Параметри и нормативи за разработване на учебните планове за окс “бакалавър” Основни параметриДата11.04.2017
Размер63.11 Kb.
#18986
ПАРАМЕТРИ И НОРМАТИВИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”


 1. Основни параметри

Параметър

Стойности

Продължителност на обучението

4 години (8 семестъра) – ЗВО чл. 42 ал. 1 т. “б”

Общ брой кредити

240 кредита за задължителни и избираеми дисциплини и до 34 кредита за факултативни дисциплини

Задължителен брой кредити в семестър

30

 • За първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми семестър

30 кредита за дисциплини

 • За осми семестър

18 кредита за дисциплини

2 кредита за преддипломна практика

10 кредита за държавен изпит


Аудиторна заетост (заедно с факултативните дисциплини)

2200÷3000 часа

Брой изпити в сесия

четири или пет

Забележка: Изпитът по чужд език ще бъде провеждан в рамките на семестъра и не се включва в посочената бройка

Брой задължителни избираеми блокове в учебна година (зимен и летен семестър общо)

Минимум два

Брой дисциплини в задължителни избираеми блокове

Две или три

Факултативни дисциплини:
 • За всички специалности освен Международни икономически отношения и Икономика на туризма

Трети семестър – една

Четвърти семестър – две

Пети, шести и седми семестър - по три


 • За специалности Международни икономически отношения и Икономика на туризма

Трети семестър – няма

Четвърти семестър – една

Пети, шести и седми семестър – по две


Аудиторна заетост

до 50% от общата заетост 1. Структура на академични кредити.

2.1 Общ брой на академичните кредити – до 274 кредита в това число:

  • за аудиторна и извънаудиторна заетост – 240 кредита в т.ч.

- за задължителни и избираеми дисциплини 228 кредита

- за преддипломна практика – 2

- за държавен изпит – 10


  • за факултативно обучение – до 34

  1. Брой часове за един кредит

За дисциплините изучавани в първи до седми семестър един кредит е равен на 25 часа студентска заетост (аудиторна и извънаудиторна)

За дисциплините изучавани в осми семестър един кредит е равен на 27 часа студентска заетост (аудиторна и извънаудиторна)

За дисциплини без аудиторна заетост (учебна практика и държавен изпит) се определя само извънаудиторна заетост по 25 часа на кредит.


 1. Структура на учебните дисциплини по позиции в учебния план.

3.1 – Задължителни дисциплини, в т.ч.

1. Дисциплини, общи за професионалното направление;

2. Специални дисциплини;

3.2 – Избираеми дисциплини, в т.ч.

1. Дисциплини, общи за професионалното направление;

2. Специални дисциплини;3.3 – Факултативни дисциплини


 1. Общи дисциплини за професионално направление

4.1 Общи дисциплини за професионално направление 3.8 Икономика
Задължителни дисциплини

  • Математика

  • Микроикономика

  • Основи на правото

  • Бизнес информатика

  • Основи на управлението

  • Макроикономика

  • Основи на статистиката

  • Въведение във финансите

  • Основи на счетоводството

  • Основи на маркетинга


Задължителни избираеми блокове

  • Чужд език (първа част) – Избор на език

  • Чужд език (втора част) – Избор на език

  • Избираем блок 1 - Икономическа социология, Стопанска история, Философия, Политология

  • Избираем блок 2 - Икономически теории, Регионална икономика, Международна икономика

  • Избираем блок 3 – Основи на контрола и анализа, Основи на планирането и програмирането, Икономика на предприятието

  • Избираем блок 4 - Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности, Въведение в търговията, Въведение в туризма

  • Физическо възпитание и спорт (първи семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (втори семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (трети семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (четвърти семестър)– Избор на спорт


Забележка: За разпределяне на студентите, изучващи дисциплини от избираемите блокове, се извършва класиране, осигуряващо равномерност на запълване на дисциплините.

Забележка: В учебните планове на специалностите от избираемите блокове се изваждат дисциплини, които се четат пред специалността.
4.2 Общи дисциплини за професионално направление 3.7 Администрация и управление

Задължителни дисциплини

  • Математика

  • Икономикс

  • Основи на правото

  • Бизнес информатика

  • Основи на управлението

  • Регионална политика и регионално развитие

  • Основи на статистиката

  • Въведение във финансите

  • Основи на счетоводството

  • Основи на маркетинга


Задължителни избираеми блокове

  • Чужд език (първа част) – Избор на език

  • Чужд език (втора част) – Избор на език

  • Избираем блок 1 - Икономическа социология, Стопанска история, Философия, Политология

  • Избираем блок 2 - Икономически теории, Регионална икономика, Международна икономика

  • Избираем блок 3 – Основи на контрола и анализа, Основи на планирането и програмирането, Икономика на предприятието

  • Избираем блок 4 - Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности, Въведение в търговията, Въведение в туризма

  • Физическо възпитание и спорт (първи семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (втори семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (трети семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (четвърти семестър)– Избор на спорт


Забележка: За разпределяне на студентите, изучващи дисциплини от избираемите блокове, се извършва класиране, осигуряващо равномерност на запълване на дисциплините.

Забележка: В учебните планове на специалностите от избираемите блокове се изваждат дисциплини, които се четат пред специалността.
4.3 Общи дисциплини за професионално направление 3.9 Туризъм

Задължителни дисциплини

  • Математика

  • Икономикс

  • Основи на правото

  • Бизнес информатика

  • Основи на управлението

  • География на туризма

  • Основи на статистиката

  • Въведение във финансите

  • Основи на счетоводството

  • Основи на маркетинга

  • Английски език първа част

  • Английски език втора част


Задължителни избираеми блокове

  • Избираем блок 1 - Икономическа социология, Стопанска история, Философия, Политология

  • Избираем блок 2 - Икономически теории, Регионална икономика, Международна икономика

  • Избираем блок 3 – Основи на контрола и анализа, Основи на планирането и програмирането, Икономика на предприятието

  • Избираем блок 4 - Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности, Въведение в търговията

  • Физическо възпитание и спорт (първи семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (втори семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (трети семестър)– Избор на спорт

  • Физическо възпитание и спорт (четвърти семестър)– Избор на спорт


Забележка: За разпределяне на студентите, изучващи дисциплини от избираемите блокове, се извършва класиране, осигуряващо равномерност на запълване на дисциплините.

Забележка: В учебните планове на специалностите от избираемите блокове се изваждат дисциплини, които се четат пред специалността.

 1. Структура на учебния план за първите три семестъра


5.1 Структура на учебния план за професионално направление 3.8 Икономика


5.2 Структура на учебния план за професионално направление 3.7 Администрация и управление

5.3 Структура на учебния план за професионално направление 3.9 ТуризъмКаталог: app -> quality -> CKO DOCUMENTS
app -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио софия-град към дата 04. 07. 2013
app -> Създаване на прозорци и аплети
app -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
app -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
app -> Списък на училищата-гнезда в софия-град
app -> Приложение №2 към Тема №7 Списък на договорите за правна помощ сключени от Република България
CKO DOCUMENTS -> За управление на качеството


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница