Партия на Европейските социалистиДата24.09.2017
Размер124.38 Kb.
Партия на Европейските социалисти
Социалистическите и социалдемократически партии от Европейския съюз и Норвегия съставляват Партията на европейските социалисти (ПЕС). Член 191 от Договорите на ЕС постановява, че: “Политическите партии на европейско ниво са важен фактор за интеграция в ЕС. Те допринасят за формирането на европейско съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите от Съюза.” ПЕС е наследник на Конфедерацията на социалистическите партии от Европейската общност, създадена през 1974г.

Целите на ПЕС са следните:

 • да утвърждава социалистическото и социалдемократическото движение в ЕС и Европа;

 • да ангажира членовете на партиите в дейността на ПЕС;

 • да развива близки работни взаимоотношения между националните партии и националните парламентарни групи, Парламентарната група на ПЕС, Постоянния комитет на жените към ПЕС, Организацията на Социалистическата младеж към Европейската Общност (ECOSY), Партията на европейските социалисти и други социалистически и социалдемократични организации;

 • да осигурява тясното сътрудничество с членовете-социалисти на Европейската комисия, Европейския съвет, Групата на ПЕС в Комитета на регионите и членовете-социалисти на Икономическия и социален комитет;

 • да гарантира тясно сътрудничество със Социалистическата група на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други парламентарни асамблеи;

 • да осигурява тясно сътрудничество със Социалистическия интернационал;

 • да дефинира общи политики за Европейския съюз и да приеме общ манифест за избори за Европейски парламент;

 • да подпомага размяната и контактите с европейските профсъюзи, професионалните организации, асоциации, кооперативи и други представители на гражданското общество.

ПЕС включва в своята дейност и си сътрудничи със социалистическите и социалдемократически партии от страните-кандидатки и от други европейски страни, които са съпричастни към целите на евроинтеграцията.
Приоритетите в работата на ПЕС за 2012 г. са следните:

 1. Налагане на прогресивни политики за изход от кризата. ПЕС е единствената политическа сила, която настоява за устойчиви политики за изход, основани не само на икономии и стриктна финансова дисциплина, но и на мерки за растеж и нови работни места, за да не понасят хората тежестта на кризата.

 2. Защита на демокрацията в Европа. През последните години сме свидетели на драстични нарушения на демократичните принципи в редица страни в Европа – Унгария, Румъния, България, за които европейската десница си затваря очите докато нейните членове потъпкват основни права и свободи. ПЕС е и единствената партия, която се опитва да даде платформа и глас на обикновените хора в процеса на вземане на решения на европейско ниво.

 3. Победа на предстоящите избори. Една от задачите пред ПЕС е да подпомогне усилията на партиите-членки в Гърция, Словакия, Франция, Литва и Румъния (а вероятно и в Германия и Италия) в предстоящите през 2012 г. избори, за да гарантира, че прогресивният глас в Европа ще бъде чут.

 4. Продължаване на процеса за модернизиране на лявата политика. След Конгреса в Прага през 2009 г., ПЕС предприе интензивен процес на обновяване, който върви в две направления – преосмисляне на ценностите и модернизиране на начина на правене на политика с оглед съвременните предизвикателства пред левицата. След приемането на Декларация на принципите през 2011 г., през 2013 г. ПЕС ще приеме нова програма на Партията.


ПЕС се състои от :

Пълноправни членове - партии и организации. Към момента пълноправни членове са 32 социалистически, социалдемократически, прогресивни и трудови партии от страните-членки на ЕС и Норвегия. Със статут на пълноправен член са: Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, Групата на ПЕС в Комитета на регионите, ПЕС Жени, младежката организация ЕКОСИ и Фондацията за европейски прогресивни изследвания. Пълноправните членове имат право да участват в заседанията на ПЕС, да гласуват и да изразяват мнение, както и да издигат инициативи.

За разлика от тях, асоциираните членове и партиите и организациите със статут на наблюдатели имат право да присъстват само на заседания, на които са поканени и нямат право на глас. Наблюдателите нямат право на инициатива. В момента асоциирани членове са 11 партии, както и Социалистическият интернационал и групите на социалистите в парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Наблюдатели са девет партии и 10 организации.ПЕС осъществява своите основни цели със следните органи:

Председател

Председателят се избира от Конгреса на ПЕС за 2,5 годишен мандат. На 24 април 2004 г. за председател е избран Пол Нируп Расмусен – бивш министър-председател на Дания от 1993 до 2001 г. Той е преизбиран за Председател 2 пъти – на Конгреса в Порто (2006 г.) и в Прага (2009 г.). На 18 ноември 2011 г., Пол Нируп Расмусен подаде оставка и на негово място Президиумът на ПЕС единодушно избра др. Сергей Станишев, който ще изпълнява тази функция до заседанието на Конгреса на ПЕС през септември 2012 г. На 29 септември 2012 г. Сергей Станишев беше избран за Председател на ПЕС с 91.3% от гласовете на делегатите.

В своята дейност председателят се подпомага от зам.-председатели. В момента зам.-председатели на ПЕС са Жан-Кристоф Камбаделис – секретар на френската Социалистическа партия по европейските въпроси и международните връзки, депутат във френския парламент; Елена Валенсиано – заместник генерален секретар на Испанската социалистическа работническа партия, депутат в испанския парламент; Катарина Неведалова – член на Европейския парламент, международен секретар на словашките социалдемократи СМЕР, Джан Роял, председател в сянка на британската Камара на лордовете
Конгрес

Конгресът е върховен орган на ПЕС и заседава 2 пъти на 5 години. Отговорностите на Конгреса са да избира председател и да приема промени в устава и в статута на членство на партиите. До този момент са проведени общо 7 Конгреса: Хага (1992), Барселона (1995), Малмьо (1997), Милано (1999), Берлин (2001), Брюксел (2004), Порто (2006), Прага (2009), Брюксел (2012).Съвет

Съветът заседава в календарните години, в които не се свиква Конгрес. Съветът е трибуна за стратегически дискусии относно политиката, която преследва ПЕС. Той е органът, който приема манифеста на ПЕС за участие в изборите за Европейски парламент.Президиум

Президиумът провежда заседания редовно (на 2 или 4 месеца) между Конгресите и взема решения за текущата дейност на ПЕС. Той е съставен от председателя, представител от всяка партия-член, Генералния секретар на ПЕС, председателя на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, председателя на ПЕС Жени, и по един представител от Европейската организация на социалистическата младеж (ЕКОСИ) и от Групата на ПЕС в Комитета на регионите. Представителите на асоциираните партии и комисарите от ПЕС също участват в срещите на Президиума.

Президиумът изпълнява решенията на Конгреса и определя политическата линия на ПЕС през периода между два Конгреса. Той формулира препоръките си към Конгреса по отношение на общата политическа линия и принципните позиции, Устава на ПЕС, приемането и статута на членовете на ПЕС.

Член на Президиума от БСП е Кристиан Вигенин, секретар на НС на БСП.Координационен екип

Координационният екип обикновено заседава от 2 до 3 седмици преди срещите на Президиума, за да подготви ключовите теми от дневния ред. Основната задача на този орган е да подпомага дейността на Президиума за реализиране на политиките на ПЕС. Член на Координационния екип от БСП е др. Деница Златева, член на ИБ на НС на БСП.Секретариат

Секретариатът на ПЕС е със седалище в Брюксел. Ръководителят на Секретариата – Генералният секретар – и неговият малък екип отговарят за ежедневната работа на партията, за изпълнението на нейните решения и подготовката на срещите й. Генерален секретар на ПЕС е Ахим Пост (Германия), а негови заместници са Йонек Поле (Белгия) и Марая Лафебер (Холандия)


Среща на лидерите на ПЕС

Два пъти годишно, ПЕС свиква среща на лидерите на партиите и организациите – членки на ПЕС. На тези срещи се обсъждат важни въпроси от дневния ред на европейските институции, както и актуални политически проблеми.Срещи на министър-председателите и на министрите на ПЕС

Министър-председателите и министрите от партиите-членки на ПЕС се събират преди важни срещи на Европейския съвет и Съвета на министрите, за да обсъдят общите си позиции за заседанията.Мрежи и работни групи на ПЕС

Голяма част от предлаганите от ПЕС политики се обсъждат предварително на заседания на експерти от партиите-членки, организирани в тематични работни групи.Мрежа на ПЕС за модернизиране на политиката

Дейността на мрежата е съсредоточена върху реформиране на Партията на европейските социалисти и партиите-членки с цел все по-голямо демократизиране на процесите на вземане на решения, отварянето им към партньори като НПО сектора и синдикатите и избирателите, създаване на успешни политически съюзи и др. В рамките на Мрежата се проведоха две годишни срещи на Генералните секретари на партиите-членки – в Брюксел и Берлин, редица семинари по медийната политика и политическата комуникация. БСП беше активно представена на всички мероприятия включително и от Евгений Узунов, зам.-председател на НС на БСП, и Антон Кутев, секретар на НС на БСП. Към мрежата функционира и работна група за избор на общ кандидат на ПЕС за председател на Европейската комисия с оглед предстоящите европейски избори през 2014 г.Консултативен комитет за прогресивни общества

Второто измерение на процеса на модернизиране на политиката е процесът на преосмисляне на ценностите на левицата в XXI век. Консултативният комитет, в който участва др. Георги Пирински, зам.-председател на НС на БСП, има за своя основна задача да потърси съвременно звучене на основните социалистически ценности в глобализиращия се свят. Комитетът вече предложи Декларация на принципите на ПЕС, приета от Съвета в Брюксел през 2011 г., на база на която до 2013 г. трябва да бъде разработена политическа програма на партията, а в последствие и предизборна платформа за европейските избори през 2014 г.Мрежа по финансова и икономическа политика

Мрежата разработва основните политики на ПЕС в областта на финансовата и икономическата политика особено в условията на криза. Сред темите, по които мрежата работи са координирана данъчна политика в Европа, данък върху финансовите транзакции, кризисен механизъм за евро-зоната, европейска агенция за стабилност и евро-облигации, икономическо управление в ЕС и по-голямо регулиране на кредитните агенции. В заседанията на мрежата, в качеството си на заместник-председател на Комисията по бюджети на ЕП участва Ивайло Калфин.Мрежа за социална Европа

Сред приоритетите на мрежата са разработване на устойчиви предложения за нови работни места, подобряването на условията на труд, укрепване на системите на социално осигуряване. Член на тази мрежа от БСП е др. Драгомир Стойнев, председател на Съвета по социална и демографска политика, заетост, цени и доходи на НС на БСП и председател на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. Към мрежата се формира и Работна група за борба с младежката безработица, където участва др. Вероника Делибалтова.Мрежа за околната среда и борба с изменението на климата

Мрежата се занимава с няколко основни приоритета – изменението на климата и постигане на задължително глобално споразумение в тази посока, политики за зелен растеж, енергийна политика особено аспектите, свързани с възобновяемите енергоизточници и енергийната ефективност, намаляването на емисиите на транспорта и опазването на околната среда.Мрежа за миграция и интеграция

Мрежата обръща внимание на проблемите на икономическата миграция, интеграцията и социалното включване, борба с дискриминацията, защита на бежанците и политики за развитие. Участник в мрежата е др. Илияна Йотова, член на ИБ на НС на БСП и член на Европейския парламент.Мрежа за външната политика

Мрежата се съсредоточава върху актуалните проблеми в света, външната политика на ЕС и предизвикателствата пред нея. До избирането си за Председател на ПЕС, председател на Мрежата беше др. Сергей Станишев, председател на НС на БСП.Работна група за присъединяването на Западните Балкани към ЕС

Групата, чийто председател е др. Кристиан Вигенин, секретар на НС на БСП и председател на Съвета по външна политика на НС на БСП, разглежда проблемите на разширяването на ЕС.


Активисти на ПЕС

През 2006 г., въз основа на приетите на заседанието на Съвета на ПЕС във Виена през 2005 г. „Предложения за по-силна ПЕС”, Партията на европейските социалисти лансира инициативата наречена „Активист на ПЕС”, което е по-същество форма на пряк контакт на партията с членове на социалистически и социалдемократически партии в ЕС както и платформа за обмен на идеи и опит между членовете на различни партии в европейското социалистическо семейство.

Всеки член на партия-член на ПЕС, независимо от своята възраст, който се интересува от европейските въпроси и лявата политика, може да се регистрира като активист на страницата на ПЕС (http://www.pes.eu/en/user/register/activist).

Активистите • получават редовна информация за инициативите и политиките на ПЕС;

 • участват в дискусии по актуални въпроси във форума на ПЕС;

 • са канени да вземат участия в инициативи на ПЕС;

 • са канени на заседанията на Съвета и Конгреса на ПЕС;

 • участват в Годишна среща на активистите на ПЕС;

 • участват в предизборни кампании и инициативи на братски партии (пример млади активисти от цяла Европа участваха в предизборната кампания на Сапатеро в Мадрид през 2008 г.; в летен лагер в Румъния и др.)

 • могат да предлагат инициативи пред Президиума на ПЕС (предложенията за инициативи трябва да съберат поне 500 подписа от минимум 15 партии-членки).

Голям брой активисти беше регистриран по време на широките обществени консултации за платформата на ПЕС за изборите през 2009 г. Освен с предложения за платформата, активистите се включиха и в кампанията. Днес, ПЕС има над 15 000 активиста (за сравнение либералите имат едва 1500 души, а Народна партия има само интерактивна платформа, в която участват под 1000 човека). Към средата на 2012 г., от България над 500 регистрирани активиста.

Активистите могат да се организират в Групи по градове. Това са или групи по интереси в областта на европейските въпроси в рамките на съответните партии или клубове в чужбина на съответните партии. Групите по градове не са формални структури на партията на европейските социалисти, а мрежа от неформални образувания, които обменят опит и информация помежду си и с ПЕС. В момента от България са се регистрирали четири групи активисти (в районите Изгрев, Витоша, Средец в София и Дискусионния клуб за социална местна политика, също в София).Сродни организации

ПЕС Жени

ПЕС Жени се състои от женските организации на партиите – членки. Организацията, чийто председател е Зита Гурмай, провежда ежегодни конференции, паралелно със заседанията на Съвета и Конгреса на ПЕС. Основната цел на организацията е да насърчава равнопоставеността на половете - от една страна, като формулира политически позиции и отправя препоръки към европейските институции, а от друга, като съблюдава равнопоставеността в органите на самата партия и партиите-членки на ПЕС. Приоритетите в работата на ПЕС - Жени са:  • повече и по-добри работни места за жените;

 • равни възможности и равно заплащане;

 • по-добри грижи за децата;

 • прекратяване на насилието над жени;

 • права на жените и повече жени на ръководни постове.

Член на Бюрото на организацията в периода 2009-2012 беше др. Деница Златева, член на ИБ на НС на БСП. За следващия мандат, член на Бюрото на ПЕС-Жени е др. Маруся Любчева.

Европейска организация на социалистическата младеж (ЕКОСИ)

Европейската организация на социалистическата младеж е младежкото крило на партията. Нейни основни задачи са:  • да защитава демократичния социализъм ;

 • да брани интересите на младите хора в Европа;

 • да насърчава европейското гражданство и чувството за обща принадлежност, за да се постигне взаимно разбирателство.

Председател на организацията е Кайса Пени, Финландия.


От 2012 г. член на ЕКОСИ е Младежкото обединение на БСП.

Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС)

Фондацията за европейски и прогресивни изследвания е своеобразен мозъчен тръст на Партията на европейските социалисти. Сред водещите й инициативи е проектът „Новото ляво”, което проучва постиженията на социалдемокрацията в съвременна Европа. Учредители на ФЕПС от България са БСП и Институтът за социална интеграция. Член на Бюрото на фондацията е др. Катя Колева, председател на УС на ИСИ.ПЕС в институциите на ЕС:

Европейски парламент

С 189 от общо 754 членове, парламентарната група на ПЕС, която след присъединяването на италианските демократи беше наречена Група Прогресивен алианс на социалистите и демократите, е втората по големина политическа група в Парламента. Неин председател е австрийският евродепутат Ханес Свобода. В работата на групата активно се включва и Делегацията на българските социалисти в ЕП. Неин председател е Ивайло Калфин, който е също така заместник-председател на Комисията по бюджети на ЕП и член на Делегацията за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. Членове на делегацията са Илияна Йотова, зам.-председател на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова и член на Комисията по рибно стопанство, на Комисията по петиции и на Делегация в Парламентарна асамблея Евронест;  Евгени Кирилов, член на Комисията по регионално развитие и на Комисията по външни работи, на Делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия, и на Делегацията в Парламентарна асамблея Евронест и Кристиан Вигенин, председател на Делегацията в Парламентарна асамблея Евронест и член на Комисията по външни работи, и на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна.Европейски сьвет и Съвет на ЕС

Партии-членки на ПЕС управляват в девет от 27 страни-членки на ЕС. Социалистите са начело на шест правителства – Австрия, Белгия, Дания, Франция, Румъния и Словашка Република и участват като коалиционни партньори в правителствата на Финландия, Ирландия и Люксембург. Левицата управлява и в Република Хърватия, която ще се присъедини към Съюза през 2013 г.Европейска комисия

В т.нар. Комисия „Барозу-2” комисарите социалисти са Катрин Аштън – зам.-председател и Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Хоакин Алмуния – зам.-председател и комисар с ресор „Конкуреция”, Марош Шевчович – зам.-председател и комисар по междуинституционални отношения и администрация, Мария Даманаки – комисар по морско дело и рибарство, Щефан Фюле – комисар по разширяването и политиката за съседство, и Ласло Андор – комисар по заетостта, социалните въпроси и включването.


Комитет на регионите

Групата на ПЕС в Комитета на Регионите има 115 пълноправни членове и е втора по големина. Председател на Групата е Карл-Хайнц Ламберц.


24.10.2012
Каталог: dobrev k.mbox -> att-2317
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”
att-2317 -> Технически въпроси


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница