П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2012/2013 годинаДата28.10.2018
Размер257.86 Kb.
ТипПравила


П Р А В И Л А


ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

София, 2012 г.
Настоящите Правила уреждат организирането и провеждането на Ученическите игри през учебната 2012/2013 година.

Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта.

Организирането и провеждането на Ученическите игри създава условия за:

1. Практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност.

2. Възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF).

3. Осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на ученическия спорт, съобразно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Игрите се провеждат в 3 възрастови групи, за учениците от V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас в 4 етапа.
Спортовете за съответните възрастови групи са:  • за V-VІІ клас: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, тенис на маса, бадминтон, лека атлетика и шахмат;

  • за VІІІ-Х клас: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, тенис на маса, бадминтон, лека атлетика и шахмат;

  • за ХІ-ХІІ клас: баскетбол, волейбол, хандбал и футболI. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Първи етап: Вътрешно-училищни и общински състезания /за гр.София-районни/

20.10.2012 г. – 28.02.2013 г.


Участват училищни отбори по вид спорт за съответната възрастова група.
2. Втори етап: Областни състезания 01.03.2013 г. 31.03.2013 г.
Участват училищните отбори, общински първенци по отделните видове спорт.

За София училищните отбори, районни първенци сформират 6 групи.


3. Трети етап: Зонални състезания
– момичета и момчета – V-VІІ клас 01.04.2013 г. – 30.04.2013 г.

юноши и девойки VІІІ-Х клас 01.04.2013 г. – 30.04.2013 г.

– юноши и девойки ХІ-ХII клас 01.04.2013 г. – 28.04.2013 г.
Участват училищните отбори, областни първенци по видовете спорт, за София победителите от 6-те групи, без спорта футбол.


Зоналните състезания за всички спортове, възрасти и пол се провеждат в един ден.


І

Зона

Монтана, Видин, Враца;

ІІ

Зона

Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново;

ІІІ

Зона

Русе, Търговище, Разград, Силистра;

ІV

Зона

Варна, Шумен, Добрич;

V

Зона

Стара Загора, Хасково, Кърджали;Зона

Бургас, Ямбол, Сливен;

VІІ

Зона

Пловдив, Пазарджик, Смолян;

VІІІ

Зона

Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград;

ІХ

Зона

София-град

За определяне на участниците във финалните състезания по хандбал победителите от зоните играят допълнителни срещи при следния регламент:


Победител І зона срещу победител ІІ зона;

Победител ІII зона срещу победител IV зона;

Победител V зона срещу победител VI зона;

Победител VІI зона срещу победител VIІІ зона;


Областните и зоналните състезания по футбол се провеждат в съответствие с Наредбата за провеждане на първенствата и турнирите в системата на Българския футболен съюз (БФС) и със структурите му в следните зони:
І зона – северозападна участват отбори първенци от областите Велико Търново, Плевен, Монтана, Видин, Враца, Ловеч и Габрово;

II зона – североизточна участват отбори първенци от областите Варна, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич и Русе;

III зона – югозападна участват отбори първенци от областите Софийска област, Благоевград, Перник, Кюстендил и Пазарджик;

IV зона – югоизточна участват отбори първенци от областите Пловдив, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.V зона – град София
Датите и местата на провеждане на областните и зонални състезания се определят:
– от експертите по физическо възпитание в регионалните инпекторати по образование (РИО) на МОМН, спортни клубове членове на лицензирани спортни организации, на които е възложена организацията и провеждането на състезанията, със съдействието на експертите на МФВС за административните области, без спорта футбол.
– за състезанията по футбол, от областните и зонални съвети на БФС и експертите от РИО на МОМН, със съдействието на експертите на МФВС за административните области.

4. Четвърти етап: Финални състезания


Вид спорт


V-VII кл.


VІІІ-Х кл.


ХІ-ХІІ кл.


Баскетбол


06.06. 09.06.2013 г.

16.05. 19.05.2013 г.

09.05. 12.05.2013 г.

Волейбол


06.06. 09.06.2013 г.

16.05. 19.05.2013 г.

09.05. 12.05.2013 г.

Хандбал


07.06. 09.06.2013 г.

17.05. 19.05.2013 г.

10.05. 12.05.2013 г.

Футбол


06.06. 09.06.2013 г.

16.05. 19.05.2013 г.

09.05. 12.05.2013 г.

Тенис на маса


07.06. 09.06.2013 г

17.05. 19.05.2013 г.Бадминтон


07.06. 09.06.2013 г.

17.05. 19.05.2013 г.Лека атлетика


08.06. 09.06.2013 г.

18.05. 19.05.2013 г.Шахмат


08.06. 09.06.2013 г.

18.05. 19.05.2013 г.Участват училищните отбори – зонални първенци и училищният отбор от общината домакин на финалните състезания по съответния вид спорт. В случай че зоналният първенец е възпрепятстван да участва или е отбор – домакин в състезанията, участва класираният на второ място от съответната зона.

Финалните състезания по футбол и хандбал в трите възрастови групи се провеждат с шест отбора. Участват отборите, класирали се на първо място от горепосочените зони за двата спорта, отборът първенец на град София и отборът на населеното място, домакин на финалните състезания.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие в състезанията от Ученическите игри имат ученици – дневна форма на обучение:


  1. Записани и учещи в съответното училище от началото на учебната 2012/2013 година или преместени до първия учебен ден на втория срок:

– момчета и момичета родени след 01.01.1999 г.

– юноши и девойки родени от 01.01.1996 г. до 31.12.1998 г.

– юноши и девойки родени от 01.01.1994 г. до 31.12.1995 г.

2. В областните, зоналните и финалните етапи на Ученическите игри учениците имат право да участват само в един спорт и в една възрастова група.

3. Във всички етапи на състезанията от Ученическите игри учениците имат право да участват в по-горна възрастова група с медицинско разрешение (съгласно чл.11 от Наредба № 8/18.03.2005 г., ДВ бр. 28 / 01.04.2005 г.) и при спазване изискванията на т. 2 от настоящия раздел.

4. Нямат право на участие във всички етапи на Ученическите игри:

учениците от спортните училища;

отбори с повече от двама ученици, картотекирани от спортната федерация по съответния вид спорт.


III. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Списък на отбора – съдържащ трите имена, дата и година на раждане, клас на обучение на ученика. Списъкът се подписва от учителя-водач на отбора, директора и се заверява с печата на училището. На състезанието този списък се предава на главния ръководител и е неразделна част от протокола.

2. Лична карта или паспорт – за навършилите 14 години до 31.12.2012 г., а за останалите акт за раждане (оригинал или заверено копие от директора на училището) или паспорт.

3. Ученическа карта или бележник.

4. Ксерокопия на ученическите карти или бележници на състезателите, заверени от директора на училището (подпис и печат). Ксерокопията се предават на главния ръководител и са неразделна част от протокола.

5. Документ за предсъстезателен медицински преглед по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 7, ал. 5 от Наредба № 8/18.03.2005 г. (ДВ, бр. 28 / 01.04.2005 г.) за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.

6. Декларация от учителя – водач за включените в отбора и картотекирани в спортните федерации състезатели.

7. Застрахователна полица „Злополука” за периода на участие в Ученическите игри, осигуряваща застрахователна защита по вида спорт, при настъпване на злополука или смърт.

8. Заповед на директора за определяне на педагогическия и непедагогическия персонал на училището – участник в УИ.

9. Документите са задължителни за всички етапи на игрите.

10. При нарушения на изискванията по т. 1-9 на този раздел, се налагат следните санкции:

– отборът не се допуска до участие;

– при нередовен състезател в спортните игри, същият се отстранява и се присъждат служебни загуби за срещите, в които е участвал, а при индивидуалните спортове състезателят се декласира;

– при непълни и нередовни документи главният ръководител отстранява отбора/състезателя от участие в състезанията.

11. При установени нарушения на разделите за документи и заявки за участие, организаторите, на които е възложена организирането и провеждането на състезанията, писмено уведомява началника на РИО на МОМН и директора на съответното училище.


IV. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявки за участие в областните състезания се подават от специалистите в общините до спортни клубове-членове на лицензирани спортни организации - организатори на състезанията и на експертите на РИО. Организаторите уведомяват училищата за конкретната дата и място, не по-късно от 5 дни преди провеждането на състезанието.

Заявки за участие в зоналните състезания се подават от училището – областен първенец по спорт, пол и възрастова група до спортни клубове-членове на лицензирани спортни организации, които организират и провеждат състезанията и на експертите на РИО на МОМН и МФВС.

Организаторите уведомяват училищата за конкретната дата и място не по-късно от 5 дни преди провеждането на състезанието.

Заявки за участие във финалните състезания се подават до БАСУ, адрес: гр.София 1040, бул. "В. Левски" № 75, e mail: basu_07@abv.bg и/или до друга лицензирана спортна организация и/или спортни клубове, на които е възложена организацията и провеждането на състезанията по вид спорт, но не по-късно от 10 дни преди датите на провеждането им.


V. ЗАЯВКИ ЗА ДОМАКИНСТВА НА ФИНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
Заявки за домакинства на финалните състезания по образец (Приложение № 2), се подават до БАСУ и/или до друга лицензирана спортна организация на която е възложено организацията и координацията на състезанията във всички етапи от Ученическите игри, не по късно от 20.02.2013 г.

УС на БАСУ и/или на съответната лицензирана спортна организация, в срок до 15.03.2013 г. разглежда постъпилите заявки, след което ги предоставя на МОМН и МФВС с предложение за утвърждаване на населените места домакини на финалните състезания от ученическите игри.


VI. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Организаторите, провеждащи състезанията във всички етапи, осигуряват условия за сигурността и безопасността на участниците в тях.

Контролът при провеждане на състезанията от Ученическите игри се осъществява от МОМН и МФВС.

Организацията и координацията на състезанията във всички етапи от Ученическите игри се осъществява от БАСУ и/или друта лицензирана спортна организация, със съдействието на МОМН, МФВС, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Българските спортни федерации (БСФ).

Организаторите, провеждащи състезанията във всички етапи, със съдействието на съдийските комисии осигуряват главно ръководство, съдии, секретари, медицински персонал, охрана, помощен персонал обслужващ състезанията и др.

Главното ръководство за финалните състезания се утвърждава от БАСУ и/или съответната лицензирана спортна организация, съгласувано с БСФ и се състои от главен ръководител, главен съдия и главен секретар, по съответния вид спорт.

Главният ръководител отговаря за посрещане, настаняване, хранене на отборите, насрочва техническата конференция, извършва проверка на документите и координира провеждането на състезанията.

Проверката на документите и техническата конференция се провеждат в деня, предхождащ състезанията.

Главният съдия провежда техническата конференция.

Задълженията на главния съдия и главния секретар са съгласно правилника на съдийската комисия на съответната БСФ.

Съдиите за финалния етап се назначават от съдийските комисии на БСФ по вида спорт.Вътрешно-училищните състезания се провеждат в съответствие с училищния спортен календар. Училищните отбори по видовете спорт участват в общинските състезания.
Общинските състезания (за гр.София районните) се организират от специалистите в общините (районите), спортни клубове членове на лицензирани спортни организации, ученически спортни школи (УСШ), направленията “Спорт и туризъм” в общински детски комплекси (ОДК) и в центровете за работа с деца (ЦРД).
Областните състезания (за гр.София – районните състезания в шестте групи) се организират от спортни клубове членове на лицензирани спортни организации, общината – домакин, областните и зонални съвети на БФС, УСШ, ОДК, ЦРД, със съдействието на експертите на РИО на МОМН и МФВС за административните области.
Зоналните състезания (за София градско първенство) се организират от спортни клубове членове на лицензирана спортна организация, общината – домакин, областните и зонални съвети на БФС, УСШ, ОДК, ЦРД, със съдействието на експертите на РИО на МОМН и МФВС за административните области.
След приключване на общинските, областните и зоналните състезания организаторите изпращат:

  • крайното класиране по вид спорт, пол и възраст на всички участващи отбори до БАСУ и/или съответната лицензирана спортна организация и на експертите на РИО и МФВС.

  • обобщена справка за броя на участващите отбори и състезатели по спорт, възраст и пол (Приложение № 4) до БАСУ и/или съответната лицензирана спортна организация и на експертите на РИО на МОМН и МФВС.


Финалните състезания се организират и провеждат от БАСУ и/или съответната лицензирана спортна организация и/или спортни клубове техни членове, със съдействието на общината – домакин и експертите на РИО и МФВС за съответната административна област.

След приключване на финалните състезания по вида спорт, главното ръководство изпраща класирането – отборно и индивидуално (Приложение № 3) до БАСУ и/или съответната лицензирана спортна организация, МОМН и МФВС

Директорът на училището със заповед определя педагогическия и непедагогическия персонал на училището за участието в Ученическите игри. Във всички етапи на състезанията водачи на отборите са учителите по физическо възпитание и спорт или други учители, определени със заповед на директора.

Отборите, участващи във финалните състезания на Ученическите игри по спортовете: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и лека атлетика, се придружават от двама учители - водачи, а по спортовете: тенис на маса, бадминтон и шахмат – от един учител, водач на отбора от съответното училище.

За допълнителни бройки на състезатели и учители – водачи извън горепосочените, организаторите-домакини на състезанията не осигуряват храна и нощувка.

При възникване на инциденти, относно живота и здравето на учениците, организаторите осигурят свой представител, който да придружи пострадалите състезатели до мястото на оказване на помощ и уведомяват писмено началника на РИО и МОМН за предприетите мерки.


VII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Индивидуалното и отборното класиране се извършва в съответствие с изискванията на БСФ.

В общинските, областните и зоналните състезания организаторите осигуряват награди: купи, плакети, грамоти, спортни екипи, пособия и др.

Във финалните състезания класиралият се състезател на І, ІІ, ІІІ място в индивидуалните спортове получава медал и грамота. Принос за отборното класиране по лека атлетика носят състезателите, заели от 1 до 12 място, като получават съответно 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 точки.

Отборите, класирали се на І, ІІ, ІІІ място се награждават с купа, грамота и медали, а от ІV до Х място с плакет и грамота.


VIII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Разходите, свързани с вътрешно-училищните и областните състезания, се осигуряват от училището, училищния спортен клуб, училищното настоятелство и спонсори.

Разходите за хонорари на съдии и помощен персонал, организационни разходи и награди за общинските състезания се осигуряват от общините.

Разходите за хонорари на съдии и помощен персонал, организационни и награди за областните и зонални състезания се осигуряват от МФВС.

Разходите за финалните състезания за момичета и момчета (V-VII клас) и девойки (ХІ-ХІІ клас), за пансионат (храна и нощувки) на състезателите и придружаващите ги учители и наградите по раздел VІІ за финалните състезания в трите възрастови групи се осигуряват от МОМН.

Разходите за финалните състезания за девойки и юноши (VІІІ-Х клас) и юноши (ХІ-ХІІ клас), за пансионат (храна и нощувки) на състезателите и придружаващите ги учители, хонорари на съдии и помощен персонал и организационните разходи за финалните състезания в трите възрастови групи се осигуряват от МФВС.

Разходите на отборите за областните, зоналните и финалните състезания, необходими за пътуване до местата на състезанията, градския транспорт и храна за един ден, по време на пътуването за състезанията са за сметка на съответните общини, в рамките на командировъчните средства.

Разходите за хонорари на съдии, помощен персонал и организационни за финалните състезания по футбол се осигуряват от БФС.

Размерът на хонорарите за съдии и допълнителните лица, обслужващи състезанията, включени в Ученическите игри се определя съгласно таблица Приложение № 1.IX. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ СПОРТОВЕ
ЛЕКА АТЛЕТИКА


Дисциплини


Момичета


Момчета


Девойки


Юноши


100 м


х


х


х


х


200 м


-


-


х


х


400 м

.


х


х


х


х


800 м


-


х


-


х


скок на дължина


х


х


х


х


скок на височина


х


х


х


х


тласкане на гюлле


3 кг


4 кг


4 кг


5 кг


4 х 100 м щафета


х


х


х


х

Състав на отборите 8 момичета и 8 момчета, 8 девойки и 8 юноши. Всеки отбор има право да участва с двама състезатели в дисциплина, а всеки състезател има право да участва в две дисциплини плюс щафета. Точките от щафетата не се удвояват. Класирането е отборно и индивидуално.ТЕНИС НА МАСА

Състав на отборите – 3 момичета, 3 момчета, 3 девойки, 3 юноши и по 1 резерва (момче, юноша или момиче, девойка). Класирането е отборно и индивидуално.БАДМИНТОН

Състав на отборите 4 момичета, 4 момчета, 4 девойки, 4 юноши и по 1 резерва (момче, юноша или момиче, девойка). Класирането е отборно. Индивидуалното класиране І, ІІ и ІІІ място се прави само на финалните състезания на базата на броя на спечелените срещи от 1-те ракети на всеки отбор.ШАХМАТ


Състав на отборите - 3 момчета и 1 момиче, 3 юноши и 1 девойка и по 1 резерва (момче, юноша или момиче, девойка). Разрешава се на момичета (девойки) да играят на юношески дъски.

Класирането е отборно. Индивидуално класиране се прави само за финалните състезания като се определя от 1-ва дъска при момчетата (юношите) І, ІІ, ІІІ място и 4-та дъска при момичетата (девойките) І, ІІ, ІІІ място.


СПОРТНИ ИГРИ


Вид спорт

Численост на отбора

Пол

Времетраене

баскетбол

от 8 до10 състезатели/ки/
4 х 10 минути

волейбол

от 8 до10 състезатели/ки/
3 от 5 гейма

хандбал

от 10 до12 състезатели/ки/

момичета, момчета

2 х 20 минути

хандбал

от 10 до12 състезатели/ки/

юноши, девойки

2 х 25 минути

футбол

от 15 до 18 състезатели

момчета

2 х 35 минути

футбол

от 15 до 18 състезатели

юноши

2 х 45 минути

В спортовете волейбол, баскетбол, хандбал и футбол се прави индивидуално класиране за най-добър реализатор (голмайстор).


Система за провеждане на състезанията от общинския, областния и зоналния етапи, се определя от организаторите в зависимост от броя на участващите отбори.
Система на провеждане на финалните състезания :
Баскетбол и Волейбол
І кръг – отборите, класирали се на І място в деветте зони и отборът домакин се разделят в две групи („А” и „Б”) по 5 отбора. Водачите на групите са отборите на училищата, които са се класирали до трето място в предходната година и участват във финалните състезания. Останалите се разпределят в групите по жребий. В групите се играе по системата „всеки срещу всеки”.

II кръг Класиралите се на III място в двете групи играят за V и VI място. Класиралите се на IV място в групите играят за VII и VIII място и класиралите се на V място играят за IX и Х място.

III кръг – Отборите, класирали се на първите две места от двете групи, образуват финална четворка, за класиране от І до IV място. Първият от група „А” играе с втория от група „Б”, първият от група „Б”играе с втория от група „А”. Победителите играят финал за І и ІІ място, загубилите отбори играят за ІІІ и ІV място.
Хандбал
І кръг – Отборите, класирали се на І място в петте зони и отборът-домакин се разделят в две групи („А” и „Б”) по 3 отбора. Водачите на групите са отборите на училищата, които са се класирали до трето място в предходната година и участват във финалните състезания. Останалите се разпределят в групите по жребий. В групите се играе по системата „всеки срещу всеки”.

II кръг – Отборите, класиралите се на III място в двете групи играят за V и VI място.


III кръг – Отборите, класирали се на първите две места от двете групи, образуват финална четворка, за класиране от І до IV място. Първият от група „А” играе с втория от група „Б”, първият от група „Б” играе с втория от група „А” Победителите играят финал за І и ІІ място, загубилите отбори играят за ІІІ и ІV място.
Футбол
І кръг – Отборите, класирали се на І място в петте зони и отборът-домакин се разделят в две групи („А”и „Б”) по 3 отбора. Водачите на групите са отборите на училищата, които са се класирали до трето място в предходната година и участват във финалните състезания. Останалите се разпределят в групите по жребий. В групите се играе по системата „всеки срещу всеки”.
II кръг – Отборите, класиралите се на III място в двете групи играят за V-VI място.

Отборите, класирали се на II място в двете групи играят за III-IV място.

Отборите, класирали се на I място в двете групи играят за I-II място.
Контестации по спортно-технически въпроси се подават от учителя-водач на отбора до главното ръководство на състезанието, с копие до ръководството на другия отбор, най-късно до 30 минути след завършване на срещата или дисциплината в леката атлетика. Всяка контестация се придружава с квитанция за платена такса от 30 лв. (внесена по сметката на организатора на състезанието) и се разглежда в хода на състезанието до нейното приключване, но задължително преди началото на следващата среща (дисциплина) на заинтересованата страна.

Решенията на избраното на техническата конференция тричленно жури Д`апел в състав главен ръководител, главен съдия и учител-водач на отбор са окончателни.

При установени нередности след приключване на състезанията, главният ръководител уведомява писмено РИО.

Във всички етапи на Ученическите игри, състезанията се провеждат съгласно настоящите Правила.

Неуредените с тези Правила въпроси за провеждане на игрите по съответните видове спорт се решават съгласно правилниците на Българските спортни федерации и Наредбата на Българския футболен съюз.


Приложение № 1
Т А Б Л И Ц А
за хонорарите на съдиите и допълнителните лица,

обслужващи състезанията, включени в Ученическите игри


Длъжности

Хонорари общински етап
лева

Хонорари

областен и зонален етапи

лева

Хонорари

финален етап
лева

1.Гл.ръководител

2. Гл. съдия, гл. секретардо 15 лв.

до 15 лв.17 лв.

17 лв.


20 лв.

20 лв.


Спортни игри

1. Съдии


2. Секретар

до 10 лв. / среща/

до 6 лв. /на среща/

14 лв. /на среща/

8 лв. /на среща/

16 лв. /на среща/

9 лв. /на среща/


Индивидуални спортове

1. Старши съдии

2. Съдии

3. Секретари


до 12 лв.

до 11 лв.

до 7 лв.

14 лв.

12 лв.


10 лв.

16 лв.


14 лв.

12 лв.

Помощен персонал, обслужващ състезанията


1. Дежурен лекар

до 20 лв.

20 лв.

20 лв.

2. Дежурен фелдшер

до 11 лв.

11 лв.

11 лв.

3. Организатор, р-л обект

до 16 лв.

16 лв.

16 лв.

4. Ел. техник, радио- техник, охрана

до 10 лв.

10 лв.

10 лв.

5. Счетоводител, касиер

до 16 лв.

16 лв.

16 лв.

6. Работник по поддръжка

до 10 лв.

10 лв.

10 лв.ЗАБЕЛЕЖКА
1. За подготовка на документацията, провеждане на техническата конференция и организация на състезанията, на гл. ръководител, гл. съдия и гл. секретар се заплаща хонорар за един допълнителен ден.

2. Когато състезанието продължава повече от 4 часа, за всеки следващ час се заплаща допълнително 10% от дневния хонорар.

3. При спортните игри, когато съдиите и секретарите ръководят повече от една среща на ден, пълен хонорар получават за първата среща, а за останалите по 50%.

4. Хонорарите за помощен персонал, обслужващ състезанията са валидни за всички етапи на провеждане.
Приложение № 2

З А Я В К АЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ
по .........................................................................................................................................................

/спорт, възраст и пол/

от ..........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

/име на спортната организация, адрес, лице и телефон за контакти /

1. Време и място на провеждане:

– от .......................... до ......................... 2013 г.,

–...............................................................................................................................................................

/община, спортен обект/

2. Транспорт:

– транспортни връзки за пристигане и отпътуване на участниците:

................................................................................................................................................................

–вътрешен транспорт

................................................................................................................................................................

3. Наличие на необходима база за състезания:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Наличие на необходимата база за настаняване и хранене:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


5. Време и място на откриване и закриване на състезанията:

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
6. Предложение за главно ръководство, главен секретар, главен съдия и съдии.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Заявител:

Председател на

Съгласувана: спортния клуб:....................................

Кмет: ........................................ /име,подпис,печат/

/име, подпис, печат/


Началник на РИО:....................

/име, подпис, печат/


Гл. експерт на МФВС:...............

/име, подпис, печат/
  • За финалните състезания по футбол заявката се подава и/или съгласува с председателя на ОС и ЗС на БФС.

Приложение № 3
П Р О Т О К О Л
ЗА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 2012/2013 г.
…………….. ………. - ……………………

/вид спорт/ /пол/


……… – ……...

/възрастова група/


Проведено от ............ – ………… г. гр. …………………..

дата/мястоОТБОРНО КЛАСИРАНЕ
1.

2.


3.

4.


5.

6

7.8.

9.


10.
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ
1.

2.


3.

Главен ръководител:

/име, фамилия, подпис /

Главен съдия:

/име, фамилия и подпис/

Главен секретар:

/име, фамилия и подпис/
Печат на организацията провеждаща състезанието.  • В колективните спортове: баскетбол, хандбал, волейбол и футбол индивидуално се класира само най-добър реализатор/голмайстор/.


Приложение № 5
Световни ученически първенства
1. Организация и право на участие

Световни ученически първенства по вид спорт се провеждат на 2 години.

На нечетна година – баскетбол, футбол и лека атлетика.

На четна година – волейбол, хандбал тенис на маса и бадминтон.

Право за участие на СУП имат отборите класирани на първо място във възрастова група VІІІ-Х клас.

Отборите във възрастовата група VІІІ-Х клас, класирани на първо място през 2011 г. имат право да участват в Световните ученически първенства през 2012 г. по спортовете: волейбол, хандбал, тенис на маса и бадминтон.

Отборите във възрастовата група VІІІ-Х клас, класирани на първо място през 2012 г. имат право да участват в Световните ученически първенства през 2013 г. по спортовете: баскетбол, футбол и лека атлетика.

2. Финансиране

Участието в Световните ученически първенства се организира и координира от БАСУ и се финансира от спонсори, собствени средства и др.Финансово подпомагане по чл. 14 и по чл. 16

от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила

на децата с изявени дарби

1. Придобиване на право за финансово подпомагане по чл. 14 и по чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби от общинско училище към общините и от държавно училище към МОМН, се извършва за:

– ученик от възрастова група V-VII клас и VІІІ-Х клас, класиран на първо, второ и трето място в индивидуалното класиране по спортовете бадминтон, лека атлетика (без щафетите), тенис на маса и шахмат ;

– ученик от възрастова група V-VII клас и VІІІ-Х клас, класиран на първо място индивидуално, като най-добър реализатор или голмайстор по спортовете: баскетбол, хандбал, волейбол и футбол.

Във връзка с чл. 14, т. 4 и чл. 16, т. 3 от цитираната по-горе Наредба, като задължителен документ за кандидатстване с право за финансово подпомагане, се предоставя на класираните ученици копие от протокол, подписан от главния ръководител, главния съдия и главния секретар на финалните състезания (приложение № 3) от крайното класиране за съответната възраст, пол и спорт. Поименният протокол се подпечатва от председателя на УСК или спортен клуб по съответния вид спорт, провеждащ финалното състезание.

Каталог: Documents -> Activities -> FVSU UVREJDANIA
Activities -> Закон за физическото възпитание и спорта чл. 4, т. 4, чл. 8, ал. 3, т. 7 и чл. 59б, ал. 2, т. 1, т. 2, и ал. 3; Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта чл. 38, а
Activities -> Bulgarian badminton federation
Activities -> От финални състезания “ученически игри 2011г.” Юноши и девойки 8 – 10 клас баскетбол девойки- гр. Търговище – 26-29 май 2011г
FVSU UVREJDANIA -> Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск" „ Начално обучение (индивидуални и групови занимания) за хората с увреждания"
FVSU UVREJDANIA -> Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск 2012г." Направление „Обучение по вид спорт за хора с увреждания"
FVSU UVREJDANIA -> Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск" месец февруари 2011 година „ Начално обучение (индивидуални и групови занимания) за хората с увреждания"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница