П р о г р а м а за управление на отпадъцитестраница6/6
Дата04.11.2017
Размер1.26 Mb.
#33860
1   2   3   4   5   6

Схема на пробонабиране

Направени са обследвания за 4 сезона. Направено е разделяне на обследвания отпадък на следните фракции: • Хранителни;

 • Хартия и картон;

 • Пластмаса;

 • Текстил;

 • Гума;

 • Кожа;

 • Градински;

 • Дървесни;

 • Стъкло;

 • Метали;

 • Инертни;

 • Опасни;

 • Други - неопределими.

Съгласно методиката, морфологичния анализ се извършва минимум веднъж на 3 сезона. В годините, в които не се провежда анализ, за изчисленията се използват резултатите от последния такъв.

Определен е минимален брой проби за пробонабиране, съгласно приложената таблица:


Табл.2 – Необходим минимален брой проби за определяне на морфологичния състав според населението на общината

образувани смесени битови отпадъци, в тона за годинаброй проби на сезон

брой проби годишно

5 000

1

4

8 000

2

8

12 000

3

12

18 000

4

16

28 000

5

20

40 000

6

24

52 000

7

28

65 000

8

32

80 000

9

36

100 000

10

40

130 000

11

44

170 000

12

48

220 000

13

52

280 000

14

56

350 000

15

60

430 000

16

64

500 000

17

68

над 500 000

18

72

За община Трекляно, приложимия минимален брой проби е 1 на сезон или 4 годишно.

Извършени бяха следните обследвания: пролетно, лятно, есенно и зимно.

Считаме, че с тези обследвания ще се отчетат следните сезонни фактори:


 • сезонно увеличение на зелените отпадъци през пролетта;

 • консумация на различни типове храни (за лятото е характерна консумацията на храни, при които се образуват големи количества отпадъци).

 • сезонно приходящи граждани, които могат да посещават региона с туристическа или друга цел.

Единствено не можем да направим обосновано заключение за сезонния фактор - натрупване на пепели и сгурия през студените месеци, за който ще се разчита на наблюденията на предприятието, извършващо дейностите. Сигурното е, че ще се наблюдава увеличение на инертната фракция през зимата, заради преоблаващавото отопление в общината на твърдо гориво.
Практическо провеждане на морфологичен анализ на смесените битови отпадъци

иЗБРАН НАЧИН

Начинът на събиране на смесените отпадъци, по принцип не оказва влияние върху състава и количествата на отпадъците. Събирането и транспортирането на отпадъци има значение с оглед последващата обработка на пробата и получаването на адекватни и верни резултати от изследването. Най-общо можем да ги разделим на: • Некомпактирани отпадъци, събрани с преместваеми контейнери - Тези отпадъци имат при разтоварване същото обемно тегло, както в контейнера. Отделните фракции не са смесени и са сравнително лесно сортируеми.

 • Компактирани отпадъци, събрани със сметосъбиращи автомобили - в това число:

 • с уплътняване с ротопреса;

 • с уплътняване с вариопреса.

В зависимост от вида на събирането се обуславят и незначителни различия при полевото опробване на отпадъците, които оказват влияние върху анализа. Например, при тях количеството на неопределимите отпадъци нараства.

Като недопустими за изследване са пробите, за които е установено наличието на различни по вид генератори, напр. установено наличие на повече от 50% строителни или други отпадъци в изследваната проба.

При обследването за община Трекляно, бе извършено обследване по първия начин – с изброяване на представителен брой домакинства за зоната, които се обслужват от един съд и обследване на количеството и състава на този съд.
МЯСТО И ОПИСАНИЕ НА ПОЛЗВАНОТО ОБОРУДВАНЕ

Практическите анализи на морфологичния състав и контрола на генерираното количеството битови отпадъци са извършени на площадката, която Възложителят е отредил за провеждането на анализа. За претегляне на отделните фракции, които се сепарираха в чували, беше ползван кантар-индустриална електронна везна – с капацитет 600 кг, с възможности за измерване с точност до 0,1 кг; електронно отчитане. Кофа-240 л., сито – дървено, ръчно, с размер на отворите 40 на 40 мм. Пластмасови чували и съдове за събиране и претегляне на отделните компоненти на отпадъците при определянето на морфологичния им състав; Лопати, вили, работно облекло и лични предпазни средства за участващите работници.

Ползваха се общо 4 работника, които са обучени за работа с отпадъци, като преминаха допълнително обучение относно целите и начина за извършване на морфологичните изследвания и един ръководител на обследванията, който притежава знания и опит за извършваните операции.

Извършваше се пълно обследване на съдържанието на избрания като представителен за съответния маршрут пълен съд. Това количество се разстилаше върху определената площадка и се сортираше съгласно определените във схемата за пробонабиране фракции. Всички фракции се товареха в пластмасови чували, които се теглеха.След първоначалното сортиране на едрите фракции, се извършваше пресяване на пробата през сито със светъл отвор 4 см, определяше се теглото на едрата и ситната фракция и съответно ситната фракция се описваше и класифицираше като други.
Изчисляване на морфологичния състав
Табл. 3 - Изчисляване на морфологичния състав на отпадъците за цялата община за четирите годишни сезона

Морфологичен състав

Общо битови отпадъци за цялата община

Генерирано общо количество в тона/година

 

72

 

ср.%

тона/год.

o  Хранителни;

12.58%

9.05

o  Хартия и картон;

9.60%

6.91

o  Пластмаса;

13.81%

9.95

o  Текстил;

3.68%

2.65

o  Гума;

0.78%

0.56

o  Кожа;

2.18%

1.57

o  Градински;

16.70%

12.02

o  Дървесни;

8.63%

6.21

o  Стъкло;

3.51%

2.52

o  Метали;

2.86%

2.06

o  Инертни- едри;

7.14%

5.15

o  Опасни;

0.45%

0.33

o ИУЕЕО;

0.61

0.44

o  Други - неопределими.

17.47%

12.58

Общо:

100.00%

72

 

 

 

 

 

 

Тегло на ситна фракция под 40 мм

33.43%

24.07

Тегло на едра фракция над 40 мм

66.57%

47.93

Общо:72

Приета влага- %

 

20.00%

Годишно сухо количество отпадък в сух т/год

 

57.60Преоценка на фракцията „Други“

Предвид, че сметосъбирането е смесено и се ползват сметосъбирачни автомобили, които компактират в някаква степен отпадъка, фракцията „други“, която практически не може да се сепарира, беше омесена с хранителните отпадъци или с градинските и дървесните през пролетта и есента. Съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, фракцията други е преизчислена и разпределена измежду останалите фракции , както следва:Табл.4 – Преоценка и разпределение на фракцията други, съгласно Методика на МОСВ.

Хранителни

12.00%

Хартия и картон

4.00%

Пластмаса

2.00%

Текстил

1.00%

Гума

0.00%

Кожа

0.00%

Градински

8.00%

Дървесни

0.80%

Стъкло

6.20%

Метали

2.00%

Инертни

64.00%

Опасни

0.00%
100.00%

Не е предвиждана статистическа обработка на получените данни от обследванията, освен представяне на средноаритметични и среднопретеглени данни, поради цитираните в Методиката на МОСВ 2012 година аргументи:

1) Статистическите методи се прилагат най-често, когато се извършват анализи на даден материал, при който се очаква той да е с постоянни показатели при различните проби. Тогава могат да се отсеят груби грешки при аналитичната дейност. При морфологичния анализ по-скоро е валидна хипотезата за непостоянство на състава на различните проби, продиктувано от зониране, сезонност, маршрут на пробовземане, случайни фактори като ден от седмицата, различни масови събития, които съвпадат с пробовземането и др. Така силно отклоняващите се резултати не могат да се приемат за груби грешки, дори статистическият анализ да показва именно това.

2) В много от общините пробите ще бъдат малко на брой и статистическата обработка ще даде много широк доверителен интервал, дори при малки отклонения в резултатите.

3) Докладването пред компетентния орган ще усложни много задачата на последния, ако се наложи да преценява величини, които се изразяват не с дискретна стойност, а се посочват с интервал.

4) В морфологичния състав процентното съдържание на дадена фракция зависи от другите фракции. При надценяване на хартията, това ще доведе до подценяване на процентното съдържание на всички останали фракции. Тук връзката е много по-сложна, отколкото ако се определя само 1 показател, например влага. Така стандартният подход за статистическо оценяване не би дал необходимите резултати.

Eдинствената необходима обработка на получените полеви данни може би трябва да се направи по отношение на генерираните инертни отпадъци – през зимата се очаква тяхното процентно съдържание в битовия отпадък да се повиши. Но предвид твърдата препоръка, която ще се направи за разделното събиране на получената сгурия от изгарянето на твърди горива за отопление през зимата от потока битови отпадъци, за да се запазят съдовете за събиране, не е предприета такава обработка.

Предназначението на този доклад:

1-да представи пред ръководството на община Трекляно ясни количествени измерители за постигане на законовите цели, поставени в закона за управление на отпадъците

2 - да се създаде база за по-дългосрочна предсказуемост за инвестициите и промяната в дейностите по управление на отпадъците

3 – да се направи оценка на съдържащите се биоразградими отпадъци, за които общината има законово изискване да намали с 35%, а впоследствие с 50% количеството, което отива за депониране.
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
В актуализираните планове за управление на дейностите по отпадъците следва да бъдат заложени конкретни количествени измерители за постигане на крайните и междинните цели. Освен като средство за мониторинг на степента на изпълнение на целите, тези количествени измерители служат и за ориентири относно икономически изгодните подходи и мерки за постигане на ресурсно ориентирано управление на отпадъци.

След определянето на годишните количества в тонове за година, необходими да се подготвят за рециклиране и обезвреждане, са направени и изводи кой е най-ефективния път за общината за постигане на нормативните цели на най-поносима цена за населението.

Резултатите за даден сезон и за годината бяха подложени на статистически анализ. Поставената цел в анализа е на база на извадката да определим подходящи параметри, характеризиращи статистическото разпределение и доверителния интервал за тези параметри. В този отчет се работи с 95% доверителни интервали. Когато работим с обобщени статистики за всички групи обекти, респективно за всички моменти на опробване, ние приписваме еднаква статистическа тежест за всяка група обекти и за всеки момент на опробване.

При статистическия анализ отчитаме, че не разполагаме с apriori, зададено вероятностно разпределение на случайните величини. При неизвестно вероятностно разпределение избраният от нас метод е този на непараметричния статистически анализ.

Критерий за избор на категории отпадъци за по-детайлен статистически анализ е наличието на признаци за асиметрия в разпределението, на база различия между средна стойност и медиана, както и признаци за локални особености в някои региони, забелязващи се след преглед на обобщените данни за всеки от тях. По тези критерии са прегледани резултатите за всички категории отпадъци, като за някои от по-значимите е извършен детайлен статистически анализ на значими разлики по генератори.

Резултатите за различните фракции очаквано показват различия както при генераторите, така и при сезонните проби. Дали тези разлики са статистически значими или са плод на случайни стечения в рамките на настоящото изследване може да се прецени на база съпоставка на доверителните интервали. Когато долната граница на даден доверителен интервал е по-висока или равна на горната при друг, то можем да приемем, че има статистическа значимост на разликата.

От направената статистическа оценка на резултатите по генератори може да се заключи, че статистически е доказана хипотезата за сезонни различия при повечето отпадъци, докато между резултатите за различните генератори разликите са малки и в рамките на допустимите отклонения, при което не съществува статистическа значимост.
Каталог: uploads -> posts


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница