П р о г р а м а за развитието на туризма в община асеновград туристико–географско положениеДата22.07.2016
Размер191.96 Kb.
УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ


КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД


П Р О Г Р А М А

ЗА

РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Туристико–географско положение

Община Асеновград заема югоизточната част на Пловдивска област. Обхваща територия от 653,1кв.м. като покрива на север малка част от Тракийската низина, а на юг обхваща обширни площи от Родопите.Разположена е на двата бряга на река Асеница /Чепеларска/. Чрез презродопския проход тя свързва Тракийската низина с Беломорието. Град Асеновград –центърът на общината е най-големият град в Родопите и втори по големина в Пловдивска област. Той е разположен в подножието на планината на около 220м. надморска височина, отстои на 19км от гр Пловдив, на 85км от гр Смолян и на 180км от гр София. През територията на общината минава важен транспортен коридор Пловив – Смолян – Златоград – Гърция.

Градът е наследник на старото селище Стенимахос, споменато за първи път в Устава на Бачковския манастир. По-късно в летописите на кръстоностните походи се среща като Станимахо, Естанимак и Скрибенцион. През 1934г градът е преименуван на Асеновград-по името на близката Асенова крепост – твърдина на българския цар Иван Асен ІІ,която е сред символите на Родопа и сега е притегателен исторически обект.

Потенциал и възможности, икономически ползи при развитието на туризма в общината


Община Асеновград разполага с уникални възможности за развитие на туризма. Съществуващите ресурси са предпоставка за развитие главно на културен, познавателен, еко и селски туризъм (от т.нар. реактивни видове туризъм) – самостоятелно или допълнение към деловия туризъм, който също не е за пренебрегване.

Стратегическите направления за развитие на туризма в Общината са: • културен

 • екотуризъм

 • селски туризъм

 • ловен туризъм

 • балнеологичен и спа туризъм

 • конгресен туризъм

Богатото културно-историческо наследство на Асеновград и прилежащия му регион, уникалната природа дават възможност за създаването на специализиран туристически продукт, който да отговаря на съвременните тенденции за развитието на туризма.

Община Асеновград гледа на туризма като приоритетен отрасъл в икономическото си развитие, който ще доведе до: • Повишаване дела на БВП

 • Създаване алтернативни приходи за региона

 • Насърчаване частното предприемачество в туризма

 • Увеличаване на заетостта

 • Икономическо развитие на културното историческо наследство за целите на туризма

 • Повишаване квалификацията на заетите в отрасъла и повишаване качеството на туристическите услуги

 • Привличане на инвестиции в Общината.

С реализация на програмата Асеновградският регион ще се превърне в предпочитана дестинация и ще се насърчи местното население към опазване и популяризиране на природните ресурси. С развитието на туризма, ще се подобри общинската и областна политика в областта на туризма, ще се разшири партньорската мрежа в тази област, ще се обогати културния календар на града и региона.

Ресурсно многообразие

Биологично разнообразие, защитени територии.


Като част от Родопите и тук релефът е силно пресечен, с оформени ридове, остри върхове и дълбоки долове, прорязани от реките Чепеларска, Луковица, Мостовска Сушица, Юговска и др. Надморската височина варира от 200 до 1 500м.

Територията на община Асеновград е разположена в преходноконтиненталната и планинската климатична област. Планинската област се характеризира с прохладно лято и с по-продължителна зима с доста студени дни. Валежите са повече във вид на сняг, който се задържа понякога до месец април и дава възможност за практикуването на ски-туризъм. Тракийската низина се характеризира с прохладна пролет, топло лято, мека есен, зимата е сравнително мека, тук се наблюдават по-чести затопляния под влиянието на средиземноморските циклони. Снеговалежите са малко и не се задържат за дълго. Тук се кръстосват прохладата на “вечерника”, която идва от планината, с горещината на лятото. Така наречения вечерник е характерен за града, който се появява около 21часа и затихва към 9-10 часа сутринта.

Асеновградският край изобилства с богата и разнообразна растителност. Влиянието на топлия климат, ранно настъпващата пролет и бързия преход към високо планинската част на Родопите създават отлични условия за съществуването на различни дървесни и тревисти видове. Многобройните долове и трудно достъпните скалисти склонове са друг фактор, който обуславя това разнообразие. Среща се обикновената ела, белият и черен бор, обикновеният бук, зимният дъб и др. В този богат на тревна растителност район се срещат средиземноморски и високопланински растения, ендемитни видове. Срещат се реликтни видове като родопската хаберлея /Орфеево цвете/ с поразителни качества-изпада в състояние на мнима смърт /анабиоза/. В местността “Червената стена” се среща венериното пантофче - най-рядката и най-оригинална орхидея от всички 49 наши представители на това семейство. Персийската морина е едно от най-редките в нашата страна и единственият представител на семейство Маринови у нас. Друго уникално и рядко красиво растение в района е родопското лале-смятано за родоначалник на култивираните форми холандско лале и е вписано в Червената книга на застрашените видове в България. Основното му находище е в местността “Лале баир”. Още много други не по-малко интересни и красиви растения се срещат по пътеките на Асеновградския край.

Животинският свят, а и като цяло в тази част на Родопите е не по-малко интересен. Тук се срещат почти всички видове дневни и нощни грабливи птици. Наред с обикновените представители на нашата флора, макар и рядко тук се среща най-малкият бозайник у нас – кафявата белозъбка. Могат да се видят и защитеният вид змиегущер, смокът мишкар, пепелянката и костенурката. Отново тук се среща единственият в Родопите черен бързолет. През последните години се завърна и скалният орел, а в околностите на с.Мостово се среща и ястребовият орел. Потоците на северозападните Родопи предоставят прекрасна възможност за лов на пастърва, кефал, мряна, каракуда, шаран и др.сладководни риби. В горите се срещат вълци, чакали, лисици, глигани и мечки. Районът е богат на едър и дребен дивеч.Защитени територии

На нашата територия е и Червената стена - един от четирите биосферни резервата в Родопа под егидата на UNESCO, обявени за уникално световно наследство. Районът е един от най-богатите на пещери в България. Резерватът съхранява десетки защитени растителни видове.

Добростанският карастов масив предлага изключителни удоволствия за ценителите на планинската красота – стръмни склонове, пропасти, “каменни реки” и пещери. Той е царството на пещерняците. Повечето от пещерите са в непосредствена близост една от друга.

В землището на село Нови извор, Община Асеновград, се намира защитената местност “Дъбето”, тук се срещат голям брой защитени видове растения и животни, както и уникални гори и забележителен ландшафт – представляващ реална възможност за развитие на туризма.

В местността Усойката при с. Добростан е запазена вековна гора /на възраст 200-220 г./ от черен бор, разположена като остров сред карстов каменист терен.
Културно-историческо наследство. Забележителности.

Ресурси за развитието на културен туризъм.

Община Асеновград притежава изключителен културно-исторически ресурс, интегриран в естествена и уникална природна среда. Тук е входът на най-удобния проход през Родопите, свързващ Тракия с Беломорието. В този ресурс, особено значение има и системата от култови обекти от различни епохи. Това е една от привлекателните страни на ресурса, привличаща традиционно най-голям интерес.

На два километра от Асеновград посока гр. Смолян се намира емблематичната за града Асенова крепост, от нея може да се придобие представа за историческото значение на града като защитник на българските земи от атаките идващи от юг. Въпреки, че е малко запазено от крепостните стени, църквата “Св. Богородица Петричка” е почти изцяло съхранена и към момента е действащ храм. Съществуват свидетелства, че на това място е имало крепост още от време на траките /известна като “Петричка крепост” преди преименуването и през 1934г. на името и в чест на цар Иван Асен ІІ. Построена върху скала на върха на рида, могилата е стратегически разположена в началото на проход, който свързва Тракия със северна Гърция и Егейско море.

В общината е разположена най-голямата в България концентрация от свети места – четири манастира, трийсет и три църкви, шейсет параклиса, светилища – някои от тях от най-дълбока древност. Това свидетелства за уникално високата християнска култура на територията. Асеновград е известен и като “Малкия Ерусалим”.

Асеновград се гордее с хилядолетното културно – историческо наследство. Сполучливото съчетание на планината с равнина, мекият климат, плодородните почви, както и фактът, че тук е най-удобният проход през Родопите, са причина Асеновград и районът около него да бъдат заселени още от най-дълбока Древност. Славата на Асеновградския район като сакрален център, оформил се през Античността, е доразвита от настъпващата християнска религия и култура.

Един от най-интересните праисторически обекти на територията на община Асеновград се намира в село Долнослав в местността Лопките. Там е разкрит и проучен първият и единствен до сега в България и света неолитен култов център. По археологически данни в очертанията на днешния град е съществувало тракийско селище, продължило своя живот и през римско време.

Много са паметниците останали от траките. Изключително интересно както за специалистите, така и за туристите са тракийските скални светилища. Най-загадъчното от тях е светилището на Белинташ, съществувало от халищата до късната Античност. Белинташ е красива и непрестъпна скала, върху която е съществувало древно тракийско светилище, могат да се видят обредни урни и корита с улеи, на които са се извършвали ритуали. В районна на Асеновград са открити четири светилища на Тракийския конник, най-почитаното от траките божество през римската епоха.

Асеновград се слави с Бачковския манастир. Според поверието градът се закриля от св.Богородица и в нейна чест два пъти годишно се правят прочутите местни “литийни шествия” (подобна традиция е съхранена единствено в Цариград и Ефес). Също така градът ни се слави с уникалния обичай “Каленица”, с “пълнокръвното”празнуване на Трифон Зарезан. Освен с виното, историята, църквите, шествията и традициите (между които и “пищните” асеновградски сватбени традиции), Асеновград е забележителен и с богата и вкусна местна кухня.


Исторически музей – намира се в центъра на града, основан е през1955г. През месец април 2006г. е открита нова модерна експозиция. Тук може да се проследи развитието на Асеновград от най-древни времена до Съединението. В експозицията са включени и находки от Асенова крепост, четириколесната колесница-част от тракийско погребение от 1в. на н.е. и десет реставрирани икони по проект ФАР “Създаване и промоция на нов културно-туристичиски продукт “Родопската Света гора”.

Етнографски музей - разположен в красива и добре запазена къща на богат търговец от гръцки произход от средата на 19век, музеят показва домашния живот и битовата култура на от времето на Възраждането. Когато гръцкото семейство емигрирало от България през 1906г., сградата е била използвана за училище. Къщата е мебелирана по типичен за времето си начин, изложени са носии от този период, както и картини на асеновградския художник Коста Форев, изобразяващи местни обичаи и празници. Дълбоката изба съдържа предмети, свързани с производството от античността до средата на 20век.

Музей по палеонтология - намира се в кв. “Баделема”, музеят е една от гордостта на Асеновград. Той разполага с една от най-богатите колекции на хипарионова фауна в Европа с уникални за световната наука експонати.

Най-впечатляващият експонат безспорно е отлично запазеният скелет на древния мастодонт DeinotheriumGiganteum, дълъг почти 7м. и тежащ над 10 тона. Освен с мастодонта, музеят разполага с най-голямата в България колекция на бозайници от късния миоцен. Палеонтологичните находки, изложени в музея, позволяват да се проследи естествената история на региона и Европа от периода на късния миоцен /преди повече от 7 милиона години/


Ресурси за развитието на други видове туризъм

Голямото разнообразие на растителни и животински видове в Родопите се дължи на съчетанието между разнообразния релеф и мекия климат, както и факта, че много райони са до голяма степен недокоснати от човека и не замърсени от човешките дейности. Родопските пейзажи са зашеметяващи, острите планински зъбери се редуват с речни долини с килим от зелена трева и диви цветя. Освен Защитените територии, на асеновградска територия се намира и природния феномен водопада “Сливодолското падало”, най-високия водопад в Родопите /49м./. Естествената и уникалната природа е предпоставка за развитието на еко туризъм, който може да бъде интегриран и с други видове туризъм.

Пътищата и пътеките по полегатите склонове на тази част на Родопите откриват чудесна възможност за велотурове. Налице е потенциал за развитие на орнитоложки туризъм – създаване на орнитоложки маршрути – местността около ТК Марциганица, където може да се наблюдава естественото гнездене на грабливите птици – лешояди, соколи, орли. Възможност за наблюдаване на грабливи птици има и при село Тополово, край защитената местност “Чинар дере”(единственото находище на чинарова гора в България), по поречието на река Яворица, където гнездят и обитават чапли.

Особено интересни са малките села Чотрова махала, Врата, Кабата, Косово и др., кацнали по планинските склонове, сред дивна природа, сякаш незасегнати от цивилизацията, съхранили старинния си облик. С развитието на селския туризъм, гостите ще имат възможност да се потопят в атмосферата на родопската природа, бит и история, да опитат традиционната родопска кухня.

Съчетанието на благоприятен климат, минерални води и красива природа са причина много хора да потърсят балнеолечебния курорт Нареченски бани, за ваканцията си, като комбинират лечението си с почивка и отдих. Уникалната хипотермална минерална вода в съчетание с мекия климат и повишената йонизация на въздуха оказват мащабно лечебно въздействие (нервни болести, диабет, след инсултни състояния), балноелечението се съчетава и с климатолечение. Тук се намира и Специализираната болница за рехабилитация – национален комплекс ЕАД. Тук успешно може да се развива и спа туризма, и двете направления имат място и ще допринесат за развитието на града, привличайки различни целеви групи. Нареченски бани има голям потенциал за възстановяване на позициите в балнеолечението. Основен акцент не е лечението, а профилактиката.

Асеновград е известен с уникалния винарски сорт мавруд (известното маврудово вино), за чието отглеждане са идеални климатичните условия в ниските планински склонове на тази част от Родопите. Смята се, че тракийската култура по тези земи е в основата на лозаро-винарската традиция и на свързания с това тракийски култ към виното, чиито следи намираме в някои от днешните празници и обичаи – адекватна възможност за развитие на винен туризъм.Разнообразният релеф, благоприятният климат, липсата на опасни животни, предлагат на любителите на приключения възможности през цялата година.

Ситуационен анализ – оценка на потребностите

Силни страни


 1. Най-голямата в България концентрация на култови места.

 2. Природни ресурси – защитени територии, природни феномени, специфични пейзажи.

 3. Общината заема стратегическо място в националната и европейска мрежа от културни маршрути. Тук е най-голямата манастирска агломерация в Родопите, по транс балканския културен коридор от Вия Игнация, през България до Румънските манастири; най-близко разположена до европейския православен коридор Вия Игнация.

 4. Исторически вход в Родопите – историческа връзка между Тракия и Беломорието.

 5. Културно-историческото наследство на общината е органично свързано с уникални природни дадености, което е признато основно конкурентно качество на българския туристически продукт.

 6. Културно-природния ресурс на общината е свързано с други видове ценности: специфично земеползване, етнографски и фолклорни ценности с уникална празнично-обредна система, традиционно винопроизводство с уникални за Европа сортове вина в един от ключовите винарски райони в България, специфична местна кухня и др.


Слаби страни:

 1. Културните и инфраструктурни обекти не са обвързани в единен туристически продукт, липсва туристическа инфраструктура около значимите обекти или, ако съществува, не е в добро състояние.

 2. Не е реализирана стратегия и партньорство за интегрирано опазване и използване на ресурсите на територията, за стимулиране на частни инициативи и инвестиции.

 3. Ценното природно и културно наследство е почти непознато на вътрешния и международен пазар; липсва маркетинг и представяне на съвременни форми.

 4. Територии и селища с голям туристически потенциал са силно изостанали, с нисък жизнен стандарт.

 5. В резултат, ценния културен потенциал на региона е неефективно използван – някои обекти привличат силен туристически интерес, докато други са недостатъчно известни и пренебрегвани от туристите.


Заплахи:

 1. Съществуват известни рискове свързани с лоши климатични условия и природни бедствия, които силно и продължително да въздействат върху туризма.

 2. Съществува силна конкуренция от райони намиращи се в близост до общината и от други райони в България, предлагащи сходни туристически продукти.

Възможности:

 1. Привличане на интерес от страна на компании от туристическия бизнес /национални и международни/.

 2. Увеличение на туристопотока, преминаващ през територията на нашата община.

 3. Изграждане и организиране на нови обекти за ловен, екотуризъм, и за почивно дело, като се използва потенциала на населените места в общината.

 4. Привличане на потребители на конферентен туризъм, интегриран с културен и екотуризъм.


Програмата за развитие на туризма в Община Асеновград е приета с Решение № 995/28.06.2006 г. на Общински съвет - Асеновград


УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Програма за развитието на туризма в Община Асеновград за 2013 г, въз основа на 10-годишната стратегия за развитието на туризма, приета с Решение № 995/28.06.2006 г. на

Общински съвет – Асеновград
І. Удължаване на туристическия сезон; интегриране на еко – със селски туризъм

1. Подобряване и развитие на материално-техническата база на туризма


1.1. Изграждане на инфраструктура и поставяне на маркировка по пътеки за планински преходи, както и създаване на нови – маркировката в района е в много лошо състояние. Много от пътеките (особено тези тръгващи от „Корудере“) са почти невъзможни за преход. Създаване на актуална туристическа карта (маршрути, маркировка, пътеки, актуална информация за нощуване).

Срок за изпълнение: м. октомври 2013 г.

1.2. Маркиране и поставяне на знаци при културни обекти и природни забележителности - Актуализация на списък със 115 културни обекта на територията на Община Асеновград и създаване на сборник, подобен на 100-те Национални туристически обекта, които да са на територията на града (снимки и информация за всеки от обектите). Двуезични табели, маркиращи културните обекти, както и номер, отбелязващ последователността им в списъка на културните обекти в града.

Срок за изпълнение: м. декември 2013 г.

1.3. Създаване на веломаршрути – използване на готови веломаршрути, изготвени от Клуб за екстремни спортове „Тангра“ и СК „Тритон“. Картотека с GPS координати на маршрутите в сайта на Туристически информационен център – Община Асеновград.

Срок за изпълнение: м. май 2013 г.

1.4. Изграждане на биваци за лагеруване и еко пътеки – Изграждане на еко-пътека „Сливодолско падало“ – уникален водопад, втори по височина на пада в България, и най-висок в Родопите. Дължина на еко-пътеката около 2 км. Поставяне на указателни табели и кътове за отдих по протежението й. Срок за изпълнение: м. май 2013 г.

1.5. Развитие на селския туризъм в изоставащи райони – с. Бор, с. Врата, махала Кабата – контакти с различни еко организации, които ползват подобни райони в България за провеждане на конференции и семинари. Активна рекламна подкрепа за семейните хотели и къщите за гости, построени наскоро в района от страна на Туристически информационен център – Община Асеновград и медийните канали, които той ползва.


Срок за изпълнение: м. декември 2013 г.

1.6. Превръщане на село Косово в реална дестинация за еко и селски туризъм, чрез създаване на информационна инфраструктура – рекламни акции в интернет, публикации и ремонт на табелата в началото на разклона за селото.

Срок за изпълнение: м. декември 2013 г.

2. Създаване на единна информационна (информация заснемане) картотека (културни, природни, поклоннически забележителности) на всяко едно населено място в Община Асеновград. срок за изпълнение: април 2013 г.

3. Развитие на спелеоложки туризъм, създаване на специализирани маршрути и туристически бази.

3.1. Подобряване инфраструктурата до пещерите по устието на „Мостовска Сушица“, както и пещерите в „Добростански карстов масив“ в района на хижа „Марциганица“. Уникални за България пещери като „Добростански бисер“, „Гаргина дупка“, „Топчика“.

Срок за изпълнение: м. октомври 2013 г.

3.2. Създаване на база данни за всички пещери на територията на Община Асеновград.

Срок за изпълнение: август 2013 г.

3.3. Развитие на ловен и риболовен туризъм, създаване на специализирани маршрути и база данни за възможностите на подобен вид туризъм на територията на Община Асеновград.

4. Създаване на информационна картотека на страниците на сайта на Туристически информационен център – Община Асеновград за всички обекти, свързани с лова и риболова, GPS координати, леглова база и инфраструктура, информация за забранените в ловните и риболовните периоди животни за отстрел и риболов, видове дивеч, срещащ се в Община Асеновград, както и поддържане на постоянна комуникация с ЛРД „Сокол“ за поставяне на актуална информация за ловците и риболовците на страниците на сайта на Туристически информационен център.

Срок за изпълнение: м. юни 2013 г.


ІІ. Развитие на културния и религиозния туризъм


1. Проучване на възможността за цялостна социализация на средновековен храм „Св. Йоан Предтеча“ и подобряване на инфраструктурата до него. Разговори с архиерейско наместничество, с цел постоянен достъп до средновековния храм. Художествено осветление.
Срок за изпълнение: м. юни 2013 г.

Партньор: Архирейско наместничество

2. Паметниците на културата да се осигурят с адекватна транспортна, туристическа и информационна инфраструктура (виж 1.1.1.3)

3. Разработване на културните маршрути на Исторически музей – Асеновград и активно подпомагане в рекламирането им като културно-исторически атракцион.

4. Разглеждане възможността за реализирането на различни ремонтни и освежителни дейности в сградата на Палеонтологичен музей и района около него.

Срок за изпълнение: м. април 2013 г.

Партньор: Исторически музей

5. Развитие на фестивален и събитиен туризъм – Публично – частни партньорства между Читалищата на територията на Община Асеновград, АХРА, СПА, Архиерейско наместничество, Градска Библиотека и Община Асеновград и НПО, за ползване на различни бази („Лятно кино“, Салон на Архиерейство, намиращ се на ул. „Ради Овчаров“ и др.), с цел насърчаване и стимулиране на фестивалните дейности (религиозни, културни, музикални, кулинарни, винени и др.) и превръщането на Община Асеновград в силен център на фестивалния и събитиен живот на картата на България.

6. Активно съдействие с Младежки обществен съвет, с цел по-добра комуникация между неправителствените и младежки структури в града и туристически информационен център – Община Асеновград и сътрудничество в областта на фестивалния туризъм.

Срок за изпълнение: м. декември 2013 г.

Партньор: Младежки обществен съвет

7. Организиране на представления и атракции на база на съществуващата културна дейност и градски традиции – ритуал „Каленица“, пехливански борби край параклис „Св. Трифон“, кукерски шествия в с. Бачково.

8. Насърчаване на иновативни културни фестивали, като „Джангър фест“, „Толкин фест“, „Средновековен панаир на занаятите“, „Скейтборд състезание“, „Фестивал на екстремните спортове „Град-приключение“, фестивал на уличните изкуства „Черна котка“ и т.н., които да се утвърждават във времето.

Срок за изпълнение: м. декември 2013 г.

Партньор: Младежки обществен съвет

9. Организиране на Туристическа борса - Религиозен туризъм в гр. Асеновград. Времето на провеждане да се съобрази с някое от Литийните шествия (по-удачно е второто шествие на Преполовение (25-тия ден от Великден) от храм „Св. Богородица–Благовещение“ до Бачковския манастир“.


Съдействие от Пловдивска митрополия за гости от Гърция, съдействие от Русенска митрополия за гости от Румъния, фирма „Искони“ (единствения туроператор, специализиран в религиозния туризъм и поклонническите пътувания), гости от епархийските центрове в България.

Срок за изпълнение: м. май 2013 г.

Партньор: Архиерейско наместничество

10. Създаване на туристически атракцион „По пътя на легионите“ (Стар римски път, който свързва Асенова крепост и с. Бачково). Укрепване на участъци от пътя.

Срок за изпълнение: м. декември 2013 г.

Партньор: Архиерейско наместничество, Исторически музей

11. Създаване на уникален поклоннически маршрут „Под покрова на Св. Богородица“, който да рекламираме като готов туристически продукт.

Описание на маршрута:

ПЪРВИ ДЕН:

Потегляне от храм „Св. Богородица – Благовещение“ - Посещения на храмовете „Св. Никола“, „Св. Богородица – Успение“ - Кълдъръмена улица (ул. „Родопска“) - Разглеждане на Метоха и храм „Св. Георги и Св. Екатерина“ - Асенова крепост (100 национални туристически обекта) (посещение на крепостта - Участък „стар римски път“ (Асенова крепост – село Бачково) - Параклиси „Св. Атанасий“, „Св. Св. Козма и Дамян“ (лозята над „Луковица“) - Бачковски манастир „Успение Богородично“ (100 национални туристически обекта) – Нощувка.

ВТОРИ ДЕН:

Бачковски манастир „Успение Богородично“ – Костница XI в – Клувия – Резерват „Червена стена“ – Връх „Червена скала“ - Пещера „Иванова дупка“ – Параклиси „Св. Илия“ и „Св. Спас“ (над село Добростан) – Село Мостово (храм „Св. Димитрий Мироточиви“) – Манастир „Св. Троица“ (Кръстова гора) – Нощувка

ТРЕТИ ДЕН:

Манастир „Св. Троица“ (Кръстова гора) – Село Мостово – Село Добростан (Параклиси „Св. Неделя“, „Св. Никола“) – Ловна хижа – Пъдарска колиба – Манастир „Св. Петка – Нощувка
ІІІ. Очаквани резултати:

1. Превръщането на Асеновград в реална поклонническа дестинация, с възможност за разработване като туристически дестинации много нови природни, културни и религиозни обекти в Община Асеновград. облагородяване и развитие на стари, доскоро ползвани маршрути, пътеки, места за отдих, насърчаване на по-голямата посещаемост на Асенова крепост (пряк източник на доходи за Община Асеновград), възстановяване на легловата база, пряко свързана със социалните форми на туризма.


Срок за изпълнение: м. юли 2013 г.

Партньор: Архиерейско наместничество

2. Разработване на каталог на хартиен и магнитен носител за:
Всички видове туризъм на територията на Общината. Разработване на каталог с параклисите, църквите и манастирите в Общината.
Каталог с годишната културна програма, включваща празниците:


 • "Каленица" - Уникален за страната

 • "Св. Трифон" - пехливански борби - Уникален за страната със своята мултиетничност

 • Празник на виното

 • Кушия на Тодоровден

 • Литийно шествие от храм "Св. Богородица - Благовещение" до Бачковски манастир

 • Литийно шествие от Бачковски манастир до "Клувията"

 • Празник "Св. Богородица - Златна Ябълка"

 • Кукерско шествие - село Бачково

 • Традиционен рокерско шествие до Бачковски манастир - 22 март
  Срок за изпълнение: м. април 2013 г.


ІV. Обществена инфраструктура

1. Разработване на програма за адаптиране на инфраструктурата за хора с увреждания. Създаване на информационна платформа за хора с увреждания – създаване на сайт (поддомейн на сайта на Община Асеновград), в който да има база данни за сградите (обществени и административни) с достъп за хора с увреждания.

2. Оповестяване на информация за всяко по-значимо културно и религиозно събитие на територията на Общината за възможността хора с увреждания да го посетят, чрез достъпност на инфраструктурата.

Срок за изпълнение: м. март 2013Програмата за развитие на туризма в Община Асеновград за 2013 г. е обсъдена и приета с Решение N 4/13.09.2012 г. на Общински консултативен съвет по туризъм - гр. Асеновград.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница