{peti}Комисия по петиции {24/10/2012}24. 10. 2012Дата05.09.2016
Размер55.51 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{24/10/2012}24.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1315/2010, внесена от Kirsten Nielsen, с датско гражданство, относно изграждането на вятърен парк на датския остров Лоланд и неспазване на законодателството на ЕС в областта на околната среда във връзка с това1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу планираното изграждане на вятърен парк в близост до Kaпел в община Лоланд. Тя твърди, че проектът е в противоречие с разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата фауна и флора, и по-специално член 6 (специални защитени територии) и член 12 (строги системи за опазване) от нея. В тази връзка тя отбелязва, че въпросната местност е местообитание за редица безопашати земноводни (Anura), изброени в приложение IV към директивата, и че морската зона извън очертанията на Kапел е включена в списъка на „Натура 2000“ (H 260) като местообитание за морската свиня (Phocoena phocoena). Поради това вносителката призовава институциите на ЕС да разгледат въпроса.2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

На равнище ЕС опазването на природата се урежда с Директива 2009/174/EО1 (Директива за птиците) и Директива 92/43/ЕИО2 (Директива за местообитанията). Целта на тези директиви е да се осигури добър природозащитен статус на местообитанията и видовете, които попадат в техния обхват. За да постигнат това, държавите членки трябва да определят територии като специални защитени зони за птици, съгласно Директива 2009/147/EО, и специални защитени зони за местообитанията и видовете, обхванати от Директива 92/43/EИО. Тези територии образуват мрежата „Натура 2000“.


Проекти, които могат да окажат значително въздействие върху територия от „Натура 2000“, трябва да бъдат подложени на подходяща оценка, преди да бъде разрешено тяхното осъществяване. Проектът може да получи разрешително единствено ако оценката покаже, че той няма да засегне целите за опазване на природата, поставени за въпросната територия. Проектите могат да получат разрешително за осъществяване дори и да имат значително въздействие върху територия от „Натура 2000“, ако са наложителни поради причини от по-важен обществен интерес, липсва алтернативно решение и са предвидени мерки за гарантиране на кохерентността на мрежата „Натура 2000“ (член 6 от Директива 92/43/ЕИО).
Член 12 от Директивата за местообитанията изисква от държавите членки да вземат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на животинските видове, посочени в приложение IV, буква а). Член 16 предвижда някои дерогации от разпоредбите на членове 12, 13 и 14 и от член 15, букви а) и б).
Допълнителна информация относно правото на ЕС в областта на опазването на природата и по-специално относно инсталациите за производство на вятърна енергия и опазването на природата може да бъде намерена на следните интернет адреси:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
Комисията е получила жалба по същия въпрос от същото лице.
След като разгледа оплакването и след като проведе предварително разследване, Комисията установи, че същият проект е бил обжалван в датския апелативен съвет по въпросите на опазването на природата (Naturklagenævnet). За да провери ситуацията, Комисията се е свързала с датските национални органи и е изискала информация относно етапа на текущото национално производство по обжалване.
По принцип Комисията е на мнение, че не следва да изземва ролята на национален съдия, който трябва да гарантира правилното прилагане на правото на ЕС. Комисията отбелязва, че тази принципна позиция е била приета от Европейския парламент, тъй като в съображение К. от резолюцията на Европейският парламент от 6 юли 2010 г. е указано следното:
като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат осведомени, че – както призна Европейският омбудсман с решението от декември 2009 г., с което се приключва разглеждането на жалба 822/2009/BU срещу Комисията – завеждането на дела пред националните съдилища е част от процеса на прилагане на европейското законодателство в държавите членки и комисията по петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на разглеждане от национален съд или да преразглежда резултата от тези процедури“.
Съдът няколко пъти е потвърждавал (вж. напр. точка 48 от решението по Дело C-555/07 от 19.1.2010 г.), че националните съдилища имат равни правомощия да интерпретират и прилагат националното законодателство в контекста на правото на ЕС:
"Оттук следва, че при прилагането на националното право националната юрисдикция, от която се иска да го тълкува, е длъжна да го направи, доколкото е възможно, в светлината на текста, както и на целта на тази директива, за да се постигне определеният от нея резултат и по този начин да се съобрази с член 288, трета алинея ДФЕС (вж. в този смисъл Решение по дело von Colson и Kamann, посочено по-горе, точка 26; Решение по дело Marleasing, посочено по-горе, точка 8; Решение по дело Faccini Dori, посочено по-горе, точка 26; както и Решение по дело Pfeiffer и др, посочено по-горе, точка 113). Изискването за тълкуване на националното право в съответствие с общностното право е присъщо за системата на Договора, доколкото дава възможност на националната юрисдикция, в рамките на своята компетентност, да осигури пълната ефикасност на правото на Съюза, когато се произнася по споровете, с които е сезирана (вж. в този смисъл Решение по дело Pfeiffer и др., посочено по-горе, точка 114)“.
След като провери с помощта на датските органи етапа и обхвата на текущото национално производство по обжалване за този проект, Комисията ще предприеме съответните действия, които могат да включват пълно разследване на случая.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 24 октомври 2012 г.

През февруари 2012 г. датските органи осведомиха Комисията, че изпълнителят на проекта – DONG Energy – се оттегля от проекта. Тъй като проектът вече нямаше изпълнител, изглеждаше, че той ще бъде прекратен, както и че датският апелативен съвет по въпросите на опазването на околната среда (Natur - og Miljøklagenævnet) няма да постанови решение относно законността на проекта.


Изглежда обаче, че други страни може да проявяват интерес относно по-нататъшното изпълнение на проекта. Следователно, датският апелативен съвет по въпросите на опазването на околната среда взе решение по същество. На 28 март 2012 г. той определи за безпочвено заключението, според което решението, издадено от Центъра за околна среда в Роскилде, съдържа съществени правни пропуски, които биха могли да доведат до недействителност на разрешението за осъществяване на проекта или на доклада за оценка на въздействието върху околната среда.
След оценка на петицията Комисията определи редица аспекти, за които са необходими допълнителни сведения. Тези аспекти са свързани с прилагането на членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата фауна и флора1, както и член 4, параграф 4 от Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици2 по отношение на проекта. Следователно, Комисията е изискала от датските органи да предоставят допълнителни сведения относно следните аспекти:


  • рисковете от всякакво физическо въздействие върху потенциалните местообитания на земноводни, изброени в приложение IV към Директива 92/43/ЕИО в рамките на територията, попадаща в обсега на проекта;

  • рисковете за морската свиня (Phocoena phocoena) в намиращия се в съседство Femern Bælt SCI (DK00AV260), както и

  • потенциалните рискове за посевните гъски (Anser fabalis).


Заключение

Веднага щом получи допълнителни сведения от датските органи, Комисията ще предостави актуализирана информация.1 OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50

2 OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7-25

CM\917142BG.doc


PE464.875v02-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница