Павел: апостол на езичницитеДата19.01.2018
Размер73.3 Kb.
#48603
Павел: апостол на езичниците
(Деяния 6, 7, 9, 11, 15 и 22)

Въведение: Започваме ново изучване на една от най-важните книги на Новия Завет! Докато книгите на Библията са важни, посланието към Галатяните е от решаващо значение за правилното разбиране на нашето спасение. Но преди да се впишем в истинския текст на посланието към Галатяните, нека първо погледнем на фона на живота на човека, който го е написал. Разбирането на този контекст ни помага да разберем по-добре посланието към Галатяните!    Неделя - 25 юни - Гонител на християните
Деяния 7:57-60
„57 Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. 58 И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. 59 И хвърляха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. 60 И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.“

Това е първото ни запознаване със Савел.Въпрос - Изглежда ли, че той е някой чиновник? (Не. Свидетелите, които убиват с камъни Стефан, очевидно познават Савел, той е част от тяхната група, защото те оставят дрехите си при с него.)
Деяния 6:8-10 „8 А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между людете. 9 Тогава някои от синагогата наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия, подигнаха се и се препираха със Стефана. 10 Но не можаха да противостоят на мъдростта и Духа, с който той говореше.“

Въпрос - Тази група от синагогата може ли да се справи в спора с дякон Стефан? (Не могат да се изправят пред него поради силата на Духа в него.)
Деяния 6:11-14 „11 Тогава подучиха човеците да казват: Чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. 12 И подбудиха людете със старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, уловиха го и го докараха в синедриона, 13 гдето поставиха лъжесвидетели, които казаха: Тоя човек непрестанно говори думи против това свето място и против закона; 14 защото го чухме да казва, че тоя Исус Назарянин ще разруши това място, и ще измени обредите, които Моисей ни е предал.“

Когато не са могли да се изправят срещу логиката и способността на дякон Стефан, тогава просто са прибягнали до лъжа, за да го убят.Въпрос - Какви хора правят нещо такова?
Изглежда, че Савел знае за тези „свидетели“. Всички те са членове на една и съща "Синагога на либертинците". (Има дебат за това каква е тази група, но текста подсказва, че Савел е един от тях. Поне някои от групата смятат, че определена религиозна философия е по-важна от честността.)
Деяния 6:14 „14 защото го чухме да казва, че тоя Исус Назарянин ще разруши това място, и ще измени обредите, които Моисей ни е предал.“

Имайте предвид, че обвинението срещу Стефан е, че той е част от група, която иска да "промени обичаите, които Мойсей ни даде".Понеделник - 26 юни - Обръщането на Павел

Деяния 8:3 „3 А Савел опустошаваше църквата като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жени та ги предаваше в тъмница.“

Деяния 9:1, 2 „1 А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника. 2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим.“

Въпрос - Дали Савел се е изкачил в служебната стълбица, за да може да унищожи християните? (Савел вече е не просто пазител на връхни дрхи, докато другите действат. Той е лидер, и сам режисира преследването в Дамаск).


Въпрос - Ако знаехме само това, което прочетохме досега за Савел, бихме ли стигнали до заключението, че той има тъмна страна?

Деяния 9:3-5 „3 И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.

4 И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? 5 А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш.“

Въпрос - Какво ни казва за Бог това събитие? (Бог се интересува от Савел, въпреки че досега го виждаме в една тъмна светлина.) Исус се идентифицира с преследваните. Исус вярва, че проблемът на Савел е богословска грешка, а не дефект на характера.
Въпрос - Какво щеше да мине през ума ти, ако беше на мястото на Савел?

Деяния 9:6-9 „6 Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш. 7 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. 8 И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск. 9 И прекара три дни без да види и, не яде, нито пи.“

Въпрос - Защо Савел не яде? (Той преминава през голямо безпокойство, не само че е загубил зрението си, но научава, че той е в Божий ущърб и не помага за Неговото царство.)

Вторник - 27 юни - Савел в Дамаск
Деяния 9:10, 11
„10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: Ето ме, Господи. 11 И Господ му рече: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;“

Въпрос - За какво мислиш, че Савел се моли? Това премахва ли нашата загриженост за лошата страна на Савел? (В момент на истинска беда, той се обръща към Бога.)
Деяния 9:12-14 „12 и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. 13 Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим. 14 И тука имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име.“

Въпрос - Какво притеснява Ананий за възстановяването на зрението на Саул? (Ананий е сигурен, че Савел е лош човек и е враг на Евангелието.)

Сряда - 28 юни - Евангелието достига езичниците
Деяния 9:15
„15 А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните;“

Въпрос - Каква е Божията мисия за Саул? (Това е много голяма мисия.)
Деяния 9:16 „16 защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми.“

Въпрос - Как мислиш, че Саул е реагирал на мисията си и това твърдение, че ще трябва да страда? (Има усещане за справедливост. Савел е причинявал страдание сред Божия народ. Няма съмнение, че той иска да издигне Божието царство, но го прави по грешен начин. От Бог получава мисия за правилния път.)
Деяния 9: 17-19 „17 И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус Който ти се яви на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух. 18 И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти. 19 А като похапна, доби сила, и преседя няколко дни с учениците в Дамаск.“

Въпрос - Какво е важно за новата мисия на Савел? (Той трябва да бъде "изпълнен със Святия Дух.")
Въпрос -  Защо Исус заслепи Савел? Защо не му даде видение например? (Помислете за символизма. Първоначално Савел не вижда светлината, вместо това преследва светлината. Сега вижда истината. Люспи падат от очите му буквално и духовно.)
Въпрос -  Защо Савел се кръсти? (Разказа на Савел за това е в Деяния 22:13-16.) Той иска греховете му да се отмият. Сега Савел е убеден, че е бил погрешен път и иска да се посвети на Исус.)

Въпрос - Какво пророчество дава Анания за Савел и Исус? (Савел ще види Исус ("праведния") и ще бъде учен от Него.)
Деяния 11:19-21 „19 Между това, разпръснатите от гонението, което стана по убиването на Стефана, пътуваха дори до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото освен на юдеите.

20 Обаче между тях имаше някои кипряни и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовестявайки Господа Исуса. 21 Господната ръка беше с тях та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.“

Въпрос - Как убиването на Стефан дава повод за напредване на Евангелието? (Накара ранните християни да избягат от Ерусалим и да разпространят посланието на надежда.)
Деяния 11:22-24 22 И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава в Антиохия; 23 който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се, и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце. 24 Понеже той беше добър човек пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.“

Въпрос - Кой изпраща християнските лидери в Антиохия, за да провъзгласяват евангелието сред гърците? (Варнава).
Деяния 11: 25, 26 „25 Тогава той отиде в Тарс да търси Савла; 26 и като го намери, доведе го в Антиохия, та, като се събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.“

Въпрос - Бог използва ли Савел, въпреки, че е помагал да се убие дякон Стефан? (Прочетете Римляни 8:28) Бог не искаше Стефан да бъде убит, но Бог направи нещо добро от това ужасно събитие, като го използва, за да провъзгласи евангелието. Сега научаваме, че тази трагедия поставя основите на работата на Савел да обърне гърците към Евангелието.
Четвъртък - 29 юни - Раздори в църквата
Деяния 15:1
„А някои слязоха от Юдея и учеха братята казвайки: Ако се не обрежете, според Моисеевия обред, не можете да се спасите.“

Въпрос - Според тези хора, от какво зависи спасението? (Обрязването). Битие 17: 9-11.
Деяния 15: 2, 3 „2 И тъй, като стана доста препирня и разискване между тях и Павла и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за тоя въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите. 3 Те, прочее, изпратени от църквата, минаваха и през Финикия и през Самария, та разказваха за обръщението на езичниците; и доставяха голяма радост на всичките братя.“

Въпрос - Защо Савел (сега наричан Павел) взема страната на онези, които се противопоставят на обрязването? Защо християните от Антиохия ще изпратят Павел, за да говорят срещу обрязването? (Павел работи с гърците, за да ги обърне. Обстоятелствата му помагат да разберете по-добре един проблем и да бъде съпричастен към него?) Савел се опитва да бъде човек, който променя "обичаите, които Моисей е предал" (Деяния 6:14) Той заслужава смъртното наказание защото иска да промени тези обичаи въз основа на загриженост за обръщането на езичниците.)
Римляни 4:11 „11 И той прие обрязването като знак и печат на правдата от вяра, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, ако и необрязани, за да се вмени правдата на тях.“

Въпрос – Как се нарича тук обрязването? ("Печат на правдата.")
Въпрос – Това означава ли, че хората, които призовават за обрязване, са прави? (Ако погледнете контекста в Римляни 4:9-12, Павел твърди, че Авраам е получил правда чрез вяра преди и след като е бил обрязан. Това е знак за съществуваща правилна връзка с Бога.)
Колосяни 2:11, 12 „11 В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло; 12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.“

Въпрос – Какво е новото в "обрязването" според Павел? (Кръщението)
Деяния 15: 4-5, 12 „4 А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите, и разказваха все що беше извършил Бог чрез тях. 5 Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха та казаха: Нужно е да се обрязват езичниците, и да им се заръча да пазят Моисеевия закон. ... 12 Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.“

Прочетете решението на Яков в Деяния 15:19-21 „19 Затуй, аз съм на мнение да не отегчаваме тия измежду езичниците, които се обръщат към Бога; 20 но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене удавено и кръв. 21 Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Моисеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите.“Въпрос – Какъв убедителен аргумент прави Павел, че не се изисква обрязване? (Силата на Бога бе показана в тяхната работа за обръщане на езичниците.)
   

 Помислете за живота на Савел. Той беше готов да нарани хората, за да запази юдаизма чист. Бог обръща живота му и го прави инструмент за прекратяването на онова, което по-рано смяташе, че го прави религиозно чист човек.Въпрос – Какво си ти? Повече като Савел или повече от Павел?

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница