П л о в д и в първоначална оферта


раздел А “Материални щети”страница2/3
Дата31.03.2018
Размер0.51 Mb.
#64000
1   2   3
раздел А “Материални щети”:

застраховани позиции: Строително монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на обща сума .............. (общата стойност на СМР от договора) лева и(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя:

застраховани позиции: Телесни увреждания: 10000 лева за едно увредено лице и …........ (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети на имущество”: ........... (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно събитие и ........... (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката,при следните условия:

 • Възложител: ЕСО ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив;

 • Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);

 • Застрахован дейност: ..............предмета на договора.......;

 • Период на застраховката: Застраховката да покрива:

(а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и

(б) отговорността на Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода на строителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от Изпълнителя при изпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.

 • Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/.

 • Гаранционен период: .............. месеци/години, с опция за удължаване до ........... месеци/години.

 • Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

(1) Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования.

(2) При обявяване в несъстоятелност на Застрахования, Дружеството не се освобождава от поетите задължения по полицата до изтичане на уговорения срок.

(3) Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Възложителят не може да бъде обвързан с уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.

6.2.изпълнителят е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

6.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4.В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не спази изискванията на чл.6.1. на договора, това ще се счита за отказ от сключване на договор и е достатъчно основание за задържане на гаранцията му за участие в проведената процедура.

6.6.Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

7.1.Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка.

7.2.Предаването на обекта и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3.В случай, че има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителите.

7.4.При приемането на работата по чл.7.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договор за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

7.5.Откриването на строителна линия се извършва с протокол Образец 2 съгласно чл.7 ал.3 т.2 по Наредба №7/22.05.2001 г. по ЗУТ. В протокола се посочва и състоянието на изолаторите на съораженията.

7.6.Приемането на скрити работи се извършва стриктно от комисия, в която участват от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представители на МЕР Пловдив. Установяването на всички видове работи, подлежащи на закриване, се извършва с акт Образец 12 по чл.7 т.12 от Наредба №7 по ЗУТ. Работи, закрити без подписан акт Образец 12, няма да бъдат признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение и няма да се изплащат. Недопустимо е да се приемат две операции с един акт Образец 12.

7.7.Всяко допускане за извършване на вид работа на обекта, се извършва след приемане с акт Образец 12 на предходната извършена работа.

7.8.Спирането и продължаването на работата, налагащо се поради неблагоприятни климатични условия, диспечерски разпореждания и други, ще се извършва с двустранни протоколи по образци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в които ще се отразява състоянието на обекта /етап, фаза и др./ към момента на спиране и към момента на започване на работата.

7.9.Към Окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа по договора, се прилагат, като неразделна част от него: протоколите от направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измервания; протоколите от лабораторните изпитания с анализи на вложените материали; всички документи по чл. 7.5 – 7.8.8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2.Гаранционният срок за извършените строително-монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на подписване на протокола от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3.Гаранционният срок по този договор е ...... (...словом................) години.

8.4.Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5.В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл.8.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.

8.6.В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи, които се доказват с фактури и други документи.

8.7.В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.8.В случаите по чл. 8.4, гаранционният срок определен в чл. 8.3 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително-монтажните работи.10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

10.1.Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.11.

10.2.Всички други нанесени щети при извършване на строително-монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокола за откриване на строителната площадка и започване изпълнението на договорените СМР.

11.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

11.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2.1 срок.

11.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

11.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл.5, ал.1 по Наредба № 3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, за срока на договора.

11.7.В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр.10, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.

11.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, в срок до 10 дни, след получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване обекта.

11.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените от него в офертата му подизпълнители.12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.

12.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол за откриване на строителната площадка и акт обр. 11 по Наредба № 3/31.07 03 г. на МРРБ на основание ЗУТ в указания в поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на договорените СМР.

12.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други.

12.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и проектните предписания.

12.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите спецификации, както и със съществените изисквания към строежите. При изпълнението на поръчката, за всички партиди материали, които ще бъдат вложени, преди влагането им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ придружителни сертификати за качество на партидата и документи, удостоверяващи доставката.

12.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

12.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

12.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

12.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително-монтажните и демонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

12.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №9/09.06.04г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение №1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.

12.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение.

12.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди приемането на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с искане за назначаване на приемателна комисия, след завършване на целия обект, не по-малко от 5 календарни дни, преди обекта, по негово мнение, да бъде завършен и готов за приемане.

12.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за приемане на строежа от приемателна комисия.

12.17.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички демонтирани материали в количества, съгласно техническите спецификации от документацията за участие. В случай на предаване на по-малки количества, се съставя констативен приемо-предавателен протокол. Необоснованата разликата  се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени. Последното е основание за издаване на протокол за плащане на установените липси.

12.18.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените от него в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2).

13.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2.

13.2.Възложителят е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба №2.

13.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба №2.

13.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/, бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл.26, чл.27 и чл.67, ал.2 от Наредба №2.

13.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнители, когато има такива. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира.

13.6.При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

13.8.При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкциите по безопасност и здраве на възложителя за утвърждаване.

13.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

13.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.11.Възложителят има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.12.изпълнителят и възложителят вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

14. САНКЦИИ

14.1.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора, (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2% на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20% от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

14.2.възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

14.4.В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

14.5.При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

14.6.При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на чл.16.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

14.7.При забава на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва върху дължимата сума за периода на забавата.15. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

15.1.Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

15.2.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

15.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

15.4.Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

16.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1.Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни някое от задълженията си по този договор.17.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17.1.Този договор може да се прекрати:

17.1.1.По взаимно писмено съгласие на страните.

17.1.2.При условията на чл.15.4.

17.1.3.Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да са налице обстоятелствата по чл. 15.1. или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение.

17.1.4.Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

17.2.В случаите на чл. 17.1.3. и 17.1.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

17.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обещетение за претърпените вреди от сключването на договора.

17.5.В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

17.6.В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния споразумителен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол по смисъла на чл. 17.5, който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

18.СПОРОВЕ

18.1.Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне.

18.2.При непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

18.3.Отнасянето към съд не трябва да бъде причина за прекъсване изпълнението на другите задължения по този договор.19.УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

19.1.Договорът влиза в сила след подписването му от двете страни.20.СЪОБЩЕНИЯ

20.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

20.2.За дата на съобщението се счита:

-датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

-датата на приемането – при изпращане по факс.21.други УСЛОВИЯ

21.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

21.2.За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.Техническа спецификация.

2.Ценово предложение.

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

4.Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.Споразумение за конфиденциалност.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


С П О Р А З У М Е Н И Е

1/.........2016 г.За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд към

Договор № .........../.............2016 г. с предмет:

Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”

Днес, ............... 2016 г., в гр. Пловдив, между:

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив - 4000, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ – 1752013040134, представляван от инж.Никола Иванов Алимански (Пълномощно № 763/06.01.2015г.) - Ръководител, МЕР Пловдив за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи това Споразумение за следното:

І.ОБЩИ условия

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.

2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.

4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е еднакво задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да определи длъжностно лице /или лица/, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.

6. Да определи длъжностно лице /или лица/, което да приема, да изисква и извърша проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.

7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07- 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.) и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извършва.

8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.

9. Да осигурява обезопасяване на работните места.

10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.

12. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13. Да представи на Възложителя, чрез ръководителя на групата, документи, които се изискват от Правилника.

14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.

15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко работно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

16. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на изпълнителя постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

17. При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и/или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.

18. Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19. Да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от Възложителя. При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» и ВъзложителяТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.

21. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:    • да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;

    • да отстраняват отделни членове или група /бригада/ като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.

22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи /бригади/, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница