{peti}Комисия по петиции {10/06/2011}10 2011Дата19.11.2018
Размер172.08 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{10/06/2011}10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:Петиция 0798/2004, внесена от Nicola Leugio, с италианско гражданство, относно бракониерството в Малта

Петиция 0334/2005, внесена от Kevin Sourd, с френско гражданство, подкрепена от 3 подписа, относно избиването на птици в Малта.

Петиция 0886/2005, внесена от Hugues FANAL, с белгийско гражданство, от името на Белгийското кралско дружество за защита на птиците (LRBPO), относно транспонирането на Директива 79/409/EИО относно опазването на мигриращите птици от страна на малтийските органи.

Петиция 0530/2006, внесена от Lutz Blume, с германско гражданство, относно избиването на птици в Малта.

Петиция 1091/2007, внесена от г-н Seamus Feeney, с ирландско гражданство, относно лова на защитени прелетни птици в Малта и Кипър

Петиция 1374/2010, внесена от Bernhard Vetter, с германско гражданство, относно незаконен лов на мигриращи птици в редица държави-членки на ЕС1. Резюме на петиция 0798/2004

Вносителят на петицията изразява загриженост за неспособността на местните органи да предприемат каквито и да било действия срещу бракониерите на остров Малта, станали причина за избиването на 8000 грабливи птици в периода на миграционния сезон през 2004 г., и се обръща към ЕП с молба да обяви подобни варварски практики за осъдителни.


Резюме на петиция 0334/2005
Вносителят на петицията изразява загриженост по повод лова на защитени видове птици в Малта и неспособността на малтийските органи да изпълняват действащото законодателство на ЕС, като се позовава по-конкретно на Директива 79/409/EИО на Съвета относно опазването на дивите птици, и призовава Европейския парламент да предприеме незабавни действия.
Резюме на петиция 0886/2005
Вносителят на петицията изразява тревога от името на Белгийското кралско дружество за защита на птиците (LRBPO) по отношение на безразборното избиване на защитени видове мигриращи птици в Малта. Той настоява за подобаващи мерки от страна на ЕП като гаранция за спазване на Директивата за опазването на птиците от страна на малтийското правителство, както и за правилното й прилагане. Вносителят призовава ЕП да гарантира, че непосредствено след датата на изтичане на разрешения от ЕС преходен период (31 декември 2008 г.), практиката на лов на диви птици с капани в Малта ще бъде изцяло преустановена.

Резюме на петиция 0530/2006
Вносителят на петицията твърди, че голям брой мигриращи птици, които „спират“ в Малта за кратък престой, биват отстрелвани или улавяни с примки и продавани на местните пазари. Той настоява, че това противоречи на правилата на ЕС за опазването на птиците и настоява за действия от страна на Европейския парламент

Резюме на петиция 1091/2007
Вносителят на петицията осъжда лова на защитени прелетни птици по пътя им над Малта и Кипър и факта, че в тези държави това се смята за вид „спорт“. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да се намеси и да окаже натиск върху двете правителства за вземането на необходимите мерки за предотвратяване на по-нататъшния лов на защитени птици.

Резюме на петиция 1374/2010
Вносителят на петицията изразява тревогата си относно лова на мигриращи птици в Малта, Кипър, Испания и Италия. Той счита, че това противоречи на съответното законодателство на ЕС, позовавайки се конкретно на Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици и призовава Европейския парламент да предприеме необходимите мерки, за да предотврати по-нататъшния лов на защитени птици.

2. Допустимост

Петиция 0798/2004: обявена за допустима на 30 март 2005 г.

Петиция 0334/2005: Обявена за допустима на 29 август 2005 г.

Петиция 0886/2005: обявена за допустима на 10 февруари 2006 г.

Петиция 0530/2006: обявена за допустима на 24 ноември 2006 г.

Петиция 1091/2007: обявена за допустима на 14 март 2008 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

Петиция 1374/2010: Обявена за допустима на 11 февруари 2011 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6).

3. Отговор от Комисията на петиции 0798/2004 и 0334/2005, получен на 20 октомври 2005 г.

Петициите се отнасят до неспособността на органите в Малта да предотвратят незаконното ловене на птици на острова, включително и предполагаемото отстрелване на 8000 грабливи птици по време на миграционния им период през 2004 г.


Ловът на грабливи птици е забранен съгласно Директивата за птиците (Директива на Съвета 79/409/EИО1 относно опазването на дивите птици), като член 5 гарантира най-общо опазването на дивите птици, като забранява inter alia умишленото убиване или ловене на тези видове.
Понастоящем Комисията пристъпва към оценката на съответствието на транспониращото законодателство на Малта с известен брой директиви, отнасящи се до околната среда, включително и Директивата за птиците. На базата на това проучване, ако прецени, че има доказателства за несъответствие, Комисията се задължава да предприеме необходимите мерки за осигуряване на съответствие с общностното право в обхвата на предоставените от Договора правомощия.
Комисията е запозната с проблема с ефективното прилагане на Директивата за птиците в Малта. Въпросът е обсъден с малтийските органи, които са уверили Комисията, че полицейският ресурс за справяне с проблема е значително увеличен. Независимо от това обаче проблемът продължава да е налице, поради което Комисията насочва вниманието на малтийските органи към по-нататъшно засилване на действията за справяне с него.
Отговор от Комисията на петиция 0886/2005, получен на 28 март 2006 г.
Петицията е свързана със заплахата за мигриращите видове в резултат от ловенето на птици с капани в Малта. Съгласно преходното споразумение към Договора за присъединяване се разрешава лова с капани на седем вида от семейство Чинкови (пойни птици) за ограничен период от време с цел изграждане на цялостна система за размножаване в плен. Преходният период продължава до 31 декември 2008 г.
Към края на преходния период (декември 2008 г.) и в съответствие с Директивата се забранява ловенето с капани, с възможно изключение за отделни екземпляри, внесени от дивата природа с оглед обогатяването на генетичния фонд на чинковите популации за размножаване в плен. Такова изключение е възможно единствено съгласно член 9 от Директива 79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици, който позволява на държавите-членки да приемат дерогация от основните разпоредби на Директивата при силно ограничени обстоятелства и условия. Ловенето с капани, разрешено съгласно дадена дерогация, може да се отнася единствено до ограничен брой екземпляри с оглед на включването им в програмата за размножаване в плен и не предполага разрешение за общо практикуване на ловенето с капани.
Комисията е информирана за известно забавяне в изпълнението на преходното споразумение и нейните служби поддържат контакт с малтийските органи с цел наблягане върху необходимостта от осигуряване на ефективно изпълнение и отчитане на задълженията съгласно Договора за присъединяване. Малтийските органи вече са уведомили Комисията, че първият годишен отчет за приложението, който показва съответствие с изискванията на преходното споразумение и който са били длъжни да представят до края на 2005 г., вече е приключен. Независимо от тази информация обаче до момента Комисията не е получила копие от отчета; в резултат на това тя ще предприеме необходимите мерки за започване на съдебно производство срещу Малта за неспазване на задълженията съгласно Договора за присъединяване.
Комисията смята, че съответствието с разпоредбите на Директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО) е ключов елемент при гарантиране на опазването на птичите видове и техните местообитания на територията на ЕС. В случай че Комисията констатира несъответствие с Директивата за птиците, тя ще предприеме необходимите мерки за осигуряване на съответствие с общностното право в обхвата на предоставените от Договора правомощия.

4. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 0798/2004, 0334/2005 и 0886/2005, получен на 10 октомври 2006 г.
В допълнение към предишните съобщения от 20 октомври 2005 г. и 28 март 2006 г. Комисията е в състояние да предостави актуална информация по въпросите, повдигнати в трите петиции.
Малтийското правителство е уведомило Комисията за влизането в сила на 29 март 2006 г. на ново законодателство за управление на лова в Малта. Службите на Комисията преглеждат текста, за да преценят в каква степен това законодателство (Официално известие 79 от 2006 г.) се отнася към онези специфични елементи от Директивата за птиците (Директива 79/409/EИО на Съвета относно опазването на дивите птици), които до момента не са транспонирани в достатъчна степен в националното законодателство на Малта.
В допълнение към приетото наскоро законодателство, Комисията отбелязва напредъка на малтийските органи в опитите им да подобрят прилагането на законодателството, транспониращо Директивата за птиците. Тези подобрения се отнасят до увеличаване на наличните санкции, засилено сътрудничество с полицията и предложение за образователна програма независимо от ограничените възможности на малтийските органи да следят изцяло за нарушения на директивата. Комисията е наясно със съществуващите проблеми по прилагането на директивата, особено по отношение на незаконните дейности по лова на птици в Малта и е решена да вземе всички възможни мерки, за да осигури изпълнението на поетите съгласно Директивата за птиците задължения.
Относно ловенето на птиците с капани, Комисията отбелязва, че първият доклад на малтийските органи относно преходните мерки, свързани с лова на птици с капани, е получен на 29 март 2006 г. Докладът показва, че независимо от първоначалното забавяне при прилагането на елементи от преходната програма през изминалата година, малтийските органи са успели да приведат в действие важни елементи от програмата. Според Комисията този доклад посочва, че е отбелязан напредък по отношение на спазването на крайните срокове, посочени в програмата и демонстрира волята на малтийските органи да спазят ангажимента си. Комисията ще продължи наблюдението на програмата, за да гарантира спазването на крайните срокове.

5. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 0798/2004, 0334/2005, 0886/2005 и 0530/2006, получен на 28 февруари 2007 г.

В допълнение към предишното съобщение от 10 октомври 2006 г. Комисията е в състояние да предостави актуална информация по въпросите, повдигнати в четирите петиции.


Ловът на птици в Малта се намира в обхвата на разпоредбите на Директивата за птиците (Директива 79/409/EИО на Съвета относно опазването на дивите птици1; наричана за по-кратко „Директивата“), която забранява ловенето на застрашени видове и регулира ловния сезон за видовете птици, обект на лов. По отношение на мигриращите видове Директивата забранява тяхното ловуване по време на завръщането им към местата за размножаване, особено през пролетните месеци. Съгласно член 9 от Директивата държавите-членки могат да приемат дерогация от общата забрана, ако са изпълнени определени условия.
През 2004 г. малтийското правителство упражни предоставената му възможност за прилагане на дерогация за пролетния лов на ограничен брой гургулици и пъдпъдъци – с основанието, че тези птици се появяват в голямо количество само по време на пролетната миграция и следователно пролетта предлага единствената възможност за ловуването им. За да бъде валидна обаче, дерогацията на пролетния лов трябва да отговаря на условията, посочени в член 9 от Директивата за птиците. Отправено бе искане към малтийските органи да докажат, че пролетният ловен сезон е ограничен и че са постановени и въведени строги квоти за броя птици, които могат да бъдат отстрелвани.
След като извърши оценка на информацията, предоставена от малтийските органи в доклада им относно дерогацията от 2004 г., Комисията стигна до заключението, че въпросната дерогация не отговаря на всички условия, посочени в член 9 от Директивата, тъй като са възможни алтернативни периоди на ловуване, например, през есента. В резултат от това Комисията започна процедури за нарушение на законодателството на Общността срещу Малта през м. юли 2006 г., като на малтийските органи беше изпратено официално уведомление съгласно член 226 от Договора за ЕО, в което се посочват основанията за преценка, че са нарушени разпоредбите на Директивата. Предстои малтийските органи да отговорят на Комисията. Определеният за отговор краен срок в началото на м. септември беше удължен с още два месеца по молба на малтийските органи. Комисията отбелязва одобрението на удължения срок; в случай че не бъде получен своевременен отговор, ще бъде задействан автоматично следващият етап на съдебната процедура.
Относно въпроса за незаконния лов на други видове птици в Малта, получената от Комисията информация посочва, че проблемите с овладяването на незаконния лов продължават, като докладите сочат, че приетото през м. март 2006 г. законодателство с цел пълно прилагане на Директивата за птиците не се изпълнява в достатъчна степен. На основание на тези доклади е подадена нова жалба с цел повдигане на въпроса пред малтийските органи.
По отношение на ловенето на птици с капани и програмата за преходните мерки, посочена в Договора за присъединяване, Комисията отбелязва, че очаква уведомление от малтийските органи за броя на уловените с капани птици през 2005 г. и списъка на регистрираните места за лов с капани до края на 2006 г. Комисията ще продължи наблюдението на програмата с оглед гарантиране изпълнението на крайните срокове.

6. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, получен на 7 март 2008 г.
Както бе посочено в съобщението от 23 март 2007 г., Комисията започна процедура за нарушение срещу Малта през м. юли 2006 г., поради това, че е позволила пролетния лов на гургулици и пъдпъдъци в нарушение на член 7 и 9 от Директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици1. Съгласно член 226 от Договора за ЕО, на 28 юни 2006 г. на малтийските органи беше изпратено официално уведомление, в което се посочват основанията за преценка, че са нарушени разпоредбите на Директивата. Впоследствие бе получена молба за удължаване на времето за отговор. Предоставени бяха допълнителни два месеца, до 5 ноември 2006 г.

Органите на Малта предоставиха своя отговор в писмо с дата 23 март 2007 г. В отговор на основанието за съществуване на алтернативи на пролетния лов, те отговориха, че броят на птиците през есента е незначителен за разрешаване на лов по това време. . Предоставените данни за отстреляните птици през 2005 г. не съдържа допълнителна информация, която да сочи, че не съществуват алтернативи на пролетния лов. Впоследствие на малтийските органи беше изпратено обосновано становище на 17 октомври 2007 г.


Отговорът на обоснованото становище бе получен на 11 януари 2008 г. В него малтийските органи заявяват, че съществуващите възможности за лов през есента са пренебрежимо малки, което означава, че според тях не представляват истинска алтернатива. След анализ на отговора Комисията прие, че макар и значително по-ограничени, възможности за лов през есента съществуват и като такива те представляват алтернативи на пролетния лов. Случаят бе отнесен до Съда на Европейските общности на 31 януари 2008 г.


По отношение на въпроса с незаконния лов на други видове птици в Малта получената от Комисията информация сочи, че в рамките на два месеца, от септември до ноември 2007 г., са образувани 57 дела срещу лица, заловени да ловуват в разрез със закона. По време на предприетите действия правоприлагащите органи са конфискували известен брой незаконно притежавани предмети, включително подмамващи птиците устройства, клетки-капани и други примамки. Увеличен е размерът на наказанията за незаконен лов като максималният размер на глобите е от порядъка на 14 000 евро, а лишаването от свобода – две години.
Що се отнася до лова на птици с капани и програмата за преходни мерки, въведена съгласно Договора за присъединяване, предоставените от малтийските органи данни посочват, че на острова има 7310 регистрирани места за залагане на капани. Като част от целите, заложени в Глава 10(Г) на Приложение XI към Договора за присъединяване, малтийското правителство създаде проекта за развъждане на птици „Għammieri“ през м. февруари 2006 г. Общата площ на мястото на изпълнение на този проект е 171 кв. м. с 29 клетки, всяка от които е с размер по 2,1 кв. м., 2 по-големи клетки по 8 кв.м. и 6 по-малки клетки, използвани по време на размножителния период. В началото на проекта е имало по четири двойки от всеки от екземплярите от седемте вида пойни птици, а именно черешарка, зеленика, щиглец, сипка, елхова скатия, диво канарче и обикновено конопарче. В момента птичарникът разполага с 4 екземпляра черешарка (3 мъжки и 1 женски); по 8 екземпляра от видовете: сипка, елхова скатия, обикновено конопарче и диво канарче (по 4 мъжки и 4 женски за всеки от изброените видове); 16 екземпляра зеленика (7 мъжки и 9 женски) и 7 щиглеца (3 мъжки и 4 женски). В момента Малтийският комитет по орнитология проучва условията в птичарниците с оглед оценка на възможни подобрения в действащата инфраструктура с цел подобряване на резултатите от размножаването на птиците.
7. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, 1091/2007, получен на 17 юли 2008 г.
В допълнение към предишното си съобщение от 7 март 2008 г., Комисията отбелязва, че в делото за нарушение срещу Малта поради това, че е позволила пролетния лов на гургулици и пъдпъдъци в нарушение на членове 7 и 9 от Директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици1), на 31 януари 2008 г. Комисията отнесе случая до Съда на ЕО с искане за временни мерки с оглед предотвратяване на пролетния лов тази година. На 24 април Съдът постанови, че Малта не следва да приема законодателство, позволяващо пролетния лов през 2008 г. Основното дело, касаещо общия принцип на пролетния лов в Малта, все още се разглежда от Съда.
В съответствие с принципа на равно третиране целта на Комисията е да осигури последователно прилагане на Директивата за птиците във връзка с незаконния лов в целия Европейски съюз. Комисията също така обръща внимание върху решението на Съда по делото относно пролетния лов в Лигурия, Италия (Дело C-503/06) от 15 май 2008 г., в което Съдът отново подчерта условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде разрешен пролетният лов, включително липса на други задоволителни решения.
Комисията е запозната с решението на властите на Кипър да приемат дерогация, разрешаваща лова на два вида (черна врана и сврака) за шест дни през май 2008 г. Комисията разглежда ситуацията с цел да осигури съответствие със съответните разпоредби на Директивата за птиците.
8. Допълнителен отговор от Комисията на петиции 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, 1091/2007, получен на 24 юни 2010 г.
След предишното си съобщение от 16 юли 2008 г. Комисията уведомява комисията по петиции, че на 10 септември 2009 г. Съдът на Европейския съюз е издал решение по делото относно пролетния лов в Малта (дело C-76/08). Съдът е постановил, че практиката на лов на пъдпъдъци и гургулици по време на пролетната миграция в периода 2004–2007 г. е била в нарушение на Директивата за птиците1 и конкретно на изискванията съгласно член 9.

Като е установил, че пролетният лов в Малта е бил в нарушение на Директивата за птиците, Съдът е потвърдил, че известен лов би могъл да бъде позволен, тъй като (1) ловът може да бъде обект на дерогации и (2) налице е важно предварително условие за дерогации – липса на алтернативни решения, защото, при конкретните обстоятелства в Малта, наличните птици не са достатъчно за лов през есента.


Съгласно съдебното решение Малта не е изпълнила изискванията съгласно член 9, параграф 1 от директивата, тълкуван от гледна точка на принципа на пропорционалност. Въпреки това следва да се отбележи, че решението не изключва бъдещата възможност за откриване на ограничен и стриктно наблюдаван пролетен ловен сезон в Малта.
Комисията може да потвърди, че са проведени обсъждания с правителството на Малта относно изпълнението на съдебното решение във връзка с предложена дерогация за пролетен лов през 2010 г. На 9 април 2010 г. малтийското правителство прие законодателство, позволяващо пролетния улов на около 7 500 птици в Малта за период от една седмица в края на април 2010 г. Законодателството въвежда редица ограничения във връзка с пролетния лов и предвижда подробни мерки за контролиране на този лов.
Комисията счита, че по принцип новото законодателство, позволяващо пролетния лов през 2010 г. изглежда е съобразено с изискванията на решението, издадено от Съда на Европейския съюз. Въпреки това е важно да бъдат изпълнени ефективно всички условия, предвидени в новото законодателство (продължителност на ловния сезон, брой на ловните разрешителни и брой на птиците, които могат да бъдат ловувани). Комисията ще наблюдава пролетния ловен сезон през 2010 г., за да прецени дали са спазени условията за дерогацията.
Комисията разбира също, че малтийското правителство е приело рамково законодателство с цел да позволи пролетен лов през идните години, с което се установява по-голяма цифра за птици (около 25 000) и се предвижда триседмичен открит сезон. Понастоящем Комисията разглежда това рамково законодателство по отношение на неговото съответствие с указаното в съдебното решение и с оглед предприемане на допълнителни мерки в бъдеще, ако е необходимо.
По отношение на пролетния лов на птици в Кипър през 2007 г., кипърските органи се ангажираха с недопускане на пролетен лов на гургулици през идните години. Този ангажимент беше потвърден от Кипър през 2008 г. По отношение на дерогацията, позволяваща допускането на пролетен лов на врани, Комисията счита, че тя е предоставена при спазване на изискванията на Директивата за птиците с цел предотвратяване на сериозни щети за селското стопанство.
9. Допълнителен отговор на Комисията на петиции 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 и 1091/2007, получен на 9 декември 2010 г.
В решението си по делото относно пролетния лов в Малта от 10 септември 2009 г. (дело C-76/08), Съдът е постановил, че ловът на пъдпъдъци и гургулици по време на есенния ловен сезон не може да се счита за задоволително решение в конкретния случай на Малта. Поради това, решението не изключва възможността за откриване на ограничен и строго контролиран пролетен ловен сезон в Малта. Въпреки това Съдът е постановил също така, че принципът на пропорционалност и другите изисквания, предвидени в член 9, параграф 1 от Директивата за птиците 1 следва да бъдат изпълнени при прилагането на дерогация съгласно член 9 от директивата. По настоящото дело Съдът постанови, че Малта е нарушила принципа на пропорционалност, като е разрешила летния лов през периода 2004–2007 г.
След направения подробен анализ на рамковото законодателство на Малта (L.N. 221 от 2010 г.), което ще позволи пролетното ловуване на най-много 25 000 птици (12 000 пъдпъдъци и 13 000 гургулици) по време на триседмичен ловен сезон, прието от малтийското правителство през април 2010 г., Комисията заключи, че предвидените разпоредби относно пролетния ловен сезон в Малта през следващите години не са съобразени с решението на Съда, тъй като не спазват принципа на пропорционалност.
Следователно на 28 октомври 2010 г. Комисията реши да изпрати на Малта официално уведомително писмо, съгласно процедурата, предвидена в член 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията прикани малтийското правителство да представи своите коментари по въпроса в срок от два месеца от получаване на писмото. След като разгледа съображенията, или ако такива не бъдат представени в посочения срок, Комисията може отново да отнесе делото до Съда с искане за налагане на имуществена санкция.
10. Допълнителен отговор на Комисията на петиции 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006, 1091/2007 и 1374/2010, получен на 10 юни 2011 г.
Както беше посочено в предишното съобщение на Комисията във връзка с тези петиции, на 28 октомври 2010 г. Комисията реши да изпрати на Малта официално уведомително писмо съгласно член 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с което я приканва да поправи недостатъците, открити в новото рамково законодателство на Малта (L.N. 221 от 2010 г.), прието през април 2010 г., в което се определят условията и параметрите за рестриктивно бъдещо използване в Малта на дерогация за пролетния лов.

След като получи малтийския отговор на горепосоченото официално уведомление, Комисията проведе серия двустранни дискусии с малтийските органи с цел да се отстранят откритите от нея недостатъци. В резултат на това Малта направи няколко изменения на рамковото законодателство.

Комисията приветства тези изменения и счита, че измененото рамково законодателство изглежда отговаря на решението на Съда от 10 септември 2009 г. и на строгите условия, предвидени в Директивата на ЕС за птиците.

При все това, добрият прием на горепосочените законодателни изменения не бива да бъде интерпретиран като съгласие от страна на Комисията с малтийското правителство относно прилагането на каквато и да е конкретна дерогация за пролетен лов в бъдеще. Остава задължението на малтийското правителство да определя, преди откриването на всеки сезон, дали са изпълнени всички рестриктивни условия за дерогация за пролетен лов. В тази връзка следва да бъде напомнено също, че държавата-членка носи отговорността да вземе всички необходими мерки, за да гарантира спазването на законодателството на ЕС по всяко време и, следователно, малтийското правителство носи основната отговорност да гарантира, че всяка конкретна дерогация за пролетен лов се прилага при пълно спазване на строгите критерии, предвидени в Директивата за птиците.Заключение

Комисията взе предвид решението на Малта за откриване на ограничен пролетен ловен сезон през 2011 г., съгласно измененото рамково законодателство. Комисията ще продължи да следи дали Малта предприема всички необходими мерки, за да гарантира спазването на законодателството на ЕС, и е подчертала значението на строгия мониторинг и надзор, необходими за осигуряване спазването на ограниченията за всяка дерогация.


1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1–18.

1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1–18.

1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1–18.

1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1–18.

1 Директива 2009/147/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7–25).


1 Директива 2009/147/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7–25).CM\870871BG.doc
PE364.842v09-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница