{peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012Дата25.07.2016
Размер35.12 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{18/12/2012}18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1107/2007, внесена от Germano Bertolino, с италианско гражданство, относно замърсяване на сицилианското крайбрежие

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост по отношение на замърсяването на морето по италианското крайбрежие, по-конкретно между Марсала и Трапани, причинено от неспазване на общностното законодателство по отношение на изхвърлянето на градски отпадни води и на утайки от пречиствателни станции.

2. Допустимост

Declared admissible on 18 March 2008. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията насочва вниманието към случай на замърсяване на морето, като твърди, че това замърсяване е причинено от изхвърлянето на недостатъчно добре пречистени градски отпадни води, идващи от град Трапани.


Няколко агломерации от регион Сицилия, сред които и град Трапани (официално име Consortile Trapani), са включени в текущо дело за хоризонтално неизпълнение срещу Италия, свързано с неспазване на изискванията на Директива 91/271/ЕИО 1 за пречистване на градските отпадъчни води в голям брой италиански агломерации (населени места с еквивалент над 15,000 жители).
В резултат на прегледа на новата информация, свързана с пречистването и събирането на отпадни води в Италия и предоставена от държавата в отговор на писмените предупреждения от Комисията от 9 юли 2004 г. и 23 октомври 2007 г., е установено, че 299 италиански агломерации все още не отговарят на изискванията на Директива 91/271/ЕИО.
Вследствие на горепосоченото, на 19 февруари 2009 г. Комисията е взела решение да отправи към Италия аргументирано становище в рамките на делото за нарушение, свързано с неспазване на задълженията, заложени в Директива 91/271/ЕИО. Няколко сицилиански агломерации, в това число и град Consortile Trapani, продължават да бъдат проучвани във връзка с делото за нарушение.
Комисията по петиции ще бъде информирана за развитието по случая.

4. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2010 г. за петиции 0972/2004 и 1107/2007

Вносителите на петициите са обърнали внимание на Комисията на ситуацията, свързана с морското замърсяване в района на Сицилия, за което се твърди, че е причинено от изливането на недостатъчно преработени отпадни води в морето, идващи от град Trapani и в областта Campania, около Quarto (Napoli Ovest).


Няколко агломерации в Сицилия и областта Campania, в това число и посочените (наричани по-горе Consortile Trapani и Quarto), бяха включени в текущото дело за хоризонтално нарушение срещу Италия, свързано с нарушаване изискванията на Директива 91/271/EИО 1 във връзка с пречистването на градските отпадъчни води в редица италиански агломерации (градове и населени места с над 15 000 жители).
Новите данни, свързани с пречистването на водите и тяхното събиране в цяла Италия, получени в отговор на последното предупреждение от страна на Комисията от 19 февруари 2009 г., бяха оценени и се оказа, че редица италиански агломерации не отговарят на изискванията, заложени в Директива 91/271/EИО.
Вследствие на това, на 15 май 2010 г., Комисията реши да заведе дело срещу Италия в Съда на Европейския съюз за нарушаване на нейните задължения по Директива 91/271/EИО в голям брой италиански агломерации.
Редица агломерации в провинция Trapani, в това число Marsala, Mazara del Vallo, Trapani-Erice (Casa Santa), Triscina Marinella, и Castelvetrano I, както и някои агломерации в областта Campania, в това число Quarto (Napoli Ovest), са обхванати от решението за сезиране на Съда от страна на Комисията.
5. Отговор от Комисията (REV.II), получен на 18 декември 2012 г.
За петиция 1107/2007.
Сезирането на Съда на ЕС от страна на Комисията обхващаше няколко агломерации в провинция Trapani, в това число Marsala, Mazara del Vallo, Trapani-Erice (Casa Santa), Triscina Marinella, и Castelvetrano I.
На 19 юли 2012 г. Съдът на ЕС се произнесе по дело С-565/10. В това решение, с което Италия беше осъдена за това, че не е изградила адекватен капацитет за управление на отпадъчните води, се споменават Marsala, Mazara del Vallo, Triscina Marinella и Castelvetrano І сред агломерациите, във връзка с които се счита, че Италия е в нарушение на разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО. В решението не се споменава Trapani-Erice (Casa Santa), тъй като в хода на делото пред Съда, Италия докладва, че междувременно тази агломерация е приведена в съответствие с разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО.
Заключение
Комисията ще проследи дали италианските органи изпълняват решението, като изграждат адекватен капацитет за управление на отпадъчните води в съответствие с директивата.


1 ОВ L 135, 30.5.1991 г, стр. 40-52.

1 ОВ L 135, 30.5.1991 г, стр. 40-52.

CM\922945BG.doc


PE421.491v03-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница