{pech}Комисия по рибно стопанствоДата28.10.2018
Размер127.07 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PECH}Комисия по рибно стопанствоCommission>

2012/0134(NLE)

{17/09/2012}17.9.2012

***

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

(COM(2012)0260 – C7 0000/2012 – 2012/0134(NLE))

{PECH}Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Maria do Céu Patrão NevesPR_NLE-AP_art90Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 6ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТотносно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

(COM(2012)0260 – C7 0000/2012 – 2012/0134(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2012)0260),

– като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни (00000/2012),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7 0000/2012),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7 0000/2012),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Република Гвинея-Бисау.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Споразумения за партньорство в областта на рибарството

Сключването на двустранни споразумения в областта на рибарството между Европейския съюз и трети държави е често срещана практика и представлява важен стълб на външното измерение на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Реформата на ОПОР от 2002 г. въведе понятието „партньорство“ с цел увеличаване на подкрепата на Съюза за развитието на националния сектор на рибарство в страните партньори.

Споразуменията за партньорство в областта на рибарството (СПОР) включват ангажимент за насърчаване на отговорно и устойчиво рибарство във всички части на света, където риболовните кораби на Съюза извършват дейност, затова тези споразумения трябва да се основават на предварителна оценка на наличните ресурси. Наред с другото Съюзът трябва да се увери, че възможностите за риболов са подкрепени от надеждни научни становища, така че да се предотвратят евентуални рискове за жизнеспособността на запасите. СПОР допринасят също така за намаляването на бедността в страните, които притежават риболовни ресурси, затова значителна част от финансовото участие, отпуснато от Съюза, е предназначено по-специално за подкрепата на разработването на националната секторна политика, което следва да се отразява и на равнището на развитието на местните общности.

Политиката за сътрудничество за развитие на Съюза и ОПОР трябва да бъдат съгласувани, допълващи се и координирани.


Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Съюза и Република Гвинея Бисау.

Флотата на Съюза има достъп до възможностите за риболов във водите на Република Гвинея Бисау от 1980 г., когато е сключено първото споразумение в областта на рибарството. Оттогава последователно са в сила протоколите за прилагане, като последният е подписан на 23 май 2007 г.

Предвид това, че периодът на валидност на този протокол изтичаше на 15 юни 2011 г., през октомври 2010 г. Комисията започна преговори с цел подновяването му. Процесът на преговори доведе до сключването на нов протокол на 10 февруари 2012 г. (приет от Комисията на 5 юни 2012 г.), който ще бъде в сила три години, от 16 юни 2012 г. до 5 юни 2015 г., и оттогава се прилага временно.

Вследствие на военния преврат от 12 април 2012 г. в Гвинея Бисау и като се има предвид невъзможността да се гарантира сигурността на европейската флота, Съюзът получи инструкции да прекрати риболовните си дейности във водите на Гвинея Бисау от средата на месец април. Междувременно след като протоколът, който се разглежда, изтече на 15 юни 2012 г., флотата на Съюза преустанови риболовните си дейности на 16 юни 2012 г. Следва да се отбележи, че съгласно клаузата за изключителни права, съдържаща се в това СПОР, лицензите за частен риболов също не могат да бъдат договорени.

Легитимността на действащото правителство в Гвинея Бисау не е призната от по-голямата част от международната общност, включително държавите-членки на Съюза, което обосновава по-специално налагането на санкции от страна на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. В този контекст Европейският съвет реши да не приключва процеса на вътрешно приемане на новия протокол към СПОР с Гвинея Бисау. Комисията забави започването на процедурите, необходими за подписването на протокола, и не задейства механизма за временно прилагане на новия протокол. Европейският парламент счита, че преговорите между Съюза и Гвинея Бисау могат да бъдат възобновени единствено с демократично легитимирани правителствени органи, затова продължението на настоящия доклад следва да предвижда възстановяването на демократичния ред в страната.

Следва да се подчертае, че невъзможността да се извършва дейност във водите на Гвинея Бисау има сериозни последствия за флотите на някои държави членки, при положение че този протокол е един от малкото, които позволяват достъп до смесени видове риболов, затова и алтернативните възможности са ограничени до пелагичния риболов и следва отношенията с Гвинея Бисау в областта на рибарството да се разглеждат като стратегическо присъствие на флотата на Съюза във външни води.

В този контекст, отказвайки достъп до водите на Гвинея Бисау докато демократичният режим не бъде възстановен, Парламентът прецени, че трябва да продължи работата си в тази област, за да може бързо да бъдат възстановени риболовните дейности във водите на Гвинея Бисау след възстановяването на конституционния ред и да се гарантира спазване на условията за стабилност и сигурност за тази цел.
Сравнение и анализ на протокола, сключен между Съюза и Република Гвинея Бисау.

Таблицата по-долу прави сравнение между условията на стария договор за партньорство в областта на рибарството и условията на последния протокол, ратифициран от Съюза и Република Гвинея Бисау:Предишно споразумение

Настоящ протокол

Промяна

ФинансовО УЧАСТИЕ

7,5 милиона евро/годишно

(35% от секторната подкрепа)9,2 милиона евро/годишно

(35% от секторната подкрепа)+ 22,7%

ракообразни + дънни видове

/ Ракообразни

4 400 БРТ

3 700 БРТ

- 15,9%

Риби + главоноги мекотели

4 400 БРТ

3 500 БРТ

- 20,5%

ОБЩ БРОЙ НА ВИДОВЕТЕ

8 800 БРТ

7 200 БРТ

- 18,2%

Сейнери за улов на риба тон + кораби с парагади

23

28

+ 21,7%

Кораби за улов на риба тон с въдици

14

12

- 14,3%

ОБЩ БРОЙ НА ФЛОТАТА

37

40

+ 8,1%

Накратко, годишното финансово участие, изплащано от Съюза на Гвинея Бисау, се е увеличило с 22,7% - от 7,5 милиона евро на 9,2 милиона евро, от които 3 милиона евро (35%) са предназначени за увеличаване на подкрепата за разработването на секторната политика на страната.

Всички възможности за риболов са намалени: за скариди и главоноги мекотели са намалени с 18,2%, за кораби за улов на скариди с 15,9%, за траулери с дълбоко замразяване за улов на риба и главоноги мекотели с 20,5% и за кораби за риболов на риба тон с въдици с 14,3%. Единственото изключение се отнася за сейнерите с дълбоко замразяване за улов на риба тон и корабите с парагади, за които възможностите за риболов са се увеличили с 21,7%. Въпреки това следва да се подчертае, че предвид факта, че преговорите бяха основани на риболовното усилие, а не на обема на улова, това намаляване на възможностите за риболов на практика не води до намаляване на улова във водите на Гвинея Бисау.

Правата за лиценз на собствениците на кораби също се увеличиха: траулери с дълбоко замразяване за улов на риба и главоноги мекотели = 256 EUR/БРТ/годишно; кораби за улов на скариди = 344 EUR/БРТ/годишно; кораби за улов на риба тон с въдици = 550 EUR/годишно + 25 EUR/тон улов; сейнери с дълбоко замразяване за улов на риба тон и кораби с парагади = 3 500 EUR/годишно + 35 EUR/тон улов; Към това се прибавя такса за наблюдател на борда в размер на 6 000 EUR/годишно, която се поема от собственика на кораба и може да бъде адаптирана pro rata temporis (500 EUR/месечно).


Общи забележки на докладчика

За да се оцени протоколът относно СПОР между Съюза и Република Гвинея Бисау, следва да се вземат предвид някои различни по естество фактори.

На първо място, реалността в държавата, с която СПОР е сключено. Гвинея Бисау е една от най-бедните държави в света и често бива поставяна сред последните в списъците за развитие. В Индекса на ООН за човешко развитие, публикуван през 2010 г., Гвинея Бисау беше класирана на 164 място от 169 държави. Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е един от най-ниските в Африка, а в доклад на Световната банка от 2010 г. се посочва, че 70% от населението на Гвинея Бисау живее под прага на бедността.

Тази страна е силно зависима от земеделието и риболова, които съставляват заедно близо 62% от БВП. В този контекст използването на риболовните ресурси има съществено значение за страната и финансовите постъпления от споразумения с трети държави съставляват немаловажен източник на приходи и значителен дял от бюджета на държавата Гвинея Бисау.

Вторият фактор засяга важността на това СПОР за Съюза и за Гвинея Бисау и важността споразумението да бъде уравновесено и изгодно за двете страни. Предвид важността му е задължително да се осигурят условия на стабилност и предвидимост на СПОР както за засегнатите страни, така и за заинтересованите оператори.

След внимателна оценка на описаните по-горе фактори, препоръчваме приемането на разглежданото СПОР, като уточняваме, че:

1) Разглежданият протокол е ясно насочен към насърчаването на устойчив и отговорен риболов на флотата на ЕС във водите на Гвинея Бисау. Въпреки значимото финансово участие на Съюза, протоколът не се свежда до просто прехвърляне на парични средства; стремежът му е да гарантира ефикасно партньорство със страната в областта на техниката и науката, по-специално относно подпомагането на секторното развитие, научноизследователската дейност, контрола и наблюдението.

2) Добре е, че качването на борда на работна ръка от Гвинея Бисау е задължително (между 4 и 7 местни моряци, в зависимост от размера на корабите) и че собствениците на кораби от Съюза опитват да ангажират на борда допълнителен брой моряци от Гвинея Бисау като същевременно съблюдават правата, определени от Международната организация на труда (МОТ). Тази мярка позволява покачването на нивото на професионално обучение на местната работна ръка и създаването на повече преки социално-икономически ползи за населението на страната.

3) Трайното измерение на експлоатацията на риболовните ресурси е защитено в различни клаузи на разглежданото СПОР под формата на множество мерки за контрол и наблюдение на риболовните дейности, и в частност задължението корабите на Съюза да разполагат със система за сателитно наблюдение (VMS - Vessel Monitoring System) и със система за електронно съобщаване на данните за улова (ERS - Electronic Reporting System). Въпреки налаганото увеличение на разходите за собствениците на кораби, наблюдението на дейността на риболовните кораби (чрез присъствието на наблюдатели на борда) допринася за насърчаването на отговорен риболов и за отстраняването на всяко съмнение за практикуване на незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов от флотата на Съюза във водите на Гвинея Бисау.

4) Положителен факт е също така, че беше създаден съвместен научен комитет, който има правомощията, наред с другото, да събира данни за риболова в рамките на разглеждания протокол, за да организира ежегодни кампании за оценка на състоянието на запасите и възможностите за риболов и да представя научни становища относно необходимите мерки за управление за устойчивото използване на визираните в протокола риболовни ресурси.

5) Най-сетне, протоколът предвижда приемането на коригиращи процедури в случай на неспазването на целите, установени в СПОР, или на отдалечаване от тях. Различните предпазни клаузи в протокола предвиждат по-специално преустановяване на прилагането на протокола и възможността за временно прекратяване и преразглеждане на изплащането на финансовото участие, както в случай на възпрепятстване на риболовните дейности, така и в случай на съществена промяна на политическата ориентация или нарушаване на демократичните принципи и на правата на човека.

Въпреки всичко, все още са налице някои будещи тревога аспекти, върху които насочваме вниманието на Комисията:

1) В новото СПОР Съюзът предлага да предостави на Гвинея Бисау значително по-висока финансова вноска в сравнение с предишната, ограничавайки възможностите за риболов, което обаче изглежда не води до намаляване на обема на улова. Важно е да се определи дали увеличаването на финансовото подпомагане е обосновано от увеличението на търговската стойност на рибата от влизането в сила на предишния протокол и следователно представлява корекция на това подпомагане спрямо стойността на улова във водите на Гвинея Бисау.

2) Специфичната подкрепа за развитието на секторната политика на риболова трябва да предвижда съответна оценка на основните проблеми, пропуски и приоритети на Гвинея Бисау в този сектор. Освен подпомагането на устойчивото развитие на риболовния сектор и на свързаните с него отрасли в разглежданото СПОР следва също да бъде включен въпросът за продоволствената сигурност, която е основен параметър за Съюза.

3) В контекста на общата икономическа, финансова и социална криза увеличението на налаганите на собствениците на кораби лицензионни такси, към които се прибавят таксите за присъствието на наблюдател на борда, трябва винаги да бъде правилно претегляно, въпреки че в настоящия случай отрасълът изглежда да е приел новите цени на лицензите.

4) Особено важно е да се засилят устойчивото измерение и управлението на новото СПОР и то да бъде подложено на екологична, икономическа и социална оценка. За тази цел следва да се установят цели, мерки и показатели, така че да се улесни претеглянето на положителното и отрицателното въздействие на това СПОР.Заключения

Разглежданото СПОР е разумно уравновесено и взаимно изгодно за Съюза и Гвинея Бисау, по-специално по отношение на интересите на двете страни в отрасъла на риболова и на техния принос за отговорната и устойчива експлоатация на риболовните ресурси във водите на Гвинея Бисау.

Разглежданият протокол отговаря на целите на СПОР доколкото той има за цел да засили двустранното сътрудничество и да насърчи благоприятна рамка за партньорство за подпомагането на развитието на секторна политика на Гвинея Бисау в областта на риболова. Все пак, следва да се подчертае, че това подпомагане трябва да отговаря на същинските приоритети на сектора и на реалните нужди на населението като цяло. Следователно на заинтересованите страни трябва да се предостави достъп до информацията, съдържаща се в разглеждания протокол, така че да се допринесе за видимостта и прозрачността на процеса. Най-сетне, доброто прилагане на СПОР и спазването на договорените между страните условия трябва редовно да се проследяват от Съюза, а ефикасността му ще трябва да се анализира в рамките на строги предварителни и последващи оценки.

Опитът показва, че местните администрации са достатъчно отворени, за да приемат извършването от страна на Комисията на строга проверка на спазването на протокола. За целта в миналото беше възможно да се провери доброто усвояване на финансовата помощ на Съюза, което местните администрации използваха по подходящ начин, за да допринесат за ефикасното развитие на отрасъла в Гвинея Бисау.

Предвид посоченото по-горе и условията на периодична политическа несигурност в Гвинея Бисау спешно трябва да бъде решен проблемът, свързан с графика, така че процесът да напредне бързо и риболовните дейности да започнат отново когато възстановяването на конституционния ред и връщането към демократичния живот предоставят условия за стабилност и сигурност за провежданите от флотата на Съюза риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау.

PR\912402BG.doc


PE496.301v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> pech -> projet rapport -> 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
pech -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
projet rapport -> {pech}Комисия по рибно стопанство
2012 -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница