П л о в д и в първоначална офертастраница1/3
Дата31.03.2018
Размер0.51 Mb.
#64000
  1   2   3
Раздел VІ: Образец на първоначална оферта

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО

МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

УЛ.„ХРИСТО Г.ДАНОВ” № 37

П Л О В Д И В
първоначална оферта

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”


Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)

Трите имена, лична карта №, адрес

 
 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ………………..........

2. ……………………..Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:.......................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,

След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш № ............................................, с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето, в обявената от Вас процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно приложеното Техническо предложение.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

Декларирам, че не са настъпили промени в декларираните обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 и чл. 56 ал. 1, т. 6 от ЗОП от момента на включването ми в системата за предварителен подбор на Изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.

С подаване на настоящата първоначална оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ще сключим договора след получаване на писмена покана от Възложителя в указания в нея срок. Неявяването на наш упълномощен представител в този срок, ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договора.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

1.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ет.4, стая № 407 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив:

IBAN: BG29 TTBB 9400 1526 7358 26

BIC: TTBBBG22

банка: „Сосиете Женерал Експресбанк” АД

клон Пловдив 4003

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

2.Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП.

3.Копие на валидна за срока на договора застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство в обем съгласно чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

4.Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия.

5.Ценово предложение в електронен вид на Microsoft Excel.

6.Списък на лицата, които ще изпълняват всеки обект, с посочени длъжност, професионален опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1.Документ за внесена гаранция за участие (оригинал).

2.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители (оригинал) – прилага се, ако участникът е декларирал в заявлението за участие в създадената система за предварителен подбор на изпълнители, че ще ползва подизпълнител/и и ако предвижда такъв/такива при изпълнението на поръчката.

3.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) – прилага се, ако участникът е декларирал в заявлението за участие в създадената система за предварителен подбор на изпълнители, че ще ползва подизпълнител/и и ако предвижда такъв/такива при изпълнението на поръчката.4.декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор (оригинал).

5. Пълномощно на лицето/лицата, подписващо/и офертата (когато не е подписана от управляващия Участника) (оригинал).

6.Техническо предложение (оригинал) с приложения и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, когато е приложимо.

7.Ценово предложение (оригинал).


Дата: ....................... Подпис и печат: .........................................

...............................................................................(име и фамилия)

.................................................................................(длъжност на представляващия Участника)

Раздел VІІ: Образци на документи, неразделна част от първоначалната оферта

образец на банкова гаранция за участие в процедурата

До

ЕСО ЕАД,

МЕР ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4000

ул. Христо Г. Данов, № 37

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу участник, ще участва в откритата с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата) процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново“.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникът трябва да представи банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата).

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че участникът е извършил едно от следните действия:  1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

  2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. (посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите, посочен в обявлението).

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. (посочва се дата и час съобразени с крайния срок за представяне на офертите и посоченият в обявлението срок на валидност плюс 60 дни), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат (БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

за ползване на подизпълнители
Долуподписаният/ -ата...................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта № ....................................., издадена на ..................................... от ..................................................................... – гр. ............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1.При изпълнение на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:


Номер по ред

Видове работи от предмета на поръчката,

които ще се предложат на подизпълнители


Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%)

от стойността на поръчката

Предвидени подизпълнители

(посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)

1.


2.

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.


2. В случай, че бъда определен за Изпълнител на горепосочената поръчка:

- В срок до 5 дни от датата на сключването на договора помежду ни, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в настоящата декларация.

- В срок до 3 дни от датата на сключването на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящата декларация подизпълнител, ще ви представя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:.............................(подпис)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/ -ата.......... ........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №..............................., издадена на ............................от ....................................................................... – гр. ..........................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление..............................................................................................................,

във връзка с обявената от ..............................................................................................................,

(наименование на възложителя)

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.Съм съгласен да участвам като подизпълнител на ......................................................

...........................................................................................................................................................(наименование на участника/кандидата в процедурата, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горецитираната поръчка.


Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

1.............................................................................................................................................

2.............................................................................................................................................

(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)
2.Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната процедура.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..........................(подпис)

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Долуподписаният/ -ат ...................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта № ....................................., издадена на ........................... от ...................................................................... – гр. ..........................................................................,

адрес: ...............................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ..........................................................................................................................(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:............................(подпис)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО

МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

УЛ.„ХРИСТО Г.ДАНОВ” № 37

П Л О В Д И В

техническо предложение

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”

От .....................................................................................................................................................

(наименование на Участника)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Срок за изпълнение на поръчката: ......................... (словом ....................................) дни /не по-дълъг от 30 календарни дни/, считано от датата на протокол обр.2, за откриване на строителната площадка.

Гаранционен срок за изпълнените работи: ......................... (словом....................................) години /минимум 10 години/, считано от датата на приемането на обекта от приемателна комисия.

Предлагаме организация за изпълнение на СМР и технически спецификации, както следва:

Раздел І. Организация и изпълнение на СМР.

Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

б. Графична част на план-графика.(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

Не се допуска едновременно извършване на два вида работи /почистване, грундиране, нанасяне на междинно покритие или крайно покритие/, считано за всеки участък, съгласно линейния график. Започване на друг вид работа се извършва след приемане от комисия на Възложителя на предходния вид работа.

Раздел ІІ. Технически спецификации за изпълнение:

(Представя се инструкция от производителя за предлаганата антикорозионна система, с посочени: вид и брой слоеве, дебелини и други технически данни, с изрично деклариран срок на дълготрайност на антикорозионната система и гаранционния й срок, при спазване на препоръчителната технология за влагане на материалите, в съответствие със зададената от Възложителя антикорозионна система.

Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Работно предложение за организация и технология на изпълнение с разяснения и подробна информация по „Таблица на системата” от образеца на техническо предложение. Работното предложение за организация и технология на изпълнението да включва пълна и точна информация за изпълнение на поръчката и да съдържа следния текст: Предлагам да изпълня поръчката, както следва:

2.1. Ще изпълня почистването и подготовката на площите, подлежащи на антикорозионна защита, по следния начин:

/посочва се начина, средствата на изпълнение и друго необходимо, за постигане на изискваното качество съгласно степен P St 2 по ISO 8501– 2/.

2.2. Системата за антикорозионна защита, по която ще изпълня поръчката, е следната:

чрез нанасяне на ( х ) броя отделни покрития, всяко едно с брой слоеве и характеристики, както следва:За всяко едно покритие:

/подробно описание и технически данни; каталожно наименование на материала, който ще бъде вложен по каталог на производителя, производител и държава на производство; подробно описание на технологията и начина на нанасяне; минимално допустима температура за нанасяне; време за съхнене и втвърдяване при зададена температура на околната среда, в оС и други/.

Така изпълнената система за антикорозионна защита има следните технически характеристики:

/описание/.

Декларирам, че лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител” и „Изпълнител” по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и ще отговарят за изпълнението на обекта притежават съответния опит, квалификация и квалификационна група по ТБ. Списъкът на лицата, с посочена група по ТБ, които ще изпълняват поръчката ще представя при сключване на договор.

Декларирам, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички специфични условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

Декларирам, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни, строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

Декларирам, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

Декларирам, че предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са „еквивалентни” на системата за антикорозионна защита, по която ще изпълня поръчката и изискванията заложени от Възложителя в раздел ІІІ. от документацията към поканата за участие и отговарят на параметрите от декларацията на производителя, която прилагам.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Приложения:

1.Декларация от производителя (подписана и подпечатана от него), със следната посочена информация:

-гаранционен срок и дълготрайност на антикорозионното покритие;

-вид основно вещество, вид свързващо вещество и вид разредител (за всеки слой от покритие);

-вид на оцветителя в сребърния феролит;

-разходни норми (за всяки слой от покритие);

-съотношения на разреждане;

-дебелина сух филм на всеки слой от покритието, в микрони, при посочените разходни норми;

-минимално и максимално време, в часове, след което се нанася следващ слой;

-цвят на покритието (слоя) след нанасяне;

-минимална допустима температура, при която да се осъществи нанасянето на покритието;

-време за изсъхване на отделните слоеве в часове и оС;

-адхезия на отделните слоеве от покритието;

-начин на нанасяне (посредством какви средства и инструменти);

-други предписания;

2.Сертификати по ISO 9001 и/или ISO 9002 на производителя на материалите, които ще бъдат вложени при изпълнението.

3.Продуктов каталог на хартиен носител и/или следния линк към интернет страницата на участника/производителя, където е публикувана необходимата информация, включително и каталог: ....................................................................................

4.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП, когато е приложимо.Дата: ....................... Подпис и печат: ..................................................

.................................................................................(име и фамилия)

.................................................................................(длъжност на представляващия Участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)
Долуподписаният/ -ата ..................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта № ............................., издадена на ............................... от ...................................................................... – гр............................................................................,

адрес:................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В представената от мен техническа оферта в част: ........................................................

(посочва се коя част/части от офертата)

има конфиденциален характер по отношение на ...................................................информация(технически, търговски тайни, защитени със закон и др.)

и същата не следва да се разкрива от възложителя.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:.................................(подпис)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
ДО

МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

УЛ.„ХРИСТО Г.ДАНОВ” № 37

П Л О В Д И В

ценово предложение

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново”От......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
1.Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е .................. (словом …............................................................…..........) лева, без ДДС.
2.Единичните и общите цени, за отделните видове работа, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦАВид работа

Мярка

К-во

Ед.цена /лв/, без ДДС

Стойност /лв/, без ДДС

1.

Почистване от общата площ (от ст. 1 до ст. 63 вкл.)

м2

9074,00
 

2.

Грундиране в два слоя с грунд на алкидна основа, цвят първи слой – оксидно жълт, цвят втори слой – оксидно червен - 100% от общата площ (от ст. 1 до ст. 63 вкл.)

м2

10025,00
 

3.

Междинно покритие 100% от общата площ (от ст. 1 до ст. 63 вкл.)

м2

10025,004.

Нанасяне на цялостно крайно покритие

м2

10025,005.

Възстановяване на наименованията и номерацията на СРС

бр.

63ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

 

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

 Средна часова ставка по категории на персонала (лв./час) ..............................;

 цена на транспорт (лв./т.км) .................................................................................;

 цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.) ................................;

 доставно складови разходи (%) ............................................................................;

 допълнителни разходи за труд (%) .......................................................................;

 допълнителни разходи за механизация (%) .........................................................;

 печалба (%) ..............................................................................................................

При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.
Дата: ....................... Подпис и печат: ........................................

.......................................................................(име и фамилия)

.......................................................................(длъжност на представляващия Участника)

Раздел VІIІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Д О Г О В О Р
№………………/………….2016 г.

Днес,...................... 2016 г., в гр.Пловдив, между

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив - 4000, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ – 1752013040134, представляван от инж.Никола Иванов Алимански (Пълномощно № 763/06.01.2015 г.) - Ръководител, МЕР Пловдив за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

„.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

На основание Решение № ....../.................... г. на Възложителя, за определяне на Изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново” и на основание чл. 89, ал. 7 от ЗОП се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-монтажните работи /наричани за краткост „Работи” или СМР/ на обект: „Възстановяване на АКЗ на ВЛ 110 kV Белмекен - Семчиново” в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изискванията на възложителя.2. ЦЕНА

2.1.Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... лева (.........словом...............), без ДДС. Цената е определена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към нея, които не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.

2.2.При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят предлага количествено-стойностна таблица, която след одобряване става неразделна част от договора.

2.3.Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР се изчислява на база предложените в офертата единични цени, а стойността на новите количества доставки и/или СМР се договаря, като общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл.2.1 от настоящия договор.3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Заплащането на изпълнените видове работи ще се извършва в размер на 100 % от фактурираната стойност на изпълнените видове работи, по договорените цени, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.3. Липсата на изискуем реквизит във фактурата или придружаващ я документ е основание за отказ от подписване на същата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. – от плащане, до отстраняване на недостатъка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава за периода до представяне на редовни документи.

3.4. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане при условията на чл. 3.1., след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 7.3.

3.5. Чл. 3.4. не се прилага в случаите по чл.7.4.4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до подписването на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2.Срок за изпълнение на предмета на договора:

4.2.1.Срокът за изпълнение на СМР и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали, предмет на договора, е общо ............... календарни дни, считано от датата по чл. 4.2.2.

4.2.2.За начало на строително-монтажните работи се счита датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

4.2.3. Датата на окончателното завършване на строително – монтажните работи се посочва в протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3.Не се включва в определения по чл. 4.2.1 срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2.Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3.Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба № 3/31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ.5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1 или

- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл. 4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, съгласно чл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1. При подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, както следва:

Застраховани суми/лимити на отговорност:

(а)
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница