Пета международна конференция „Логистиката в променящия се свят теория, практика, обучение”Дата26.10.2018
Размер52.12 Kb.
#99944


Пета международна конференция

Логистиката в променящия се свят - теория, практика, обучение”


доц. д-р Павел Димитров

ръководител катедра „Стопанска логистика” и председател на организационния комитет


Петата международна конференцията „Логистиката в променящия се свят - теория, практика, обучение” се проведе в Учебно-оздравителната база на УНСС, с. Равда, на 12-15 септември 2005 г. Конференцията бе организирана от катедра „Стопанска логистика” на УНСС със съдействието на K-I Logistics и „Металснаб холдинг” АД, и основно финансирана от Фонд „Научни изследвания” на УНСС. Това е третата по ред (от 2003 г.) конференция със същото наименование, финансирана от УНСС и проведена в УОБ в с. Равда. Първите две бяха проведени в Националния дворец на културата - София (1993 г.) и в Международния дом на учените „Фредерик Жулио Кюри” - Св. Константин, Варна (1999 г.).

Конференцията, която си беше поставила задачата да анализира и разкрие тенденциите в развитието на логистиката у нас и в света и произтичащите от тях предизвикателства пред науката, образованието и практиката, постигна целта си. В рамките на три дни от 47-те участника бяха представени 38 доклада, от които 6 от чуждестранни представители. Изнесените на конференцията доклади обхващат широк кръг теоретични и приложни проблеми на логистиката. При представянето им и в процеса на разискванията се откроиха няколко основни тематични направления:  1. Теоретико-методологически въпроси на логистиката и управлението на веригата на доставките.

  2. Приложение на логистиката и управлението на веригата на доставките в различните сфери и отрасли.

  3. Информационни технологии в логистиката.

  4. Обучението по логистика.

  5. Развитие на логистичния сектор в България.

Докладите, в които се разглеждаха теоретико-методологически въпроси на логистиката и управлението на веригата на доставките, направиха впечатление с опита на специалисти от различни области на икономическата и управленската наука да разкрият разнообразни аспекти и допирни точки с логистиката. Най-многобройни бяха докладите, посветени на изследване на взаимовръзката „качество - логистика“. В своя доклад Лилия Чанкова проучва връзката между въвеждането на международни стандарти за СУК и усъвършенстването на логистичните процеси. С подобна тематика, но с различни акценти бяха докладите на Даниела Иванова и Нина Типова, Георги Кондев, Мирослав Стефанов и Светла Цонева. В редица доклади беше изследвана връзката на логистиката и с други области на икономиката и управлението. Заслужава да се отбележат докладите на Барбара Гавор от Австрия - за връзката на логистиката с маркетинга и стратегическото планиране във фирмата; на Иванка Йонова - за връзката между финансовия мениджмънт и логистиката; на Иванка Корбанколева – за приложението на контролинга в снабдяването; на Миряна Секулоска и Симона Матриноска (Македония) - за ролята на логистиката в управлението на прояви (event management). Значителен интерес поради тематиката си и атрактивното представяне предизвика докладът на Лиляна Баткоска (Македония) – за мотивацията като част от бизнес логистиката. С едно изключение (Милчо Толев), на тази конференция отсъстваха доклади, посветени на моделирането на логистичните процеси.

В поредица от доклади бяха разкрити особеностите на приложението на логистиката и управлението на веригата на доставките в различните сфери и отрасли: в предприятията за производство и търговия на парфюмерийно-козметични и захарни изделия (Мирослава Раковска); в месната индустрия (Мария Воденичарова); в строителството (Пламена Милушева); при производството на кисело мляко (Викенти Спасов и Делян Тонев); в транснационалните предприятия от информационния отрасъл (Георги Чанков); в туризма (Мая Калигорова, Наум Мариноски, Македония). В своя доклад Катаржина Гржибовска (Полша) очерта новите организационни форми на логистично сътрудничество между полските фирми.

Докладите в областта на информационните технологии в логистиката бяха с подчертано практическа насоченост. Бяха представени две функциониращи информационни системи - адаптираната и разпространявана в България от STORACT B&G логистична система от ново поколение - Logistics Vision (от Мария Митева и Виктория Малканова) и индивидуално проектираната интегрирана информационно-управленска система в „Металснаб холдинг” АД (от Виктория Попова). Макар и с по-обща тематика, но с подчертана практическа носоченост бяха и докладите на Матилда Александрова – за критичните фактори за успешно внедряване на ERP системи в българските бизнес организации, на Веселин Попов - за софтуерните средства за интегриране на логистичната информационна система на индустриалната фирма и на Петя Емилова – за предизвикателствата на съвременната динамична бизнес среда към логистичната информационна система

На проблемите на обучението по логистика бяха посветени три доклада. Павел Димитров представи развитието и състоянието на обучението по логистика в България, както и поблемите и предизвикателствата, свързани с предстоящето присъединяване към ЕС. Жан Пол Фавр (Франция) сподели опита на университета Савоа (Франция), (партньор на катедра „Стопанска логистика” на успешно реализирания Темпус проект 11347б/96, в рамките на който е разработена функциониращата в УНСС бакалавърска степен по „Стопанска логистика”) в областта на сътрудничеството между университетите и индустрията, а Михаил Моцев разви въпросите за електронното обучение.

Развитието на логистичния сектор в България беше едно от централните тематични направления, на което бяха посветени няколко доклада и кръгла маса в заключителния етап на конференцията. Въз основа на официално публикувана информация – специализирани издания и интернет страници - в своите доклади Екатерина Величкова и Мая Бочева очертаха общите тенденции в развитието на логистичния сектор в България. Тези общи тенденции бяха конкретизирани с разкриването на реални решения и организация на логистичните дейности в KI-Logistics (от Цветомир Стоянов) и Kuhne&Nagel (от Еди Ангелова), а Гергана Павлова очерта възможностите за популяризиране на логистичните фирми в България чрез информационната агенция „АИИ Дейта Процесинг”. От проведените дискусии по докладите и в рамките на кръглата маса стана ясно, че логистичният сектор в България е в процес на преструктуриране и пред него стоят сериозни предизвикателства, свързани с предстоящето присъединяване на страната към ЕС. Подчертана беше актуалността и необходимостта от провеждането на специални и широкообхватни изследвания в това направление.

Петата международна конференция „Логистиката в променящия се свят” е поредното значимо събитие в процеса на развитието на теорията, практиката и обучението по логистика в нашата страна. Тя свидетелства както за повишения интерес към логистичната проблематика, така и за нарасналия авторитет на катедра „Стопанска логистика” на УНССС като водещ център за обучение и изследвания в областта на логистиката. Основание за тази констатация е засиленият интерес към конференцията от страна на преподаватели и учени от чужбина, колеги от България от други области на икономическата и управленска наука и особено на представители на практиката.Предстои отпечатването на сборник с доклади от конференцията, който ще позволи на по-широка аудитория от преподаватели и специалисти от практиката да се запознае с представените доклади. За съжаление това, което ще остане извън него, са интересните обсъждания, проведени по време на заседанията и в кулоарите на конференцията, ведрата атмосфера, която се създаваше от българските и чуждестранните участници, големият брой бивши и настоящи студенти от специалност „Стопанска логистика” на УНСС и стегнатата организация.


Каталог: alternativi -> br6
alternativi -> Корпоративното управление: от правна норма към управленска практика относно етапите в еволюцията
alternativi -> Кръгла маса по проблемите на компютърните престъпления срещу интелектуална собственост
br6 -> Основни информационни източници за социалната статистика доц д-р Никола Чолаков, унсс, катедра „Труд и социална защита”
alternativi -> Гл ас д-р Мая Ламбовска
alternativi -> Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
br6 -> Въздействие на социално-икономическите фактори върху промяната в здравния статус сред възрастното население на страни от Европа
br6 -> Алсадег Амхамед Милад унсс, докторант в катедра „Агробизнес”
br6 -> Държавната намеса в икономиката в търсене на Алтернативи проф д. ик н. Пеню Михайлов
br6 -> Конституиращи елементи в научноизследователския процес Проф д. ик н. Пано Лулански


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница