Павел данаилов ръководител мер монтанастраница1/3
Дата28.02.2018
Размер433.26 Kb.
#60466
  1   2   3Утвърждавам:

ПАВЕЛ ДАНАИЛОВ

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР МОНТАНА
П Р И Л О Ж Е Н И Я

към публична покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка


с предмет: “Абонамент за охрана с технически средства, включително реакция с жива сила на ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Пълно описание на обекта на поръчкатаРаздел ІІ: Технически спецификацииРаздел III:Указания към участницитеРаздел IV: Приложения – образци


Раздел V: Проект на договорРаздел VI: Образец за банкова гаранция за изпълнение на договор

гр. Монтана, 2014 г.

  1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:


1. Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за осъществяване на обществена поръчка с предмет: “Абонамент за охрана с технически средства, включително реакция с жива сила на ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин”

1.Място на изпълнение и описание на обектите, които ще се охраняват със сигнално охранителна техника / СОТ /
1.1. Електрическа подстанция “Видин 1” 110/20/10 КV, гр.Видин – МЕПР Видин е в експлоатация и се намира в югозападната част на гр.Видин, на път Видин – с.Слана бара,след кв.”Нов път”. Има изградено парково осветление.Външни телефонни връзки – има изграден един външен телефонен пост.

1.2. Електрическа подстанция “Видин 2” 110/20/10 КV, гр.Видин – МЕПР Видин в експлоатация и се намира в северозападната част на гр.Видин,до ул.”Редута”,непосредствно до Гранично поделение.Има изградено парково осветление.Външни телефонни връзки – има изграден един външен телефонен пост.

1.3. Електрическа подстанция “Бонония” 110/20 КV,гр.Видин- МЕПР Видин е в експлоатация и се намира извън регулация на изхода на гр.Видин до път Е79, Видин – София.Има изградено парково осветление.
2.Обем на поръчката
2.1. Изпълнителят да монтира сигнално – охранителна техника / СОТ / в обектите за повикване на мобилни групи за реагиране при необходимост - подаден сигнал от дежурния персонал на подстанцията или от монтираната сигнално – охранителна техника в обекта.

2.2. В случаите на повикване от дежурния на подстанцията, действията на охранителите да бъдат в съответствие с вътрешните планове и инструкции, изготвени от фирмата Изпълнител, предварително съгласувани с Възложителя.

2.3. Изпълнението да се осъществява съгласно плана за организация на охраната на обекта, съобразно изискванията на Възложителя и в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.

2.4. Разходите по инсталирането, експлоатацията или преустройствата на съществуващата СОТ е за сметка на Изпълнителя.

2.5. Разходите по транспорта на охранителите / групите за реагиране / е за сметка на Изпълнителя.

3.Срок за извършване на услугата
3.1. Срока за въвеждане в експлоатация на сигнално – охранителните системи – е до 7 /седем / работни дни от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

3.2. Продължителността на изпълнение на обществената поръчка е една година, считано от датата на въвеждане на системите в експлоатация.

3.3. Системите се въвеждат в експлоатация след подписване на двустранен приемо – предавателен протокол, след извършване на четиредесет и осем часова проба при реални експлоатациони условия на системата, а при констатирани нередности – след тяхното отстраняване.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ
1.Общи изисквания
1.1. Достъп до обектите за извършване оглед е възможен след като участникът предварително е заявил и съгласувал огледа с Възложителя.

1.2. Изпълнителят трябвя дя се запознае със специфичните особености на обекта, както и с разположението на основните съоражения в обекта.

1.3. Охрана на обектите могат да осъществяват охранителни фирми, регистрирани по Закона за частната охранителна дейност и притежаващи актуален лиценз за извършване на охранителна дейност.
2.Изисквания за изпълнение на системата за охрана с технически средства /СОТ/
2.1. Да се охранява посочения в договора обект на непрекъснат денонощен / 24 часов / режим на охрана от 0:00 до 24:00 часа, като регистрира своевременно и реагира до 15 /петнадесет/ минути на всеки сигнал от монтираната в обекта сигнално – охранителна техника за опазване имуществото и целостта на обекта.

2.2. Изпълнителят да осигури незабавно реагиране от екип охранители в охранявания обект, като се предприемат необходимите действия за предотвратяване и пресичене на незаконно проникване в обектите, както и посегателство върху целостта на охраняваното имущество.

2.3. Изпълнителят да уведоми незабавно органите на МВР след констатиране на незаконно проникване или опит за проникване и окаже необходимото съдействие на органите на МВР за изясняване на всеки конкретен случай.

2.4. Изпълнителят да уведомява незабавно органите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” при констатиране на пожар в охранявания обект.

2.5. При констатиране на проникване или нарушаване целостта на охранявания обект, да осигури физическа охрана на обекта до пристигане на представител на Възложителя.

2.6. Да подържа в техническа изправност монтираната техника на охранителната система и при неоходимост да подменя незабавно повредените елементи за своя сметка.

2.7. Разходите за доставка, монтаж и подръжка на сигнално – охранителната техника, са за сметка на Изпълнителя.

2.8. Да опазва в тайна получената информация при посещения и работа в обекта.

2.9. Да предоставя писмена справка на Възложителя за състоянието и функционирането на СОТ до 3 –то число на всеки месец.

2.10. В случай на природно бедствие, пожар, авария, както и безрдици от всякакъв характер, охранителите на Изпълнителя да съдействат на сътветните длъжностни лица за ликвидиране на последствията и евакуация на хора и имущество. Действията им да бъдат съобразени с вътрешните правила и инструкции, както и с изискванията на нормативните

докумнти на обекта, като за целта се провеждат съответните занятия и тренировки с охранителите, включително и за оказване на долекарска помощ.

2.11. Изпълнителят да изгради система за взаимодействие със службите на МВР, службата за противопожарна безопосност и други охранителни фирми в региона за координиране на действията по пресичане на посегателства и злонамерени действия срещу обектите на МЕПР – Видин.

2.12. Участниците да предоставят декларация, че са запознати с особеностите на охранявания обект и декларация за опазване на служебната тайна.

Раздел ІІІ. Указания към участниците
1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за подаване на офертата - посочени в поканата за участие).

Ценово предложение - Изготвя се по приложеният образец от настоящата документация

Ценовото предложение се представя в плика на офертата в отделен запечатан непрозрачен плик.

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.5.

7. За провеждане на процедурата, Възложителят назначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове в съответствие с чл. 101г от ЗОП.

8. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в общетсвената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

9. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

10. Комисията ще направи оценка само на офертите на участниците, които отговарят на техническите спецификации.

11. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

12. Участниците ще бъдат уведомени писмено за резултатите от проведената обществена поръчка.

13. Възложителя може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

14. При сключване на договор класирания на първо място участник представя:

14.1. Документи, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2, т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя.

14.2. Декларации, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2, т.2 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП.

14.3. Оригинал на застрахователна полица „Обща гражданска отговорност”, издадена в полза на Възложителя, с покрити всички рискове по извършване на дейността: “ “ “Абонамент за охрана с технически средства, включително реакция с жива сила на ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин”, съгласно проекта на договор.

14.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.81ж, ал.10 от Закона за Енергетиката.

14.5. Гаранция за изпълнение на договора.


15. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на чл. 101е, ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал.2 ;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т.1 или ал.5

4. не представи застрахователна полица по т.14.3.

РАЗДЕЛ IV: Приложения - образци
Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

Мрежови Експлоатационен Район Монтана

ул. „Ал. Стамболийски”, №45, ет.2

гр. Монтана 3400


О Ф Е Р Т А
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
“Абонамент за охрана с технически средства, включително реакция с жива сила на ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин”
От ..............................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................,

................................................................................................................................................., ЕИК......................................................,(улица, град, община)

представлявано от ..................................................................................................................................................................,(име/длъжност)

телефон, факс, e-mail, лице за контакти .....................................................................................................................,

адрес за съобщения .................................................................................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от публикувана покана на Портала за обществени поръчки с предмет: “Абонамент за охрана с технически средства, включително реакция с жива сила на ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин” и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката _________ __ подизпълнители.(ще ползваме – изброяват се/няма да ползваме)

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора след получаване на писмена покана от Възложителя, в указания в нея срок (съответна дата и час). Неявяването на наш упълномощен представител в този срок, ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договора.

При подписване на договора ще Ви представим:

1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора, без ДДС.

парична сума внесена в касата на МЕР Монтана на адрес: гр.Монтана,

ул."Александър Стамболийски" № 45, или по банкова сметка на МЕР Монтана

IBAN: BG67TTBB94001526649879

BIC: TTBBBG22

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

ОФИС МОНТАНА

адрес: бул. „3-ти март” № 37, гр. Монтана 3400,

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

2. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

4. Оригинал на застрахователна полица „Обща гражданска отговорност, издадена в полза на Възложителя, с покрити всички рискове по извършване на дейността: “Абонамент за охрана с технически средства, включително реакция с жива сила на ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин”, съгласно проекта на договора.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.81ж, ал.10 от Закона за Енергетиката.
До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.
Дата: ................................ Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ -ата.......... ........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр...............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Абонамент за охрана с технически средства, включително реакция с жива сила на ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин”ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:

  • престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

  • подкуп по чл. 301-307 от НК;

  • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

  • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

  • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР:............................(подпис и печат)

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

за ползване на подизпълнители
Долуподписаният/ -ата.......... .............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ............... ................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ........................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „................................................................................................................................................”,(наименование на поръчката)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1.При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:


Номер по ред

Видове работи от предмета на поръчката,

които ще се предложат на подизпълнители


Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%)

от стойността на поръчката

Предвидени подизпълнители

(посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)

1.


2.

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.


2. В случай, че бъда определен за изпълнител на горепосочената поръчка:

- В срок до 5 дни от датата на сключването на договора по между ни, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в настоящата декларация.

- В срок до 3 дни от датата на сключването на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящата декларация подизпълнител, ще ви представя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)

Приложение № 3.1.
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/ -ата.......... ...............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... ..................................................................– гр...........................................................................,

адрес:......................... .................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ..............................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление......................................................................................................,

във връзка с обявената от .........................................................................................................,

(наименование на възложителя)

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .................................................. .......................................................................................(наименование на поръчката)Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница