Пеене:“Обичам мамо“(нар песен),“Ние сме войници“(популярна детска песен) СлушанеДата08.06.2018
Размер372.78 Kb.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5

3

Двувременен метрум. Марш


Затвърдяване на нови знания

Отчита двувременна пулсация и силното метрично време в подходящи песни. Разпознава марш в различни примери. Марширува с музика.

народна песен , авторска песен, марш

Пеене:“Обичам мамо“(нар.песен),“Ние сме войници“(популярна детска песен)
Слушане: марш „Напред към подвизи и слава“ (Добри Христов)

Текущо оценяване
6

3

Звуците около нас.

Сила на звука.Нови знания

Разпознава и имитира характерни звуци и шумове в природата .Разграничава силата на звука: силно-тихо

силно- тихо

Пеене: “Обичам мамо“(нар.песен), „Тръгнал кос“ и песни по избор,
Слушане: шумов откъс „На горската полянка“

Импровизиране: имитира различни персонажи в звукова картина

Текущо оценяване
7

4

Музикални инструменти- цигулка

Нови знания

Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент цигулка.

цигулка


Пеене: „Звъни звънчето“ и песни по избор
Слушане: “Веселото влакче“( Ф. Павлов), популярна френска песен в изпълнение на цигулка , Паганини- из Соната за цигулка N6


Текущо оценяване
8

4

Музикален инструмент контрабас

Нови знания

Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент контрабас

контрабас,

оркестър, диригент

Пеене:“Обичам мамо“, „Звъни звънчето“
Слушане: : “Веселото влакче“, популярна френска песен в изпълнение на цигулка и котрабас, И. Стравински – из сюитата „Пулчинела“/контрабас- соло/Текущо оценяване
9

5

Концерт на класа

обобщение и преговор

Изпълнява авторски и народни песни

изпълнители, публика

Пеене: песни по желание
Слушане: Лоренцети - из „Гавот“, А. Вивалди - из Лято от„Годишните времена“, музика по желание

Текущо оценяване

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10

5

Наблюдение
Наблюдение в извънучилищна обучаваща среда

изпълнители, публикаСлушане: репетиция на състав или концерт за деца11

6

Двувременен метрум. Право хоро

Нови знания

Отчита двувременна пулсация. Разпознава и играе право хоро

право хоро

Пеене: „Боряно, Борянке“(народна песен), “ Обичам мамо“

Слушане: „Боряно, Борянке“(народна песен), Право хоро“-изп. ор-р от народни инструменти

Текущо оценяване
12

6

Двувременен метрум. Право хоро

Затвърдяване на нови знания

Отчита двувременна пулсация. Разпознава и играе право хоро

право хоро,

оркестър от нар. инстр.Пеене: „Боряно, Борянке“, песни по избор

Слушане:“Право хоро“

Текущо оценяване


13

7

Детски музикални инструменти

Нови знания

Разпознава различни ударни детски муз. инструменти и начините за свирене с тях.

съпровод,

ударни инструментиПеене: „Боряно, Борянке“, „Обичам мамо“

“Звъни звънчето“, песни по избор


Импровизираne и изпълняваne съпровод на песните


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

14

7

Детски музикални инструменти

Нови знания

Разпознава различни ударни детски муз. инструменти и начините за свирене с тях

съпровод

Пеене: „Боряно, Борянке“, „Обичам мамо“

“Звъни звънчето“,песни по изборСлушане:“Карай Конче“(Ал Текелиев), Импровизираnне и изпълняване съпровод на песните


Текущо оценяване
15

8

Тривременен метрум.

Музикален инструмент пианоНови знания

Разпознава тривременна пулсация.

Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент пиано.пиано

Пеене: „Люлчина песен“(Добри Хритов),

песни по изборСлушане: „Люлчина песен“(Д. Христов) В. А. Моцарт - популярна френска песен в изпълнение на пиано, популярна френска песен в изпълнение на соло цигулка и котрабас

П. И. Чайковски – валс/пиано/
Текущо оценяване
16

8

Елементи на муз. изразност: силно и тихо в музиката.

Нови знания

Свързва силата на изпълнение с характера на музикалното произведение.Пресъздава с движения характера и жанровата специфика на музиката

приспивна песен;

силно-тихоПеене: : „Люлчина песен“, „Боряно, Борянке“
Слушане:П. И. Чайковски – валс/пиано/

Ал. Райчев – Тържествен марш / пиано/Текущо оценяване
17

9

Елементи на музикалната изразност: бързо и бавно в музиката

Нови знания

Свързва бързината и силата на изпълнение с характера на музикалното произведение.

бързо бавноПеене: “ Обичам мамо“, „Люлчина песен“
Слушане:“Карай Конче“(Ал Текелиев), Паганини- из Соната за цигулка N6, Н.Римски-Корсаков-Полетът на бръмбъра из“ Приказка за цар Салтан“/пиано/

Текущо оценяване
18

9

Вокална и инструментална музика. Детски, мъжки и женски гласове.

Нови знания

Различава по тембър мъжки

женски и детски гласове.детски, мъжки и женски гласове

Пеене: „Люлчина песен“ “ Обичам мамо“,

„Боряно, Борянке“


Слушане: :“Карай Конче“(Ал Текелиев), „Първолаче“(Ю. Слабаков), „Лисица се женеше“ (Н. Кауфман)

Текущо оценяване
19

10

Музикални инструменти - гайда

Нови знания

Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент гайда.

гайда

Пеене: „Хорце “ ( П. Хаджиев), “ Звъни звънчето” (П. Ступел), песни по избор

Слушане: „Хорце “ ( П. Хаджиев), Мелодия за гайди(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

20

10

Музикални инструменти – тъпан
Посока на движение на мелодията

Нови знания

Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент тъпан.
Разпознава двувременен метрум и свързва графичния ритмичен модел с конкретна песен /“Хорце“/

тъпан

мелодия


Пеене: „Хорце “,“ Обичам мамо“, „Боряно, Борянке“


Слушане: Изпълнение на тъпан, Мелодия за гайди

Текущо оценяване21

11

Пеене на песни.

Слушане на музикаНови знания

Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката
Пеене: “Люлчина песен“, „ Боряно, Борянке“

Слушане: А. Стоянов, - из „Народен танц”, Ж. Масне – откъс от„Медитация” из оп.„Таис”, Ант. Вивалди- из Лято от „Годишните времена”, Д. Христов- марш „Напред към подвизи и слава“22

11

Наблюдение
Наблюдение в извънучилищна обучаваща среда

изпълнители, публика

Слушане репетиция на вокален или инструментален състав23

12

Тривременен метрум.

Нови знания

Разпознава равномерна пулсация на три. Отчита силното метрично време.

Пресъздава с движения жанровата специфика на валса,валс

Пеене: „Есен» – ( Ф. Павлов), песни по избор

Слушане: П.И.Чайковски - из „Есенна песен“

Валс Фр. Шопен

24

12

Тривременен метрум.

Затвърдяване на новите знания

Отчита силното метрично време в тривременен метрум.Прави метричен и ритмичен съпровод, Разграничава валс и марш в различни примери.
Пеене: : ”Есен” , “ Обичам мамо”, „Люлчина песен“, „Ние сме войници“
Слушане: П. И. Чайковски – валс /пиано/

Свирене: с детски муз инструменти(по избор) метричен и ритмичен съпровод

Текущо оценяване
25

13

Тонови трайности.

Кратки и дълги тонови трайности.Нови знания

Разграничава кратки и дълги тонови трайности(по слух) и свързва графичното изображение на ритмиката със съответната песен.
Пеене:“ Хорце“, „Ние сме войници“,“Тръгнал кос“
Слушане:“Песен за дъждовните капки“ (Ал.Райчев)

Свирене: Изпълнява подражателно кратки и дълги тонови трайност ( отговарящи съответно на четвъртини и осмини ноти)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

26

13

Тонови трайности.

Кратки и дълги тонови трайности.Нови знания

Разграничава кратки и дълги тонови трайности и ги свързва с конкретни срички на песните в текста. Изпълнява подражателно кратки и дълги тонови трайности с детски ударни инструменти.
Пеене: ”Есен”,“Хорце“, песни по желание
Свирене: Изпълнява подражателно кратки и дълги тонови трайност ( отговарящи съответно на четвъртини и осмини )


Текущо оценяване
27

14

Метрум.

Двувременен и тривременен метрум.Затвърдяване и обобщение

Разграничава и отчита двувременна и тривременна пулсация в слушаните и изпълнявани произведвния.
Пеене: “Стягайте шейните” (Цв. Цветанов)

“Шаро и първия сняг” ( Ал. Райчев)Слушане: : “Стягайте шейните” (Цв. Цветанов), Ранна зима” (Дoбри Христов)

Свирене: метричен и ритмичен съпровод с детски ударни инструменти

Текущо оценяване
28

14

Метрум.

Двувременен и тривременен метрум.Затвърдяване и обобщение

Отчита силно метрично време при равномерна двувременна и тривременна пулсация в слушаните и изпълнявани произведвния.
Пеене: “Стягайте шейните” (Цв. Цветанов)

“Шаро и първия сняг” ( Ал. Райчев)Слушане: Ранна зима” (Д. Христов)

Свирене: метричен и ритмичен съпровод с детски ударни инструменти

Текущо оценяване
29

15

Метрум. Тривременен неравноделен метрум.

Нови знания

Разграничава и отчита тривременна неравномерна пулсация.
Пеене: „Зимна песен“ ( Ал. Райчев), “Стягайте шейните”
Слушане: „Зимна песен“ ( Ал. Райчев), П. И. Чайковски – валс/пиано/, „Лисица се женеше“ (Н. Кауфман)Текущо оценяване
30

15

Музикални жанрове.

Ръченица
Нови знания

Разграничава ръченицата в подходящи примери. Изпълнява танцови движения характерни за ръченицата

ръченица

Пеене: „Зимна песен“, “Стягайте шейните”
Слушане: Ръченица - изп.. ор-р от нар. инструменти

П. Стайнов - из „Ръченица“Текущо оценяване


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

31

16

Музикални инструменти. Оркестър от народни инструменти

Затвърдяване и обобщение

Разпознава по тембър и външен вид цигулка, контрабас, пиано и оркестър от народни инструменти

оркестър от народни инструменти

Пеене: „Зимна песен“, “Стягайте шейните”,

“Хорце“


Слушане: Ръченица-изп. оркестър от народни инструменти, П. И. Чайковски -Валс из „Серенада за струнен оркестър”, Лоренцети - из Гавот, В. А. Моцарт - Детска пиеса

Текущо оценяване
32

16

Наблюдение
Наблюдение в извънучилищна обучаваща среда
Слушане репетиция на вокален или инструментален състав33

17

Българска музика и обредност.

Бъдни вечер, КоледаНови знания

Отнася конкретните песни към съответните обреди.
Пеене: „Новогодишна песен“ (П. Ступел)

„Зимна песен“


Слушане: „Новогодишна песен“ (П. Ступел), „Дядо Коледа“(популярна детска песен), „Бъдни вечер“ (Хайгашод Агасян)34

17

Българска музика и обредност.

Бъдни вечер, Коледа, коледариНови знания

Знае специфичните белези на фолклорния обред свързан с коледарите.

коледари

Пеене: „Коледа“ (Добри Христов), „Новогодишна песен“
Слушане: „Коледа“ (Добри Христов),Зимна песничка“ (Хр. Недялков)

Текущо оценяване
35

18

Българска народна музика и обредност.

Нова година, сурвакариНови знания

Знае специфичните белези на фолклорния обред свързан със сурвакарите.

Разграничава фолклорните от авторските песни в репертоара за пеенесурвакари

Пеене: „Здрава, здрава годинчица” (нарoдна песен),“Коледа“

Слушане: „Здрава, здрава годинчица” (нарoдна песен),Зимна песничка“ (Хр. Недялков), Право хоро ( Дико Илиев)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

36

18

Вокална и инструментална музика.

Нови знания

Използва правилно понятията оркестър, оркестър от народни инструменти и хор. Разпознава по звучността детски хор.

Оркестър,

хор, детскихор. Диригент.Пеене: „Новогодишна песен“, „Здрава, здрава годинчица“
Слушане: Радомирска ръченица – изп. народен оркестър, Зимна песничка“ (Хр. Недялков), Право хоро (Дико Илиев )

Текущо оценяване


ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици x 2 часа седмично = 28 часа


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

37

19

Тонови трайности.Кратки и дълги тонови трайности.

Затвърдяване на новите знания

Разграничава кратки и дълги тонови трайности и ги свързва с конкретни срички на песните в текста. Разпознава песен по графика на ритмиката и графика на мелодичната линия.Ритмичен и метричен съпровод на пессен.
Пеене: „Зима“(Ф.Павлов)

Слушане: Зима“(Ф.Павлов), Ранна зима”(Д. Христов)
Свирене: метричен и ритмичен съпровод с детски ударни инструменти

Текущо оценяване
38


19

Посока на движение на мелодията.


Нови знания

Разграничава повтаряши се тонове от постепенно движение.Свързва посоката на движение с графичен модел.

Разграничава взходящо и низходящо движение на мелодиятамелодия

Пеене: „Зима“(Ф.Павлов)“,“ Люлчина песен“, „Коледа“, песни по избор

Слушане: Ранна зима”(Д. Христов),“Дядо Коледа"
Свирене: метричен и ритмичен съпровод с детски ударни инструменти

Текущо оценяване


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

39

20

Музикален инструмент тромпет

Нови знания

Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент тромпет.

Подбира подходяши определения за тембъра на тромпетатромпет

Пеене: „Палавник“(Т. Попов),“Зима“,“Хорце“(П. Хаджиев)
Слушане:„Палавник“(Т. Попов), Старинен английски танц (тромпет) Н.Римски-Корсаков-Полетът на бръмбъра из“ Приказка за цар Салтан“/тромпет/

Текущо оценяване
40

20

Кукери

Нови знания

Знае някои специфични белези на обряда с кукери и участниците в тях.

кукери

Пеене: „Палавник“, песни по избор

Слушане: „Кукерски танц“- Юлия Ценова

Свирене: изпълняват с детски ударни инструменти и различни чанове звукова картина „Кукери на мегдана“41

21

Посока на движение на мелодията.

Тонови трайности.Затвърдяване на новите знания

Разграничава високи и ниски тонове в началото на песни. Свързва посоката на движение с графичен модел

Съотнася кратки и дълги тонови трайности със срички в дадена песен и ги свързва с графично изображение.


Пеене: „Чайниче“ (Ф. Павлов), „Палавник“
Слушане:„Чайниче“ (Ф. Павлов), Инструменталните изпълнения (сингбек) на песните „Звъни звънчето“, “Боряно, Борянке“, „Люлчина песен“, „Зима“42

21

Музикални жанрове.
Ръченица.


Затвърдяване на новите знания

Разпознава ръченицата в съответните примери. Изпълнява танцови движения характерни за ръченицата


Пеене: „Малък Сечко“ (М. Петрова), Чайниче“ (Ф. Павлов), „Зимна песен“ ( Ал. Райчев)
Слушане:„Малък Сечко“ (М. Петрова), Радомирска ръченица - изп. народен оркестър

Из „Ръченица“ – П. Стайнов
Текущо оценяване
43

22

Пеене на песни.

Ритмичен


съпровод

обобщение и преговор

Възпроизвежда в група и самостоятелно учените песни в установеното темпо и интонационно вярно.

Използва елементарен графичен запис на метрум и ритъм като зрителна опора при изпълнението си на съпровод на песен.Народни песни – авторски песни

Пеене: „Малък Сечко“, песни по избор
Слушане: „Песен за капчука“ (Б. Карадимчев)
Свирене: Изпълняват съпровод с детски муз.инструменти

Текущо оценяване


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

44

22

Мартениците на Баба Марта. Пеене на песни.

Нови знания

Реагира на указанията и жестовете на учителя. Изразява свое отношение към към настроението на песента. Разпознава песен по характерен мотив.
Пеене: „Мартеничка“( Ал Танев),Палавник“, песни по избор
Слушане: „Мартеничка“( Ал Танев),Песен за капчука“ (Б. Карадимчев)


Текущо оценяване
45

23

3 март-България празнува. Пеене на песни. Вокална и инструментална музика

Нови знания

Изразява свое отношение към към настроението на песента.Разпознава песен по характерен мотив. Разпознава детски, мъжки и женски гласове.Използва правилно понятията хор и оркестър.
Пеене: „Знамето ни е трицветно“(Милан Митов), „Обичам мамо“(народна песен), „Мартеничка“
Слушане: „Стани, стани, юнак балкански“ (Д. Чинтулов)

Химн на Република Блгария (Цв. Радославов)Текущо оценяване
46

23

наблюдениеНаблюдение в извънучилищна обучаваща среда
Слушане: репетиция на детски хор или детска вокална група47

24

Празникът на мама. Пеене на песни. Ритмичен съпровод.

Нови знания

Изразява свое отношение към към настроението на песента.Използва средства за съпровод, съобразно характера на музиката.
Пеене:“Мама“ ( Парашкев Хаджиев), „Знамето ни е трицветно“, „Мартеничка“
Слушане: :“Мама“ ( Парашкев Хаджиев)

“Мама“ ( Лазар Николов)

48

24

Весел карнавал.

Пеене на песни.

Музика и движение


обобщение и преговор

Пресъздава с движения характера и жанровата специфика на музиката. Влага лично отношение и проявява артистичност при пеенето Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица.
Пеене: „Обичам мамо“,“Хорце“,“Чайниче“, „Знамето ни е трицветно“, песни по избор
Слушане: Валс из „Серенада за струнен оркестър”- П. И. Чайковски, „Хипопотам“ – Юлиян Слабаков, „Жокейка“ – Ф. Павлов, „Лисица се женеше“-Николай Кауфман.

Текущо оценяване
49

25

Пеене на песни.

Ритмичен съпроводобобщение и преговор

Определя характера

на песни. Разпознава песента по посоката на движение на мелодията.Отдиференцира дълги и кратки тонове.

Подбира подходящи детски ударни инструменти за съпровод.

Пеене:“Гайда свири“ (Ф. Павлов), „Хорце“ (П. Хаджиев)
Слушане: “Гайда свири“ (Ф. Павлов), П. Хаджиев - Гайда (пиано)
Свирене: Изпълняват съпровод с детски муз.инструменти

Текущо оценяване(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

50

25

Наблюдение
Наблюдение в извънучилищна обучаваща среда
Слушане: : репетиция на музикална формация51

26

Блгарска народна музика и обредност. Лазарки, лазаруване

Нови знания

Знае конкретния обред с участие на деца. Знае специфични белези на обреда лазаруване

лазарки

Пеене: „Тук ни казаха ,Лазаре”( народна песен), “Гайда свири“
Слушане: „Тук ни казаха ,Лазаре”( народна песен)
52

26

Великден.

Пеене на песни.

Ритмиченсъпровод.

Музика и игра.


Нови знанияПодбира подходящи детски ударни инструменти за съпровод.Синхронизира изпълнението на съпровода с останалите участници в дейността.Изпълнява основни танцови движения на право хоро.
Пеене: „Чук- чук яйчице“(Борис Тричков), „Тук ни казаха ,Лазаре” , “Гайда свири“
Слушане: „Чук- чук яйчице“(Б. Тричков), Дико Илиев- Право хоро
Свирене: Изпълняват съпровод с детски муз.инструменти

Текущо оценяване
53

27

Наблюдение
Наблюдение в извънучилищна обучаваща среда
Екскурзия сред природата и слушане на различни шумове и звуци. Натрупване на впечатления за пресъздаване на звукови картини.54

27

Посока на движение на мелодията.

Метрум.
Елементи на музикалната изразностобобщение и преговор

Разпознаване на песни по графичен модел и ритмика.
Открива неравномерна пулсация на три /ръченица/


Пеене:“Малки моми“ (Добри Христов)

„Тук ни казаха ,Лазаре”,“Зимна песен“


Слушане:“Малки моми“ (Д. Христов),

Юлиян Слабаков - Пролетен валс“Импровизиране на съпровод и реализиране на звукова картина

Текущо оценяване
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

55

28

Блгарска музика и обредност.

Музикални жанрове- марш.Нови знания

Гергьовден – празник на българската армия
Пеене: „Празнична маршировка“ (П.Ступел),“Малки моми“
Слушане: „Празнична маршировка“ (П.Ступел), С. Прокофиев - Марш- /пиано/

Д. Христов - марш „Напред към подвизи и слава”/гвардейски оркестър/

56

28

Български фолклорни обреди

обобщение и преговор

Свързва коледари, сурвакари, кукери и лазарки със съответния календарен празник. Разграничава народните от авторските песни в репертоара за пеене
Пеене: „Тук ни казаха ,Лазаре”,,“Здрава, здрава годинчица“,“Коледа“
Слушане: Из „Кукерски танц“(Юлия Ценова)

Текущо оценяване
57

29

24 май- ден на славянската писменост.

Пеене на песни

Слушане на музика


Нови знания

Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента
Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.
Пеене: „На Кирил и Методий” (Филип Павлов)

„Празнична маршировка“ (П.Ступел)


Слушане: „На Кирил и Методий” (Филип Павлов),“ Химн на Св.св.Кирил и Методий“ – Пaнайот Пипков
58

29

Пеене на песни
Слушане на музиказатвърдяване и обобщениеПее песните в група и самостоятелно в установеното темпо, интонационно и метроритмично вярно.

Подбира подходящи словестни определения зя характера на музиката.Пеене: „На Кирил и Методий” (Ф.Павлов), „Празнична маршировка“, “Малки моми“
Слушане: “Пролетен валс“- Юлиян Слабаков

59

30

Празничен

концерт.


Пеене на песниобобщение и преговор

Изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар.

Изразява желание за солово пеене


Пеене: „Звъни звънчето“, „Хоро“,“Малки моми“,На Кирил и Методий”, „Празнична маршировка“, песни по желание

Слушане:от музиката за слушане и изпълнение-по желание

Текущо оценяване(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60

30

„Моята програма - песните, които харесвам.“

Пеене на песни.
обобщение и преговор

Изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар.

Изразява желание за солово пеене.


Пеене: Песни от училищния и извънучилищния репертоар- по желание
Слушане: музика по желание

Текущо оценяване
61

31

„Мога да позная, мога да изпея“

Музикални инструменти.

Пеене на песни


обобщение и преговор

Разпознава по външен вид и тембър гайда,тъпан и тромпет.

Пресъздава настроението на изпълняваните песни.


Пеене: Песни от училищния репертоар- по желание
Слушане: Мелодия за гайда, Изпълнение на тъпан,

Хуммел –Из „Рондо” от Концерт за тромпет и оркестърТекущо оценяване
62

31

„Мога да позная, мога да изпея“

Музикални инструменти.Пеене на песниобобщение и преговор

Разпознава по външен вид и тембър пиано, цигулка, контрабас.
Пресъздава настроението на изпълняваните песни
Пеене: песни по избор
Слушане: Игор Стравински – из сюитата „Пулчинела“ – соло контрабас, Фр. Шопен-валс/пиано/, Римски Корсаков - Полетът на бръмбара из „Приказка за цар Салтан” (цигулка)

Текущо оценяване
63

32

Ваканция, здравей!

Пеене на песниПреговор и затвърдяване

Изразява желание за солово пеене.Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар.
Пеене:“Училищно звънче” (Ф. Павлов ), песни по избор

Слушане: “Училищно звънче” (Ф. Павлов )

Ант. Вивалди- из Лято от „Годишните времена“

64

32

Диагностика на изх. ниво
Диагностика на изходно ниво
Пеене: песни по желание

Диагностика

на изх. ниво


Разработил: …………………………………….(Име, фамилия, подпис)

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.

 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.

 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение.

 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).

 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.

 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) – при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.


Каталог: media -> wysiwyg -> Razpredelenia
Razpredelenia -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia -> Литература за 1-ви клас Издателство „ Даниела Убенова първи учебен срок 18 седмици Х 7 часа = 126 часа
Razpredelenia -> Книга за учителя. Те обезпечават познавателната, практическата и методическата страна на обучението по история и цивилизации в клас езиков клас)
wysiwyg -> Списък на заглавията, предлагани от издателство „Даниела Убенова“
Razpredelenia -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia -> Литература за клас Издателство „Даниела Убеновa 85 часа годишно Нови знания 30 часа Упражнения 46часа/17 от тях кк


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница