Пеева, П. Българската историческа наука и съвременната преоценка на политическото ни развитие. Доклад, представен на Юбилейна научна конференция – Ямбол, април’95, 1995, 7 април, Ямбол. Пеева, ПДата23.11.2017
Размер56.99 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ


 1. Пеева, П. Българската историческа наука и съвременната преоценка на политическото ни развитие. Доклад, представен на Юбилейна научна конференция – Ямбол, април’95, 1995, 7 април, Ямбол.

 2. Пеева, П. Нови извори относно дипломатическата битка за България. Доклад, представен на Юбилейна научна конференция – Ямбол, април’95, 1995, 7 април, Ямбол.

 3. Пеева, П. Външна политика на коалиционното правителство на Александър Стамболийски. – Научна сесия’95. Научно-тематичен сборник на ВВУАПВО „П.Волов”, част ІV – Обществени науки. 18-19 май 1995 г., Шумен, с.76-85.

 4. Пеева, П. Към проблема за модернизацията на селското стопанство в Бургаски окръг след Освобождението до Балканските войни. - Научна сесия’95. Научно-тематичен сборник на ВВУАПВО „П.Волов”, т. ІV – Обществени науки. 18-19 май 1995 г., Шумен, с.85-95.

 5. Пеева, П. Производителните земеделски кооперации в Бургаски окръг в периода между двете световни войни. Научна сесия’95. Научно-тематичен сборник на ВВУАПВО „П.Волов”, част ІV – Обществени науки. 18-19 май 1995 г., Шумен, с.95-104.

 6. Пеева, П. България в американската политика от Московското примирие до Ялтенската конференция (1944-1945) – „Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки” (сборник доклади). Т.І., Стара Загора, 5-6 юни 1998, с.11-17.

 7. Пеева, П. САЩ и политическото развитие на България в началото на 1945 г. – Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки (в 4 тома), т.ІV- Философия, социология, икономика, образование и квалификация. Стара Загора, 1999, с.78-83.

 8. Пеева, П. Кратка христоматия по Стопанска история (в съавторство с Байко Байков, Гита Йовчева). Бургас: Печатна база при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, 1999, 75 с.

 9. Пеева, П. САЩ и дипломатическото признаване на България 1947 г. – Постижения в областта на аграрните и обществените науки (в 2 тома), т.ІІОбществени науки. Стара Загора, 2000, с.96-100.

 10. Пеева, П. Началото на Студената война – подценено сътрудничество и пропуснати възможности. – Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров” Бургас. 2001, т.ХХХ, ISNN 0367-5459, с.213-217.

 11. Пеева, П. Из ранната история на ЦРУ в САЩ 1945-1947 г. - 40 години Съюз на учените – Стара Загора (в 5 тома), т.ІV, Стара Загора, 2001, с.198-203.

 12. Пеева, П. Из дипломатическата история на примирието с България 28 октомври 1944 г. – Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, 2002, т.ХХХІ, кн.2, ISSN 13121359, с.62-70.

 13. Пеева, П. Проектът Ю-2. Високите технологии и разузнаването (политически и исторически аспекти). Доклад, представен на ІV международен симпозиум Техномат 2002, научни статии, под ред. на В.Ненов, Г. Йорданов, А. Звездов, Е. Янакиева (Бургас: Science Invest Ltd, 12-14 септември, Бургас), с.275-283.

 14. Пеева, П. България в балканската политика на САЩ 1944-1950. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” (Бургас: печатна база на Университет „Проф.д-р А.Златаров, 2003), 29 с.

 15. Пеева, П. Валутно-финансовата конференция на ООН в Бретън-Уудс – 1944 г. Намерения и пропуски. Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”Бургас, 2003, т.ХХХІІ, кн.2, ISSN 13121359, с. 159-166.

 16. Пеева, П. Прекъсване на дипломатическите отношения между САЩ и България. Хуманитарни науки 2003. Предизвикателства и постижения. Научни статии. Под ред. на Е. Янакиева, М. Терзиева. (Бургас: Science Invest Ltd, 2003) с. 98-112.

 17. Peeva, P. The USA and the Balkan challenges to The Declaration on Liberated Europe. (САЩ и балканските предизвикателства към Декларацията за освободена Европа). В: Bulgarian Historical Review, ISSN 0204-8906, vol. 32 (2004), Nr. 1-2, pp.219-234

 18. Пеева, П. Заплаха и оцеляване: еволюция на американско-съветските отношения при администрацията на Дуайт Айзенхауер. Хуманитарни науки 2004, Предизвикателства и постижения, научни статии. Под редакцията на Е. Янакиева, М. Терзиева, (Бургас: Science Invest Ltd, 2004), ISBN 954 9097293, с. 136-145.

 19. Пеева, П. Икономически интереси в американската външна политика в началото на Студената война (хипотези). Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, 2004, т.ХХХІІІ, кн.2, ISSN 13121359, с.114-122,

 20. Пеева, П. Икономически интереси в американската външна политика в началото на Студената война (емпирическо изследване). Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2004, т.ХХХІІІ, кн.2, ISSN 13121359, с.122-129

 21. Пеева, П. Дипломация на Студената война: Спутник (1957), контролът над въоръжаването и Айзенхауер. В – Научни публикации 2005. Хуманитарни науки, научни статии, том І. Под редакцията на Е.Янакиева, М.Терзиева (Бургас: Science Invest Ltd, 2005), ISBN 954 9368 09 2, с.161-181.

 22. Пеева, П. Посещението на Никита Хрушчов в САЩ през септември 1959 г.: пробив в политиката на сдържане или поредната пропусната възможност. Управление и образование, (Бургас: Печатна база на Университет „Проф. Д-р А. Златаров”, 2005), Том І, кн.1, 2005, ISSN 13126121, с.251-258.

 23. Пеева, П. Сферите на влияние в американската външна политика (май-юли 1944). Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2005, т.ХХХІV, кн.2, ISSN 13121359, 89-96.

 24. Пеева, П. Дипломация по наклонената плоскост. Годишник на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас, 2005, т.ХХХІV, кн.2, ISSN 13121359, 97-104.

 25. Пеева, П. Студената война във фокуса на историята (Има ли консенсус относно произхода и смисъла на Студената война?). Управление и образование, (Бургас: Печатна база на Университет „Проф. д-р А. Златаров”, 2006), Том ІІ, кн.1, 2006, ISSN 13126121, с.225-234.

 26. Пеева, П. Дебатът за студената война–историография и нови архивни материали. Scientific Articles. Humanities 2006. Еd. by E.Yanakieva and M.Terzieva, (Burgas: Science Invest Ltd, Union of Bulgarian Scientists, 2006), ISBN 954-9368-18-1, с.63-89.

 27. Пеева, П. Студена война и дипломация. САЩ и България през 50-те години на ХХ век (част І). Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2006, т.ХХХV, кн.2, с. 90-98, ISSN 13121359.

 28. Пеева, П. Студена война и дипломация. САЩ и България през 50-те години на ХХ век (част ІІ). Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2006, т.ХХХV, кн.2, с. 98-105, ISSN 13121359.

 29. Peeva, P. The U.S. and East-West Trade Controls Revision in 1954 (САЩ и ревизията на контрола върху търговията между Изтока и Запада през 1954 г.). Управление и образование, (Бургас: Печатна база на Университет „Проф. д-р А. Златаров”, 2007), Том ІІІ, кн.2, 2007, ISSN 13126121, с.168-176.

 30. Peeva, P. U.S. Economic Defense Policy in the Early 1950s (Икономическата политика на САЩ в началото на 50-те години на ХХ век). Управление и образование, (Бургас: Печатна база на Университет „Проф. д-р А. Златаров”, 2007), Том ІІІ, кн.2, 2007, ISSN 13126121, с.177-186.

 31. Пеева, П. САЩ и политиката на ембарго в началния период на студената война (І част). – В: Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2007, т.ХХХVІ, кн.3, ISSN 13121359, с. 7-14.

 32. Пеева, П. САЩ и политиката на ембарго в началния период на студената война (ІІ част) – В: Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2007, т.ХХХVІ, кн.3, ISSN 13121359, с. 15-23.

 33. Пеева, П. Вдъхновение от историята. Образователни алтернативи (Бургас: Инфо Инвест, 2007), том 1, ISSN 1313-2571, с. 55-56.

 34. Пеева, П. САЩ и балканските инициативи за сътрудничество през 50-те години на ХХ век., Individual & Society, International Scientific Publications, Vol.2, Part 2, 2008 (Info Invest, Bulgaria, 2008), ISSN 1313-2547, с. 447- 482.

 35. Пеева, П. United States and normalization of Soviet-Yugoslav relations in 1955-1956 (Съединените Щати и нормализацията на отношенията между СССР и Югославия през 1955-1956 г.), Управление и образование, том 4, № 3, 2008 (Бургас: ИК Университет „Проф.д-р А. Златаров,” 2008), с.239-248.

 36. Пеева, П. Termination of U.S. military aid to Yugoslavia 1957 (Прекратяване на американската военна помощ за Югославия през 1957 г.), Управление и образование, том 4, № 3, 2008 (Бургас: ИК Университет „Проф.д-р А. Златаров,” 2008), с. 249-255.

 37. Пеева, П. Отзив за книгата на Маргарита Терзиева „История на учебното дело в Бургас 1878-1944 година.” Образователни алтернативи (Бургас: Инфо Инвест, 2008), том 2, ISSN 1313-2571, с. 47-50.

 38. Peeva, P. Bulgarian-Russian economic relations during the post-cold war period in the context of European integration. Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей: Труды ХІІІ Международной научно-практической конференции. (Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического Университета, 2008), с.7-16.

 39. Peeva, P. Trade and containment: American export control policy in 1953-1957. Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos (Economics and Management: Current Issues and Perspectives), vol. 3, No. 12, 2008 (Siauliai: Siauliai University, Lithuania), ISSN 1648-9098, pp. 206-219.

 40. Пеева, П. Стратегията за национална сигурност на администрацията на Труман. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2008, т.ХХХVІІ, кн.2, ISSN 13121359, с. 114-121.

 41. Пеева, П. Формулиране на външнополитическата стратегия при администрацията на Айзенхауер. Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2008, т.ХХХVІІ, кн.2, ISSN 13121359, с. 122-130.

 42. Пеева, П. Айзенхауер, Студената война и мирната алтернатива (монография) Бургас: И-во Университет „Проф. д-р А. Златаров,” 2009, ISBN 978-954-8422-57-4.

 43. Пеева, П. САЩ, СССР и германският въпрос 1945-1955, Управление и образование, том 5, № 3, 2009 (Бургас: ИК Университет „Проф.д-р А. Златаров,” 2009), с. 181-190.

 44. Пеева, П. Суецката криза 1956 г., Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2009, т.ХХХVІІІ, кн.2, ISSN 13121359, с. 70-77.

 45. Пеева, П. Дебатът за Английската революция – историографски преглед (в две части), Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2010, т. ХХХІХ, кн.2, ISSN 13121359, с. 164-176.

 46. Peeva, P. The 1945 Moscow conference and the US Policy on the Diplomatic Recognition of Bulgarian and Romanian Governments, Politici Imperiale in Estul si Vestul Spatiului Romanesc, Simpozion International (3; 2010; Oradea), coord., Sorin Sipos et al, ISBN 978-606-10-0190-3, pp. 432-446.

 47. Пеева, П. Парижката мирна конференция 1919 г. – традиционни интерпретации и преоценки (в две части), Управление и образование, том 7, № 2, 2011 (Бургас: ИК Университет „Проф. д-р А. Златаров,” 2011), с. 65-83.

 48. Пеева, П. Доктрината Стимсън – факти и дискусии, Годишник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2011, т. ХL, кн.2, ISSN 13121359, с. 231-239.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница