Пазарно проучване за избор на изпълнител на услуга „Изработка и доставка на машинни детайли по чертеж и/или образец на възложителя“Дата20.08.2018
Размер101.5 Kb.

СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bgПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА „Изработка и доставка на машинни детайли по чертеж и/или образец НА Възложителя“


 1. Общи изисквания

Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за осигуряване изработването на машинни изделия и детайли, необходими за поддръжката и ремонта на съоръжения в ОП СПТО, по предоставени от Възложителя чертежи и/или образци.


 1. Описание на необходимите за изработка детайли

Необходимите за изработване детайли са основно ротационни детайли, детайли от листов материал, метални конструкции и изделия /сглобени единици/ от метал.


 1. Изисквания към изпълнението

3.1. Изпълнителят да притежава технически и професионални възможности за изпълнение на услугата.

3.1.1. Технически възможности - изпълнителят да разполага с производствена база с минимум следното оборудване: • струг универсален

 • фреза универсална

 • кръгъл шлайф

 • плосък шлайф

 • листоотрезна машина-гилотина

 • листоогъваща машина-абкант

 • радиална пробивна колонна машина

 • хидравлична преса за монтаж и демонтаж.

3.1.2. Професионални възможности – изпълнителят да разполага с квалифициран персонал с професионална компетентност, както следва: • машинен инженер

 • оператор на металорежещи машини

 • стругар

 • заварчик.

3.2. Изпълнителят да изработва машинни детайли по предварителна писмена заявка на Възложителя и предоставени от него чертежи и/или образци.

3.3. Изпълнителят да осигури материалите и консумативите за изработването на детайлите, придружени със сертификати. Детайлите се изработват по чертежи или образци/мостри на Възложителя, при спазване изискванията на Възложителя за материала.

3.3. При констатиране на проблеми с изработването на детайлите, Изпълнителят е длъжен да преустанови дейността си, да се свърже с Възложителя и след изясняването им да продължи работата.

3.4. Изпълнителят е длъжен да достави детайлите нови, неупотребявани, съгласно чертежите или мострата на Възложителя и в уговорените срокове за изработване и доставка.

3.5. Доставката да се придружава със следните документи: • Сертификат на материала, използван за изработка на детайлите;

 • Приемо-предавателен протокол, който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя след проверка на детайлите за качество и съответствие с техническите изисквания. В приемо-предавателния протокол се описват всички съпътстващи доставката документи.

3.6. Срокове за изпълнение

3.6.1. Срок на изработка и доставка на детайли - до 10 (десет) работни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя.

3.6.2. Гаранционен срок за изработените детайли - 3 (три) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на извършената работа.

Възложителят ще информира писмено Изпълнителя при поява на дефекти през гаранционния период. Разходите за отстраняване на дефектите по време на гаранционния срок ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя.


  1. Място на доставка – до склад на Възложителя, с адрес с. Яна, площадка „Садината“, ОП СПТО.
 1. Начин на образуване на цената  1. Участникът предлага единична цена в лева без ДДС за всяка от позициите, посочени в таблицата по-долу. Цените да са крайни и да включват всички разходи по изпълнение на дейностите „изработка и доставка“ – франко склад на ОП СПТО.
Описание на детайла

Означение

Единична цена в лева без ДДС

Вал

Чертеж №1

 

Страница

Чертеж №2

 

Клин

Чертеж №3

 

Държач /сборен чертеж/

Чертеж №4

 

 

Обща стойност в лева без ДДС

 

Описаните детайли за изработка и доставка с приложените им чертежи служат за целите на оценяването и класирането на участниците в настоящето пазарно проучване. Възложителят си запазва правото да възлага изработката и доставката на други машинни детайли, извън описаните в таблицата, по предоставени на Изпълнителя чертежи и/или образци, в рамките на стойността по раздел V. Прогнозна стойност.
 1. Прогнозна стойност - общата прогнозна стойност е в размер до 30 000 /тридесет хиляди/ лева без включен ДДС.
 1. Критерий за оценка – „най-ниска цена“.
 1. Изисквания към офертите

  1. Офертите да бъдат адресирани до:

инж. Николай Желев, Директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

  1. Начини на представяне на оферти - на е-mail: office@spto.bg или на адрес: с. Яна, местност Садината - ОП СПТО.

  2. Офертата да съдържа сведения за участника, както следва:

 • Официално име на участника ……………………………………….……..

 • Фирмени данни:

 • Седалище и адрес на управление: ................................................................

 • Регистрация - Булстат /ЕИК: ..........................................................................

 • Адрес за кореспонденция:……………………………………………….…..

 • Телефон:.............факс:.......... e-mail:....................

 • Лице за контакти:..........длъжност............ телефон............., e-mail:...............

  1. Участниците да представят в офертата си:

 • Декларация за опит в изработването на части и детайли по чертежи и/или образци;

 • Декларация за производствена база (собствена или наета) с посочване на точен адрес;

 • Списък-декларация за техническото оборудване, което ще бъде на разположение за изпълнение на услугата (Минимално изискуемото оборудване е посочено в т.3.1.1);

 • Декларация за квалифициран персонал за изпълнение на услугата (Минималните изисквания са посочени в т.3.1.2);

 • Ценово предложение с посочване на единична цена в лева без ДДС и обща стойност в лева без ДДС за изработката и доставката на детайлите съгласно т.4.1;

 • Срок за изработка и доставка;

 • Гаранционен срок на изработените детайли.

7.5. Срок за валидност на офертата: не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на офертата от Възложителя.

  1. Офертата да бъде подписана и подпечатана от представляващия участника.


Краен срок за представяне на оферти: 17.30 часа на 28.02.2018 г.
При необходимост от допълнителна информация, може да се обърнете към лицето за контакт:

инж. Любомир Божинов, тел. 0889 055 343.


Приложения, неразделна част от настоящото пазарно проучване:


 1. Чертеж №1 Вал

 2. Чертеж №2 Страница

 3. Чертеж №3 Клин

 4. Чертеж №4 Държач (сборен чертеж)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница