{pech}Комисия по рибно стопанствоДата08.02.2017
Размер288.17 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PECH}Комисия по рибно стопанствоCommission>

<RefProc>2013/0191RefProc><RefTypeProc>(COD)RefTypeProc>

{15/10/2013}15.10.2013

***I

ПРОЕКТОДОКЛАД

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза

(COM(2013)0417 – C7 0175/2013 – 2013/0191(COD))

{PECH}Комисия по рибно стопанство

Докладчик по становище: Жуан ФерейраPR_COD_1amComЛегенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт


Изменения в две колони, внесени от Парламента
Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.
В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.
Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст
Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.


СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 15ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТотносно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза

(COM(2013)0417 – C7 0175/2013 – 2013/0191(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0417),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2013 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по регионално развитие (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета.

Изменение 1

Предложение за регламент

Позоваване 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, член 168, параграф 4, буква б) и член 349 от него,

Or. {EN}enИзменение 2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С решение 2012/419/ЕС3 Европейският съвет измени статута на Майот по отношение на Съюза, считано от 1 януари 2014 г. Следователно от тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска територия и ще стане най-отдалечен регион по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от ДФЕС. Правото на Съюза ще се прилага към Майот от 1 януари 2014 г. Целесъобразно е да се предвидят някои специални мерки, оправдани от конкретната ситуация на Майот в редица области.

(1) С решение 2012/419/ЕС3 Европейският съвет измени статута на Майот по отношение на Съюза, считано от 1 януари 2014 г. Следователно от тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска територия и ще стане най-отдалечен регион по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Вследствие на тази промяна в правния статут на Майот правото на Съюза ще се прилага към Майот от 1 януари 2014 г. Целесъобразно е да се предвидят някои специални мерки, оправдани от особеното структурно социално и икономическо състояние на Майот, което е утежнено поради неговата отдалеченост, островен характер, малка площ, трудни релеф и климат.

_____________

_____________

3ОВ L 201, 31.7.2012 г., стр. 131.

3ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.

Or. {EN}enИзменение 3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)По отношение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми4, водите около Майот следва да бъдат включени в обхвата на посочения регламент и използването на мрежи гъргър за пасажи от риба тон и подобни на нея видове в зоната от 24 мили от основната брегова линия на острова следва да бъде забранено, за да се запазят пасажите от едри мигриращи риби в близост до остров Майот.

(3)По отношение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми4, водите около Майот като нов най-отдалечен регион следва да бъдат включени в обхвата на посочения регламент и плавателните съдове с дължина над 12 метра следва да получат забрана да използват мрежи гъргър за пасажи от риба тон и подобни на нея видове в целия морски природен парк на Майот, за да се запазят пасажите от едри мигриращи риби в близост до остров Майот.

_______________

______________

4OВ L 125, 27.4.1998 г, стр. 1.

4OВ L 125, 27.4.1998 г, стр. 1.

Or. {EN}enИзменение 4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Първо, съществена част от флота, плаващ под знамето на Франция и осъществяват дейността си от френския департамент Майот, се състои от риболовни кораби до 9 m, които са разпръснати около острова, нямат специфични кейове за разтоварване и все още предстои да бъдат идентифицирани, измерени и оборудвани с минимума уреди за безопасност, за да могат да бъдат включени в регистъра на риболовните кораби на Съюза; вследствие на това Франция няма да успее да приключи с този регистър до 31 декември 2016 г. Франция обаче следва да състави временен регистър на флота, гарантиращ минимална идентификация на корабите в този участък, за да се предотврати прекомерното разпространение на нерегистрирани риболовни кораби.

(6) Първо, съществена част от флота, плаващ под знамето на Франция и осъществяват дейността си от френския департамент Майот, се състои от риболовни кораби до 9 m, които са разпръснати около острова, нямат специфични кейове за разтоварване и все още предстои да бъдат идентифицирани, измерени и оборудвани с минимума уреди за безопасност, за да могат да бъдат включени в регистъра на риболовните кораби на Съюза; вследствие на това Франция няма да успее да приключи с този регистър до 31 декември 2017 г.  Франция обаче следва да състави временен регистър на флота, гарантиращ минимална идентификация на корабите в този участък, за да се предотврати прекомерното разпространение на нерегистрирани риболовни кораби.

Or. {EN}enИзменение 5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) По отношение на Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 г. относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността7, характерна черта на Майот е, че няма определена за флота си цел съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета, който се отнася до многогодишната програма за ориентиране за периода 1997—2002 г. От гледна точка на опазването на рибните ресурси е уместно да бъде замразен риболовният капацитет на флотовете на сегашните си нива, особено за сегмента на големите плавателни съдове с голям риболовен капацитет. Въпреки това, предвид факта, че Франция представи на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) план за развитие, който посочва очакваното развитие на флота, разположен на Майот, срещу който никоя договаряща страна от IOTC, включително Съюзът, не е повдигнала възражения, за по-малките плавателни съдове е подходящо да се използват целите на този план като референтни нива за капацитет на флота, регистриран в пристанищата на Майот, и да се разреши на Франция да увеличи своя флот до постигане на целите в плана за развитие.

(8) По отношение на Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 г. относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността7, характерна черта на Майот е, че няма определена за флота си цел съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета, който се отнася до многогодишната програма за ориентиране за периода 1997—2002 г. От гледна точка на опазването на рибните ресурси е уместно да бъде замразен риболовният капацитет на флотовете на сегашните си нива, особено за сегмента на големите плавателни съдове с голям риболовен капацитет. Въпреки това, предвид факта, че Франция представи на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) план за развитие, който посочва очакваното развитие на флота, разположен на Майот, срещу който никоя договаряща страна от IOTC, включително Съюзът, не е повдигнала възражения, за по-малките плавателни съдове е подходящо - поради текущите специфични социални и икономически условия на Майот, да се използват целите на този план като референтни нива за капацитет на флота, регистриран в пристанищата на Майот, и да се разреши на Франция да увеличи своя флот до постигане на целите в плана за развитие.

______________

______________

7ОВ L 102, 7.4. 2004 г., стр. 9.

7ОВ L 102, 7.4. 2004 г., стр. 9.

Or. {EN}enИзменение 6

Предложение за регламент

Член 1


Регламент (ЕО) № 850/98

Член 34а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 34а

„Член 34а

Ограничения за риболовните дейности в 24-милната зона около остров Майот

Ограничения за риболовните дейности в морския природен парк на Майот

На риболовните кораби се забранява да използват мрежи гъргър за пасажите от риба тон и подобни на нея видове в зоната от 24 мили от бреговете на остров Майот, измерени от основната брегова линия, от която се измерват териториалните води.“

На риболовните кораби с дължина над 12 метра се забранява да използват мрежи гъргър за пасажите от риба тон и подобни на нея видове на цялата територия на морския природен парк на Майот.
Риболов с плаващи устройства за събиране на риба (УСР) и с помощта на големи морски бозайници и китови акули (естествени УСР) се забранява в целия регион на морския природен парк на Майот.
Управителният комитет на морския природен парк на Майот получава разрешение за установяване на квоти за риболов и плавателни съдове в целия морски природен парк на Майот."

Or. {FR}fr

Изменение 7Предложение за регламент

Член 2


Регламент (ЕО) № 104/2000

Член 4 – параграф 3а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 16 декември 2016 г. параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на продукти, предлагани за продажба на дребно на крайния потребител в Майот.“

До 31 декември 2018 г. параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на продукти, предлагани за продажба на дребно на крайния потребител в Майот.“

Or. {EN}enИзменение 8

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1


Регламент (ЕО) № 2371/2002

Член 15 - параграф 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

“5. Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 2016 г. Франция се освобождава от задължението да включи в своя регистър на риболовните кораби на Съюза тези плавателни съдове, които са с по-малко от 9 m обща дължина и осъществяват дейността си от Майот.

“5. Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 2017 г. Франция се освобождава от задължението да включи в своя регистър на риболовните кораби на Съюза тези плавателни съдове, които са с по-малко от 9 m обща дължина и осъществяват дейността си от Майот.

Or. {EN}enИзменение 9

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1

Регламент (ЕО) № 2371/2002Член 15 - параграф 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. До 31 декември 2016 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби, които са с по-малко от 9 m обща дължина и осъществяват дейността си от Майот. Този регистър съдържа поне следната информация за всеки съд: име, дължина и идентификационен код.“

6. До 31 декември 2017 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби, които са с по-малко от 9 m обща дължина и осъществяват дейността си от Майот. Този регистър съдържа поне следната информация за всеки съд: име, обща дължина и идентификационен код.

Or. {EN}enИзменение 10

Предложение за регламент

Член 3


Регламент (ЕО) № 2371/2002

Член 18а
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 17 Франция може да ограничи риболова във водите до 100 морски мили от основната брегова линия на Майот до риболовни кораби, регистрирани в пристанищата на Майот или в регистъра на корабите на Съюза или във временния регистър, посочен в член 15, параграф 6 до кораби на Съюза, които в рамките на двете години, предхождащи 1 януари 2014 г., са извършвали риболов в тези води поне 40 дни, доколкото те не надхвърлят традиционно упражняваното риболовно усилие.“

Чрез дерогация от член 17 Франция може да приеме мерките за опазване, считани за необходими за опазването на природните ресурси, защитени от законодателството, установяващо морския природен парк на Майот, включително да ограничи риболова във водите до 100 морски мили от основната брегова линия на Майот и в целия морски природен парк на Майот до риболовни кораби, регистрирани в пристанищата на Майот или в регистъра на корабите на Съюза или във временния регистър, посочен в член 15, параграф 6 до кораби на Съюза, които в рамките на двете години, предхождащи 1 януари 2014 г., са извършвали риболов в тези води поне 40 дни, доколкото те не надхвърлят традиционно упражняваното риболовно усилие.“

Or. {PT}ptИзменение 11

Предложение за регламент

Член 6


Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 2а – заглавие
Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 2a

„Член 2a

Прилагане на системата за контрол на Общността спрямо някои сегменти от флота на френския отвъдморски департамент Майот

Прилагане на системата за контрол на Общността спрямо някои сегменти от флота по отношение на Майот

Or. {EN}enИзменение 12

Предложение за регламент

Член 6


Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 2 а – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 31 декември 2016 г. член 5, параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58 до 62, 66, 68 и 109 не се прилагат към Франция по отношение на риболовните кораби с обща дължина по-малко от 9 m, осъществяващи дейността си от Майот, на техните дейности и техния улов.

1. До 31 декември 2017 г. член 5, параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58 до 62, 66, 68 и 109 не се прилагат към Франция по отношение на риболовните кораби с обща дължина по-малко от 9 m, осъществяващи дейността си от Майот, на техните дейности и техния улов.

Or. {EN}enИзменение 13

Предложение за регламент

Член 6


Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 2 а – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 1 януари 2014 г. Франция установява национална схема за контрол, която се прилага спрямо риболовните кораби с обща дължина по-малко от 9 m, осъществяващи дейността си от Майот. Тази схема съответства на следните изисквания:

2. До 30 септември 2014 г. Франция установява национална схема за контрол, която се прилага спрямо риболовните кораби с обща дължина по-малко от 9 m, осъществяващи дейността си от Майот. Тази схема съответства на следните изисквания:

Or. {EN}enИзменение 14

Предложение за регламент

Член 6


Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 2 а – параграф 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До 30 септември 2014 г. Франция представя на Комисията план за действие, посочващ мерките, които да бъдат взети, за да се осигури пълното прилагане на Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 1 януари 2017 г. по отношение на риболовните кораби с обща дължина по-малко от 9 m, осъществяващи дейността си от френския департамент Майот. Планът за действие е предмет на диалог между Франция и Комисията. Франция взема всички необходими мерки за изпълнение на този план за действие.“

До 30 септември 2015 г. Франция представя на Комисията план за действие, посочващ мерките, които да бъдат взети, за да се осигури пълното прилагане на Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 1 януари 2018 г. по отношение на риболовните кораби с обща дължина по-малко от 9 m, осъществяващи дейността си от френския департамент Майот. Планът за действие е предмет на диалог между Франция и Комисията. Франция взема всички необходими мерки за изпълнение на този план за действие.“

Or. {EN}enИзменение 15

Предложение за регламент

Член 7Текст, предложен от Комисията

Изменение

Влизане в сила

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 януари 2014 г.

Or. {EN}en
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

КОНТЕКСТ на предложението на Комисията

С решение 2012/419/ЕС Европейският съвет измени статута на Майот по отношение на Съюза, считано от 1 януари 2014 г. Следователно от тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска територия и ще стане най-отдалечен регион по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от ДФЕС.

Настоящото предложение следва прегледа на исканията, отправени от френските власти, за изменение на достиженията на правото на Съюза чрез специфични мерки, приложими към Майот в различни области като рибарството и здравето на животните. Прегледът на положението във връзка с Майот разкри необходимост от защита на чувствителното от биологична гледна точка положение на принадлежащите му води. В някои отношения Франция има нужда от още време, за да спази достиженията на правото на Съюза по отношение на Майот.

С оглед на конкретното положение в Майот Комисията предлага изменения на определени регламенти в областта на рибарството и здравето на животните.

В областта на рибарството предложените изменения имат за цел да:

включат водите около Майот и да се забрани използването на мрежи гъргър за пасажи от риба тон и подобни на нея видове в зоната от 24 мили от основната брегова линия на острова с цел запазване на пасажите от едри мигриращи риби в близост до остров Майот;

предоставят допълнително време на Франция за спазване на законодателството на Съюза по отношение на Майот, по-специално по отношение на задълженията за регистрация и контрол в областта на рибарството, доколкото те засягат някои разпръснати около острова кораби, които не са свързани с конкретен кей за разтоварване.В областта на здравето на животните се предлага изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета, за да се предостави на Франция преходен период от пет години по отношение на Майот, който да й позволи да установи необходимата инфраструктура за идентификация, преработка, транспортиране, обработка и унищожаване на странични животински продукти.

Предложението няма отражение върху бюджета.Сектор на рибарството в Майот

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Майот от януари 2010 г. е морски природен резерват (МПР), който разполага с управителен комитет.


Морският природен парк Майонет е един от най-красивите в света, с лагуна с дължина от 1100 кв.км (четири пъти по-голяма от сухоземната територия на Майот), с дълъг 195 км риф по протежението на крайбрежие от 210 км, с 250 регистрирани коралови вида, 7,3 кв. км мангрови гори и също толкова хербарийни видове, 2300 морски вида, включително 760 вида риби, 20 вида морски бозайници (т.е. ¼ от световното биологично разнообразие), с постоянно присъствие на 2 вида морски костенурки (Eretmochelys imbricata, които са сериозно застрашени, и зелени костенурки (green sea turtles)), както и много места за снасяне на яйца.
С изключителна икономическа зона (ИИЗ) от 68 000 кв.км, Майот притежава важен потенциал за дребномащабното рибарство. Дребномащабният риболов, основно предназначен за риболов с цел производство на храна, е ориентиран към собствено потребление, и се нуждае от повече инвестиции от ЕС в периода 2014-2020 г. по линия на Общата политика в областта на рибарството, с цел модернизиране на малките и средни по големина кораби, както и условията за разтоварване на рибни продукти и оборудването за това разтоварване.
Промишленият риболов на риба тон, осъществяван от оборудвани с мрежи гъргър съдове, се отразява отрицателно както на морския природен парк Майот, така и на непромишления риболов там. Оборудвани с мрежи гъргър кораби пристигат, ловят възможно най-голямо количество риба, без да се интересуват за това, какво ще остане за дребни рибари, и напускат. Въпреки че няма точни и задълбочени статистически данни относно производството и състоянието на запасите на различните видове рибни стопанства в Майот, думите на рибарите и дългосрочното наблюдение на морския природен парк сочат, че лагуната е прекомерно експлоатирана и че е необходимо в морския природен парк да се приложат защитни мерки.
Продуктите от аквакултури представляват първият по обем износ на острова. Поради изключителните природни условия и акцент, поставен върху качеството на продукта, Майот притежава добър потенциал за растеж, в контекста на намаляване на морските ресурси. Независимо от това, този сектор все още се нуждае от подпомагане, за да се развива.
Предлагането на риба на пазара остава слабо структурирано и са необходими повече инвестиции в рамките на ОПОР за периода 2014-2020 г., за да се модернизират лодките, инфраструктурите и транспортните средства за рибните продукти.
Гледна точка на докладчика по отношение на предложението на Комисията
По отношение на правното основание, с оглед на факта, че Майот е най-отдалечен регион, член 349 от ДФЕС е адекватно приложим спрямо настоящото предложение и следва да бъде добавен.
По отношение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 година относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми, докладчикът предлага да се забрани използването на мрежи гъргър на цялата територия на морския природен парк Майот. За да бъде защитен местният устойчив непромишлен риболов, тази забрана следва да бъде ограничена за кораби с дължина над 12 метра.
Важно е средствата за дребномащабен риболов да бъдат увеличени, да се насърчи рентабилността им и да се гарантират необходимите условия за безопасност.
По-големите плавателни съдове с мрежи гъргър ловят предимно бонито (Katsuwonus pelamis) и жълтопер тон (Thunnus albacares). Местните рибари са забелязали намаляване на размера и броя на свободните екземпляри във водите на Майот, въпреки че оценките на CTOI не описват тези запаси като свръхексплоатирани в Индийския океан, резултатите от това са натиск върху ресурса, отрицателно въздействие върху морския природен парк Майот и отрицателно въздействие върху дребномащабния риболов.
Местните екосистеми са подложени на различни форми на натиск, породен от човешки дейности (замърсяване на околната среда, ерозия, риболов и др.) Във връзка с това рибарите имат значение за защитата на уязвими природни ресурси. Адаптиране на натиска от риболов спрямо наличните ресурси означава да не се взема повече от капацитета за възобновяване на ресурсите. То предполага редовен мониторинг на рибарството, риболовното усилие и улова, включително и на екосистемите от кораловия риф, разположен в парка. Адаптирането на риболовния капацитет спрямо ресурсите трябва да бъде основна цел на парка.
По отношение на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. докладчикът подчертава, че все още предстои да бъде направено много. В Майот риболовната промишленост е слабо организирана. Тя се нуждае от подкрепа и съдействие. Важно е по-доброто структуриране на мрежата на предлагане на пазара. Трябва да се подобрят санитарните аспекти на продажбата и преработването в сектора и да се осигури по-голяма редовност на доставките.
Секторът на аквакултурата на Майот е млад и в етап на структуриране. Увеличаването на производствения обем се основава преди всичко на икономическия успех на експортните пазари, които понастоящем са силно санкционирани от разходите за въздушен транспорт.
По отношение на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. докладчикът припомня, че Майот е със статут на департамент едва от 2011 г. насам. Регистрацията на риболовните му кораби в националния регистър на риболовния флот е в процес на изпълнение, както и стандартизацията на риболовните кораби.
Необходимо е да се даде възможност за модернизация на флота на Майот, за да се позволи риболов извън лагуната, където ресурсите не са толкова чувствителни, колкото в нея, а и подобряване на безопасността и условията на труд.
По отношение на управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността, докладчикът подчертава крехкия и традиционен характер на флота на Майот (лодки с дължина под 7 метра и само няколко лодки с дължина над 9 метра) и липсата на достатъчно пристанищни съоръжения за риболовни дейности. Уловът се разтоварва директно на брега. Докладчикът подчертава необходимостта от подпомагане на развитието на тези инфраструктури.


1 Все още не е публикувано в Официален вестник.

PR\944686BG.doc


PE516.743v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> pech -> projet rapport
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
pech -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
projet rapport -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
projet rapport -> {pech}Комисия по рибно стопанство


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница