Паисий ХилендарскиДата30.11.2018
Размер129.17 Kb.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

хИМИЧЕСКИ факултет
М о л б а
от студентите от ІII курс, специалност Химия

редовно обучение


Г-н Декан,

През VІІ семестър на учебната ………………………… като Избираеми дисциплини желаем да изучаваме:

1. Избираема от група А ………………………………………………………………………………………

2. Избираема от група А ………………………………………………………………………………………

3. Избираема от група Б ………………………………………………………………………………………

4. Избираема от група Б ………………………………………………………………………………………С уважениеИме и фамилия

фак. №

Подпис

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

Д


Молбата трябва да се върне на инспекторката в учебен отдел до ………………………
ата: ……………………………………

Предложения за избираеми дисциплини за VII семестър

за специалност Химия - редовно обучение


= Група А =


Приложна неорганична химия

Химия на координационните съединения

Разглеждат се теоретичните основи на неорганичното материалознание, получаването, свойствата и приложението на важни за съвременната техника неорганични материали: специални керамични и композитни материали за полупроводниковата техника и микроелектроника, за квантовата електро-ника и оптоелектроника, на магнитни, пиезо- сегнето- и пиро-електрични материали, оптични стъкла, високотемпературни свръхпроводници и др.

Курсът разглежда основните положения на теорията на координационните съединения и приложението й чрез използване на прости примери. Познанията придобити в курса са от полза при търсенето на зависимости “спектри-структура-свойства”, както и в изработването на стратегия при дизайна и синтеза на координационни съединения с важни за практиката свойства.

Лектор: доц. д-р Г. Василев

Лектор: доц. д-р Ат. ДимитровПриложна аналитична химия

Екологичен катализ

Курсът разглежда типовете проби, начините за вземане на средна проба и нейното консервиране, етапите на анализа и методите за пробоподготовка и краен анализ. Внимание се отделя на събирането, обработката на данните и представянето на резултатите от анализа. Дава се обща представа за хроматографията.

Курсът разглежда научните основи за откриване на нови каталитични процеси, които елиминират, минимизират възможността за получаване или напълно обезвреждат вредни вещества, попаднали в отпадни води и газови емисии.

Лектори: доц. д-р Др. Атанасова

и гл. ас. д-р З. ДимитроваЛектор: доц. д-р Ст. Христоскова

и гл. ас. д-р М. Стоянова


= Група Б =


Приложна органична химия

Биоорганична химия

В курса се разглеждат характерните особености, начините за синтез и формулиране, както и приложението на основни класове специални органични продукти, като: повърхностноактивни вещества, фармацевтични продукти, багрила, филмообразуващи вещества, светочувствителни материали, течни кристали, специални полимери, смазочни материали, пластификатори и др.

Курсът запознава студентите с основните класове природни органични съединения: белтъчни вещества, въглехидрати, терпени, стероиди, алкалоиди. Разглежда се тяхната структура, основни химични свойства, биохимични трансформации в организмите и приложението им като биологично-активни вещества.

Лектор: гл. ас. д-р Г. Антова

Лектор: гл. ас. д-р Ст. АтанасоваХимия на хетероциклените съединения

Химия на отровните вещества

Курсът лекции обхваща номенклатура, структура, ароматност, свойства и методи за получаване на пет-, шест- и седемчленни хетероциклени съединения с един и повече хетероатома. Този клас органични съединения са широко разпространени в природата и играят огромна роля в такива ключови процеси на жизнената дейност като предаване на наследствените признаци, дишане, фотосинтеза, дейност на ензимния апарат и др.

Курсът дава познания върху вредното въздействие на най-често използуваните в лабораторната практика, промишлеността и бита органични съединения, биохимичното им въздействие върху човешкия организъм, предпазните мерки, които трябва да се имат предвид при работа с тях, както и възможностите за оказване на първа помощ при необходимост.

Лектор: гл. ас. д-р Ст. Статкова

Лектор: гл. ас. д-р Ил. ИвановСъвременни хроматографски методи

Курсът разглежда характерните особености, механизмът на разделяне и областите на приложение на следните видове хроматография - газо-течна, капилярна, надкритично-флуидна, ексклузионна, йонна и йон-ексклузионна и хроматография с програмиране на температурата и полярността на подвижната фаза.

Лектор: гл. ас. д-р З. Димитрова

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

хИМИЧЕСКИ факултет
М о л б а
от студентите от ІV курс, специалност Химия

редовно обучение


Г-н Декан,

През VІІІ семестър на учебната ………………………… като Избираеми дисциплини желаем да изучаваме:

1. Избираема от група А ………………………………………………………………………………………

2. Избираема от група А ………………………………………………………………………………………

3. Избираема от група Б ………………………………………………………………………………………

4. Избираема от група Б ………………………………………………………………………………………С уважениеИме и фамилия

фак. №

Подпис

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

Д


Молбата трябва да се върне на инспекторката в учебен отдел до ………………………
ата: ……………………………………

Предложения за избираеми дисциплини за VIIІ семестърза специалност Химия - редовно обучение


= Група А =


Бионеорганична химия

Приложение на радиоактивните индикатори

В курса се разглеждат съвременни въпроси, свързани със състоянието на редица химични елементи в живия организъм и процесите, в които те участват. Разглеждат се физиологични функции на десетте метали, наречени “метали на живота”, техният транспорт в организма, участието им в редица ферментни системи, регулиращи хидролизни и редокси системи в организма.

В курса са предложени кратки теоретични сведения за радиоактивността и строежа на атомното ядро, методите за измерване на радиоактивността, химическите основи на метода на радиоактивните индикатори и приложението им в различни области на химията.

Лектор: доц. д-р Р. Пелова

Лектор: доц. д-р Ат. Димитров

Приложна електрохимия

Колоидна химия

Основните теми в курса по Приложна електрохимия са - електрохимични източници на ток (акумулатори), галванични покрития, пречистване на отпадни води от галваничното производство и биоелектрохимия (практическо използване на ензимите в имобилизирано състояние).

Основни въпроси в курса са: получаване и устойчивост на дисперсни системи, преносни явления в колоидно-дисперсните системи, термодинамика на течни повърх-ности и капилярни явления, електрични свойства на дисперсните системи.

Лектори: доц. д-р Р. Манчева

Лектори: доц. д-р Р. Манчева

Химична промишленост на българия

Геохимия

В лекционния курс се разглежда историческото развитие и съвременното състояние на химическата и металургична промишленост на България. Разглеждат се и се обсъждат производствените листи на редица важни за страната ни химически и металургични предприятия. Изяснява се връзката между химичес-ката индустрия и състоянието на околната среда.

В предложения курс са изложени основите на съвременната геохимия – науката за химичния състав на земята, закономерностите на разпределение на химичните елементи в различните геосфери и особеностите на тяхната миграция (механична, физикохимич-на, магматична, биогенна, техногенна).

Лектор: доц. д-р Б. Боянов

Лектор: гл. ас. д-р К. Гавазов= Група Б =


Химия на органичните вещества в парфюмерийни и козметични продукти

Химия на наркотичните вещества

Изучават се органични съединения намиращи приложение като парфюмерийни и козметични продукти. Студентите се запознават с методите за тяхното изолиране от природни източници, както и синтетично получаване на някои от тях.

Целта на курса е да запознае студентите със свойствата и действието на различните групи наркотици, със зависимостта на силата на психотропното им действие от техния химичен строеж, а така също и с методите за техния качествен и количествен анализ.

Лектор: гл. ас. д-р Ст. Статкова

Лектор: гл. ас. д-р И. Иванов

Фотохимия на органични съединения

Химия на хранителните продукти

Въведението в тази нова “гранична” наука включва сведения за фотофизичните процеси, протичащи с молекулите под действие на УВ светлина, както и запознаване с основни-те типове фотохимични реакции на органичните съединения. Разглежда се значението на фотохимичните реакции и приложението им в промишлеността, химия на атмосферата, на лекарствените вещества, на полимерите и др.

Курсът разглежда характерните особености, груповия и индивидуалния състав, физични и вкусови свойства, хранителна стойност и безвредност на основни класове хранителни продукти, както и влиянието на технологията и начина на съхранение върху тяхното качество.

Лектор: гл. ас. Р. Бакалска

Лектор: доц. д-р М. Златанов

Физична органична химия

Целта на този курс е студентите да се запознаят с физикохимичните основи на органичната химия. Курсът е разделен на два основни дяла – термодинамика и кинетика на органични съединения.

Лектор: гл. ас. д-р В. Делчев

Каталог: wp-content -> argon -> uploads -> 2006
wp-content -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
wp-content -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
wp-content -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
uploads -> Конспект за докторантски изпит по органична
2006 -> Химически факултет утвърждавам
uploads -> Програма Радиохимия и радиоекология


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница