П р о г р а м а за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъмДата11.05.2017
Размер98.34 Kb.
#21082

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА

И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ

В ОБЩИНА ТУТРАКАН

2010 – 2013


П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ,

СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ

В ОБЩИНА ТУТРАКАН

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
І. ВЪВЕДЕНИЕ

ІІ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ


 1. Социални параметри.

 2. Демографско развитие и потенциал.

 3. Спортни клубове.

 4. Методология на финансиране на масова физкултура и спорт и подпомагане дейността на спортните клубове.


ІІІ. ПРИОРИТЕТИ
ІV. ВИЗИЯ
V. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
VІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
VІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
I ВЪВЕДЕНИЕ

Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм са част от социалните дейности в сферата на обществените отношения. Тяхното значение в съвременното общество непрекъснато нараства. Те спомагат за подобряването на физическото състояние и здравето на нацията. Компенсират дисбаланса между физическия и умствен труд. Играят огромна роля за моралното и физическото изграждане на младите хора и за социалната интеграция на отделните граждани в обществото. Един, макар и незадълбочен анализ, показва, че системата за физическото възпитание и спорт на територията на нашата Община се намира в период на преустройство, който се характеризира със значително снижаване на обхвата и качеството на дейностите.

Съвременният модел за здравословен начин на живот изисква по-широко навлизане на физическите упражнения, спорта и туризма в бита на хората.

Настоящата Програма конкретизира целите и основните задачи за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Тутракан за периода 2010 - 2013

Нормативна база за реализирането й е Законът за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и съответните подзаконови актове за неговото прилагане.
ІІ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ:
Община Тутракан включва следните села:
Цар Самуил Нова Черна Шуменци

Сяново Старо село Бреница

Варненци Белица Търновци

Преславци Царев дол Дунавец

Антимово Пожарево

Социални параметри

Населението на Община Тутракан е 19 438 по постоянен адрес и 17 676 – по настоящ адрес, като детското население е 2 700, разпределено по възрастови групи както следва : • под 7 год. възраст – 949

- 7 - 13 год. възраст – 941

 • 14 - 17 год.възраст – 810Демографско развитие и потенциал


Показател

Общо

В града

В селата

Община

всичко

мъже

жени

Всичко

Мъже

жени

всичко

Мъже

жени

Тутракан

17 676

8 822

8 859

10 157

4 999

5 158

7 519

3 823

4421

Данните сочат, че в сравнителен аспект в контекста на област Силистра, Община Тутракан следва центъра по степен на показателите,сочещи негативната посока на намаляване на населението, миграция към по-големите центрове на областта и държавата, както и постепенно обезлюдяване на малките селища.Спортни клубове


Наименование

Седалище

Предмет на дейност

Регистрация по ЗЮЛНЦ

Член на БСФ

Спортен клуб по хандбал “Дунав”

гр.Тутракан

ул.” Ропотамо” №4Подпомага и организира практикуването на хандбалния спорт на клубно ниво. Организира школи, тренировъчна и спортно-състезателна дейност, организира и администрира спортни състезания, изгражда и стопанисва спортни обекти, подготвя състезания, осигурява и други дейности, свързани с развитието на хандбалния спорт.

Обществена полза

Българска федерация по хандбал

Спортен клуб по борба “Истър”

гр.Тутракан

ул.”Д.Благоев” №51Организира и практикува спорта борба. Подготвя състезатели и осигурява други дейности, свързани с развитието на спорта и борбата.

Обществена полза

Българска федерация по борба

Спортен клуб по кану-каяк “ Олимпия – 2000 ”

гр.Тутракан

ул.”Ст.Караджа” №51Развиване на спорта кану-каяк

Обществена полза

Българска федерация кану-каяк


 • СНЦ “Шахматен клуб “Трансмариска” – гр.Тутракан;

 • ФК “П. Хитов-2006”, гр.Тутракан;

 • ФК „Заря-2006”, с. Цар Самуил;

 • ФК Нова Черна;

 • ФК „Спортист – Преславци”, с. Преславци;

 • ФК „Дръстър”, с. Търновци;

 • ФК Белица.Методологията на финансиране на спортните клубове и дейности в Община Тутракан е съгласно Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Тутракан.


ІІІ. ПРИОРИТЕТИ


 1. Спорт за всички” – система от широко достъпни средства, способи и форми на двигателна активност за поддържане здравето, физическото развитие и физическата годност на хората;

 2. Спортни обекти и съоръжения “ – в общите градоустройствени планове на населените места се определят зони за практикуване на спорт и отдих в зависимост от демографското състояние на населението, природните дадености и местните традиции;

 3. Спорт за високи постижения” – специализирана система от средства, способи и форми за подготовка и участие в състезания с цел физическо и духовно усъвършенстване и изява на човека.

 4. Социален туризъм” – форма на двигателна активност сред природата за подобряване на физическата работоспособност и емоционалното обогатяване на личността.ІV. ВИЗИЯ
Спортът е мощно средство за реализиране на широк кръг от актуални цели за постигане на здравни, социални, културни и икономически ползи за цялото общество. Стремежът е да се осигури спортно бъдеще за всички в Община Тутракан. Чрез спорта да се създадат трайни навици, особенно сред младите хора, като той се развива и адаптира към вече утвърдените отношения от нов тип.

С реализиране целите на Програмата ще се подобри физическото здраве на обществото, ще се създадат необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и спорт за всички и ще се издигне спортния престиж на Община Тутракан.

Настоящата Програма обединява комплекс от дейности и инициативи за задоволяване на потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт и формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот.

V. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 1. Общи

  • Законосъобразност;

  • Ефективност;

  • Партньорство и консолидация;

  • Перспективност и устойчивост;

  • Откритост и прозрачност;

  • Отчетност, контрол и отговорност.
 1. Специални

 • Спортът – основно право на личността в обществото;

 • Комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта с образованието и здравеопазването;

 • Представяне възможно най-широк достъп до спортни занимания с цел стимулиране на социалното сближаване и поддържане на общественото здраве;

 • Ефективно управление на високото ниво в спорта, осъществявано от спортни организации за достойно представителство;

 • Общинското финансиране да се разглежда като общо благо, съчетано с приоритетен подход при ресурсното обезпечаване на спорта.


VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Основната цел включва инфраструктура и качествени спортни услуги за всеки. Физическото възпитание и спортът за всички е поставен сред приоритетните сфери на дейност на Община Тутракан, като акцентът е поставен върху развитието на личността чрез спорта.


Специфична цел 1: Повишаване на грижите за жителите на общината. Мярка 1.1. Развитие на спорта и младежки дейности.

 • Увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, спорт за всички и социален туризъм.

 • Утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот на деца и млади хора.

 • Запазване и издигане на спортния престиж на Община Тутракан от спортните клубове.

 • Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за физическо възпитание, спорт за всички и социалния туризъм и осъществяване на ефективен контрол върху изразходваните средства.


При провеждане политиката на общината в областта на физическото възпитание и спорта би следвало да се насочим към следните стратегически цели:

 1. Утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в битието на хората, като основни компоненти на съвременния модел за здравословен начин на живот.

 2. Създаване условия за системни спортни занимания на децата и младите хора, които да изграждат у тях личностни качества - любов към труда, умения за работа в екип, чувство за отговорност, дисциплина и самоконтрол, уважение към здравето. Качества, които са предпоставка за пълноценната им реализация в живота.


За утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за здравословен начин на живот на деца и юноши в областта на спорта трябва да се предприемат следните дейности:

 1. Подпомагане на развитието на талантливи деца и юноши в областта на спорта;

 2. Увеличаване броя на участниците в ученическите игри.За запазване и издигане на спортния престиж на Община Тутракан от спортните клубове трябва да се предприемат следните дейности:

 1. Подобряване на работата с младите спортисти, доказали възможности за спортно развитие с оглед повишаване тяхната конкурентоспособност и включването им в Национални отбори.

 2. Оптимизиране на методите за подобряване на тренировъчния процес.


За предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за физическо възпитание и спорта и осъществяване на ефективен контрол върху изразходваните средства трябва:

 1. Ежегодно увеличаване на средствата като процент от сборния бюджет.

 2. Повишаване ефективността на надзора върху дейността и начина на отчитане на разходване от спортните организации на общински финансови средства.


VІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ


 1. Да развива и защитава нравствените ценности на спорта и човешкото достойнство, както и сигурността на всички участници в спортната дейност.

 2. Да подобрява координацията между Общинската експертна комисия по спорта, постоянните комисии по образование, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм към Общински съвет – Тутракан, спортните клубове, младежки организации, спортни деятели по популяризиране, организиране и провеждане на спортни мероприятия.

 3. Да осигурява достъп до всички програми и форми на занимания с физически упражнения и спорт с профилактична и лечебна цел.

 4. Да създава условия и предлага възможности за спортуване и туризъм, с оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността.

 5. Да създава ефективна система в Община Тутракан за физическото възпитание и спорт в отделните области, както следва:

- физическо възпитание и спорт в училищата;

- физическо възпитание и спорт за всички;

- детско-юношески спорт;

- спорт за високи постижения;6. Конкретизиране ангажиментите на всички обществени органи и организации по материално-техническото и финансово осигуряване на всички области на системата за физическо възпитание и спорт, съгласно ЗФВС.
VІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (Приложение 1).Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница