П р а в и л а за извършване на общественополезна дейност I. Основни положенияДата05.03.2018
Размер43.04 Kb.
ТипПравила


БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ – ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР

П Р А В И Л А

за извършване на общественополезна дейност

I. Основни положения


1.1. Настоящите правила имат за цел да определят и конкретизират начините, средствата и реда, по които БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ – ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР - сдружение с нестопанска цел ще извършва дейността си в обществена полза за разпространяването и популяризирането на чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породата “ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР” на територията на Република България .

1.2. Като организация за осъществяване на дейност в обществена полза сдружението ще следи за точно спазване на изискванията на стандарта установен относно расовите белези на кучетата от тази порода и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.2. В своята дейност в обществена полза сдружението ще се ръководи от Конституцията и законите на Република България, Устава на сдружението и настоящите Правила и решенията на Общото събрание на сдружението.

3. Основен приоритет в дейността на сдружението е насърчаване отглеждането на кучета от породата “ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР”.

II. Дейност за развитие на породата “ ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР”4. В дейността си за насърчаване отглеждането на кучета от порода “ ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР” сдружението ще съдейства за:

4.1. Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породата , както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на местните клубове на БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ – ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР.

4.2. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на племенна книга и родословни свидетелства на кучета от тази порода, родени от родители с доказан и фиксиран произход.

4.3. Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на кучета от породата.

4.4. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционна дейност с кучета от породата “ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР”.

4.5. Повишаване познанието и интереса в Република България към кучетата от породата “ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР”.5. Сдружението ще осъществява своите цели, като:

5.1. Осъществявава защита на правата на своите членове.

5.2. Задоволява интересите и нуждите на своите членове при развъждане и отглеждане на техните кучета от породата.

5.3. Популяризира своята дейност и резултатите от нея.

5.4. Задоволява интересите и нуждите на своите членове, свързани с осигуряване на информация и специализирана помощ.

5.5. Осъществява развитие на международните връзки и сътрудничество със сродни организации и участие в международни срещи и прояви във връзка със своята дейност.

5.6. Осъществява контрол за стриктното изпълнение на селекционно-развъдната дейност на отделните развъдчици.

5.7. Подпомага отглеждането на образци с добри заложби.

5.8. Подкрепя развъдните и генетични изследвания и разработката на научни въпроси.

5.9. Обучава кучета от породата за спортна и други полезни дейности.

5.10. Формира интерес към кучетата от породата сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на кучета от тази порода.

5.11. Представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и организации при провеждане на местни, национални и международни прояви.

5.12. Съдейства съобразно своите възможности за защита на природата и опазване на околната среда.
IІІ. Финансиране на дейността на сдружението

6. Средствата за осъществяване на дейността на сдружението се набират от:

6.1.Членски внос /встъпителен и годишен/.

6.2. Доброволни вноски от членовете

6.3. Дарения и спонсорство.

6.4. Допълнителна стопанска дейност.

ІV. Имущество на сдружението

7. Сдружението може да притежава имущество, разрешено от закона и само за постигане на целите на обществено полезната му дейност.7.1. Придобиването на имущество се осъществява при строго спазване на законите и Устава на сдружението. Необходимостта от парични вноски и начинът на внасянето им в сдружението се определя с решение на Управителния съвет. В решението се определят вида на вноската, размера и срока за внасянето й.

7.2. В решението на Управителния съвет задължително се посочва целта, за която ще се използват имуществените вноски, както и начина на използването им.8. Имуществото на сдружението се състои от пари, движими и недвижими вещи и имоти, вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуалната собственост и други имуществени права, притежаването на които се допуска от закона.

8.1. Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

8.2. Разпореждането с имуществото на сдружението се извършва възмездно или безвъзмездно по ред, определен от закона и устава на сдружението.

9. Възмездното разпореждане с имуществото на сдружението се извършва на основание на решение на Управителния съвет при спазване изискванията на закона и устава. В решението задължително се посочва:

-вида и обема на имуществото

-целите, за постигането на които се извършва разпореждането

-начина и формата на разпореждането

-лицата, на които се възлага отчетността и контрола върху разпореждането с имуществото.

10. Безвъзмездното разпореждане с имуществото на сдружението се извършва на основание на мотивирано решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове.10.1. Безвъзмездно разпореждане с имущество на сдружението се допуска само при спазване на разпоредбите на чл. 41 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница