Защити на абсолвенти бакалаври и абсолвенти магистриPdf просмотр
страница1/5
Дата15.09.2023
Размер0.5 Mb.
#118669
ТипДиплом
  1   2   3   4   5
Diplomirane ukazaniya 2015g2


Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – С О Ф И Я
ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Утвърдил:
Декан ФЕТТ (доц. Е. Манолов)
Дата
УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ
ЗАЩИТИ НА АБСОЛВЕНТИ БАКАЛАВРИ И АБСОЛВЕНТИ МАГИСТРИ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите указания са изготвени с цел повишаване качеството на организацията и обучението на дипломанти те във ФЕТТ.
2. Указанията са разработени на базата на Закона за Висшето обра- зование, Правилника за устройството и дейността на ТУ-София и Пра- вилника за обучение на студентите в ТУ – София и са задължителни за всички.
3. Катедрите изготвят необходимата информация за запознаване на нейните абсолвенти за организирането и провежданите от нея дип- ломни защити и я изнасят на информационно табло.
4. Изпълнението на дипломната работа е заключителен етап от обучението на студента в съответната степен на обучение и има за цел:

Разширяване, затвърждаване, и систематизиране на теоретич- ните знания и практическото им прилагане при решаването на

конкретна научна, техническа, производствена или организа- ционно–управленческа задача;

Развитие на навиците за изпълнение на самостоятелни теоре- тични и експериментални изследвания, оптимизация на проек- тно-технологични и икономически задачи;

Придобиване на опит при обработка, анализ и систематизиране на резултати от теоретични, инженерни и експериментални из- следвания при оценяване на тяхната практическа стойност и възможно практическо приложение;

Придобиване на опит при представяне и публична защита на резултатите от своята работа.
ІI. СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШВАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ
ДИПЛОМИРАНЕ
1.
Студентите трябва да се запознаят в началото на последния учебен семестър с настоящите указания от студентската канцелария на
ФЕТТ и с тези на съответната катедра, където ще се дипломират. когато започват работата си по дипломното проектиране.
2.
В срок от една седмица след успешно полагане на последния си изпит от следването студентът е длъжен да се яви и уведоми студент- ската канцелария на ФЕТТ, за официалното получаване на дипломно задание, с което същият получава официален статут на абсолвент съгласно чл. 102 от Правилника.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница