{peti} Комисия по петиции {09/12/2010 12. 2010Дата19.06.2017
Размер60.99 Kb.
#23938


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI} Комисия по петиции

{09/12/2010}9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: -Петиция 0451/2009, внесена от Antonio Tortosa Gómez, с испанско гражданство, относно строителните работи, които ще бъдат извършени от общинските власти и архиепископията на община Мадрид около San Francisco el Grande Basilica в Мадрид (Испания)

- Петиция 0725/2009, внесена от Teresa Sànchez, с испанско гражданство, от името на „Сдружението на приятелите на крайречния район Вистиляс“, подкрепена от 22844 подписа, относно изграждането на нов жилищен комплекс на брега на река Мансанарес1. Резюмета на петициите

Петиция 0451/2009:

Общинските власти и архиепископията на Мадрид планират подобряване и осъвременяване на района около San Francisco el Grande, което включва построяването на ново седалище на епархията и библиотека, заедно с други подобрения на района, включително построяването на две нови улици. Това обаче ще засегне Parque de la Cornisa. Вносителят на петицията повдига възражения срещу отрицателния ефект от този проект върху вече съществуващите зелени площи и върху опазването на историческото наследство.


Петиция 0725/2009:

Вносителката на петицията протестира срещу плана на община Мадрид и архиепископията (частичен план за вътрешно преустройство на района край река Мансанарес), одобрен на 27.2.2009 г., който предвижда пълно презастрояване на парк „Parque de la Cornisa“, улица „Ronda de Segovia“, градините на съборната семинария и съседния на базиликата „San Francisco el Grande“ парцел. Този договор с архиепископията на Мадрид позволява застрояването на терен от 25 000 кв.м. с нови сгради. Парковете и градините, които в момента са защитени от общия градоустройствен план на Мадрид, ще загубят статута си на защитени зони. С това застрояване центърът на Мадрид би загубил пространства, предназначени за зелени зони, като би навредило на историческата част на града, засягайки предимно археологически обекти и каталогизирани паметници на историческото наследство.2. Допустимост

Петиция 0451/2009: Обявена за допустима на 6 юли 2009 г.

Петиция 0725/2009: Обявена за допустима на 30 септември.2009 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).
3. Отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Службите на Комисията проучиха предоставената от вносителите на петициите информация от гледна точка на законодателството на Европейската общност, което би могло да бъде приложимо в този случай.


Следва да се отбележи, че Комисията получи и въпрос с искане за писмен отговор (E-1763/09), внесен от г-н Carlos Carnero González, по тази тема. В този въпрос с искане за писмен отговор уважаемият член на Европейския парламент изразява безпокойство относно „Частичния план за преустройство на района край река Мансанарес“ в община Мадрид. Той изтъква отрицателните последици от този проект за околната среда и наследството на Мадрид. По-нататък той посочва и възможно нарушение на разпоредбите на законодателството на ЕО в областта на околната среда заради липса на оценка на въздействието върху околната среда преди приемането му от общинския съвет на Мадрид.
В зависимост от характеристиките на въпросния градоустройствен проект Директива 2001/42/ЕО1относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (известна като Директивата за стратегическа екологична оценка или Директивата за СЕО) или Директива 85/337/ЕИО2относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО3и Директива 2003/35/ЕО4(известна като Директивата за оценка на въздействието върху околната среда или Директивата за ОВОС) биха могли да бъдат приложими в този случай.
За да се запознае с всички подробности по случая и да разследва въпросите, повдигнати в гореспоменатия въпрос с искане за писмен отговор, Комисията поиска информация от компетентните испански органи относно спазването на съответните изисквания съгласно законодателството на ЕО в областта на околната среда.
Комисията ще продължи да информира Комисията по петиции на Европейския парламент за развитието по случая.
4. Отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Във връзка с парламентарен въпрос E-1763/09 и петиции 451/2009 и 725/2009, Комисията се обърна към испанските органи, за да поиска техните бележки относно изнесените от уважаемия член на Европейския парламент и от вносителите на петициите факти, както и относно изпълнението на задълженията, произтичащи от общностното право в областта на околната среда в конкретния случай.


В отговор на питането на Комисията испанските органи изпратиха два доклада, изготвени от автономна област Мадрид и от общинския съвет на Мадрид, с няколко приложения относно различните административни, юридически и технически действия, свързани с този случай.
Накратко, испанските органи обясняват основните характеристики на този градоустройствен проект („Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares“), който води до частично изменение на общия градоустройствен план (ОГП) на град Мадрид вследствие на подписаната на 2 декември 2005 г. спогодба между кметството на Мадрид и епископската епархия на Мадридската католическа църква.
Този частичен план е одобрен от общинския съвет на Мадрид на 27 февруари 2009 г. Това решение е публикувано в Официалния вестник на автономна област Мадрид (ОВАОМ), брой 89 от 16 април 2009 г. Според испанските органи по време на обществената консултация живеещите в съседство не са били против проекта. Частичното изменение на ОГП на Мадрид е одобрено с решение на регионалното правителство на 4 октомври 2007 г., публикувано в (ОВАОМ), брой 254 от 25 октомври 2007 г. Този план ще даде възможност за построяване на нови сгради и културни съоръжения за Католическата църква. Испанските органи обясняват, че площта на зелените зони няма да намалее, а напротив, значително ще бъде увеличена, както и публичните съоръжения. Според испанските органи други въпроси, като например въздействието върху ландшафта и шумовото замърсяване, също са били взети под внимание.
Испанските органи обясняват също така, че компетентните органи в областта на културата са били включени в процеса още в началото, в съответствие със закон 10/1998 за историческото наследство на автономна област Мадрид. Действително, тази зона e със специална защита в качеството на „Bien de Interés Cultural“. По този начин са били взети под внимание културното, археологическото и историческото наследство на град Мадрид.
От гледна точка на опазването на околната среда испанските органи обясняват, че този градоустройствен план се регулира от процедура за анализ на околната среда в съответствие с регионален закон 2/2002 за оценка на околната среда на Автономна област Мадрид. По този начин е било извършено проучване на въздействието върху околната среда. Регионалното министерство на околната среда е публикувало доклад на 22 май 2006 г. Регионалните органи подробно обясняват етапите на тази процедура и предприетите действия. Частичният план включва (стр. 178–376) доклад за околната среда, в който кметът, в качеството си на инициатор, обосновава приемането на мерки и спазването на условията за опазване на околната среда, определени от регионалния орган по околната среда.
От друга страна испанските органи посочват, че е упражнено административно съдебно обжалване (№ 1229/2007) пред Върховния съд на Мадрид, предявено от „Сдружението на приятелите на крайречния район Вистиляс“ (вносителите на петицията) срещу споразумението на регионалното правителство от октомври 2007 г., с което е било одобрено частичното изменение на ОГП. Тази съдебна процедура е в процес на изпълнение.
Комисията разгледа всички сведения, които се съдържат в това досие, в контекста на правото на Европейския съюз в областта на околната среда.
В заключение, анализът на досието не позволи да се направи извод, че е извършено нарушение на общностното право в областта на околната среда, приложимо в конкретния случай. Във всеки случай, следва да се подчертае, че въпросният градоустройствен проект е предмет на административно съдебно обжалване пред компетентния испански съд, който ще може също така да се произнесе относно законосъобразността на този проект от гледна точка на националното право. Следователно Комисията няма основание да продължи своите действия в този случай.


1 ОВ L 197, 21.7.2001 г.

2 ОВ L 175, 5.7.1985 г.

3 OВ L 073, 14.3.1997 г.

4 ОВ L 156, 25.6.2003 г.

CM\851660BGoc


PE430.510/REV

BG Единство в многообразието BGСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница