П р а в и л н и к за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в Осмо соу „Арсени Костенцев Благоевград за учебната 2013/2014 година Настоящият правилник е приет на заседаниеДата20.08.2018
Размер259 Kb.
#80977

/
П Р А В И Л Н И К

за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в Осмо СОУ „Арсени Костенцев” – Благоевград

за учебната 2013/2014 година

Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет

с протокол № 13/12.09.2013 год. и утвърден със заповед № РД 08-266/16.09.2013 год.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в Осмо СОУ „Арсени Костенцев” съгласно: • Кодекса на труда

 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 • Наредба №7 /23.09.1999г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

 • Наредба № Iз – 2377 / 15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

 • Заповед № РД – 09-1583/2009г. за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в образователните институции.

 • Наредба № Iз – 809 от 13.04.2010 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите на пожарна безопасност и спасяване на МВР;

 • Наредба №2/24.04.1997г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

 

2. Правилникът се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес и трудова дейност (ученици, учители и друг персонал) и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

 

3. Правилникът се утвърждава от директора на Осмо СОУ не по-късно от началото на учебната година. 

4. Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения, технически средства, материали и вещества и при изменение на правилата, нормите и изискванията за безопасност на труда в Република България.

 

РАЗДЕЛ I


 Област и ред за прилагане на правилника

 

1. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в Осмо СОУ „Арсени Костенцев”, както и за лицата, които по различни поводи се намират в училищната сграда, площадки, терени и др. 

2. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждане на възпитанието, учебната, извънкласната, извънучилищната дейност и при извършване на трудови дейности се спазват установените в Република България единни правила за безопасност на труда.

 

3. Отговорност за изпълнението на правилника носи училищното ръководство.


4. Имайки предвид спецификата на учебното заведение, определяме като рискови за здравето на ученици, учители и помощен персонал следните обекти:

 • За учениците:

  • Спортни площадки, актова зала /физкултурен салон/ , фитнес зала и танцова зала;

  • Работилниците по металообработване, дървообработване и готварство, компютърни кабинети;

  • Хранилищата към кабинетите по химия и биология;

  • Класните стаи / подиуми, черни дъски, осветителни тела /.

 • За учителите:

  • Класните стаи / подиуми, черни дъски, осветителни тела /;

  • Работа с химикали, с електрически уреди в кабинети и работилници;

  • Актова/физкултурна/ зала, фитнес зала и спортни площадки.
 • За помощен персонал:

  • Работа с перилни и дезинфекционни препарати;

  • Запрашеност в класните стаи и работилници;

  • Устойчивост на мебелите в учебните помещения;

  • Изправност на електроуредите и необходимите предпазни средства.

РАЗДЕЛ II


Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за осигуряване и спазване не безопасни условия на възпитание, обучение и труд

 

І. Училищно ръководство

 

1. Училищното ръководство е длъжно да осигурява на учениците напълно безопасни условия за работа. 

2. Със заповед на директора ежегодно се създават комисии за: • проверка безопасността на всички уреди, съоръжения и уреди по физкултура;

 • проверка на ел. уредите, инсталациите, противопожарните кранове с оглед противопожарната охрана и охраната на труда;

  ІІ. Педагогически персонал

 

1. В началото на учебната година класните ръководители и учителите запознават учениците с нормите за безопасност и условията на труд в класните стаи и кабинетите. 

2. На първата родителска среща всички родители се запознават с настоящия правилник, с правилника за дейността и пропускателния режим в училището.

 

3. При провеждане на спортни игри, походи, състезания и други извънучилищни дейности класните ръководители и учителите задължително инструктират учениците за поведението им като състезатели, участници в похода, пешеходци или пътници в транспортни средства. 

4. Списъците на учениците, заминаващи на екскурзия, зелено училище и т. н. се предават на директора след провеждане на задължителния инструктаж заедно с маршрутния лист за придвижване на групата.

 

5. Екскурзии се провеждат само с лицензирани изправни моторни превозни средства. 

6. При организиране на походи по възможност не се включват хронично болни ученици. Същите могат да участват в похода само след разрешение от лекар и писмено съгласие на родителите /или присъствието на родител на мероприятието/.

 

7. Преди провеждане на общински, регионални и национални спортни състезания участниците – ученици задължително преминават през медицински преглед под ръководството на учителите по физическо възпитание или треньорите. 

8. Преди провеждане на лабораторни упражнения учениците предварително се инструктират от преподавателя за безопасна работа.

 

9. Темите по БД и ЗБАКП се разглеждат задължително в часа на класа, като се осигуряват необходимите помагала и материали, а два пъти годишно по утвърден график се провежда практическо занятие за реализиране на плана за евакуация при бедствия. 

10. След приключването на учебните занятия учителите задължително проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление.

 

11. Дежурните учители следят за нормалното придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в училищната сграда и следят за поведението на същите в класните стаи, коридорите и стълбищата, като недопускат надвесване на ученици от прозорците, пързаляне по перилата на стълбите или други дейности, които биха застрашили здравето на учениците.


12. Във всяка паралелка учителите, които преподават в последния за деня учебен час, са задължени да отделят последните пет минути за инструктиране на учениците по въпросите за безопасността на движението и безопасното придвижване от училището до дома. Тази дейност се отразява в материалната книга.
13. Класните ръководители на І и ІІ клас обсъждат с всяко дете маршрут за безопасно придвижване по улиците от дома до училището.

 

14. Ежегодно в края на учебната година ПС анализира безопасността на условията в училището и набелязва мерки за подобряването. 

ІІІ.Непедагогически персонал – административен и помощен

 

Административният и помощен е длъжен: 

1. Да спазва установената трудова, техническа и технологична дисциплина, да изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно.

 

2. Да се явява на работа в състояние, което им позволява да изпълнява възлаганите задачи и да не употребява през работно време алкохол или друго упойващо вещество. 

3. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, безопасността на движението и противопожарната охрана.

 

4. Да се грижи за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от тях работа или дейност. 

5. Да поддържа реда, необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на работното място.

 

6. Да не предприема по своя инициатива работа, с която не са запознати и не им е възлагана. 

7. Да поддържа и повишава знанията и квалификацията си по безопасните методи на труд.

 

8. Периодично или за конкретен случай да се запознава с изискванията за безопасна работа, отнасящи се за работното място. 

9. Има право да откажат изпълнението или да преустановят работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето , като незабавно уведомят за това прекия си ръководител.

 

10. Има право да откажат изпълнението на работа, за която не са инструктирани или нямат изискващата с правоспособност. 

11. Задължително е да се явяват на периодични медицински прегледи или изследване, когато за това им е съобщено или в друг конкретен случай.

 

12. Чистачките задължително забърсват с влажна кърпа всяка сутрин преди началото на учебните занятия всички чинове, маси, бюра, пейки, первази и повърхности. 

13. Преди началото на учебните занятия всички класни стаи, кабинети, учителска стая и канцеларии се почистват и проветряват, както и след приключване на учебната смяна.

 

14. Класните стаи и кабинетите се проветряват през всяко междучасие. 

15. Един път седмично работникът по поддръжка и ремонт задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите, бюрата, подиумите, шкафовете и осветлението. Извършва проверка и на съоръженията на двора – решетки на шахти, пейки, спортни уреди и др. При сигнал или констатиране на нередности незабавно пристъпва към отстраняването им, като своевременно уведомява домакина и училищното ръководство.

 

16. Коридорите и стълбищата в училищната сграда се забърсват след голямото междучасие. 

17. Санитарните помещения се почистват преди започване на учебните занятия, след всяко междучасие и след приключване на учебните занятия.

 

18. Чистачките измиват прозорците всяка ваканция. Тяхното почистване от външната страна се извършва след внимателното им отваряне, с телескопични почистващи уреди, здраво стъпили на пода, без качване по перваза на прозореца. 

19. Качването и слизането при почистване на прозорците или подмяна на осветителните тела става изключително внимателно при спазване на правилата за безопасност.

 

22. Училищният двор и спортните площадки се почистват сутрин и след голямото междучасие. 

22. Пердета, завеси, покривки, пътеки и килими се перат всяка ваканция.

 

23. Почистването на паркета става през ваканцията, като чистачките спазват правилата за работа с химикали. 

24. По време на работа с химикали, вкл. химикали за почистване, прозорците в кабинетите, класните стаи и залите задължително се отварят за проветрение.

 

25. При подмяна на осветителни тела, ремонт на учебно-технически средства, съоръжения и други задължително се изключват от електрическата мрежа. 

26. Ремонт на електрически табла се извършва само след централно изключване на електрическата мрежа.

 

27. След приключване на учебните занятия чистачките задължително проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление. 

28. Обслужващият персонал изпълнява задълженията си по трудов договор и длъжностна характеристика с работно облекло.

 

29. До началото на учебната година задължително се осигуряват на медицинската сестра медикаменти за долекарска помощ. 

30. При пожар, земетресение, авария, стихийно бедствие и други, чистачката от първия етаж и портиерът незабавно осигуряват отварянето на вратите и изходите за евакуацията на учениците, а останалия помощен персонал съдейства на ръководството за придвижването на личния състав и напускането му на сградата на училището.

 

31. За училищни нужди се закупуват или приемат като дарения само уреди, съоръжения, пособия, учебно-технически средства и други, отговарящи на БДС. 

32. Леснозапалими материали се съхраняват от домакина на строго определени за целта места, безопасни за здравето и живота на учениците и трудовия колектив.

 

33. Забранено е запалването на събраните отпадъци и листа в училищния двор и около него. 

34. През есенно-зимния сезон стриктно се спазва планът за работа през зимни условия с оглед на безопасните и здравословни условия на труд.

 

ІV. Ученици

 

1. При придвижване от дома към училище и обратно всеки ученик се задължава стриктно да спазва правилата за движение по пътищата. 

2. При пресичане на улиците при изходите на училището и по пътя до дома всеки ученик е длъжен да спазва правилата за движение по улиците и пътищата .

 

3. Придвижването по коридорите и стълбищата в училищната сграда става само от дясно. 

4. Забранява се на учениците да тичат, скачат, боричкат в класните стаи и училищните коридори, както и да се надвесват от прозорците и пързалят по перилата на стълбището.


5. Забранява се на учениците в училището и прилежащия район да пушат, палят огън, да използват пиротехнически средства, да носят хладни и огнестрелни оръжия, средства за нападение и отбрана и спортен инвентар - бухалки, стикове и др, които могат да застрашат здравето и живота им.

 

5. Пет минути преди започването на часа учениците заемат учебните си места и спокойно изчакват идването на преподавателя. 

6. Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците, както и катеренето по спортните съоръжения без разрешението на преподавателя по физическо възпитание.

 

7. Организирането и провеждането на спортни игри и състезания в двора на училището и спортните площадки става само в присъствието на учител. Ако топката попадне на улицата, ученикът внимателно излиза на уличното платно под наблюдението на учителя. 

8. Забранява се на учениците при отсъствието на учител да вдигат шум в класните стаи.

 

9. По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия учениците задължително стриктно спазват указанията на класния ръководител или учителя. 

10. Забранява се на учениците да пипат и боравят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител.


11. Забранява се на учениците да играят с топка в класната стая или коридора на училището.

 

12. Забранява се на учениците да пипат контакти и електрически ключове. При откриване на повредени или счупени контакти , електрически ключове или жици са длъжни незабавно да уведомят класния ръководител, учител или училищното ръководство. 

ГЛАВА ВТОРА


 

Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Работникът или служителят е длъжен да спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на работата, за която се е уговорил.

 

2. Правилата за безопасни и здравословни условия на труд за съоръжения и работни места се разработват и утвърждават от работодателя. Те не могат да противоречат на нормативните изисквания и се обявяват по подходящ начин на работните места. 

3. Лица без необходимите знания и умения, предвидени в правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, не се допускат на работа.

 

4. При неизпълнение на задълженията си във връзка с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд съответното длъжностно лице подлежи на наказание. 

5. Работодателят има право да налага дисциплинарни наказания за неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.

 

6. Учителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на съоръжения и други, както и заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на безопасни условия на труд. 

7. Учителите разработват правила за безопасни условия на възпитание, обучение и труд по учебните предмети, по които преподават.

 

8. Учителите по физическа култура и спорт сигнализират писмено училищното ръководство за необходимостта от извършването на ремонт на спортни уреди и пособия във физкултурния салон и училищния двор. Годността на същите се проверява от комисия, а тези, които не могат да се поправят, се бракуват. 

9. При изпълнение на физически упражнения, особено на тези с по-сложен характер, да се съблюдават изискванията за помощ и пазене на учениците от страна на учителя.

 

10. Спортните уреди във физкултурния салон при ползване задължително се обезопасяват с постелки. 

11. Забранява се влизането във физкултурния салон без присъствието на учител, качването и ползването на спортните уреди по време на учебен час без надзор от учителя, както и катеренето или висенето по баскетболните табла или рингове, футболните врати и по оградната мрежа на игрището.

 

12. Спортни уреди и пособия да не се използват преди учителят да е разрешил работа с тях, а при работа с гирички, топки, обръчи, въжета и други задължително да се спазват указанията на учителя за безопасността на всички ученици. 

13. В часовете по физическо възпитание учениците са длъжни да бъдат в спортен екип и със спортни обувки /гуменки, кецове, маратонки/, съобразно изискванията на учителя. Не се разрешава в часовете носенето на обеци, накити, часовници и други предмети, които могат да бъдат опасни за ученика и околните при неизпълнението на физически упражнения, както и ползването на различни предмети и пособия, които не са изискани от учителя и пречат за нормалното провеждане на часа.

 

14. Учителите по физическа култура и спорт трябва да осигуряват добро предварително разгряване с цел въвеждане на организма за предстоящата работа и предотвратяване опасността от травми. 

15. Организацията, редът и дисциплината по време на занятията е задължение на всеки участник в учебния процес.

 

16. В началото на всяка учебна година комисия в състав по РАЗДЕЛ ІІ, т.2 проверява състоянието на всички видове инсталации, съоръжения, готовността за започване на учебната година и съставя протокол, който се предава на директора. 

17. В началото на всяка учебна година класните ръководители по време на провеждане на първия учебен час на класа запознават учениците с настоящия правилник, а учителите при провеждане на първото занятие инструктират учениците във връзка с изискванията за безопасност при ползване на уреди, съоръжения, физкултурни пособия и други.

 

18. До началото на всяка учебна година задължително се отремонтират или бракуват всички уреди, съоръжения, учебно-технически средства и пособия, които не отговарят на условията за безопасност. 

19. Задължително е спазването на изготвения план за работа при зимни условия, като своевременно в началото на зимния сезон се осигуряват необходимите противопожарни средства, сол, пяна, луга, лопати и кирки.

 

20. При извършване на ремонтни дейности в училищната сграда директорът издава заповед за стриктно спазване на правилата за безопасност до неговото приключване. 

21. При станала злополука незабавно се уведомява медицинския специалист, училищното ръководство и родителите на ученика или близките на служителя или работника, както и РИО на МОН.

 

22. Дежурните учители за деня извършват превантивен контрол по спазване на правилата за безопасност. При нарушаването им от ученици незабавно се уведомява класния ръководител или училищното ръководство. 

РАЗДЕЛ I


 

Изисквания към съоръжения и работни места за безопасна работа

 

1. Да се извършва от помощния персонал навременно и редовно почистване и измиване на физкултурния салон, съблекални и спортни площадки. 

2. Във физкултурния салон се влиза само организирано и с чисто спортно облекло.

 

3. Преди започването на учебния час по физическо възпитание се забранява разместването и изнасянето на спортния инвентар и ползването му без разрешението на учителя. 

4. Кабинетите и лабораториите по химия, физика, биология и други трябва да имат в непосредствено съседство хранилище.

 

5. Учебните кабинети, лаборатории, физкултурния салон и други подобни, трябва да бъдат напълно механично, електро – и пожарообезопасени. 

6. Задължително е спазването на изискванията на противопожарната служба и инструкциите за безопасна работа, с които учениците трябва да бъдат запознати.

 

7. Всички учебно-технически средства да се използват по своето предназначение и съобразно изискванията за безопасна работа с тях. 

РАЗДЕЛ II


 

Хигиенни и здравословни изисквания за работните места и за учебната дейност на учениците

 

І. Общи изисквания

Учебните кабинети, лаборатории, физкултурни салони и други подобни трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – микроклимат, осветление / естествено и изкуствено/, вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и други.

 

ІІ. Микроклимат – температура, влажност и скорост на въздуха. Отопление и вентилация.

 

1. Хигиенните изисквания към микроклиматичните параметри на въздуха в работните помещения да отговарят на БДС. 

2. Да се спазват оптималните норми на работните места за температура и скорост на въздуха в зависимост от категорията работа и периода на годината.

 

3. Когато поради технически или други причини не е възможно да се осигуряват оптималните норми, да се спазват допустимите норми за: • температура и скорост на въздуха през студения период;

 • относителната влажност на въздуха на постоянните работни места между 30 и 75 %;

 • скорост на въздуха на постоянните работни места през топлия период.

4. Необходимо е да се поддържа постоянна температура в работните помещения с помощта на отоплителни тела, които не трябва да влошават микроклимата.

 

Естествено и изкуствено осветление

 

1. Всички помещения, независимо от времето на пребиваване в тях, трябва да бъдат осигурени с естествено осветление. 

2. Помещенията, в които е обективно доказана невъзможността да се осигурят нормите за естествено осветление, трябва да се осветяват през деня със смесено осветление.

 

3. Естественото осветление трябва да бъде странично, горно или комбинирано и да осигурява хигиенните изисквания съобразно БДС 1786-84. 

4. Аварийното и евакуационното осветление трябва да се захранват от независим източник на напрежение или да се превключват автоматично към него при внезапно изключване на работното осветление.

 

5. Да се спазват отрасловите норми за изкуствена осветеност на работната повърхнина в лукса, както следва: • класни стаи, аудитории, учебни кабинети,

 • лаборатории в средата на дъската 500, на работните маси и чинове 300, кабинети по рисуване – на дъската 300, на работните места 500;

 • кабинети и стаи на преподавателите 200;

 • физкултурни зали на пода 200;

 • административни помещения 400.

 

6. В кабинетите и лабораториите по химия, физика и други е наложително наличието на резервно осветление, което трябва да се осигурява от независим източник.

 

Санитарно-битово осигуряване

 

1. Територията на училището и дворните площи да се поддържат чисти, а отпадъците да се събират на определените за целта места. 

2. За осигуряване на личната хигиена на работниците и служителите да се осигурят санитарно-битови помещения.

 

3. Да се поддържат в добър вид съблекалните, помещенията за почивка и тоалетните .


4. При появата на гризачи и насекоми да се търси съдействието на санитарните власти за дезинсекция и дератизация на сградата и двора.

 

5. Кабинетът на медицинската сестра да бъде обзаведен и оборудван с необходимите средства и медикаменти за оказване на долекарска помощ. 

6. Условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на педагогическия и непедагогическия персонал и на учениците съобразно санитарните норми и изисквания се осигуряват от директора на учебното заведение.

 

Водоснабдяване и канализация

 

1. Училищната сграда да бъде осигурена с необходимите количества вода за хигиенно-санитарни, питейно-битови и противопожарни нужди. 

2. Да се поддържат в изправност водопроводната инсталация и канализационната система.

 

Карти за условията на труд

 

1. Да се извърши оценка за условията на труд от оторизирана служба по трудова медицина, като същите се определят чрез данните от съществуващи паспорти на условията на труд и от други измервания и оценки, с давност не по-голяма от 3 години и да се извършват от специализирани лаборатории. 

2. Контролът по измерването на елементите от условията на труд се осъществява от контролните органи на МЗ и МТСГ.

 

3. За всяко работно място, работна зона на учениците да се състави карта за условията на труд с параметрите на работната среда. 

РАЗДЕЛ IIІ


Противопожарна охрана

 

Създаване на условия за недопускане на пожари

 

1. Да се изготви противопожарна Наредба, която да се утвърди от директора на учебното заведение. 

2. Противопожарната Наредба да се спазва от всички задължително.

 

3. Да се извършва постоянен контрол по спазване на противопожарната наредба от назначеното длъжностно лице и училищното ръководство 

4. Да се извършва постоянен контрол по ползването на електронагревателните и отоплителни уреди. При спиране на електрическия ток да се ползват само електрически фенерчета или газови лампи.

 

5. Отоплителните уреди да бъдат монтирани правилно и безопасно. 

6. Леснозапалимите течности в лабораториите да се съхраняват в метални шкафове.

 

7. В коридорите и по стълбищата да не се съхраняват маси, чинове или друг инвентар. 

8. Изходите за евакуация да се поддържат годни за използване.

 

9. В избените помещения да не се складират леснозапалими материали, да бъдат заключени и да няма свободен достъп до тях. 

10. Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат в изправност и годност за ползване.

 

11. Да се спазват най-строго изискванията за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи дейности. 

12. Да се изготви план за евакуация на учениците при пожар, същият да бъде поставен на видно място в училищната сграда на всеки етаж и да се проиграва два пъти през учебната година.

 

Летни лагери и почивни станции за деца и ученици

 

1. Летните лагери и почивни станции за учениците трябва да бъдат осигурени със средства за гасене на пожари и телефонна връзка. 

2. Забранено е настаняването на ученици в сгради, неосигурени с вода за гасене на пожар.

 

3. Сградите по възможност да бъдат негорими, а дървените не по-високи от един етаж. 

4.Сградите да имат най-малко два изхода, водещи непосредствено навън.

 

5. В помещения, заети от учащи се и в близост до тях е забранено палене на огън и ползване на открити огнеизточници. 

6. Обслужващият персонал да бъде запознат с правилата за противопожарна охрана и начините за ползване на наличните средства за гасене на пожар.

 

Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия - тържества, вечери и други.

 

1. Помещенията за масово събиране на хора в учебното заведение са театрална зала, физкултурен салон, репетиционна зала , клубове по интереси / безопасност на движението, сръчни ръце,/ учителска стая и други. 

2. Помещенията, в които се провеждат масови събирания, трябва да бъдат от I или II степен на пожароустойчивост.

 

3. Не се допуска употребата на синтетични материали за облицовка на стени и тавани. 

4. За провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени всички необходими средства за пожарогасене.

 

5. През време на масовото мероприятие на учениците трябва да присъства представител на училищното ръководство или учител, който да следи и отговаря за спазване на всички правила по противопожарната охрана. 

6. При провеждане на масовото мероприятие е забранено: осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други вещества, които могат да причинят пожар, да се гаси напълно светлината в помещението, разполагане на маси и столове и други предмети в помещението по начин, който ще затрудни бързото му напускане от присъстващите.

 

7. Украсата с електрически илюминации да се извършва само от правоспособен електротехник, който да спази всички изисквания за електро- и пожаробезопасност. 

РАЗДЕЛ ІV


Работно облекло и предпазни средства

 

1. Предпазните средства и работното облекло се осигуряват съгласно реда и изискванията, определени в нормативните актове и се ползват само по предназначението им в работното време. 

2. Изготвя се и се утвърждава списък на работните места и видовете работа, за които са необходими предпазни средства и работно облекло, като се определя видът, срокът на износването и условията на ползването им.

 

3. Разходите по доставката и поддържането на работното облекло и предпазните средства са за сметка на работодателя и от бюджета на учебното заведение. 

4. До началото на всяка учебна година комисия, назначена със заповед на директора, проверява наличието, състоянието и годността на личните предпазни средства.

 

5. Да се поставят, където е необходимо, предупредителни знаци и надписи. 

РАЗДЕЛ V


Правила и изисквания за безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории със съоръжения и други работни места и дейности

 

Училищният директор утвърждава разработените правила за безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории, съоръжения и други. 

Безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории – общи изисквания.

 

Кабинет по химия

 

1. Учениците да бъдат запознати с несъвместимостта на химическите вещества. 

2. На шкафовете, в които се съхраняват отровни, самозапалващи се, взривни, радиоактивни и други вещества, да се поставят знаци по БДС за опасност.

 

3. Забранено е оставянето на химически вещества без етикет. 

4. Да се спазват от учителя нормативите за допустимото количество опасни и отровни за здравето вещества.

 

 

Физкултурен салон и площадка 

1. Уредите да бъдат здрави и неподвижно закрепени.

 

2. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване. 

3. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и други да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести.

 

4. Траповете за скачане да са дълбоко разкопани. 

Извънучилищна дейност

 

1. При организиране на извънучилищни мероприятия ръководителят на групата да изготви и представи на директора план за провеждане на мероприятието. 

2. Извънучилищно мероприятие се провежда след издадена от директора писмена заповед и проведени инструктажи с учениците.

 

3. Директорът определя и запознава придружителите на групата с конкретните им задължения за осигуряване на безопасното провеждане на извънучилищното мероприятие. 

Организирано придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници в превозни средства

 

1. Задължително е спазването на изготвения и утвърден от директора план на Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия. 

Дейност в случай на пожар, авария или природно бедствие

 

1. Да не се допуска паника и да се действа организирано и уверено. 

2. При усещане на първите признаци на земетресение да не се напуска сградата самостоятелно от ученици или учители.

 

3. Да се заемат местата до вътрешните стени или коридорите, които са сравнително по-устойчиви на въздействието. 

4. След преминаване на първия трус незабавно да се изключат отоплителните и нагревателните уреди в класните стаи, канцелариите, коридорите, работилниците, кабинетите, лабораториите и други.

 

5. След преминаване на първия трус под ръководството на учителите, организирано, при спазване на плана за евакуация да се напуснат класните стаи. 

 6. След напускане на сградата да не се застава на разстояние, по-малко от височината й.

 

7. Задължително е спазването на противопожарната наредба, утвърдена от директора. 

8. При възникване на пожар е необходимо да се уведомят незабавно органите на противопожарната охрана, като се посочи и адресът на училището.

 

9. Да се започне незабавно гасене на пожара с наличните противопожарни съоръжения. 

10. Организирано и без паника да се евакуират учениците, при спазване на плана за евакуация и конкретната пожарна обстановка.

 

11. Задимен участък да се преминава с поставена на дихателните органи мокра кърпа. 

12. Директорът на училището и учителите напускат последни училищната сграда, след извеждане на всички ученици.

 

13. При разрастване на пожара да се вземат мерки за спасяване на ценно имущество и документация. 

14. При пристигане на противопожарните коли да се информират служителите на Пожарна безопасност и спасяване за следното:

- има ли ученици, неизведени от класните стаи и къде, кои помещения са обхванати от огъня и къде се разпространява;

- местата за съхраняване на леснозапалими течности, документация, ценно имущество и други.

 

ГЛАВА ТРЕТА


Инструктажи и обучения по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана

 

1. Директорът на училището задължително с писмена заповед създава организация за цялостното провеждане на видовете инструктажи, техният обхват, продължителност, тематика и програми, както и длъжностните лица, които ще ги провеждат. Инструктажите се провеждат от пом. директор по УВР.


 2. Инструктажи за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд се провеждат от пом. директор по УВР, учители и от оторизирани лица, както и когато ученици, педагогически и непедагогически персонал или лица от други организации извършват самостоятелно или съвместно следните дейности:

- ремонт, монтаж и демонтаж на апарати и съоръжения;

- ремонт на различни видове инсталации – електрически, отоплителни, вентилационни, климатични, водопроводни и канализационни;

- строително-монтажни дейности на училищната сграда или двора на училището товаро-разтоварни или транспортни дейности.

 

3. Директорът на училището ежегодно организира форми за повишаване на знанията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудови и учебни процеси и на тези, определени да провеждат инструктажи. 

4. С всички работници, служители и ученици да се проведат инструктажи за безопасни условия на възпитание, обучение и труд и безопасните методи на работа от пом. директора по УВР.

 

5. Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на технически съоръжения, задължително да се инструктират, обучат и положат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

6. Директорът на училището да организира провеждането на периодично обучение и инструктаж по правилата за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

 

7. По отношение на организацията на инструктажите да се привлекат училищните настоятелства. 

8. Задължително е документирането на проведените видове инструктажи.

 

9. Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани. 

10. Контролът по спазването на изискванията за организацията, реда и условията за провеждане и документиране на видовете инструктажи се осъществява от директора.

 

11. Въвеждането, воденето, съхранението и контролът по документацията за дейностите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на обучение и труд се изпълнява от пом. директора на училището или от упълномощено длъжностно лице. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


Трудови злополуки

 

1. За трудови злополуки се считат всички травматични увреждания, станали по време , във връзка или по повод на извършваната работа, както и всяко увреждане на здравословното състояние, настъпило в резултат на изпълняваните трудови задължения. 

2. Регистрират се всички трудови злополуки, които са станали с работници или служители и са предизвикали загубване на работоспособност за един или повече дни.

3. При възникване на инциденти или ПТП с ученици, учители или друг персонал , самият пострадал или най-близкият свидетел на злополуката е длъжен незабавно да уведоми директора на училището.
 4. Трудовата злополука се установява от директора на учебното заведение с акт в тридневен срок, считано от деня на злополуката, а професионалното заболяване – в тридневен срок от неговото констатиране от съответните здравни органи.

 

5. Директорът на учебното заведение организира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите злополуки и професионални заболявания по установения в Република България ред. 

6. Училищният директор незабавно уведомява ИО на МОН, регионалните инспекции по труда, органите на МВР, прокуратурата и Гражданска защита в случаите на тежки или със смъртен изход трудови злополуки и тежки аварии.

 

7. Мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и на общите и професионални заболявания се вземат от директора на училището. 

Долекарска помощ

 

1. Да се ползват правилата, предназначени за обучение на работниците и служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето на хора при трудовата им дейност, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи. 

2. Долекарската помощ се осъществява от или под ръководството на медицинската сестра в училището, като незабавно се уведомява бърза медицинска помощ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 

1. Правилникът за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училище се издава на основание ЗЗБУТ и на чл. 5 ал. 1 от Инструкция на МОНТ, обнародвана в ДВ бр. 61 от 1996 г.

 

2. Настоящият правилник влиза в сила от началото на учебната 2013/2014 година с решение на педагогическия съвет. 

3. Указания за прилагане на правилника се дават от назначеното със заповед на директора длъжностно лице.

 

4. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училище е задължително спазването на настоящия правилник, както и на Наредба № 7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видeодисплей и Наредба №15 от 31.05.1999г. на МТСП и МЗ. 

5. Контролът по спазването на правилника се осъществява от директора на Осмо СОУ. 

6. Правилникът е неразделна част от документите, съпътстващи Списък – Образец № 1 за учебната година. 

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница