Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на са „Д. А. Ценов” в град Свищов” 2016 гстраница1/14
Дата07.05.2017
Размер1.83 Mb.
#20810
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Утвърждавам: /За Възложител: Доц. д-р Иван Андреев –

Финансов директор на СА „Д. А. Ценов”/ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”2016 г.
I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на поръчката:

Предметът на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, разделен в 13 обособени позиции, съгласно техническите спецификации /Приложение №1/ към документацията за участие.2. Обособени позиции:

Обособена позиция №1 Месо и месни продукти

Обособена позиция №2Продукти от птиче месо

Обособена позиция №3 Риба

Обособена позиция №4Млечни продукти”

Обособена позиция №5Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

Обособена позиция №6Минерални води и безалкохолни напитки

Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”

Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”

Обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”

Обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консерви”

Обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”

Обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски”

Обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо”

Всеки участник в процедурата може да подава оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.
3. Възложител:

Възложител на обществената поръчка е Стопанска академия „Димитър А. Ценов” град Свищов.
4. Вид на процедурата: Открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗОП.
5. Критерий за възлагане: Обществената поръчка се възлага въз основа на критерия най–ниска цена, съгласно чл.70, ал. 2, т.1 от ЗОП.

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на посочения критерий, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред.


6. Място и срок на изпълнение на поръчката:

6.1. Място за изпълнение: Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. 6.2. Срок за изпълнение: 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.
7. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до сключване на договор.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
8. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер общо на 1 610 000,00 лв. /един милион шестстотин и десет хиляди лева/ без ДДС, разпределен както следва:


Обособена позиция №1 Месо и месни продукти

211 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №2 Продукти от птиче месо”

91 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №3Риба”

20 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №4 Млечни продукти”

192 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №5Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”

85 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №6Минерални води и безалкохолни напитки”

244 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”

11 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”

35 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”

170 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консерви”

40 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”

24 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски”

280 000,00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо”

207 000,00 лв. без ДДС.

В случай, че участник оферира по-висока стойност от прогнозната, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Източникът за финансиране е бюджета на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”.
9. Достъп до документацията:

Възложителят публикува документацията за участие на своя профил на купувача на интернет на адрес http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2609&vid=1 откъдето документацията е достъпна безплатно и неограничено в електронен вид.


II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички изисквания на възложителя съгласно техническите спецификации.

Доставките се извършват след предварителна заявка. Заявките за доставки на стоките/хранителните продукти следва да се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа, на телефон или на e-mail.

Срокът на доставка на заявената стока/продукти не може да бъде повече от 48 часа, считано от получаване на заявката за доставка.

Доставките на стоките се изпълняват периодично и за сметка на изпълнителя франко склада на възложителя.Продуктите трябва да отговарят на следните изисквания:

– да са снабдени с документ за произход (търговски документ) при всяка доставка, в който да има информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи храната, обект/фирмата производител на храната. При храни с произход предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. При храни с произход РБ се вписва фирмата производител или обекта на фирмата доставчик. Документът за произход може да бъде с наименование: търговски документ или декларация за съответствие, или сертификат за произход.

– с остатъчен срок на годност не е по-малък от 70% от общия срок на годност на продукта, считано от датата на доставка.

– етикетирани в съответствие със Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

– произведени, съхранявани и доставени при спазване на изискванията на Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравето и др., в съответствие с действащото законодателство.
Опаковките на продуктите трябва да отговарят на следните изисквания:

– да не създават условия за замърсяване на продуктите или за преминаването на опасни за здравето вещества;

– при доставка опаковката ще бъде с ненарушена цялост;

– доставяните продукти да са етикетирани на български език, без обозначения, които да заблуждават потребителя по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба.

Време за реакция при рекламация – до 4 (четири) часа.
Важно!!! В хода на провеждане на процедурата възложителят има право да изиска от участника допълнителна информация, доказателства и мостри (вкл. и за извършване от Възложителя на тестови обработка и изпитания) на оферираните хранителни продукти, позволяващи извършване на обстоен технически анализ за съответствие с изискванията на възложителя и пряка съпоставка със съответните характеристики на аналогични продукти. За подходящи средства за доказване на съответствието на оферираните продукти с изискванията на възложителя, се смята и техническо досие на производител/рецептурни състави (без съставките с Е-номерация в случай на производствена тайна) или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от оторизиран орган. Възложителят има право да подложи мострите на студена или топлинна обработка с цел проверка на съответствието им, като употребените мостри подлежат на заплащане на представилите ги лица съгласно тяхната стойност, определена по един от следните начини:

1. за стоки с оферирана единична стойност – съгласно посочената стойност в офертата на съответния участник;

2. за стоки, чиято стойност не може да се определи по т. 1, но е наличен официален каталог или ценоразпис, поддържан от съответния участник, по единичната стойност, посочена в съответния каталог или ценоразпис;

3. за предмети, чиято единична стойност не може да се определи по т. 1 или 2, на базата на доказана себестойност, като се вземат под внимание необходимите разходи за труд и материали или доставната цена

Мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, се връщат на представилите ги лица, в срок до 10 дни от сключването на договора или от прекратяването на процедурата.
При непредставяне на поисканите разяснения/доказателства/мостри в определения срок ще се приеме, че продуктът/тите не съответства/т на изискванията на възложителя.
При изпълнение на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предоставяните услуги.
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи изисквания

В процедурата могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от възложителя условия.Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно - оригинал.

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

1.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

1.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
2. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители

На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл. 67, ал. 2 ЗОП). В случай че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения;

На основание чл. 66, ал. 1 ЗОП участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подзипълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за подизпълнителя/ите (чл. 67, ал. 2 ЗОП). Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

3. Лично състояние на участниците:

3.1. Основания за задължително отстраняване:

На основание чл. 54 ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, възникнало преди или по време на процедурата:

3.1.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

3.1.2. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;

3.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

3.1.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

3.1.5. установено е, че:

а) представил е документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

3.1.6. установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

3.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1.1.1., 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

3.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от възложителя:

На основание чл. 55 ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства възникнали преди или по време на процедурата:

3.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

3.2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3.2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

3.2.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

3.2.5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 1.2.5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят ЕЕДОП.

3.3. Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:

3.3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

3.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

3.3.4. участници, които са свързани лица;3.3.5. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
4. Мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП:

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със съответното обстоятелство. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението нарушението. Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани от процедурата.
Важно!!! Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи /в оригинал или нотариално заверен препис/, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнител и третите лица, ако има такива.
5. Критерии за подбор на участниците

5.1. Икономическо и финансово състояние:

Възложителят не поставя изписвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.5.2. Технически и професионални способности

Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически способности в настоящата процедура:

5.2.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да имат успешно изпълнени минимум 3 (три) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.

5.2.2. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните.

5.2.3. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни продукти.

5.2.4. Участниците трябва да имат внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат EN ISO 22000:2005 или еквивалент.

5.2.5. Участниците да разполагат персонал за изпълнението на поръчката от минимум 4 /четири/ лица.

Ако участникът е обединение изискванията по горните точки се отнасят за обединението като цяло.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Документи за доказване на техническите способности на участника:

1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за доставка на хранителни продукти, изпълнени през
«яопол


ОБЩИНА СОЗОПОЛ

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за наличие на обект, с който участника разполага, за производство или търговия на хранителните стоки, предмет на поръчката и предоставя заверено от него копие от документ за собственост или наем;

3. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползва. Участникът следва да посочи вид. марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер, собственост, категория и технически допустимата му максимална маса. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името па участника или собственика.

4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за внедрена и прилагане на НАССР система за управление на безопасността на храните или сертификат EN ISO 22000:2005 или еквивалент .

5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за наетите по трудово правоотношение лица, които ще отговарят пряко за изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи трите имена и длъжността, която заемат.


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница