Персонализиране на Windows VistaДата05.08.2017
Размер186.37 Kb.
ТипУрок

Глава 10

Персонализиране на Windows Vista

Урок 1: Регионални и езикови настройки

Урок 2: Лента на задачите и меню “Старт”

Урок 3: Странична лента на Windows

Урок 4: Дата и час

Урок 5: Настройки на папките

Урок 6: Настройки на екрана

Урок 7: Клавиатура и мишкаЗа тази глава


Операционната система Windows Vista предлага множество настройки, чрез които потребителят може да я конфигурира, така че да работи в максимален комфорт, съобразно с неговите лични предпочитания. В уроците от тази глава ще бъдат представени някои от тези настройки.

Ще бъдат разгледани регионалните и езикови настройки, с чиято помощ може да се зададат форматите на данните, които се извеждат, така че да отговарят на спецификата на региона, както и да се добавят необходимите езици и клавиатурни подредби, ако се въвеждат текстове на езици, различни от тези по подразбиране.

Обяснява се как може да се промени вида на лентата на задачите, менюто Старт и страничната лента, как да се сверят датата и часа, как да се променят настройките на папките в Windows Explorer, как да се настроят мишката и клавиатурата. Дават се и полезни съвети за това как да се повиши комфорта, като се настрои монитора.

Урок 1: Регионални и езикови настройки


В този урок ще бъде разгледано как може се локализира Windows Vista, като бъде настроен начина, по който програмите извеждат дати, часове, стойности в местна валута и десетични дробни числа. Ще бъде обяснено как се добавят и изтриват нови езици на въвеждане и от къде се променят настройките на езиковата лента. Също така, ще бъде обяснено как се променят клавишните комбинации за превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба и още няколко полезни настройки, свързани с мястото, на което се намира потребителят и езиците, които използва.

Как се отваря прозорецът с настройки


Всички споменати настройки се променят от едно и също място – прозорецът Регионални и езикови опции в Контролния панел. Ето как може да бъде отворен.

 1. Натиска се Старт и след това Контролен панел

 2. Избира се Часовник, език и регион

 3. Избира се Регионални и езикови опции

Как се променят форматите за дата, час, местна валута и десетично дробно число


Фигура 10.1 Прозорецът Регионални и езикови опции, страница Формати

Прозорецът Регионални и езикови опции има четири страници - Формати, Местоположение, Клавиатури и езици, и Административни. Настройките, за които става дума, могат да се променят от първата страница (фиг. 10.1). В полето Текущ формат се избират настройките за дадената страна и могат да се видят примерни стойности за число, парична стойност, час, кратък и дълъг вариант на дата. За да бъде променена някоя от настройките поотделно (например, разделителя в десетичните дроби от запетая на точка), се натиска бутона Персонализиране на този формат.

Как се задава местоположението на компютъра


На следващата страница – Местоположение, може да се зададе в коя страна се намира компютърът. Някои програми използват това, за да извеждат локализирана информация като например прогноза за времето, местни новини или обяви за запознанства с хора, които живеят в този регион.


Фигура 10.2 Задаване местоположението на компютъра

Как се променя основният език на Window Vista


Езикът, на който са всички (или по-скоро почти всички) надписи и текстове в операционната система могат да се променят от страницата Клавиатури и езици. В Windows Vista тази настройка се нарича Език на дисплея. За да може да се промени езикът, преди това трябва да е инсталиран пакет за многоезичен интерфейс (MUI) за този език. Такъв пакет може да се бъде изтеглен от Windows Update (но само за версии Ultimate и Enterprise на Windows Vista).

След инсталиране на MUI пакета, езикът се появява в списъка под надписа Изберете език на дисплея. Когато се промени, Windows Vista изисква потребителя да излезе и влезе отново в операционната система, за да се активизират новите настройки.
Фигура 10.3 Страницата Клавиатури и езици
На същата страница има и бутон Смяна на клавиатурите, който отваря прозорец с настройки, който ще бъде разгледан в следващия параграф.

Как се добавя или изтрива език на въвеждане


Ако се натисне бутона Смяна на клавиатурите в страница Клавиатури и езици, се отваря прозореца “Текст. услуги/езици - въвеждане” (Текстови услуги и езици на въвеждане). На неговата страница Общи може да се добавят и премахват различни езици и асоциираните с тях клавиатурни подредби (фиг. 10.3).

За всеки език, текст на който се въвежда от клавиатурата, може да се използва повече от една клавиатурна подредба. Така, ако един компютър се ползва от повече от един човек, всеки от тях може да работи с клавиатурната подредба, която му е най-удобна. Например, в Windows Vista за български език са включени три подредби – Български, Български (машинопис) и Български (фонетична). Първата съответства на новият БДС стандарт за машинописна подредба от 2006 г., втората е машинописна подредба според стария БДС стандарт, а последната – фонетичната подредба приета също със стандарта от 2006 г (чшерт). След сериозно недоволство от някои институции заради премахването на старата фонетична подредба (яверт), Microsoft я публикуваха на свой сайт. Тя може да бъде свалена отhttp://clients.crossroad.bg/bulgaria/keyboard_layouts.mspx.


Фигура 10.4 Прозорецът Текстови услуги и езици за въвеждане
За да се добави нова клавиатурна подредба, се натиска бутона Добавяне и в прозореца, който се отваря, се избира съответния език на въвеждане и клавиатурна подредба (фиг. 10.4).


Фигура 10.5 Прозорецът Добавяне на език за въвеждане

За да се премахне някоя клавиатурна подредба или език на въвеждане с асоциираните с него клавиатурни подредби, той се избира и се натиска Премахни.


Как се променят настройките на езиковата лента


Чрез езиковата лента може да се променя езика на въвеждане и активната в момента клавиатурната подредба. Тя се появява или някъде върху работния плот, или е прикачена към лентата на задачите. Представлява или малък бутон с двубуквено означение на активния език на въвеждане и още една или няколко икони, или бутони с надписи указващи езика и клавиатурната подредба. Например:

или


Ако се натисне с десния бутон на мишката върху нея и се изберете Настройки, ще се отвори втората страница на прозореца “Текст. услуги/езици - въвеждане”, наречена Езикова лента (фиг. 10.5).
Фигура 10.6 Прозорец с настройки на езиковата лента
По подразбиране езиковата лента е фиксирана върху лентата със задачите, но чрез първите три настройки тя може да бъде поставена на произволно място върху екрана (Плаваща върху работния плот) или напълно да бъде скрита. Дори езиковата лента да бъде скрита, ако са зададени клавишни комбинации за превключване между езиците на въвеждане и клавиатурните подредби (по подразбиране Ctrl+Alt и Ctrl+Shift съответно), все още ще може да се превключва без проблем.

Показвай езиковата лента прозрачна, когато не е активна позволява лентата да става полупрозрачна, ако показалеца на мишката не е върху нея.

Следващата настройка – Показвай допълнителни икони от езиковата лента в лентата на задачите, добавя икони за извикване на помощна информация, за максимизиране на лентата и бутон, с който се отваря контекстното меню. То се отваря и при натискане на десен бутон на мишката върху лентата.

Последната опция включва или изключва допълнителната текстова информация, която дава пълните имена на езика на въвеждане и на клавиатурната подредба. Тази и втората настройки са в сила, само когато лентата е максимизирана (т.е. не е прикачена към лентата на задачите).

Как се променя клавишната комбинация за смяна на езика на въвеждане и клавиатурната подредба


Последната страница на прозореца “Текст. услуги/езици - въвеждане” е Разширени клавишни настройки (фиг. 10.6).


Фигура 10.7 Прозорец Разширени клавишни настройки
От Бързи клавиши за езици на въвеждане се избира действието, чиято клавишна комбинация трябва да бъде променена. След това се натиска Промяна на клавишната комбинация и в прозореца, който се отваря, се избира желаната клавишна комбинация.

Трябва да се отбележи, че езикът на въвеждане се задава за дадено прило­жение. Ако се превключи от едно приложение на друго, езикът също се променя.


Как се променя езикът за програми, които не поддържат Unicode


Някои по-стари програми изискват специална настройка, за да могат да работят коректно с кирилица. Това е така, защото те не поддържат съвременния стандарт за кодиране на символи Unicode. От друга страна, тази настройка много често се забравя при инсталация на Windows Vista. За това, в случай че възникне проблем с някоя по-стара програма, трябва да се провери дали в Език за не-Unicode програми е избран Български (България). Тази настройка се намира в последната страница Административни на прозореца Регионални и езикови опции.

Урок 2: Лента на задачите и меню Старт


В този урок се разглежда как се променят настройките на лентата на задачите и менюто Старт. Разглежда се и как се скрива лентата, така че да се освободи повече място на екрана за прозорците и как може да се превключи от типичния за Windows Vista стил на менюто Старт в класическия – подобен на този от версиите на Windows преди XP.

Как се отваря прозореца с настройки


Всички споменати настройки се променят от едно и също място – прозореца Свойства на лентата на задачите и менюто “Старт”. Ето как може да се отвори той:

 1. Натиска се Старт и след това Контролен панел

 2. Натиска се Облик и персонализиране

 3. Избира се Лента на задачите и меню “Старт”

Същото може да се постигне и ако се натисне десен бутон на мишката върху Старт бутона и се избере Свойства.

Лента на задачите


Прозорецът Свойства на лентата на задачите и менюто “Старт” има четири страници. Първата е посветена изцяло на лентата на задачите (фиг. 10.7).Фигура 10.8 Прозорец Свойства на лентата на задачите и менюто „Старт”

В горната част има група от настройки, наречена Облик на лентата на задачите: • Заключи лентата на задачите фиксира положението на лентата, така че не може да се променя размера или местоположението . Не може също да се променят и положението, и размерите на различните ленти с инструменти, които се разполагат върху лентата на задачите. Най-добре е, след като бъде нагласена лентата според предпочитанията на потребителя, тя да бъде заключена, за да не бъде разместено нещо по невнимание.

 • Автоматично скривай лентата на задачите скрива лентата всеки път, когато показалецът на мишката не е върху нея. По този начин се освобождава допълнително място на екрана за прозорците. Ако се работи на голям монитор, тази настройка не е много полезна, но ако мониторът е сравнително малък, скриването на лентата може да подобри съществено комфорта.

 • Дръж лентата на задачите върху другите прозорци прави така, че лентата винаги остава над другите прозорци и те не могат да я скрият от потребителя. Евентуално би могла да се ползва като алтернатива на автоматичното скриване, но това не е често срещана практика.

 • Групирай сходните бутони в лентата на задачите включва и изключва групирането на задачите от едно и също приложение в общ бутон, както е показано на следната фиг. 10.8.Фигура 10.9 Групиране на сходните бутони

 • Показвай “Бързо стартиране” - С тази настройка може да се включи / изключи лентата с инструменти наречена “Бързо стартиране”, върху която има бутони за стартиране на някои приложения. • Покажи визуализация на прозорците (миниатюри) – задава дали да се показва умалена версия на прозореца на всяко приложение при преминаване с мишката върху съответния бутон на лентата със задачите. Тази настройка е активна, ако компютърът е достатъчно бърз.Фигура 10.10 Миниатюри на прозорците в лентата на задачите

Област на уведомяване


Следващата страница на прозореца се отнася за областта на уведомяване. Това е полето от лентата на задачите в противоположния край на бутона Старт, където има малки икони на програми, работещи във фонов режим:

Тук има следните настройки (фиг. 10.10): • Скривай неактивните икони включва или изключва функцията, чрез която иконите, които дълго време не са били натискани, не са променяли състоянието си и не са извеждали никакви съобщения, да бъдат скрити, така че да освободят място

 • От групата Системни икони може да се избере дали в областта на уведомяване да се показват часовник, икона за промяна силата на звука, икона, показваща активността на мрежата и икона, даваща информация за захранването на компютъра (настройка активна при преносимите компютри).
Фигура 10.11 Страница Област на уведомяване

Меню Старт


На менюто Старт е отделена третата страница на прозореца Свойства на лентата на задачите и менюто “Старт”.Фигура 10.12 Страница Меню “Старт”
От тук може да се превключи между меню в стила по подразбиране на Windows Vista и класическо меню, подобно на това от версиите на Windows преди XP (фиг. 10.11). В зависимост от предпочитанията на потребителя, може да се променят и множество други настройки в прозорците, които се отварят, когато се натисне съответния бутон Персонализиране.

Двете настройки от групата Поверителност позволяват да се изключи запомнянето на последните отваряни от потребителя файлове в Последно използвани елементи, както и да се изключи отбелязването на последните програми, които са били стартирани, появяващи се в лявата половина на Старт менюто.


Урок 3: Странична лента на Windows


Страничната лента е едно полезно нововъведение в Windows Vista. Прозорецът с нейните настройки се отваря по следния начин:

 1. Натиска се Старт и след това Контролен панел

 2. Натиска се Облик и персонализиране

 3. Избира се Свойства на страничната лента на Windows

Същото може да се постигне и ако се натисне десен бутон на мишката някъде върху празното пространство на страничната линия и се избере Свойства.Фигура 10. 13 Настройки на страничната линия на Windows

От тук може да се зададе дали страничната лента да се стартира автоматично, когато се зарежда операционната система. Освен това, чрез Страничната лента е винаги върху другите прозорци се определя дали лентата може да бъде скрита от прозорците, които се намират върху нея или винаги остава най-отгоре. Може да се зададе дали страничната лента се позиционира отляво или отдясно на екрана, както и на кой монитор да се показва, в случай че има повече от един.

В групата Поддръжка има два бутона, с първия от които може да се прегледат притурките, които се изпълняват в момента, а с втория – да се възстановят оригиналните, инсталирани с операционната система притурки (в случай, че някоя от тях е била деинсталирана).

Урок 4: Дата и час


В този урок се разгледа как може да се промени системното време на компютъра.

Как се отваря прозорецът с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Контролен панел

 2. Избира се Часовник, език и регион

 3. Избира се Дата и час

Същото може да постигнете и ако се натисне десен бутон на мишката върху часа в областта на уведомяване и се избере Сверяване на дата/час.

Сверяване на датата и часа


Прозорецът Дата и час има три страници – Дата и час, Допълнителни часовници, и Време от интернет. Първата от тях представлява най-голям интерес (фиг. 10.13) и там може да се проверят годината, месеца, денят и часа. Освен това се виждат часовата зона и датата и часа, когато е следващото преминаване от лятно към зимно часово време или обратно.


Фигура 10.14 Прозорец Дата и час
Ако трябва да се свери системният часовник, се натиска бутонът Промяна на датата и часа. Това отваря прозорецът Настройки на дата и час (фиг. 10.14).


Фигура 10.15 Настройки на дата и час
Обратно на прозореца Дата и час, за да се промени часовата зона, в която се намира компютъра, се натиска бутона Промяна на часовата зона. Това отваря прозореца Настройки на часовата зона (фиг. 10.15).


Фигура 10.16 Настройки на часовата зона
В този прозорец освен да се зададе часовата зона, може да се изключи автоматичната промяна на часовника с едни час при преминаване в лятно или зимно часово време.

Допълнителни часовници


Windows Vista предлага и една нова възможност. Чрез нея освен местното време може да се следят още едно или две. Например:


За да се настроят допълнителните времена, се отваря втората страница на прозореца Дата и час (фиг. 10.16).Фигура 10. 17 Настройване на допълнителни часовници

Избира се Покажи този часовник и след това се настройва часовата зона, чието време трябва да се покаже. В полето с надпис Въведете показвано име се въвежда текст, именуващ часовника.


Урок 5: Настройки на папките


Операционната система Windows Vista дава изключително големи възможности за настройка на представянето и подредбата на папките и не всички от тях могат да бъдат разгледани тук. За това ще бъде обърнато внимание само на някои от най-полезните.

Как се отваря прозореца с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Контролен панел

 2. Натиска се Облик и персонализиране

 3. Избира се Опции за папките

Общи настройки


Първата страница на прозореца Опции на папки е Общи. Настройките най-отгоре, в групата Задачи, се отнасят за полетата в Windows Explorer с подробни данни и с предварителен преглед на съдържанието на файла. Ако се избере Използвай класическите папки на Windows те се изключват и освобождават допълнително място за иконите на файловете. От Преглед на папки може да се настрои дали при отваряне на някоя папка, съдържанието да се появява в нов прозорец или в същия. Най-отдолу се задава дали папките и файловете да се отварят с единично или двойно щракване на мишката.Фигура 10.18 Прозорец Опции за папки

Изглед


Настройките на втората страница са свързани с външния вид на папките и Windows Explorer.Фигура 10.19 Страница Изглед

В полето Разширени настройки може да се променят някои от следните неща: • Не показвай / показвай скрити файлове и папки. Тази настройка трябва да се провери, ако потребителят не можете да открие някой файл или папка, за които е сигурен, че трябва да съществуват на мястото където търси. Тя позволява да се видят обявените за скрити файлове. Често те са файлове, с които работят приложенията и за това не трябва да се модифицират.

 • Скрий разширенията за известните типове файлове. Ако потребителят е свикнал да вижда разширенията на файловете, за да се ориентира какъв е типът им, тази настройка трябва да бъде изключена.

 • Запомни настройките на разглеждане за всяка папка означава, че ако бъде променен изгледа на някоя папка, тя ще го запази до последваща промяна. Ако тази настройка бъде изключена, при промяна на изгледа на една папка, изгледът на всички останали ще се промени по същия начин.

Урок 6: Настройки на екрана


В този урок се представят някои основни настройки на екрана и как може да бъдат променени. Става дума за разделителната способност и дълбочината на цвета, също скрийнсейвъра, и настройките на захранването на монитора.

Как се отваря прозорецът с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Контролен панел

 2. Избира се Облик и персонализиране

 3. След това се избира Персонализиране

Същият прозорец се отваря, ако се натисне с десен бутон на мишката върху празно място на работния плот и се избере Персонализиране.

Как се променя разделителната способност и дълбочината на цвета на екрана


Най-отдолу на прозорецът със заглавие Персонализиране на облика и звуците има връзка към прозореца с Настройки на дисплея (фиг. 10.19). От тук могат да се променят разделителната способност и дълбочината на цвета.Фигура 10.20 Прозорец Настройки на дисплея

Тази страница често се модифицира от драйвера на видео адаптера, така че може да не изглежда по същия начин като на картинката. Въпреки това настройките, за които става дума се намират точно там.

Разделителната способност се променя с плъзгач, под който е изписала избраната настройка. Колкото по-висока е разделителната способност, толкова повече обекти може да се покажат на екрана. Тя обаче не може да бъде увеличена прекалено много, защото ако сравнително малък монитор бъде настроен на прекалено висока разделителна способност, надписите и иконите ще станат прекалено малки. Това може да предизвика преумора на очите.

Счита се, че оптималната настройка за 15 инчовите монитори обикновено е 800х600 пиксела, за 17 инчовите – 1024х768, а за 21 инчовите – 1280х1024. Деветнайсет инчовите монитори могат да работят на 1280х1024, 1024х768 или някоя от нестандартните разделителни способности между тези две. Тези препоръчителни стойности са за монитори с електроннолъчева тръба (кинескоп). Дисплеите с течни кристали (LCD) работят най-добре на една точно определена разделителна способност, която е и максимална за тях. Всички разделителни способности под тази, са с по-лошо качество.

Дълбочината на цвета (полето Цветове) определя колко са дискретните степените на цветовете, които се изобразяват. Ако стойността е прекалено ниска, цветовете не преливат плавно и границите между тях са лесно различими. Причината за това е, че човешкото око разпознава около 16 милиона цветове (в компютъра се кодират с 24 бита). Така че, ако цветовете, които възпроизвежда монитора, са по-малко от 16 милиона, границите между цветовете стават забележими.

Очевидно, колкото по-голяма е дълбочината на цветовете, колкото по-голяма е, толкова по-добре се възприема изображението. Съвременните видео адаптери поддържат 24 или 32 битов цвят (и двата съответстват на 16 милиона цвята) и е препоръчително да се използва тази настройка.


Как се настройва честотата на опресняване на
екрана


Много хора се оплакват от главоболие или болки в очите след работа с компютър. Често решението на проблема е много просто. Ако честотата на опресняване е прекалено ниска, човешкото око забелязва потрепването на екрана и това го уморява. Тази настройка може да се промени от прозореца, който се отваря като се натисне бутона Разширени настройки. Честотата на опресняване се променя от страницата Монитор на този прозорец.

Настройката е наречена Скорост на обновяване на екрана и се задава в Херца (Hz). Честоти под 85 Hz се считат за прекалено ниски и водещи до умора на очите. Препоръчителни са честоти от 100 Hz нагоре.
Фигура 10.21 Страница Монитор

Как се променя скрийнсейвърът и настройките на захранването на монитора


Скрийнсейвърът е картинка или анимация, която се появява на екрана, ако потребителят не е използвал компютъра известно време. Първоначалната идея била изображението, което се извежда да е с по-тъмни цветове или преобладаващо черно, така че луминофорът на електронно-лъчевата тръба да прогаря по-малко. По този начин се удължава живота на монитора.

В наши дни, скрийнсейвърите са доста шарени и се използват повече за създаване на атмосфера, отколкото за удължаване живота на дисплея. От друга страна, системата за управление на захранването, може да изключи напълно монитора, ако той не се използва дълго време. Така не само се щади луминофора, но и се пести енергия. Това е в сила за мониторите с кинескоп, докато при тези с течни кристали (LCD), които нямат луминофор, ползата от изключването на монитора е запазването на лампата на задекранното осветление.

Отново в прозореца Персонализиране на облика и звуците има препратка към Настройки на скрийсейвъра. Препратката се казва просто Скрийнсейвър.


Фигура 10.22 Страница Скрийнсейвър

Тук може да се избере кой да е активния скрийнсейвър или той напълно да бъде изключен (Няма). Чрез бутона Визуализация, скрийнсейвърът може да се стартира веднага. При това, трябва да се има предвид, че той спира, ако се докосне мишката. За това, след натискането на Визуализация, мишката трябва да остане неподвижна. Накрая чрез бутона Настройки се извежда прозорец с настройки, специфични за дадения скрийнсейвър.

В полето Изчакайте се задава времето, което компютъра не трябва да е използван от потребителя, за да се активизира скрийнсейвъра. Избирайки При възобновяване, покажи екрана за влизане, след спиране на скрийнсейвъра, потребителят ще бъде запитан за паролата му. Така компютърът ще бъде защитен и ако потребителят се отдалечи от работното си място и скрийнсейвърът се включи, друг човек няма да може да получи достъп.

Настройките на захранването са достъпни след избиране на препратката Промяна на настройките за захранването и след това избор натискане на Избор на момента на изключване на дисплея. Тогава се отваря прозореца на фиг. 10.22.
Фигура 10.23 Промяна на настройката за изключване на монитора

Чрез настройката Изключване на дисплея се променя периода след който мониторът ще бъде загасен.
Урок 7: Клавиатура и мишка


Тук се разгледат различните настройки на клавиатурата и мишката като скорости, закъснения и ускорения.

Как се отварят прозорците с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Контролен панел

 2. Избира се Хардуер и звук

 3. Избира се Клавиатура или Мишка

Клавиатурата


Прозорецът с настройки на клавиатурата – Свойства на клавиатурата, има една единствена страница (Скорост) и тя има следния вид:


Фигура 10.24 Свойства на клавиатура
Може да се настройват закъснението на повторението, скоростта на повторение и скоростта на примигване на курсора. Първата настройка задава времето на изчакване, след натискане на клавиш, след което започва автоматичното повтаряне на този клавиш. Втората настройка задава скоростта, с която се повтарят символите. Името на последната настройка само говори за нейното действие.

Мишката


Прозорецът с настройки на мишката – Свойства на Мишка, има три страници. Това са Бутони, Показалци и Опции на показалеца.


Фигура 10.25 Прозорец Свойства на Мишка, страница Бутони
На страницата Бутони може да се разменят функциите на левия и десния бутон (Размени основния и второстепенния бутони) и да се промени скоростта на двойното щракване на мишката. Същата може да се тества, като се щракне два пъти картинката на папка (фиг. 10.24). Има и настройка за заключване на щракването, с което може да се маркира без да се налага да се държи натиснат бутона на мишката през цялото време. За целта, се натиска и се задържа бутона за малко (времето може да се зададе като се натиснете бутонът Настройки), след това се маркират желаните обектите и накрая се натиска отново бутона, за да се излезе от режим на маркиране.

На страницата Показалци се променя външния вид на показалеца на мишката. Може да се избира между различни, предварително дефинирани схеми или да се промени вида на показалеца във всяко едно състояние поотделно.

Фигура 10.26 Страница Показалци

Предпоследната страница е Опции на показалеца (фиг. 10.26).

Фигура 10.27 Страница Опции на показалеца

Тук може да бъде настроена скоростта на движение. Тя определя с колко да се премести показалеца при дадено преместване на мишката. Залепване е функция, която настройва операционната система да премества автоматично показалеца до бутона по подразбиране, когато се отвори диалогов прозорец. Накрая има три настройки, които би трябвало да подобряват видимостта на показалеца. Ако се включи Показвай следите на показалеца, мишката оставя следа по екрана при движението си. Чрез Скрий показалеца при въвеждане, той ще изчезва, щом започне да се въвежда текст. Така показалецът няма да пречи да се чете това, което е написано. Включвайки Показвай къде е показалеца при натискане на CTRL, той може лесно да бъде локализиран. При натисне и отпусне на клавиша CTRL, около показалеца се появяват концентрични окръжности, които намаляват по диаметър.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница