П р о г р а м а Дни на общественото здравеДата26.10.2018
Размер230.97 Kb.


медицински УНИвЕРСИТЕТ – плевен

Факултет „Обществено здраве”П р о г р а м а


Дни на общественото здраве
5 – 7 октомври 2006 г.
посветени на

 • 10-та годишнина на специалността „Управление на здравните грижи”,

 • 30-та годишнина на катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”

 • 30-та годишнина на катедра „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания”

 • 30-та годишнина на катедра „медицина на бедствените ситуации”

 • 10-та годишнина на катедра „Обща медицина”Организационен комитет
Почетен председател:

Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. – Ректор

Председател:


Доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.

Декан на Факултет „Обществено здраве”
Зам. председател:

Доц. д-р Анжелика Велкова, д.м.

Зам. Декан на Факултет „Обществено здраве”

Научен комитет

Председател:
Проф. д-р Б. Стефанов, д.м.н.


Членове:
Проф. д-р П. Съловски, д.м.н.

Доц. д-р М. Горанов, д.м.

Доц. Георги Цанев, д.т.

Доц. д-р Венета Шопова, д.м.

Доц. д-р Милена Даскалова, д.мм

Доц. д-р Мария Александрова, д.м.

Доц. д-р П. Димитрова, д.м.
Секретариат
Председател:

Доц. Петкана Христова, дм


Членове:
Д-р Диана Пендичева

Д-р Кирил Статев

Д-р Магдалена Балашкова

Д-р Людмил Боянов

Д-р Данчо Деков, д.м.

Д-р Таня Петкова


Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да Ви приветствам с „Добре дошли” на Юбилейния научен форум „Дни на общественото здраве”, посветен на 10-та годишнина от разкриването на специалността „Здравни грижи” в МУ – Плевен. Едновременно с това ще отбележим 30-та годишнина от основаването на катедрите „Социална медицина” и „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания”, „Медицина на бедствените ситуации” и 10 години от разкриването на катедра „Обща медицина”. Тези структурни звена имат водеща роля във формирането на Факултета по обществено здраве с преобразуването на нашето висше училище в Медицински университет.

Радостно е да отбележим, че само няколко дни преди този форум Факултет „Обществено здраве” беше приет за редовен член на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион (ASPHER), което е признание за упоритата и добра работа по изграждането на тази сравнително нова структура на нашето висше училище.

Вярвам, че този научен форум ще допринесе за укрепване на връзките с другите медицински университети у нас и за издигане на ролята на работещите в областта на общественото за изграждане на нашето по-добро европейско бъдеще.

Желая на всички участници успешна работа и приятни дни в нашия любим град и Университет!

Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.

Ректор на МУ - Плевен


Обща програма на научния форум

5 окт. 2006 г.
12.00 – 19.00 ч.

Регистрация на участниците – хотел „Балкан”

Настаняване в хотел “Балкан”

19.00 ч.

Коктейл за участниците в „Дни на общественото здраве”- хотел “Балкан” – 2-ри етаж

6 окт. 2006 г.
9.00 –11.00 ч.

Откриване и пленарно заседание

Зала „Асклепий” – Ректорат 1

11.00 – 11.30 ч.

Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.

Първо заседание по секции

13.00 – 14.30 ч.

Обяд

14.30 – 16.00 ч.

Второ заседание по секции

16.00 – 16.30 ч.

Кафе пауза

16.30 – 18.30 ч.

Трето заседание по секции

19.00 ч.

Вечеря за участниците в „Дни на общественото здраве”- хотел “Балкан” – 2-ри етаж

7 окт. 2006 г.
9.00 – 10.00 ч.

Кръгла маса „Здравната реформа” и представяне на монографията на проф. Борисов „Стратегически мениджмънт – философия и практика”

10.00 – 11.00 ч.

Учредяване на клуб на дипломиралите се във Факултет „Обществено здраве” - Плевен

11.00 – 11.30 ч.

Закриване на „Дни на общественото здраве”

Всички заседания по секции ще протичат на територията на Факултет „Обществено здраве” – сграда Ректорат 2, 3-ти етаж.Ще се използват зали 307, 308, 309 и 410, които са подходящо обозначени.

Постерите се поставят след пленарното заседание на стендовете във фоайето на 2-ри етаж на сграда Ректорат 2. Обсъждането им ще става в съответните секции с време за представяне на основните моменти и отговор на въпроси д0 5 минути.

Разпределение на заседанията по часове и зали

СЕКЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧАС

ЗАЛА

1.1.

Епидемиология и профилактика на неинфекциозните и инфекциозните заболявания

11.30 – 13.00

307

1.2.

14.30 – 16.00

307

1.3.

16.30 – 18.00

307

2

Околна среда и здраве и МБС

11.30 – 13.00

309

3.1.

УКЗП* – Обща медицина

11.30. – 13.00

410

3.2А

УКЗП* - Управление на качеството на здравните грижи

11.30. – 13.00

308

3.2Б

14.30 – 16.00

308

3.3А

УКЗП* - Икономика на здравеопазването и информационни технологии

14.30 – 16.00

309

3.3Б

16.30 – 18.00

309

4

Етични, деонтологични и други проблеми на общественото здраве

16.30 – 18.00

308

5

Проблеми на психичното здраве

14.30 – 16.00

410

* УКЗП – Управление и качество на здравната помощ

научна програма

6 октомври 2006 г.Пленарно заседание

9.00 – 11.00 Зала „Асклепий”

Председател: Доц. д-р Гена Грънчарова


Секретар: д-р Д. Пендичева
9.00 – 9.15 Откриване и приветствия

9.30 – 11.00 Пленарни доклади

1. Мисията на факултетите по обществено здравеЦ. Воденичаров*, Г. Грънчарова**, В. Борисов*, *ФОЗ, МУ – София, **ФОЗ, МУ - Плевен

2. Развитие на бакалавърските и магистърските програми по обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ-ПлевенГ. Грънчарова, А. ВелковаФОЗ, МУ - Плевен

3. Промоция на здравето на работното място – резултати от седемгодишната ни работа в мрежа със страните-членки на ЕС и с фирми в странатаЗ. Запрянов, НЦООЗ - София

4. Трудово-хигиенни проблеми при работа с компютърна техника Б. Стефанов, Катедра “Хигиена, медицинска екология, професионални заболявния и МБС”, ФОЗ, МУ - Плевен

5. Научните изследвания в областта на Общественото здравеопазване в България – проблеми и перспективиН. Фесчиева, ФОЗ, МУ - Варна

6. Качеството на живот и общата медицина М. ГорановКатедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен
11.00 – 11.30 Кафе пауза

Заседания по секции
1.1. СЕКЦИЯ “ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ”
Председатели: Доц. д-р А. Велкова, Доц. д-р М. Александрова

Секретар: д-р М. Камбурова


 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА И В РАННОТО ДЕТСТВО - М. Камбурова А. Велкова - Катедра "Социална и превантивна медицина" ФОЗ, МУ-Плевен

 2. Ранната бременност като проблем на общественото здраве - М. Камбурова , С. Георгиева - Катедра "Социална и превантивна медицина" ФОЗ, МУ-Плевен

 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ CINDI HEALTH MONITOR'2004 В ЗОНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - П. Маринова*, К. Петрова*, Т. Георгиева*, Н. Василевски***РИОКОЗ – В. Търново; **- НЦООЗ - София

 4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА СМЪРТНОСТТА В БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН - Л. Георгиева, С. Попова - Катедра „Социална медицина”, ФОЗ, МУ - Варна

 5. ПРЕДОТВРАТИМАТА С МЕДИЦИНСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ СМЪРТНОСТ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД - А. Велкова - Катедра "Социална и превантивна медицина" ФОЗ, МУ-Плевен

 6. Тежестта на заболяванията и техните рискови фактори при децата в ЕвропаСт. Георгиева - Катедра "Социална и превантивна медицина" ФОЗ, МУ-Плевен

 7. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУС И РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД ГРАДСКО И СЕЛСКО НАСЕЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ - РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ "ХРАНЕНЕ И ИНСУЛТИ - ВАРНА" – Н. Фесчиева., К. Докова, К. Стоева, Дж. Паулс, С. Попова, А. Керековска - ФОЗ, МУ-Варна

 8. ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУС В ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ – МЕТОДОЛОГИЧ-НИ ПРОБЛЕМИ – К. Докова, Н. Фесчиева, С. Попова, А. Керековска ФОЗ, МУ-Варна

 9. ОЦЕНКА НА УЛТРАЗВУКОВИЯ И КЛИНИЧЕН МЕТОДИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ДИСПЛАЗИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА - С. Тодоров, А. Велкова, А. Аспарухов, МУ-Плевен

 10. МОНИТОРИНГ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ ОТ 25 ДО 64 ГОДИНИ ЗА ЗДРАВЕ, 2004 В ЗОНА В. ТЪРНОВО – Кр. Кръстева, Т. Георгиева РИОКОЗ, В. Търново


ПОСТЕРИ

 1. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ ЛЕКУВАНИ В КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ПРИ УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – П. Симеонова, Г. Събева - УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен


1.2. СЕКЦИЯ “ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ”
Председатели: Доц. д-р Н. Фесчиева, Доц. д-р Ив. Колева

Секретар: д-р Ст. Георгиева


 1. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ - Д. Митов, Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина”, ФОЗ, МУ – Плевен
 1. ПРОУЧВАНЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕ И МОТИВАЦИЯТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ - Ив. Моллова*, А. Велкова**, * Клиника по анестезиология и реанимация при УМБАЛ-Плевен, ** Катедра "Социална и превантивна медицина", ФОЗ, МУ-Плевен

 2. ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА СЛЕПОТА В ПЛЕВЕНСКИ РЕГИОН – Д Статева, Ч. Балабанов, А. Велкова, И. Цинликов, К. Статев - Катедри “ЛЧХ, УНГ и очни болести”, „Пропедевтика на вътрешните болести", "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", МУ - Плевен

 3. ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА НА ПАРАВЕРТЕБРАЛНАТА БОЛКА - И. Колева*, Н. Топалов**, Р. Йошинов***, *ОФРМ при УМБАЛ "Д-р Г.Странски" - Плевен, ** УБАЛНП "Св.Наум" - София, *** Лаборатория по телематика на БАН - София

 1. ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА НА ДИАБЕТНОТО СТЪПАЛО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ – И. Колева*, С. Иванова** Зл. Стойнева*** - *ОФРМ при УМБАЛ "Д-р Г.Странски" - Плевен, **УБАЛНП „Св.Наум” - София, ***Клиника проф. б-ти МБАЛ "Св.Иван Рилски" - София

 2. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕТАБОЛИТНИЯ СИНДРОМ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМБИНАЦИЯТА НА НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ - М. Петкова*, Г. Генчев**,*Клиника по ендокринология, УМБАЛ "Г. Странски", Плевен,**Секция по Медицинска информация и биостатистика, МУ, София

 3. НИСКА ЧЕСТОТА НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО СРЕД ЮНОШИ ОТ ГР. ПЛЕВЕН - Н. Петрова*, М. Петкова*, А. Велкова**- *Клиника по ендокринология, УМБАЛ "Г. Странски", Плевен, **Катедра „Социална и превантивна медицина”, ФОЗ, МУ, Плевен

 4. Денталното здраве - неотделима част от общественото здраве - А. Керековска, Н. Фесчиева, С. Бекярова - Катедра „Социална медицина”, МУ, Варна

 5. МОЗЪЧНИ КРЪВОИЗЛИВИ, КАТО ПРИЧИНА ЗА ДЕТСКА СМЪРТНОСТ - НЕОБХОДИМА ЛИ Е ПРОФИЛАКТИКА С ВИТАМИН К - С. Попова, Н. Ушева, К. Докова, А. Керековска - катедра "Социална медицина", ФОЗ, МУ-Варна


ПОСТЕРИ

 1. ПРЕВЕНЦИЯ НА ЦЕРВИКАЛГИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕДНОСТРАННА ФУНКЦИОНАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И НЕСТАБИЛНОСТ НА РАМЕННАТА СТАВА - А. Мирчева*, Н. Лишев**, И. Колева*, З. Горанова***, *ОФРМ при УМБАЛ, МУ – Плевен, **Катедра „Кинезитерапия” при ЮЗУ – Благоевград, ***Катедра "Теория и методика на кинезитерапията" при НСА - София

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ, ВОДЕЩИ ДО ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРОЯВЕНИ В ХОДА НА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ В КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА, УМБАЛ – ПЛЕВЕН - Г. Ставрева*, Д. Пендичева*, П. Христова**, А. Пандурска* - *Катедра "Експериментална и клинична фармакология",ФМ, **Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, ФОЗ, МУ- Плевен

 3. ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИЗИКАЛНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕНЗИОННОТО ГЛАВОБОЛИЕ - И. Колева*, И. Миланов**, Н. Лишев***, ОФРМ, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" - Плевен, **УБАЛНП "Св.Наум" - София, *** Катедра "Кинезитерапия" ЮЗУ – Благоевград
 1. ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИЗИКАЛНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ ВЪРХУ РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВАТА БОЛЕСТ - И. Колева*, П. Атанасова**, Б. Стаменов***, *ОФРМ при УМБАЛ "Д-р Г.Странски" - Плевен, ** Катедра по Неврология при МУ – Пловдив, *** Катедра по неврология”, МУ - Плевен

 2. ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА НА БОЛКИТЕ В КРЪСТА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ЕДНОСТРАННА ОРТОПЕДИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК - Л. Йовчева*, И. Колева*, Д. Ганчев**, Р. Йошинов***, *ОФРМ при УМБАЛ - Плевен, **Катедра "Теория и методика на кинезитерапията" при НСА – София, ***Лаборатория по телематика на БАН - София


1.3. СЕКЦИЯ “ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА НЕИНФЕКЦИОЗНИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ”
Председатели: Доц. д-р М. Даскалова, Доц. д-р Д. Митов

Секретар: д-р Т. Петкова


 1. ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ в "УМБАЛ - Д-р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД, ПЛЕВЕН за периода 2000 - 2002 година и 2003 - 2005 година - И. Стефанов, Л. Михайлова - Отделение по болнична хигиена и епидемиология при "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД, Плевен

 2. СРЕЗОВО ПРОУЧВАНЕ НА ХИГИЕННАТА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ В "УМБАЛ - Д-р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД, ПЛЕВЕН - Л. Михайлова, И. Стефанов - Отделение по болнична хигиена и епидемиология при "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД, Плевен

 3. АНТИЕЛАСТИНОВИ АНТИТЕЛА (IgA,IgM и IgG) И IgG СУБКЛАСОВЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ЕХИНОКОКОЗА - М. Даскалова*, Г. Николов**, *Катедра по Инфекциозни болести,епидемиология,паразитология и тропическа медицина, ** Катедра „Биология и Патофизиология”, МУ, Плевен

 4. ПО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БОРБАТА С АНТРАКСА В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ - Н. Вълканова*, Т. Панайотова**, Д. Стойчева**, Ж. Ангелова**, М. Любомирова***, Хр.Романова* - *МУ Варна, УНС по Епидемиология; **УНС МОБС, ***РИОКОЗ Добрич, МБАЛ Добрич

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОТС ПРОГРАМА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ И ТЕНДЕНЦИИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА И БОЛЕСТНОСТТА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА В РЕГИОНА - Р. Милчева, РЦЗ - Ловеч


ПОСТЕРИ

 1. ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА - ПЛЕВЕН ЗА 2005 г. - Е. Каньовска*, Д. Митов**, Х. Хиткова*, В. Попова*, *УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, Плевен, **ФОЗ, МУ - Плевен

 2. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИМУНИЗИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА С ПРОТИВОХЕПАТИТНА ВАКСИНА М. Карчева*, Цв. Валентинова**, М. Камбурова***, М. Атанасова****, А. Блажев****, В. Иванчева****, *Катедри "Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина", **"Обща медицина, съдебна медицина и медицинска деонтология" , ***"Социална и превантивна медицина", ****"Биология и патофизиология", МУ-Плевен

 3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА ПРАКТИКА НА СТАЖАНТ-ЛЕКАРИ ОТ МУ-ПЛЕВЕН - Т. Петкова, Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина", ФОЗ, МУ-Плевен

 4. ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ВАРИЦЕЛА - Т. Петкова, Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина", ФОЗ, МУ-Плевен

 5. Микробиологична диагностика на белодробни инфекции чрез бронхоскопия - В. Андреев, С. Пачкова, А. Кърчева, С. Станимиров - Клиника по Пневмология, МДЛ по микробиология, УМБАЛ-Плевен2. СЕКЦИЯ “ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ”
Председатели: Проф. д-р Б. Стефанов, Проф. д-р П. Съловски

Секретар: Д-р В. Данчева


 1. ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗА И ПРОФИЛАКТИКА НА ПРАХОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ – Ел. Петрова, Клиника по професионални заболявания, УМБАЛ "Св. Ив. Рилски", София

 2. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ РАБОТЕЩИ В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – И. Стоилова*, В. Андреев** - *Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални болести и МБС”, ФОЗ, МУ-Плевен, **Клиника по белодробни болести, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен

 3. ПРОФИЛАКТИКА НА СТРЕСА ПРИ УЧЕНИЦИ - Ю. Баличев, ЗДУ, НЦООЗ, София

 4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В Р БЪЛГАРИЯ И ПЛЕВЕНСКИ РЕГИОН ЗА ПЕРИОДА 2000-2005 Г. - Н. Цачева, М. Янчева, Ив. Петров, Р. Младенова, П. КириловаНЦООЗ - София

 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПРИ МАСОВИ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА - В. Славова*, В. Попзахариева*, П. Константинов**, Е. Влаев**, *Секция „Медицина на бедствените ситуации”, ** Секция „Обща медицина”, Катедра "Анестезиология и реанимация, Обща медицина и Медицина на бедствените ситуации", МФ, ТУ, Стара Загора

 6. ОБЩИ ПРИНЦИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ - В. Попзахариева*, В. Славова*, П. Константинов**, Е. Влаев*, *Секция „Медицина на бедствените ситуации”, ** Секция „Обща медицина”, Катедра "Анестезиология и реанимация, Обща медицина и Медицина на бедствените ситуации", МФ, ТУ, Стара Загора


ПОСТЕРИ

 1. ЕФЕКТ НА ДЕКСАМЕТАЗОН ВЪРХУ МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ В ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ НА ПЛЪХОВЕ СЛЕД ЦЕЛОТЕЛЕСНО ГАМА ОБЛЪЧВАНЕ - В. Данчева*, М. Караиванов**, В. Шопова*, П. Съловски*, *Сектор "Медицина на бедствените ситуации", ФОЗ, МУ - Плевен, **Катедра"Обща и клинична патология", МУ - Плевен


3. УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНАТА ПОМОЩ
3.1. СЕКЦИЯ “ОБЩА МЕДИЦИНА”
Председатели: Доц. д-р М. Горанов, Доц. д-р П. Илиева

Секретар: Д-р Цв. Валентинова


 1. ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПАЦИЕНТИТЕ - Цв. Петрова-Готова, Катедра "Икономика на здравеопазването", ФОЗ, МУ - София

 2. САМООЦЕНКА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Е. Влаев, П. Константинов, В. Попзахариева, В. Славова*, Секция „Обща медицина”, *Секция „Медицина на бедствените ситуации”, Катедра "Анестезиология и реанимация, Обща медицина и Медицина на бедствените ситуации", МФ, ТУ, Стара Загора

 3. ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РАБОТАТА ПРИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ - М. Иванова, М. Льочкова, Катедра "Здравни грижи" МУ - Пловдив

 4. СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - П. Константинов, Е. Влаев, В. Попзахариева, В. Славова*, Секция „Обща медицина”, *Секция „Медицина на бедствените ситуации”, Катедра "Анестезиология и реанимация, Обща медицина и Медицина на бедствените ситуации", МФ, ТУ, Стара Загора

 5. ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА "ОБЩА МЕДИЦИНА", ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ, НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИКАТА НА ОПЛ – М. Горанов, Сектор "Обща медицина", Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен


ПОСТЕРИ

 1. СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ЕКИПИТЕ ОТ ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - Цв. Валентинова, Сектор "Обща медицина", Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен

 2. ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ - ПРОМОТОРИ НА ЗДРАВЕ - М. Балашкова, Сектор "Обща медицина", Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен

 3. 10 ГОДИНИ КАТЕДРА "ОБЩА МЕДИЦИНА" - ПРЕДИСТОРИЯ, СЪСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ - М. Балашкова, Сектор "Обща медицина", Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен

 4. ДОБРОТО ОБЩУВАНЕ ЛЕКАР/ ПАЦИЕНТ-ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКИЯ ПРЕГЛЕД В ПЗП – В. Недкова- Миланова, Сектор "Обща медицина", Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ – Плевен

 5. УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ОТ РЕФОРМАТА В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Р. Златанова, Катедра "Здравен мениджмънт", ФОЗ, МУ – София

 6. ЗДРАВНО-ПРОМОТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПРИ ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ - П. Манчева, В. Маджова, А. Забунов, Св. Христова, Катедра “Обща медицина”, ФОЗ, МУ-Варна

 7. НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПРЕЗ 21 ВЕК – HIV/СПИН - В. Маджова, , Св. Христова, П. Манчева, А. Забунов, И. Маринова, Катедра “Обща медицина”, ФОЗ, МУ-Варна

 8. ПОДХОД НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР КЪМ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ЗА РЕДУКЦИЯ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО - В. Маджова, , Св. Христова, А. Забунов, П. Манчева, И. Маринова, Катедра “Обща медицина”, ФОЗ, МУ-Варна


3.2А СЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”
Председатели: Проф. д-р В. Борисов, Доц. д-р Г. Грънчарова

Секретар: М. Драганова


 1. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК НА ОЧНА КЛИНИКА КЪМ УМБАЛ "Д-Р Г. СТРАНСКИ" ПЛЕВЕН ЕАД – Из. Георгиева, Ч. Балабанов, Й. Георгиева, Клиника по Очни болести, УМБАЛ " Д-р Г. Странски " Плевен ЕАД

 2. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОТДЕЛЕНИЯТА С УРОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – С. Тодорова, А. Смерикарова, МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - София

 3. Предизвикателства пред здравната система в България пред прага на Европейския съюз - Ст. Георгиева, М. Камбурова, Катедра "Социална и превантивна медицина", ФОЗ, МУ - Плевен

 4. Съвременни тенденции по развитие на човешките ресурси в психиатричните диспансериГ. Цанев, Г. Грънчарова, В. Богомилова, Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, ФОЗ, МУ - Плевен

 5. Управление на сестринските грижи в психиатрията при болни със зависимости към алкохол - Г. Грънчарова, В. Богомилова, Г. Цанев, Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, ФОЗ, МУ - Плевен

 6. МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА СЕСТРИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - М. Драганова, Г. Грънчарова, Н. Велева, Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, ФОЗ, МУ - Плевен

 7. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО В СЕСТРИНСКАТА ПРАКТИКА У НАС - М. Драганова, Г. Грънчарова, Н. Велева, Катедра „Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, ФОЗ, МУ - Плевен


ПОСТЕРИ

 1. ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНВАЛИДИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ. РОЛЯ И МЯСТО НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА - Н. Димитрова, ДКБ при УМБАЛ „Д-Р Г.Странски” Плевен ЕАД

 2. КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РЗОК - ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2003 - 2005 Г. П. Костадинова, С. Костадинов*, РЗОК - Плевен; *Катедра "Обща медицина, Съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. КОМЕНТАР ПО МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛИШЕН ОТ СВОБОДА С ФАТАЛНО ПРОТЕКЛО САМОУВРЕЖДАНЕ - С. Деянов, Катедра "Обща медицина, Съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен

 4. ОЦЕНКА НА ФОРМИРАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ В АМБУЛАТОРИИТЕ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА БАЗА КАПИТАЦИЯ - Т. Златанова, Катедра "Икономика на здравеопазването", ФОЗ, МУ - София

 5. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – Из. Виденова, В. Василева, МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - София3.2Б СЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”
Председатели: Доц. д-р В. Шопова, Доц. д-р П. Димитрова

Секретар: М. Сълева


 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОПТИМИЗИРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КЛИНИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - Е. Димитрова, А. Велкова, ФОЗ, МУ - Плевен

 2. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНО КЛИНИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" - Е. Димитрова, ФОЗ, МУ - Плевен

 3. ВЪЗПИТАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА БАКАЛАВРИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - Г. Петрова, Катедра "Здравни грижи", МУ - Пловдив

 4. ЕФЕКТИВНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - Л. Кючукова, Е. Димитрова, ФОЗ, МУ - Плевен

 5. ПОДГОТОВКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В КОЛЕЖИТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ - С. Йотова, ФОЗ, МУ - Плевен

 6. ОБУЧЕНИЕТО В БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ И НЕГОВАТА РОЛЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ - М. Сълева, Г. Грънчарова, А. Велкова, ФОЗ, МУ- Плевен

 7. Проблеми на практическото обучение в бакалавърската програма по управление на здравните грижиИв. Стамболова, ФОЗ, МУ - София

 8. Оптимизиране на обучението за обслужване на стомата при оперирани от карцином на дебелото черво - А. Илиева*, А. Велкова**, *Клиника по онкохирургия, Онкологичен център при УМБАЛ – Плевен, **Катедра „Социална и превантивна медицина”, ФОЗ, МУ - Плевен


ПОСТЕРИ

 1. КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИТЕ - Н. Тодорова*, А. Велкова**, *МБАЛ "Т. Венкова" АД – Габрово, **Катедра "Социална и превантивна медицина", ФОЗ, МУ-Плевен

 2. НАСТАВНИЧЕСТВОТО КАТО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВРИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ - Р. Дойновска, М. Илиева, С. Захариева, М. Дамянова, Клиника по белодробни болести, ВМА - София


СЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Председатели: Проф. д-р Ст. Гладилов, Доц. П. Христова

Секретар: Н. Велева


 1. ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЗДРАВНТЕ СУБЕКТИ – М. Владимирова, Катедраикономика на здравеопазването”, ФОЗ, МУ, София

 2. МЕТОДЪТ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ - Р. Колева–Коларова, Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", ФОЗ, МУ - Плевен

 3. ОЦЕНКАТА КАТО ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ - Р. Колева-Коларова, Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", ФОЗ, МУ - Плевен

 4. ДЪРЖАВАТА И НЕЙНОТО УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС – Ст. Гладилов, Катедра "Икономика на здравеопазването", ФОЗ, МУ - София

 5. ТРУДОВА МИГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - Н. Велева, Г. Грънчарова, М. Драганова, Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", ФОЗ, МУ - Плевен

 6. ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В БЪЛГАРИЯ - Н. Велева, Г. Грънчарова, М. Драганова, Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", ФОЗ, МУ - Плевен


СЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Председатели: Доц. инж. Г. Цанев, Доц. д-р П. Салчев

Секретар: д-р К. Статев


 1. ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕДИЦИНА - НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ - Ж. Павлова, Л. Афанасиева, Катедра "Икономика на здравеопазването", ФОЗ, МУ - София

 2. СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСИРАНЕТО НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ В УМБАЛ "Д-Р Г. СТРАНСКИ" - ПЛЕВЕН ЗА 2005 И ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2006 г. - Н. Денчева, Р. Русев, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕНЧМАРКИНГ В БОЛНИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ - П. Салчев, Н. Христов, Катедра "Социална медицина и здравен мениджмънт", МУ - София

 4. ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА ЗДРАВНИ ГРИЖИ КЪМ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Г. Петрова, Катедра "Здравни грижи", МУ - Пловдив

 5. Технологии и възможности за дистанционно обучение във факултетите по обществено здраве на медицинските университетиГ. Цанев, А. Иванова, Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", ФОЗ, МУ – Плевен

 6. Приложение на Web базирано обучение в медицинското образование – Г. Цанев, А. Иванова, Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", ФОЗ, МУ – Плевен

 7. СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТОВЕ НА СТУДЕНТИ В МУ-ПЛЕВЕН – К. Статев, Катедра "Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии", ФОЗ, МУ - Плевен


СЕКЦИЯ “ЕТИЧНИ, ДЕОНТОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”
Председатели: Доц. д-р П. Лисаев, Доц. П. Иванова

Секретар: д-р С. Александрова


 1. ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И СЪДЕБНАТА МЕДИЦИНА КАТО НАУКА И ПРАКТИКА – Д. Деков, Катедра „Обща и съдебна медицина и деонтология”, ФОЗ, МУ - Плевен

 2. MEDICE, CURA TE IPSUM - ЗАКОНЪТ И ЕТИКАТА В ПРИНЦИПА "PRIMUM NON NOCERE" – М. Горанов, Сектор "Обща медицина", Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология", ФОЗ, МУ - Плевен

 3. Музеи на научните школи в медицината в нашите университетски градове - П. Иванова, Катедра "Социална и превантивна медицина", ФОЗ, МУ-Плевен

 4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СТУДЕНТИ В ИНОВАЦИОННА ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНА И ТРАДИЦИОННА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ - З. Радионова*, Пл. Цветанов**, П. Христова***, Катедри *„Фи-зиология”, **„Неврология”, ***„Управление на здравните грижи”, МУ - Плевен

 5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОТИВИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННА И ИНОВАЦИОННА ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА – З. Радионова*, П. Христова**, Катедри *„Физиология”, **”Управление на здравните грижи”, МУ - Плевен

 6. МУЗЕЯТ НА МЕНДЕЛ В БЪРНО - КОРЕНИТЕ НА КЛАСИЧЕСКАТА ГЕНЕТИКА - С. Александрова, Катедра "Социална и превантивна медицина", ФОЗ, МУ - Плевен

 7. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННА УЧЕБНА ПРОГРАМА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН - З. Радионова, Катедра „Физиология”, МУ - Плевен

 8. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА В ТРАДИЦИОННА И ИНОВАЦИОННА ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА - З. Радионова, Катедра „Физиология”, ФМ, МУ - Плевен


ПОСТЕРИ

 1. СБАЛББ - ТРОЯН ЕООД - 100 ГОДИНИ ВДЪХНОВЕНИЕ И ГРИЖА ЗА БЕЛОДРОБНО БОЛНИТЕ - Д. Червенкова, СБАЛББ - Троян ЕООД

 2. ПОТРЕБНОСТТА ОТ ДОСТИЖЕНИЕ У СТУДЕНТИ-МЕДИЦИ В СВЕТЛИНАТА НА ТЕОРИЯТА ЗА ЕКСТРИНСИВНА И ИНТРИНСИВНА МОТИВАЦИЯ, С. Цветкова*, Вл. Илиев**, *Катедра "Социална и превантивна медицина", ФОЗ, МУ-Плевен, **РУС - Плевен


СЕКЦИЯ “ПРОБЛЕМИ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ”
Председатели: Доц. д-р Р. Гайдарова, Доц. д-р Р. Стойчев

Секретар: д-р К. Стойчев


 1. ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ И РЕСОЦИАЛИЗА-ЦИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕНИЯ - Й. Симеонова*, А. Велкова** - *Клиника по психиатрия, УМБАЛ-Плевен, ** Катедра „Социална и превантивна медицина”, ФОЗ, МУ - Плевен

 2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПО-ДОБРО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА ХОРАТА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - К. Николова, МК – В. Търново, МУ - Плевен

 3. Качество на живот и лечение със SERFQUELР. Гайдарова, Катедра „Психиатрия и медицинска психология”, ФОЗ, МУ - Плевен

 4. Лечение със Seroquel на органично шизофреноподобно разстройство - Р. Гайдарова, Катедра „Психиатрия и медицинска психология”, ФОЗ, МУ - Плевен

 5. Има ли конфликт на интереси в психиатричната практика и изследвания?Р. Стойчев*, Вл. Наков**, К. Стойчев*, М. Александрова*, Л. Тумбев*, Кр. Иванов*, Д. Киров*, *Катедра по психиатрия и медицинска психология”, ФОЗ, МУ – Плевен, **ДКЦ-ХХVІІІ-София ООД

 6. Основания за принудителна психиатрична хоспитализа-ция в законодателството на САЩ и България - Вл. Наков**, Р. Стойчев*, К. Стойчев*, М. Александрова*, Л. Тумбев*, Кр. Иванов*, Д. Киров*, *Катедра по психиатрия и медицинска психология”, ФОЗ, МУ – Плевен, **ДКЦ-ХХVІІІ-София ООД

7 октомври 2005 г. – зала 307

9.00 – 10.00 - Кръгла маса

Модератор: проф. д-р Ст. Гладилов

Проблеми на здравната реформа и представяне на книгата на проф. В. Борисов „Стратегически мениджмънт” – философия и практика”

  1. 11.00 – Модератор: Доц. д-р А. Велкова

Учредяване на клуб на дипломантите на ФОЗ на МУ - Плевен
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница