно използване на крайбрежието за рекреационни цели без корегиращи съоръжения. През топлото полугодие април-август, преобладават източните ветрове, свързани с дневния морски бриз. Има проявления и на нощния бриз със западна посока. Неговата средна скорост е 2-3 пъти по-малка /1-2/ сек, ветровете през зимата са североизточни, а през летния период – югозападни.


Каталог: safetydoc


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница