П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съветДата22.07.2016
Размер22.42 Kb.
#291
ТипЗакон
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

от Управителя/Управителния съвет


До …………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………….....
На основание чл. 45 от Закона за собствеността, в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 10, буква „е” от ЗУЕС, във връзка със системните нарушения на Правилника за вътрешният ред и/или решенията на общото събрание за вътрешният ред и/или добрите нрави, изразяващи се в .......…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………..….

/изброяват се конкретните нарушения в съответствие с чл. 45 от ЗС и предприетите действия от страна на Управителния съвет/Управителя, Общото събрание/
Ви предупреждавам/е, в срок от …..…. дни да предприемете съответните мерки за отстраняване на посочените по-горе нарушения.
При неспазване на предупреждението ще предприемем процедура по изваждането Ви от сградата на основание с чл. 45 от Закона за собствеността с решение на Общото събрание в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 10, буква „е” от ЗУЕС.
Дата: ……………

ПРЕДУПРЕДЕН: ……………… ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /

УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ:………..

СВИДЕТЕЛ: ……………………………………………..

/трите имена , подпис/

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

IV. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:

а) ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и

б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.

Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собственикът може да иска от районния съд отмяна на решението на общото събрание за изваждането по реда, установен в отделен закон.

Въз основа на влязлото в сила решение на общото събрание по чл. 45 управителят или председателят на управителния съвет може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.


ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ


Правомощия на общото събрание

Чл. 11. (1) Общото събрание:

…10. приема решения и за:… е) (доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години;
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
files -> Отговор на Правителството на България на препоръките в Доклада от 12 ноември 2010 г на Работната група по Универсалния периодичен преглед


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница