П р а в и л а за работа по проект„успех" в 48 основно училище „йосиф ковачев" Раздел I общи положенияДата25.07.2016
Размер208.09 Kb.
#5406
ТипПравила

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УТВЪРДИЛ

ДАНИЕЛА КОСТОВА

ДИРЕКТОР


48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

……………………………..6 февруари 2012 година
П Р А В И Л А

ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ„УСПЕХ"

В 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ”


Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите правила уреждат правилата и условията за реализация на проект на ОП „РЧР” по схема: ВG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” - „УСПЕХ” в 48 основно училище „Йосиф Ковачев”.

Чл. 2. (1) 48 ОУ „Йосиф Ковачев”, чрез Директора изпълнява, управлява, организира и контролира дейностите по проект: BG051PO001-4.2.05-0001 „УСПЕХ”.

(2) Цялата кореспонденция, свързана с проекта, трябва да бъде в писмена форма на бланка на проекта и да съдържа всички реквизити на кореспонденция с адресат директора на училището в качеството му на ръководител на проекта.

Чл. 3. За целите на ефективното изпълнение на проекта и неговия вътрешен мониторинг МОМН използва самостоятелен електронен модул - „Извънкласни и извънучилищни дейности”, съвместим с базата данни от сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1).

Чл. 4. (1) Извънкласните и извънучилищните дейности по проекта

 1. Не се финансират от бюджета на училището;

 2. Не дублират учебното съдържание за съответен клас по съответен учебен предмет.

(2) ИИД включват дейности:

 1. провеждани през учебно време, в това число събота и неделя;

 2. провеждани през ваканциите.

(3) Тематичните направления в едно училище трябва да обхващат различни области на ИИД. Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от една област от посочените в Приложение № 1 от Инструкцията на МОМН за изпълнение на дейностите по проекта.

(4) Заниманията могат да бъдат организирани със седмичен хорариум и/или на модулен принцип.

(5) Продължителността на един час занятие по ИИД е 45 минути. В един ден могат да се провеждат от 1 до 4 часа по една ИИД.

(6) За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение за 68 часа за учебната година, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви (2 пъти по 4 часа).

Чл. 5. 48 основно училище работи по следните основни дейности по проект „УСПЕХ”:

 1. Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите се провеждат в учебно време, в събота и в неделя и могат да продължат и през ваканциите.

 2. Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците само през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

Чл. 6. (1) Целевата група по проекта включва ученици от училището, включително и ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие.

(2) Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен изпит.

(3) Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а максималният - до 15 участващи .

(4) Групите могат да бъдат сформирани и като сборни с ученици от различни класове.

(5) В случай че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата може да се допълни с нов ученик, който не е включен в друга форма по ИИД в същото училище.

(6) Извинителните бележки на учениците за допуснатите отсъствия, издадени от медицински органи, се копират върху бланка на проекта , разработена съобразно изискванията с оригиналните лого и слоган и се съхраняват в документацията на групата.
Раздел II

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Чл. 7. Проектът има за цел да осмисли свободното време на учениците в 48 ОУ „Йосиф Ковачев”, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности, целящи:

 1. Ангажиране на свободното време на поне 40% от учениците в училището;

 2. Създаване на традиция и приемственост в извънкласните и извънучилищни дейности;

 3. Повишаване мотивацията на учениците за учене в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности, чрез придобиване на допълнителни знания, умения, компетентности;

 4. Ограничаване на броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на агресия.


Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Чл. 8. Педагогическият съвет на 48 ОУ „Йосиф Ковачев”:

 1. Приема тригодишната програма за развитие на ИИД.

 2. Определя формите на ИИД.

 3. Взема решение за избор на учителите от училището – ръководители на ИИД.

 4. Взема решение за избор на външните лица – ръководители на ИИД, предложени от директора;

 5. Запознава се с отчет по изпълнението на проекта за учебната година в срок до 20 юни за всяка учебна година.

Чл. 9. (1) Директорът на 48 ОУ „Йосиф Ковачев” организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното отчитане на дейностите по проекта.

(2) Директорът на 48 ОУ „Йосиф Ковачев” има следните задължения:

 1. Предоставя информация на Педагогическия съвет (ПС) относно изискванията, дейностите, условията и отчетността при изпълнението на проекта;

 2. Предлага на ПС тригодишна програма за развитието на ИИД в училището, съобразно потребностите на учениците. Програмата се актуализира ежегодно;

 3. Представя на ПС постъпилите предложения от ръководителите на ИИД с тематични разпределения;

 4. Включва приоритетно в групите ученици с идентифицирани нужди от подкрепа;

 5. Заверява списък на учениците, включени във всяка една форма на ИИД;

 6. Утвърждава тематичните разпределения за ИИД;

 7. Издава заповед, с която определя областите, формите, тематичните разпределения за ИИД, ръководителите на групите и времевия график (ден от седмица, място на провеждане, продължителност - брой часове, начален час);

 8. Сключва договори с ръководителите на ИИД - външни за училището лица. За ръководителите на ИИД - учители от училището издава заповед и подписва с тях допълнителни споразумения;

 9. Приема протоколи и отчети от ръководителите на групи за извършената работа и от асистент оперативно изпълнение на проекта;

 10. Контролира дейността на групите и отразява констатациите си в Дневника на групата по ИИД по отношение на:

10.1. посещаемост на учениците;

10.2. спазване на графика за провеждане на занятията;

10.3. спазване на тематичното разпределение.


 1. Осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд при провеждането на дейностите по проекта;

 2. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта;

 3. Планира разходването на средствата съгласно чл. 15, ал. 2 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „УСПЕХ” , утвърдена със Заповед № РД09-95 от 21.01.2012 г. на Министъра на образованието и науката;

 4. Съблюдава допустимостта на разходите, предоставени за дейностите по проекта, съгласно изискванията на ОП „РЧР” и националното и европейско законодателство;

 5. Спазва изискванията за информиране и публичност на дейностите;

 6. Отговаря за провеждане на процедурите за доставка на стоки/външни услуги за нуждите на проекта.

(3) Директорът отговаря за правилното водене и съхраняване на проектната документация в училище:

 1. заявления за участие на училището;

 2. данни за групата по ИИД в училището;

 3. заверени, прономеровани и прошнуровани дневници на групите;

 4. отчети на ръководителите на ИИД;

 5. нагледни материали, свързани с дейността на групите - най-малко два броя снимки;

 6. за всяка една ИИД, презентации, макети, рисунки;

 7. заявления за участие от ученика и за съгласие от родителя;

 8. анкетна карта за ученика , която се попълва след приключване на формата по ИИД;

 9. договори с ръководителите на групи-външни лица, както и допълнителните споразумения с ръководителите на групи от училището и с асистента оперативно изпълнение на проекта;

 10. заповед за формите и учителите от съответното училище - ръководители на ИИД ;

 11. декларация за взети часове по проект „УСПЕХ” - за всяка учебна година;

 12. годишен план за разходване на средства по бюджета;

(4) Документацията по проекта в оригинал за срок от 3 години след приключване на ОП „РЧР“.

В случаите, когато в изпълнение на нормативен акт или на друг документ се изисква по-дълъг срок, същият следва да се спазва.(5) До 30 август директорът на училището попълва декларация за броя на учениците с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД и я представя в РИО.


Чл. 10. Ръководителите на групи за ИИД имат следните задължения:

 1. Изготвят програма за дейността на клуба и тематичното й разпределение за периода на изпълнение на дейността по проекта, съобразена с плана за действие на проекта;

 2. Изготвят график за провеждане на занятията;

 3. Изготвят правила за дейността в групата, съвместно с участниците;

 4. Участват при определянето на помещенията за провеждане на дейностите;

 5. Участват в планирането, изработването и реализирането на оперативни графици и планове;

 6. Изготвят и отчитат пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за работата в групата;

 7. Попълват и представят на ръководителя на проекта ежемесечни присъствени листове;

 8. Разпределят пропорционално необходимите материали и консумативи за работа в групата;

 9. Изготвят и представят на ръководителя на проекта заявки за закупуване на материали и консумативи за работа в групата, съобразно планираното по проекта;

 10. Планират, организират и провеждат училищни и извънучилищни инициативи;

 11. Участват в планираните по проекта дейности;

 12. Участват в популяризиране и публично представяне на резултатите от дейностите в групата. Участват и в дейностите по популяризиране и публично представяне на проекта;

 13. Създават и поддържат в процеса на работа, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество; насърчава социалното включване и сближаване. В своята работа са длъжни да не допускат форми на пряка и непряка дискриминация;

 14. Водят установената за дейността на групата документация;

 15. Изпълняват и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта;

Чл. 11. Асистентът оперативно изпълнение на проекта има следните задължения:

 1. Участва в планирането, изработването и реализирането на оперативни графици и планове по проекта;

 2. Следи за правилното оформяне на документацията по проекта. Води и съхранява цялата документация по проекта;

 3. Планира обезпечаването на работата на групите по ИИД с консумативи и материали съобразно бюджета на проекта;

 4. Разпределя пропорционално необходимите материали и консумативи и държи отчет за изразходването им;

 5. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта;

 6. Участва в проектния съвет и оформя протоколи за заседанията;

 7. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта.

Чл. 12. Счетоводителят на 48 „Йосиф Ковачев” има следните отговорности и задължения по изпълнението на проекта:

 1. Планира, подготвя и координира дейността на финансовата работата по проекта;

 2. Следи за правилното оформяне на първичните счетоводни документи;

 3. Води и съхранява цялата финансово-отчетна документация;

 4. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за финансовата работата по проекта;

 5. Подготвя технически и предлага на ръководителя платежни нареждания за здравноосигурителни и пенсионни отчисления, допълнителни плащания и др. и отчети за направените;

 6. Извършва касови операции по превеждането на посочените в предходната алинея средства в съответните банкови институции;

 7. Редовно внася дължимите вноски по здравното и пенсионно осигуряване на персонала в съответните институции;

 8. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта;

 9. Води установената за дейността по проекта финансова документация


Раздел IV

ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ

НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОЕКТА
Чл. 13.. Дейността на проекта се осъществява по годишен план, който се приема от Педагогическият съвет на 48 основно училище „Йосиф Ковачев” в началото на всяка учебна година.

Чл. 14. Годишният размер на средствата за един ученик се определя в зависимост от броя на учениците, включени в ИИД за всяка учебна година от изпълнението на проекта в рамките на утвърдения му бюджет.

Чл. 15. Средствата за реализация на Проекта се осигуряват целево от МОМН. Размерът на средствата за съответната година, предназначени за проекта, се определят от МОМН на базата на брой включени ученици в ИИД за съответната година, чрез подадена от училището Заявка за участие

Чл. 16. Бюджетът на Проекта се утвърждава от Директора на 48 основно училище „Йосиф Ковачев”

Чл. 17. (1) Годишният размер на средствата за един ученик се определя в зависимост от броя на учениците, включени в ИИД за всяка учебна година от изпълнението на проекта в рамките на утвърдения му бюджет.

(2) Размерът на средствата, предоставени на 48 основно училище „Йосиф Ковачев”, включва допустимите разходи по ПМС № 180/27.07.2007 г. в следните размери:

 1. от 30% до 40% за материали, необходими за дейността на групата;

 2. до 3% за консумативи /хартия, тонери, дребни канцеларски материали/;

 3. до 8% за външни услуги във връзка с изпълняваните дейности като:

3.1. транспорт;

3.2. наем на помещения за представителни изяви на ИИД;3.3. посещения на културни, исторически, природонаучни, спортни обекти,

 1. до 5% за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател за организация на дейностите на ниво училище (за директор и за асистент оперативно изпълнение на проекта);

 2. до 53% - за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодателя на лицата – ръководители на ИИД.

(3) При разходването на средствата по ал. 2, т. 1, 2 и 3 при необходимост следва да се спазва ЗОП.

Чл. 18. (1) Възнаграждения на ръководителите на ИИД се определят в размер на 12 лева за действително отработен час по ИИД, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице.

(2) Възнагражденията на лицата, осъществяващи организацията на дейностите по проекта на ниво училище се определят в размер на 8.00 лв. на час за директор и 6.00 лв. за асистент оперативно изпълнение на проекта, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице.

Чл. 19. (1) Право да кандидатстват за финансиране на ИИД по проекта имат всички учители и възпитатели в 48 основно училище „Йосиф Ковачев”, които изпълнят следните изисквания:

 1. Представят в срок до 15 юни попълнени заявления за участие от учениците в съответната ИИД за следващата учебна година като броят на заявените желания не могат да бъдат по-малко от 6 или повече от 20 за една ИИД;

 2. Представят в срок до 1 септември тематично разпределение за ИИД за следващата учебна година, заявка за необходими материали за провеждане на ИИД, финансов бюджет за материали, консумативи и услуги необходими за провеждане на ИИД.

(2) Право да кандидатстват за финансиране на ИИД по проекта имат и всички физически лица, които не са в трудово-правни отношения с 48 основно училище, които изпълняват следните изисквания:

 1. Отговарят на изискванията за заемане на длъжност учител;

 2. Представят в срок до 15 май писмена заявка и представяне на програма за ИИД за следващата учебна година;

 3. Представят в срок до 15 юни попълнени заявления за участие от учениците в съответната ИИД за следващата учебна година като броят на заявените желания не могат да бъдат по-малко от 6 или по-вече от 20 за една ИИД;

 4. Представят в срок до 1 септември тематично разпределение за ИИД за следващата учебна година, заявка за необходими материали за провеждане на ИИД, финансов бюджет за материали, консумативи и услуги необходими за провеждане на ИИД.

(3) Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 1. са юридически лица;

 1. не отговарят по образование на изискванията за заемане на учителска длъжност;

 2. попадат в категорията на чл. 125 от ППЗНП.

Чл. 20. (1) Не се финансират по проекта :

 1. разходи за ИИД, в които броят на учениците е под минималния;

 2. разходи за участието на един и същ ученик в повече от една форма на ИИД;

 3. разходи за транспорт на пътуващите ръководители на ИИД;

 4. разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (чл.50 от ЗКПО, ДВ, бр. 110 от 2007 г.);

 5. разходи за обзавеждане и оборудване;

 6. разходите за участник с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД.

 7. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;

 8. разходи, направени преди одобрението на проекта;

 9. други разходи, несвързани пряко с целта на проекта.


Раздел V

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ИИД

В 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ”
Чл. 21. (1) Всяка година до 1 юли Педагогическият съвет определя за следващата учебна година:

 1. Области на извънкласни дейности за следващата учебна година;

 2. Брой на групите в ИИД и участниците в тях

 3. Критерии за оценка на заявените желания от външни лица за изпълнение на ИИД в училището.

(2) Всяка година до 15 септември Педагогическият съвет приема за следващата учебна година:

 1. Области на извънкласните дейности;

 2. Форми и наименование на ИИД;

 3. Ръководители на ИИД

(2) Водещи при предлагането на критерии за оценка на заявените желания от външни лица за изпълнение на ИИД в училище за Педагогическият съвет са:

 1. необходимостта от осигуряване на конкретна практическа приложимост и висок социален и педагогически ефект на резултатите от изпълнението на ИИД;

 2. наличие на подходяща материално-техническа база за изпълнението на ИИД.

Чл. 22. (1) В 7-дневен срок от вземането на решенията по чл. 23, ал. 1(ако няма желаещи учители от списъчния състав на училището) за провеждане на ИИД, Директорът обявява конкурс за набиране на проектни предложения за ръководители на ИИД.

(2) Конкурсът по ал. 1 се обявява чрез публикуване на обява в официалните електронни страници на 48 основно училище „Йосиф Ковачев” и РИО София-град.

(3) Обявата за конкурса съдържа:

 1. посочване на приоритетната област/области, за която/които се обявява конкурсната процедура;

 2. посочване на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите;

 3. срок и място за получаване на документацията за включване в Проект „УСПЕХ”;

 4. срок, място и начини за подаване на предложенията;

 5. срок и място за провеждане на процедурата;

 6. адрес и телефон за контакти и получаване на допълнителна информация за процедурата.


Чл. 23. (1) За участие в конкурса кандидатите получават документация, която съдържа:

 1. формуляр - заявление за участие;

 2. формуляр за попълване на тематично разпределение на ИИД;

 3. заявка за необходими материали за провеждане на ИИД;

 4. финансов бюджет за материали, консумативи и услуги;

 5. методика за оценяването на ИИД.

(2) Документацията за процедурата за набиране на предложения за ИИД се завежда във входяща поща на училището по проекта, като се води списък на лицата, получили документация, който съдържа име/наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес.

Чл. 24. Срокът за подаване на предложенията е не по-късно от 1 септември.

Чл. 25. (1) Предложенията на кандидатите по чл. 16, ал. 3 за провеждане на ИИД съдържат:

 1. попълнен формуляр, представящ идеен проект, бюджет, времеви график на изпълнение на дейностите по проекта;

 2. други документи, с които се удостоверява право на участие;

 3. информация за успешно осъществени от кандидата проекти в съответната приоритетна област;

(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 1, кандидатът е длъжен да уведоми Директора на училището в 7-дневен срок от промяната.

(3) Предложенията за проекти на външни кандидати за провеждане на ИИД, които не отговарят на условията, не се завеждат във входяща поща и се връщат на кандидата.

Чл. 26. (1) Директорът на 106 ОУ назначава със заповед комисия за оценка и класиране на проектите от външни кандидати. Комисията се определя след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията, с оглед недопускане на конфликт на интереси.

(2) Комисията се състои най-малко от трима членове, от които един от старши учител в начален етап, един старши учител от прогимназиален етап и един старши възпитател.

(3) Не могат да бъдат членове на комисията за оценка на проектите учители, които:

 1. участват с проект за ИИД в училището;

 2. имат родствени отношения по права линия или съребрена линия до IV степен с лица, подали предложения за участие в процедурата.

(4) За наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 3 членовете подписват декларация преди първото заседание на комисията за оценка на проектните предложения.

(5) При несъвместимост по ал. 3 със заповед Директорът на 48 ОУ извършва промени в състава на комисията.

Чл. 27. (1) Класирането на предложенията на външните кандидати за провеждане на ИИД се извършва в срок до 10 септември.

(2) Класирането на проектните предложения на външните кандидати за провеждане на ИИД се извършва на основата на формални критерии, които отразяват приоритетите на Проекта, отговарят на нуждите на учениците, съответната материално-техническа база.

(3) Критериите за оценка на проектни предложения на външните кандидати за провеждане на ИИД се изработват и приемат от Педагогическият съвет до 1 юли.

Чл. 28. (1) На заседанията на комисията по чл. 28 се води протокол. В него се отразяват резултатите от извършените оценки на проектните предложения на външни кандидати за провеждане на ИИД, мотивите за класирането им и списъкът на одобрените проектни предложения на външни кандидати. Протоколът се подписва от членовете на комисията и е част от документацията по проекта.

(2) Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 29. (1) Председателят на комисията представя списъка на одобрените проектни предложения на външни кандидати за провеждане на ИИД пред Педагогическия съвет.

(2) Педагогическият съвет разглежда , обсъжда, гласува и приема одобрените проектни предложения на външни кандидати за провеждане на ИИД, придружени с протокола на комисията по оценка.

(3) Педагогическият съвет със своето решение по ал. 2 предлага за утвърждаване от Директора на 48 ОУ „Йосиф Ковачев” списъка с одобрените проектни предложения за провеждане на ИИД, придружени с протокола на комисия за оценка на проектните предложения на външни кандидати за ИИД .
Раздел VI

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИИД
Чл. 30. Провеждането на занятия на групите за ИИД по одобрените проектни предложения за ИИД се извършва след сключване на договор с Директора на 48 ОУ „Йосиф Ковачев”, както следва:

 1. За лица, заемащи учителски дейности в училището - със заповед за възлагане и провеждане на ИИД по образец на МОМН и след сключване на допълнително споразумение със съответния ръководител;

 2. За външни лица за училището - с договор за провеждане на ИИД по образец на МОМН.


Раздел VIIІ

ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА
Чл. 31. Всички финансови разходи по проект „УСПЕХ”се осъществяват според действащите вътрешни правила за финансово управление и контрол на 48 ОУ „Йосиф Ковачев” и вътрешните правила за работната заплата.

Чл. 32. (1) Разходите за закупуване на материали, консумативи и услуги се осъществяват на базата подадените заявки от ръководителите на ИИД.

(2) Закупуването на материали, консумативи и сключването на договори за услуги се осъществява след спазване на нормативната уредба по ЗОП.

(3) Изборът на доставчици на материали, консумативи и външни услуги се осъществява от комисия, назначена със заповед на директора.

(4) Комисията по ал. 3 се състои най-малко от трима членове, като задължително и член на комисията е счетоводителят на училището.

Чл. 33. (1) На заседанията на комисията по чл. 34, ал. 3 се води протокол. В него се отразяват резултатите от класирането на подадените оферти за доставка на материали, консумативи и външни услуги. Протоколът се подписва от членовете на комисията и се завежда в дневника по ЕДСД на проекта.

(2) Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Председателят на комисията представя Протокола с класирането на подадените оферти за доставка на материали, консумативи и външни услуги на директора за сключване на договор.

Чл. 34. Директорът на 48 основно училище „Йосиф Ковачев” сключва Договори за доставка на материали, консумативи и услуги с фирмите, чиито оферти са класирани на първо място.

Чл. 35. (1) Финансовите средства, предоставени за изпълнението на проекта, се отчитат съгласно условията и срока на Проект ВG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” - „УСПЕХ”с междинни отчети и финален отчет.

(2) Към финансовите отчети се прилагат заверени копия от всички документи за направените разходи по проекта, като на всеки финансов документ да изписва текстът по чл. 35, ал. 4.

Чл. 36. Директорът на 48 основно училище „Йосиф Ковачев” и счетоводителят съхраняват цялата документацията по проекта за срок 5 години след приключване изпълнението на проекта.

Чл. 37. Лице, което изразходва получените средства не по предназначение, ги възстановява в пълен размер.
Раздел ІХ

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 38. Директорът на 48 ОУ „Йосиф Ковачев” осъществява цялостен контрол върху изпълнението на проекта.

Чл. 39. Отчетността по проекта се извършва съгласно правилата на националното законодателство, на Европейския социален фонд 2007 – 2013 и на Инструкцията на МОМН за изпълнение на дейностите по проект „УСПЕХ”

Чл. 40. (1) Отчетните форми за всички допустими дейности по проекта са неразделна част от тази Инструкция и са описани в приложенията към нея.

(2) Отчетните форми за техническо изпълнение са:

 1. данните за групата по ИИД в училището;

 2. дневниците на групите;

 3. ежемесечно попълвани в електронната система отчети, необходими за верифициране на разходите;

 4. декларацията за броя на учениците с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД.

(3) Финансово-отчетните документи са:

 1. ежемесечно попълвани в електронната система отчети, необходими за верифициране на разходите;

 2. трудовите и гражданските договори;

 3. отчетите за извършена работа;

 4. фактурите, приемателно-предавателните протоколи, договорите и вътрешните документи за разпределение на материалите и консумативите в училище;

 5. план-сметките и договорите за външни услуги;

 6. платежните документи;

 7. ведомостите за работните заплати.

(4) За да бъдат верифицирани всички финансово-отчетни документи, следва да съдържат следния текст: „Разходът е за сметка на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

(5) Документите по ал. 3 следва да се съставят и да отчитат само разходи, извършвани за дейностите по проекта.
Раздел Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 41 (1) За нуждите на проекта функционира уеб-базирана информационна система, която обслужва всички страни, участващи пряко в процеса на изпълнение и управление на проекта.

(2) Информационната система се състои от различни модули, поддържащи регистри за техническото и финансовото изпълнение.

(3) Чрез създадените различни нива на достъп до информационната система е осигурена възможност за текущо администриране, наблюдение и контрол на реализиране на дейностите (от РИО и ЕУП).

Чл. 42. За всички отчетни и официални документи, свързани с проекта, се използват бланки, разработени в съответствие с изискванията за визуализация (Приложения №15 от Инструкцията на МОМН).

Чл. 43. В училището задължително се поставя на видно място информационно табло, което остава до шест месеца след приключването на проекта.

Чл. 44. В случай че се организира събитие/мероприятие, свързанo с изпълнението на проектa, следва изрично да се оповести, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР. Оповестяването може да се извърши и чрез поставяне на банери в залите или на местата, където ще бъде проведено мероприятието.

Чл. 45. (1) Интервюта, публикуване на статии и други публични изяви, свързани с проекта,задължително се съгласуват с координатора по дейностите по информация и публичност от ЕУП.

(2) При публикации в местните медии с информация за проекта следва да се изпраща сканирано копие на статията или линк към репортажа на имейл uspeh@mon.bg и имейл mariapetkova444@abv.bg

Чл. 46. Отчитането на ИИД и всякакви мероприятия, свързани с проекта, се извършва чрез попълнените отчетни документи и чрез най-малко две снимки или филм за всяка ИИД. Снимките следва да бъдат направени с цифров фотоапарат и да се вижда банера или информационната табела на проекта.

Чл. 47. Неспазването на описаните общи изисквания за информиране и публичност води до непризнаване на направените разходи по проекта.

Чл. 48. До 15 септември всяка година директорът на 48 ОУ „Йосиф Ковачев” представя на Педагогическия съвет подробен отчет за дейността по проект ВG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – „УСПЕХ” през предходната учебна година.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛВИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящите правила са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 3/03.02.2012 г. и влизат в сила от датата на приемането им.

& 2. Правилата могат да бъдат изменяни по реда и начина на приемането им и/или промени в Инструкцията на МОМН за изпълнението на дейностите по проекта.

& 3. Правилата се оповестяват чрез публикуване в сайта на училищетоИнвестира във вашето бъдеще!

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница